Cefnogaeth anabledd

Trefnwch apwyntiad

I ddechrau, cwblhewch ein ffurflen Anabledd, Lles a Chynghori

Ar ôl i chi gofrestru, byddwch yn derbyn gwybodaeth am sut i drefnu apwyntiad. 

Darpar fyfyrwyr - os ydych wedi gwneud cais i Met Caerdydd neu yn ystyried gwneud cais, cysylltwch â ni i drefnu cyfarfod.

Gallwch hefyd drefnu apwyntiadau wyneb yn wyneb trwy'r parth-g. Gall staff parth-g hefyd ddangos i chi sut i drefnu apwyntiadau ar-lein os ydych chi'n ansicr am sut i wneud hyn.


Cefnogaeth

Rydym yn cefnogi myfyrwyr gydag ystod o amodau, gan gynnwys:

namau synhwyraidd

namau symudedd

cyflyrau iechyd tymor hir. 


Cyflyrau sbectrwm awtistiaeth

Bydd ein cynghorwyr yn gweithio gyda chi i ddatblygu pecyn cymorth sy'n mynd i'r afael â'r heriau penodol y gallech chi eu hwynebu yn ystod eich astudiaethau. 

Gall y rhain gynnwys:

 • cyfathrebu cymdeithasol a rhyngweithio â myfyrwyr eraill a staff
 • gwybod beth sy'n ddisgwyliedig gennych chi gan eich cwrs a'r brifysgol
 • rheoli'r newid i fywyd prifysgol ac addasu i arferion newydd
 • sgiliau trefnu, cyfeiriadedd ac academaidd
 • cymhelliant dros bethau nad ydyn nhw'n ymddangos yn berthnasol nac o ddiddordeb
 • sensitifrwydd i ffactorau amgylcheddol fel golau, sŵn, arogl, blas a thymheredd

Mae'n bwysig rhoi gwybod i'ch ymgynghorydd a oes gennych unrhyw ddiagnosis pellach fel y gallant drafod cefnogaeth ychwanegol gyda chi.


Dyslecsia ac Anhawster Dysgu Penodol (SpLD)

Rydym yn darparu cymorth a chefnogaeth i fyfyrwyr ag anawsterau dysgu penodol gan gynnwys dyslecsia, dyscalcwlia, dyspracsia/DCD ac anhwylder diffyg sylw (ADD).

I ddechrau, cwblhewch ein ffurflen Anabledd, Lles a Chynghori. Gallwn eich cynorthwyo gyda'r broses gyfan o gael y gefnogaeth sydd ei hangen arnoch ar gyfer:

 • Sgrinio dyslecsia / SpLD
 • Asesiad dyslecsia / SpLD
 • anhawster gweledol (Anghysur ac Aflonyddwch Gweledol)
 • gwneud cais am eich Lwfans Myfyrwyr Anabl (DSA)
 • Cymorth Sgiliau Astudio Arbenigol 1: 1 (SpLD a’r Sbectrwm Awtistiaeth).

Dolenni cysylltiedig