Skip to main content
Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd Caerdydd>Cyrsiau>Gradd Sylfaen mewn Technoleg Deintyddol FdSc

Gradd Sylfaen mewn Technoleg Deintyddol - FdSc

Blwyddyn Mynediad

Cynigir y rhaglen fel astudiaeth dair blynedd rhan amser, isel ei bresenoldeb ac sy’n arwain at Radd Sylfaen mewn Technoleg Deintyddol. Cynhelir llawer o’r dysgu drwy brofiad ymarferol yn ystod cyfnod profiad gwaith myfyrwyr ar leoliad;

Mae’r trefniant hwn yn gyfle i integreiddio gweithdrefnau technegol ac i gynnal dadansoddiad cyflawn, adfyfyrio a mynd dros y gweithdrefnau a gynhaliwyd yn y cwrs ac yn seiliedig ar waith. Ceir eitemau asesu yn y modiwl a gyflenwir sy’n berthnasol i’r dysgu a wnaed yn y lleoliad gwaith, yr astudiaethau achos, adroddiad cymhwysedd ayb. Mae myfyrwyr yn ymgymryd â gwaith ar gyfer cleifion tra yn y lleoliad profiad yn seiliedig ar waith.

Sylwch: Bydd adolygiad cyfnodol ar gyfer y rhaglen hon yn mis Mawrth 2022. Felly, gall cynnwys y cwrs a ddangosir isod newid er mwyn sicrhau bod y rhaglen yn parhau'n gyfredol. Bydd unrhyw ymgeiswyr yn cael eu hysbysu am unrhyw newidiadau ar ôl eu cadarnhau.

Mae’r wybodaeth cwrs ar y dudalen hon yn cyfeirio at garfan mynediad 2023.

​Cynnwys y Cwrs

Mae cyfanswm o 12 modiwl yn y cwrs ac mae’r modiwlau i gyd yn orfodol. Mae dwy lefel i’r astudiaeth. Dim ond ar ôl cwblhau holl fodiwlau y lefel flaenorol yn llwyddiannus y gall myfyrwyr symud ymlaen o’r lefel gyntaf i’r ail lefel.

Strwythurwyd y maes llafur i gynnwys gofynion y Cyngor Deintyddol Cyffredinol ar gyfer cofrestriad Technegydd Deintyddol

Mae’r rhaglen yn cynnwys Lefelau 4 a 5, sef cyfanswm o 240 credyd , yn ymestyn dros dair blynedd (wedi'i rhannu yn 80 credyd fesul pob blwyddyn academaidd). Felly, cwblheir Lefel 4 erbyn diwedd semester 1 o flwyddyn 2, ac mae lefel 5 yn cychwyn ar ddechrau semester 2 ym mlwyddyn 2. Hefyd, derbynnir carfan mynediad sy’n cychwyn ar lefel 4 yn mis Medi bob amser.

Mae pob modiwl werth 20 credyd

Blwyddyn Un:

 • Prosthodonteg Sefydlog A
 • Anatomi a Ffisioleg Deintyddol
 • Prosthodonteg y gellir eu Tynnu A
 • Paratoi ar gyfer Ymarfer a Dysgu yn Seiliedig ar Waith A

Blwyddyn Dau:

 • Prosthodonteg y gellir eu Tynnu B
 • Paratoi ar gyfer Ymarfer a Dysgu yn seiliedig ar Waith B
 • Orthodonteg y Gellir eu Tynnu
 • Deunyddiau Deintyddol Cymhwysol

Blwyddyn Tri

 • Prosthodonteg y gellir eu Tynnu C
 • CAD/CAM mewn Deintyddiaeth
 • Prosthodonteg Sefydlog B
 • Paratoi ar gyfer Ymarfer a Dysgu yn seiliedig ar Waith C

Gyrfa Bosibl​

Mae myfyrwyr llwyddiannus yn cael gwaith cyflogedig mewn labordai ymarfer preifat, labordai masnachol neu labordai‘r gwasanaeth iechyd. Gallai myfyrwyr ddewis symud ymlaen i astudiaeth bellach.

