Skip to main content
Ysgol Reoli Caerdydd>Cyrsiau>Cyfraith Busnes a Rheoli - BA (Anrh)

Cyfraith Busnes a Rheoli - BA (Anrh)

Blwyddyn Mynediad

Mae'r radd mewn Cyfraith a Rheolaeth Busnes ym Met Caerdydd yn cael ei chydnabod gan y Sefydliad Ysgrifenyddion Cyfreithiol a Chysylltiadau Cyhoeddus (ILSPA) a'r Cyngor Trawsgludwyr Trwyddedig (CLC), a bydd yn eich galluogi i ddatblygu set sgiliau y gellir ei haddasu tra'n parhau i fodloni gofynion penodol gyrfa gyfreithiol arbenigol. Ein mantra yw Yn Fedrus, Yn Gymwys, Yn Gyflogedig.'​

Gyda'r radd Cyfraith a Rheoli Busnes hon, rydym yn gobeithio ehangu eich gorwelion y tu hwnt i ddeuoliaeth draddodiadol cyfreithwyr a bargyfreithwyr i gofleidio'r gweithwyr cyfreithiol proffesiynol eraill, megis, er enghraifft, Paragyfreithiol, Ysgrifennydd Cyfreithiol, Technegydd Trawsgludo, Trawsgludwr Trwyddedig, ac Ymarferydd Profiant. Byddwch yn rhoi theori gyfreithiol ar waith yn ein hystafell llys ffug bwrpasol ac yn datblygu eich gwybodaeth a'ch cyflogadwyedd ym meysydd busnes a rheolaeth.

Ein nod yw creu amgylchedd agored, siriol a deallusol ysgogol i ymchwilio i gydberthynas y gyfraith a busnes, yn enwedig drwy gynnwys modiwlau hynod wreiddiol.

Cynnwys y Cwrs

Blwyddyn Sylfaen (Blwyddyn 0):

Mae'r rhaglen hon yn ymgorffori blwyddyn sylfaen, sydd ar gyfer myfyrwyr sy'n dymuno cofrestru ar y radd anrhydedd tair blynedd, sy'n perthyn i un o'r categorïau canlynol:

​​1. Myfyrwyr nad ydynt wedi ennill y pwyntiau Safon Uwch gofynnol (neu gyfwerth) sgôr i gael mynediad i flwyddyn gyntaf y rhaglen radd.
2. Myfyrwyr hŷn sydd wedi bod allan o'r system addysg ffurfiol ers peth amser.

Mae rhagor o wybodaeth am y flwyddyn sylfaen ar gael drwy glicio yma. 

Gradd:

Mae strwythur y cwrs yn datblygu o flwyddyn gyntaf orfodol, sy'n cynnwys chwe modiwl, trwy bum modiwl gorfodol yn yr ail flwyddyn, i bedwar modiwl gorfodol yn unig yn y flwyddyn olaf o astudio. Bydd hyn yn eich galluogi i gyfeirio eich diddordebau i set benodol o fodiwlau dewisol, tra'n sicrhau eich bod yn derbyn dealltwriaeth a gwerthfawrogiad cadarn o'r tenedau canolog sy'n ofynnol gan holl fyfyrwyr y gyfraith.

Byddwch yn ymgymryd â modiwl lleoliad gwaith gorfodol yn y drydedd flwyddyn gan fod hyn yn cael ei ystyried yn ofyniad hanfodol i bob myfyriwr yn Ysgol Reoli Caerdydd. Fel arall, i'r rhai sy'n dymuno, mae cyfle i gymryd blwyddyn ryngosod rhwng blwyddyn dau a'r flwyddyn olaf sy'n cyfrif tuag at ofynion credyd y radd anrhydedd lawn.

Addysgir yr holl fodiwlau yn Saesneg ac mae darpariaeth ar gyfer yr hyn sy'n cyfateb i'r Gymraeg mewn nifer o fodiwlau. Nodir y rhain isod* ac er y gwneir pob ymdrech i sicrhau bod y rhain yn rhedeg bob blwyddyn, nid yw'n bosibl gwarantu hyn, yn anffodus.

Blwyddyn Un (Lefel 4)

Mae'r holl fodiwlau yn orfodol ac wedi'u cynllunio i roi sylfaen gadarn i chi yn y gyfraith a'ch datblygiad personol.

