Cofrestrfa Academaidd>Arholiadau>Ymchwil Viva Voce
Research Viva Voce

Ymchwil Viva Voce

Gweler isod y Canllawiau a'r Cwestiynau Cyffredin ynghylch eich Viva Voce. Cyfeiriwch unrhyw ymholiadau i'r ResearchDegreeExam@cardiffmet.ac.uk

PRE VIVA VOCE

Pa ffurflenni sydd angen i mi eu cyflwyno ar gyfer fy nhraethawd cychwynnol?

Pan fyddwch yn barod i gyflwyno'ch traethawd ymchwil bydd angen cwblhau Ffurflen Cyflwyno Traethawd a Ffurflen Ddatganiad wedi'i llofnodi'n llawn. Sicrhewch fod eich traethawd ymchwil yn cwrdd â gofynion y Brifysgol ar gyfer fformatio fel y nodwyd yn y Llawlyfr Academaidd.

Beth sydd angen i mi ei wneud i gyflwyno fy nhraethawd ymchwil?

Pan fyddwch chi a'r tîm goruchwylio yn hapus eich bod yn barod i gyflwyno'ch traethawd ymchwil, bydd angen i chi gysylltu â'r Gofrestrfa Academaidd. E-bostiwch eich enw llawn, teitl y traethawd ymchwil, rhif myfyriwr a'r dyddiad rydych chi'n bwriadu ei gyflwyno, i: ResearchDegreeExam@cardiffmet.ac.uk (Caniatewch 5 diwrnod gwaith o ddyddiad eich e-bost hyd at ddyddiad ei gyflwyno).

I ble ydw i'n dod â'm traethawd ymchwil?

Ar eich dyddiad cyflwyno arfaethedig, ewch i'r iZone ar gampws Llandaf gyda dau gopi caled wedi'u rhwymo dros dro o'ch traethawd ymchwil (sy'n cynnwys ffurflen ddatganiad wedi'i llofnodi) a chopi electronig trwy naill ai gofbin USB neu CD. Gallwch hefyd ei anfon ar e-bost at: ResearchDegreeExam@cardiffmet.ac.uk

Beth sy'n digwydd ar ôl i mi gyflwyno fy nhraethawd ymchwil?

Byddwch yn cael derbynneb gan y Gofrestrfa Academaidd wrth i chi gyflwyno'ch traethawd ymchwil. Bydd eich traethawd ymchwil yn cael ei brosesu trwy Turnitin. Yna cyflwynir adroddiad Turnitin i Gadeirydd y Bwrdd Arholi a gellid ei anfon ymlaen at yr Arholwyr ynghyd â'ch traethawd ymchwil.

VIVA VOCE

Pryd a sut y byddaf yn cael gwybod pryd fydd fy Viva Voce?

Fel rheol bydd yr arholwyr yn cymryd hyd at chwe wythnos waith i gwblhau eu harchwiliad o'r traethawd ymchwil ac i baratoi eu hadroddiad rhagarweiniol. O dan amgylchiadau arferol bydd eich viva voce yn cael ei gynnal cyn gynted â phosibl ar ôl hynny. Cysylltir â chi trwy e-bost gyda dyddiad y viva voce ac unrhyw fanylion perthnasol eraill cyn gynted ag y bydd wedi'i gadarnhau.

A gaf i ddod â'm Goruchwyliwr gyda mi?

A gaf i ddod â'm Goruchwyliwr gyda mi? Gall aelod o'ch tîm goruchwylio ddod i'ch viva voce, ond dim ond gyda'ch cymeradwyaeth. Ni fydd ef/hi yn cyfrannu oni bai ei fod yn cael ei wahodd gan Gadeirydd y Bwrdd Arholi i wneud sylwadau ar faterion o gywirdeb ffeithiol am eich ymgeisyddiaeth.

Pa mor hir fydd y Viva Voce yn para?

Bydd y broses gyfan yn para oddeutu hanner diwrnod. Nid yw rhan yr arholiad gwirioneddol yn para mwy na 2 awr. Bydd agenda lawn yn cael ei darparu i chi o fewn yr e-bost yn cadarnhau dyddiad y viva voce yn amlinellu'r manylion ar gyfer y diwrnod.

Beth mae'n ei olygu os bydd yn rhaid i mi wneud cywiriadau neu welliannau?

Efallai y bydd y Bwrdd Arholi yn dyfarnu'r radd i chi, yn amodol ar rai mân newidiadau. Gallai hyn gynnwys cywiro gwallau argraffyddol neu egluro manylion. Bydd y rhain yn cael eu hystyried gan naill ai un neu'r ddau o'r arholwyr a bydd hyn hefyd yn cael ei gadarnhau ar ddiwrnod y viva voce.

Beth ddylwn i ei wneud pan fyddaf wedi gwneud yr addasiadau?

Rhaid i fyfyrwyr gyflwyno'r newidiadau gofynnol a wnaed i'r traethawd ymchwil, gan ddilyn y canllawiau yn llythyr canlyniad Viva Voce y byddwch wedi'i dderbyn. Pan fyddwch yn barod i gyflwyno'ch cywiriadau, anfonwch gopi electronig o'ch traethawd ymchwil sy'n dangos y newidiadau ac unrhyw ddogfennau cysylltiedig a wnaed, i: ResearchDegreeExam@cardiffmet.ac.uk

Ni ddylid anfon unrhyw gywiriadau at yr arholwr/archwilwyr yn uniongyrchol.

DYFARNIAD

Pryd fydda i’n cael canlyniad yr addasiadau?

Byddwch yn cael gwybod am ganlyniad eich addasiadau ar ôl i'r arholwr neu’r arholwyr, Cadeirydd y Bwrdd Arholi a Chadeirydd Pwyllgor Graddau Ymchwil y Brifysgol eu cymeradwyo. Byddwch yn cael llythyr cwblhau pan fydd hyn wedi'i wneud.

Beth sydd angen i mi ei wneud ar ôl i mi gael y radd?

Ar ôl ichi gael eich llythyr cwblhau, bydd gofyn i chi gyflwyno copi electronig terfynol o'ch traethawd ymchwil wedi'i gymeradwyo'n llawn ynghyd â Ffurflen Cytundeb E-Thesis. Bydd angen i chi hefyd gyflwyno un copi caled o'ch traethawd ymchwil terfynol mewn rhwymiad parhaol; bydd canllawiau rhwymo yn cael eu hanfon atoch.

I ble fydd fy nhraethawd ymchwil yn cael ei anfon?

Bydd eich traethawd ymchwil yn cael ei storio'n electronig ar Brifysgol Metropolitan Caerdydd yn storfa DSpace. Bydd y copi caled yn cael ei anfon i Lyfrgell Genedlaethol Cymru yn Aberystwyth.

GRADDIO

Ewch i'n Tudalen We Graddio i gofrestru'ch presenoldeb mewn Seremoni.