Mae myfyrwyr sy’n cwblhau’r FdSc yn llwyddiannus yn gymwys i symud ymlaen i astudio ar raglen BSc (Anrh) yn y brifysgol hon. Mae myfyrwyr rhan amser sydd wedi dewis gwneud hyn ac wedi graddio gyda gradd BSc (Anrh) mewn Technoleg Deintyddol.

Gofynion Mynediad a Sut i Wneud Cais

Dylai ymgeiswyr feddu ar un lefel A neu gymhwyster cyfwerth ac yn cael eu cyflogi fel hyfforddai o fewn labordy deintyddol.

Anogir myfyrwyr hŷn heb feddu ar y cymwysterau ffurfiol hyn ond â phrofiad perthnasol i wneud cais.

Ymgeiswyr Rhyngwladol
Bydd rhaid i fyfyrwyr lle nad Saesneg ydy eu mamiaith ddarparu tystiolaeth o safon rhugledd 6.5 IELTS o leiaf neu gyfwerth. Am fanylion llawn ar sut i wneud cais a chymwysterau iaith Saesneg, ewch i’r tudalennau rhyngwladol ar y wefan.

Sut i Wneud Cais:
Dylid gwneud cais am y cwrs hwn yn uniongyrchol I'r brifysgol trwy ein cyfleuster hunanwasanaeth. I gael rhagor o wybodaeth ewch I'n tudalennau Sut I Wneud Cais.


Ffeithiau Allweddol

Mae’r rhaglen yn cynnwys 80 credyd fesul blwyddyn (ceir y gost fesul 10 credyd ar y tabl ffioedd cyfredol).

Mae trefn mynychu'r rhaglen hon yn un 'presenoldeb isel'. Bydd rhaid i fyfyrwyr felly ei chyrchu drwy fideo-gynadledda dros Gyfrifiadur gyda chysylltiad band eang a chael mentor cymwys yn y gweithle. Gofynnir i chi fynychu 6 gwaith y flwyddyn gydag ymrwymiad amser o tua 6 awr yr wythnos yn ystod y flwyddyn academaidd.

Asesu: Asesir myfyrwyr yn barhaus drwy gydol y cwrs drwy ddefnyddio aseiniadau a phrofion ymarferol a theori. Mae asesiad yn gweithle yn rhan annatod o'r cwrs ac mae’r mentoriaid sy’n gyfrifol am gyflenwi’r cwrs yn y gweithle mewn cysylltiad cyson â thîm y cwrs ym Met Caerdydd ac yn trafod materion y cyflenwi ac asesu.

Cysylltu â Ni

Ar gyfer ymholiadau penodol i’r cwrs, cysylltwch ag arweinydd y rhaglen, Chetan Geisel:
E-bost: CGeisel@cardiffmet.ac.uk​
Ffôn: 029 2041 6899

​​​

Rydyn ni’n ymdrechu i gyflwyno cyrsiau yn unol â’r disgrifiad ac ni fyddwn fel arfer yn gwneud newidiadau i gyrsiau, fel teitl, cynnwys, dull cyflwyno a darpariaeth addysgu’r cwrs. Fodd bynnag, gall fod yn angenrheidiol i’r brifysgol wneud newidiadau yn narpariaeth y cwrs cyn neu ar ôl cofrestru. Mae’n cadw’r hawl i wneud amrywiadau i gynnwys neu ddulliau cyflwyno, gan gynnwys terfynu neu gyfuno cyrsiau os ystyrir bod camau gweithredu o’r fath yn angenrheidiol. Darllenwch ein Telerau ac Amodau i gael y wybodaeth lawn.

Gwybodaeth Allweddol Am Y Cwrs

Lleoliad yr astudiaeth:
Campws Llandaf

Ysgol:
Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd Caerdydd

Hyd y Cwrs:
3 blynedd rhan amser.