Modiwlau gorfodol:

 • Cyfraith Contract 
 • Cyllid i Reolwyr*
 • Cyflwyniad i ddull cyfreithiol, moeseg ac ymarfer 
 • Cyfraith Gweinyddu a Hawliau Dynol 
 • Cyfraith Droseddol 
 • Sgiliau Cyfreithiol a Phroffesiynol 

Blwyddyn Dau (Lefel 5)

Ar Lefel 5, mae myfyrwyr yn astudio 100 credyd o fodiwlau gorfodol ac yn dewis modiwl 20 credyd opsiwn.

Modiwlau gorfodol:

 • Cyfraith Camweddau
 • Cyfraith Cystadleuaeth yr UE
 • Profiant ac Ewyllysiau 
 • Cyfraith Tir
 • Cyfraith Fasnachol a Diogelu Defnyddwyr 

Modiwlau opsiwn (gwerth 20 credyd yr un):

 • Rheoli ac Ymgysylltu â Phobl 
 • Amddiffyn Hawliau Dynol Rhyngwladol 

Blwyddyn Tri (Lefel 6)

Ar Lefel 6, mae myfyrwyr yn astudio 80 credyd o fodiwlau gorfodol ac yn dewis 40 credyd o fodiwlau dewisol. 

Modiwlau gorfodol:

 • Ecwiti ac Ymddiriedolaethau 
 • Cyfraith fewnol [i gael ei gadarnhau]
 • Profiad Gwaith/Profiad Gwaith Diwydiannol*
 • Menter Busnes a Chyfraith Cwmnïau 
 • Bydd myfyrwyr yn dewis o blith amrywiaeth o opsiynau er nad yw'n bosibl gwarantu y bydd pob modiwl yn rhedeg bob blwyddyn.

  Modiwlau opsiwn (gwerth 20 credyd yr un oni nodir yn wahanol):

  • Arloesi ac Entrepreneuriaeth 
  • Prosiect Byr Amicus Curiae (gwerth 40 credyd)
  • Traethawd hir (gwerth 40 credyd)
  • Lansio Menter (gwerth 40 credyd)
  • Newid Arweinyddiaeth/Arwain Newid*
  • Adroddiadau ariannol 
  • Cyfrifoldebau Cyfreithiol a Rheolaethol mewn Cyflogaeth

   

Dysgu ac Addysgu

O ran cyflwyno, mae digon o amrywiaeth ar y radd hon mewn Cyfraith a Rheoli Busnes, o ddosbarthiadau seiliedig ar ddarlithoedd ac ymarfer i waith grŵp, seminarau a phrofiad gwaith.  

Yn ogystal â chyflwyno'r amserlen, bydd disgwyl i chi gymryd rhan mewn hunanastudio a dysgu annibynnol, yn gyffredinol mewn cymhareb o 1:3 (tair awr o ddysgu annibynnol i bob awr o waith wedi'i drefnu). Bydd eich dysgu annibynnol yn cael ei hwyluso'n fawr gan ein Hamgylchedd Dysgu Rhithwir (Moodle) a mynediad at nifer o dechnolegau pwnc-benodol gan gynnwys y cronfeydd data cyfreithiol blaenllaw, Westlaw a Lexis, yn ogystal â Throve Cyfraith Gwasg Prifysgol Rhydychen.

Mae ein tîm addysgu hefyd yn ymchwilwyr gweithredol ac yn ymarferwyr diwydiant sy'n poeni am eich datblygiad personol a phroffesiynol.  Yn ystod eich amser gyda ni, byddwch yn derbyn cefnogaeth academaidd ar ffurf darlithwyr hygyrch yn ogystal â chefnogaeth fugeiliol ar ffurf tiwtor personol ymroddedig, a bydd aelodaeth o Gymdeithas y Gyfraith Myfyrwyr yn rhoi'r cyfle i chi rwydweithio, i gymryd rhan mewn gweithgareddau cystadleuol megis ymryson a cyfweld â chleientiaid, ac wrth gwrs i gymdeithasu hefyd.

Mae profiad ymarferol helaeth o fusnes yn y tîm addysgu.  Yn ymarferol, mae aelodau staff wedi cynrychioli - neu ymgyfreitha yn erbyn - brandiau blaenllaw y stryd fawr, cwmnïau colur a logisteg mawr, cwmnïau rhyngwladol electroneg a chewri ynni.  Yn ogystal, rydym wedi cyfrannu at ddatblygu'r gyfraith drwy gyflwyno tystiolaeth i'r Llywodraeth a'r Senedd, ar bynciau fel Brexit a rhyddid mynegiant.

