Cofrestrfa Academaidd>Arholiadau>Ymchwil Viva Voce
Research Viva Voce

Ymchwil Viva Voce

​Gweler isod y Canllawiau a'r Cwestiynau Cyffredin ynghylch eich Viva Voce. Cyfeiriwch unrhyw ymholiadau i'r ResearchDegreeExam@cardiffmet.ac.uk


CYN VIVA VOCE

Beth sydd angen i mi ei wneud i gyflwyno fy thesis?

Pan fyddwch yn barod i gyflwyno eich thesis bydd angen i chi gwblhau Ffurflen Datganiad wedi'i llofnodi'n llawn. Sicrhewch fod eich thesis yn bodloni gofynion fformatio'r Brifysgol fel y nodir yn y Llawlyfr Academaidd.

Pan fyddwch chi a'r tîm Goruchwylio yn hapus eich bod yn barod i gyflwyno'ch thesis, bydd angen i chi greu cofnod arholiad newydd ar y Rheolwr Ymchwil Ddoethurol a llwytho'r thesis. Nid oes angen cyflwyno copi caled mwyach.

Cysylltwch â ResearchDegreeExam@cardiffmet.ac.uk os oes gennych unrhyw gwestiynau ynghylch hyn.

Beth sy'n digwydd ar ôl i mi gyflwyno fy thesis?

Bydd eich thesis yn cael ei brosesu trwy Turnitin.  Yna cyflwynir adroddiad Turnitin i aelodau Grŵp Graddau Ymchwil y Brifysgol ac, unwaith y caiff ei gymeradwyo, bydd y thesis yn cael ei anfon ymlaen i'r Arholwyr ynghyd â phôl piniwn i drefnu dyddiad ar gyfer eich arholiad.

VIVA VOCE

Pryd a sut byddaf yn darganfod pryd fydd fy Viva Voce?

Fel arfer, bydd yr Arholwyr yn cael o leiaf chwe wythnos waith i gwblhau eu hadolygiad o'r thesis ac i baratoi eu hadroddiadau rhagarweiniol. O dan amgylchiadau arferol, bydd eich Viva Voce yn cael ei gynnal cyn gynted â phosibl ar ôl hynny. Byddwn yn cysylltu â chi drwy e-bost gyda dyddiad y Viva Voce ac unrhyw fanylion perthnasol eraill cyn gynted ag y bydd wedi'i gadarnhau, ynghyd â manylion am ddull Viva Voce yn ôl eich dewis (wyneb yn wyneb, hybrid, rhithwir).

A allaf ddod â'm goruchwyliwr gyda mi?

Gall un aelod o'ch tîm Goruchwylio fynychu eich Viva Voce, ond dim ond gyda'ch cymeradwyaeth. Byddant yn arsylwi ar y Viva ond ddim yn cyfrannu oni bai eu bod yn cael eu gwahodd gan Gadeirydd y Panel Arholi.

Pa mor hir fydd Viva Voce yn para?

Bydd y broses gyfan yn para tua hanner diwrnod.  Fel arfer, mae'r arholiad yn para tua 2 awr, ond gall hyn amrywio.  Darperir agenda lawn i chi yn y gwahoddiad e-bost yn cadarnhau dyddiad y Viva Voce yn amlinellu'r manylion ar gyfer y diwrnod.

Beth mae'n ei olygu os oes rhaid i mi wneud cywiriadau neu welliannau?

Gall y Panel Archwilio ddyfarnu'r radd i chi, yn amodol ar newidiadau mân/mawr (Eich Arholiad (sharepoint.com).  Gallai hyn gynnwys cywiro gwallau teipograffig neu fynd i'r afael â gofynion sy'n ymwneud â chynnwys, dadansoddiad neu gyflwyniad.

Bydd y rhain yn cael eu hystyried naill ai gan un neu'r ddau o'r Arholwyr (yn dibynnu ar y canlyniad) a bydd hyn hefyd yn cael ei gadarnhau ar ddiwrnod y Viva Voce.

Beth ddylwn i ei wneud pan fyddaf wedi gwneud y newidiadau?

Rhaid i fyfyrwyr gyflwyno'r newidiadau gofynnol a wnaed i'r thesis, yn dilyn y canllawiau yn y llythyr canlyniad Viva Voce y byddwch wedi'i dderbyn.  Pan fyddwch chi'n barod i gyflwyno'ch cywiriadau, llwythwch y traethawd ymchwil diwygiedig a'r Tabl Cywiriadau i'r Rheolwr Ymchwil Ddoethurol.

Ni ddylid anfon unrhyw gywiriadau at yr Arholwr(wyr) yn uniongyrchol.

DYFARNIAD

Pryd fydda i'n clywed canlyniad y thesis diwygiedig?

Fe'ch hysbysir o'ch canlyniad ar ôl i'r Arholwr/Arholwyr, Cadeirydd y Panel Arholi a Chadeirydd Grŵp Graddau Ymchwil y Brifysgol eu cymeradwyo. Byddwch yn derbyn llythyr cwblhau pan fydd hyn wedi'i gwblhau.

Beth sydd angen i mi ei wneud pan fyddaf wedi derbyn y radd?

Ar ôl derbyn eich llythyr cwblhau, bydd gofyn i chi gyflwyno copi electronig terfynol o'ch thesis a gymeradwyir yn llawn, gan gynnwys copi wedi'i lofnodi â llaw o'r ffurflen datganiad. Mae gennych hefyd yr opsiwn i gyflwyno un copi caled o'ch thesis terfynol wedi'i rwymo yn unol â'r canllawiau rhwymo- Thesis Terfynol a Graddio (sharepoint.com)

Lle mae fy thesis yn cael ei anfon?

Bydd eich thesis yn cael ei storio'n electronig ar storfa Prifysgol Metropolitan Caerdydd, Figshare 

Os ydych wedi dewis argraffu copi caled, rhaid ei anfon at Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn Aberystwyth.

GRADDIO

Ewch i'n Tudalen We Graddio i gofrestru'ch presenoldeb mewn Seremoni.