Asesu

Mae'r cwricwlwm ar gyfer y radd hon mewn Cyfraith a Rheoli Busnes wedi'i gynllunio'n sensitif o ran anghenion myfyrwyr am ddulliau creadigol a hyblyg o asesu.  Mae'r rhain yn amrywio o arholiadau ac aseiniadau i sesiynau ymarferol, cyflwyniadau a lleoliadau dewisol yn y gwaith. 

Drwy gydol eich asesiadau byddwch yn cael cefnogaeth academaidd ac yn aml cewch gyfle i ymarfer tasgau cyn y dyddiad cyflwyno gwirioneddol (“asesiad ffurfiannol”).  Bydd eich gwaith yn cael ei raddio drwy ein stiwdio adborth ar-lein symlach. 

Cyflogadwyedd a Gyrfaoedd

Drwy'r radd hon mewn Cyfraith a Rheoli Busnes, fe'ch anogir i ddatblygu'r cymwyseddau cyfreithiol allweddol, gan gynnwys arweinyddiaeth, empathi, ymchwil ac eiriolaeth.

Ar ôl graddio, a diolch i'n partneriaeth arloesol gyda Sefydliad yr Ysgrifenyddion Cyfreithiol a'r Cynorthwywyr Personol (ILSPA), byddwch yn cael eich eithrio o gwrs Diploma Ysgrifenyddion Cyfreithiol ILSPA, y byddwch wedyn yn gallu ei gymryd, os dymunwch, am bris gostyngol.  Rydym yn anelu at drefniadau tebyg gyda Chymdeithas Genedlaethol y Paragyfreithwyr Trwyddedig (NALP) a chyda'r Cyngor Trawsgludwyr Trwyddedig (CLC).  Mae blwyddyn ddewisol ar leoliad gwaith (“rhyngosod”) rhwng eich ail flwyddyn a'ch blwyddyn olaf yn gwella cyflogadwyedd ymhellach.  Bydd dewis yr opsiwn rhyngosod yn eich helpu i ymarfer eich sgiliau newydd mewn lleoliad cyfreithiol go iawn a bydd yn eich galluogi i sefyll allan oddi wrth ymgeiswyr eraill pan fyddwch yn gwneud cais am swyddi.

Y tu hwnt i'r cymwysterau proffesiynol, bydd gennych hefyd lawer o opsiynau eraill ar gyfer astudio pellach pan fyddwch yn graddio.  Mae'r rhain yn cynnwys — ym Met Caerdydd — MBA, neu MSc mewn Rheoli Busnes Rhyngwladol, Rheoli Adnoddau Dynol neu Reoli Prosiectau.

Gofynion Mynediad a Sut i Wneud Cais

Cynigion Nodweddiadol

 • Pwyntiau tariff: 112-120
 • Cynnig cyd-destunol: Gweler ein tudalen cynigion cyd-destunol.
 • TGAU: Pum TGAU ar Radd C / 4 neu uwch, gan gynnwys Saesneg Iaith / Cymraeg Iaith Gyntaf a Mathemateg / Mathemateg – Rhifedd.
 • Gofyniad Iaith Saesneg: IELTS Academaidd 6.0 yn gyffredinol gydag o leiaf 5.5 ym mhob elfen, neu gyfwerth.
 • Pynciau Safon Uwch: O leiaf tair Safon Uwch i gynnwys Graddau CCC. Does dim angen pynciau penodol. Bagloriaeth Cymru – Ystyrir Tystysgrif Her Sgiliau Uwch fel trydydd pwnc.
 • Diploma Cenedlaethol BTEC / Diploma Estynedig Technegol Caergrawnt: DMM
 • Lefel T: Teilyngdod.
 • Diploma Mynediad i Addysg Uwch: Does dim angen pynciau penodol.
 • Diploma Bagloriaeth Ryngwladol (IB): 2 x H5. Does dim angen pynciau penodol.
 • Tystysgrif Gadael Iwerddon: 2 x gradd H2. Does dim angen pynciau penodol. Ystyrir pynciau lefel uwch yn unig gydag isafswm gradd H4.
 • Advanced Highers yr Alban: Graddau DD. Does dim angen pynciau penodol. Ystyrir Highers yr Alban hefyd, naill ai ar eu pennau eu hunain neu ar y cyd ag Advanced Highers.

Os nad ydych yn bodloni’r gofyniad mynediad uchod, rydym hefyd yn cynnig Rhaglen Sylfaen sy’n caniatáu gwneud cynnydd i Flwyddyn 1.

Derbynnir cyfuniadau o’r cymwysterau uchod os ydyn nhw’n cwrdd â’n gofynion lleiaf. Os nad yw eich cymwysterau wedi’u rhestru, cysylltwch â Derbyniadau neu cyfeiriwch at Chwiliad Cwrs UCAS.

Mae rhagor o wybodaeth ar gymwysterau Tramor i’w gweld yma.

Os ydych yn ymgeisydd hŷn, mae gennych brofiad perthnasol neu RPL yr hoffech i ni ei ystyried, cysylltwch â Derbyniadau.


Sut i Ymgeisio

Mae rhagor o wybodaeth ar sut i ymgeisio i’w gweld yma.

Cysylltu â Ni

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â'r Tîm Derbyn ar 029 2041 6044, e-bostiwch askadmissions@cardiffmet.ac.uk neu Trydarwch ni @CMetAdmissions.

Ar gyfer ymholiadau cwrs-benodol, cysylltwch â Dr Richard Lang: 
E-bost: RLang@cardiffmet.ac.uk

Rydyn ni’n ymdrechu i gyflwyno cyrsiau yn unol â’r disgrifiad ac ni fyddwn fel arfer yn gwneud newidiadau i gyrsiau, fel teitl, cynnwys, dull cyflwyno a darpariaeth addysgu’r cwrs. Fodd bynnag, gall fod yn angenrheidiol i’r brifysgol wneud newidiadau yn narpariaeth y cwrs cyn neu ar ôl cofrestru. Mae’n cadw’r hawl i wneud amrywiadau i gynnwys neu ddulliau cyflwyno, gan gynnwys terfynu neu gyfuno cyrsiau os ystyrir bod camau gweithredu o’r fath yn angenrheidiol. Darllenwch ein Telerau ac Amodau i gael y wybodaeth lawn.

Gwybodaeth Allweddol Am Y Cwrs

Cod UCAS M700

Man Astudio: 
Campws Llandaf

Ysgol:

Ysgol Reoli Caerdydd

Llawn amser: 3 blynedd neu 4 blynedd os ydych yn ymgymryd â blwyddyn ryngosod

 Content Editor

YSTAFELL LLYS MOOT

Rhowch theori gyfreithiol ar waith yn ein hystafell llys ffug pwrpasol. Byddwch yn cael eich cefnogi, trwy ddulliau myfyriwr-ganoledig, i ddatblygu eich sgiliau mewn cydweithio, cyfathrebu effeithiol, ymchwil cyfreithiol, a siarad cyhoeddus.

DEWCH I GWRDD Â’R TÎM
Richard Lang

Rwy'n uwch ddarlithydd yn y gyfraith ac yn Gyfarwyddwr Rhaglen ar gyfer y BA (Anrh) Cyfraith Busnes a Rheolaeth. Ymunais ag Ysgol Reoli Caerdydd (YRC) yn 2020 o Brifysgol Liverpool Hope; Cyn hynny, bûm yn dysgu ym Mhrifysgolion Brighton a Swydd Bedford. Cyn fy ngyrfa mewn addysg uwch, bûm yn ymarfer y gyfraith mewn nifer o gwmnïau cyfreithiol "boutique" ym Mrwsel ac rwy'n cael fy nghydnabod fel arbenigwr mewn hawliau sylfaenol yr UE gan Senedd Ewrop; Rwyf hefyd wedi eistedd ar Bwyllgor yr UE Cymdeithas y Gyfraith Cymru a Lloegr ers 2017. Fe'm dyfynnir ddwywaith yn Adroddiadau Llys Ewrop a sawl gwaith yn adroddiadau Pwyllgorau Tŷ'r Arglwyddi. Gallaf ddod â'r holl brofiad hwn i'm hymchwil a goruchwylio PhD yn YRC, yn ogystal ag yn fy nysgeidiaeth o Gyfraith yr UE, Cyfraith Cystadleuaeth yr UE a Diogelu Rhyngwladol Hawliau Dynol.

Dr Richard Lang
Uwch Ddarlithydd a Chyfarwyddwr Rhaglen y BA (Anrh) Cyfraith Busnes a Rheolaeth yn Ysgol Reoli Caerdydd