Skip to main content
Ysgol Reoli Caerdydd>Cyrsiau>Cyfraith Busnes a Rheoli - BA (Anrh)

Cyfraith Busnes a Rheoli - BA (Anrh)

Blwyddyn Mynediad

Nod y BA (Anrh) Cyfraith a Rheoli Busnes yw eich galluogi i ddatblygu set sgiliau y gellir ei haddasu wrth barhau i gyflawni gofynion penodol gyrfa gyfreithiol arbenigol.  Ein mantra yw Yn Fedrus, Yn Gymwys, Yn Gyflogedig.'

Gyda'r radd Cyfraith a Rheoli Busnes hon, rydym yn gobeithio ehangu eich gorwelion y tu hwnt i ddeuoliaeth draddodiadol cyfreithwyr a bargyfreithwyr i gofleidio'r gweithwyr cyfreithiol proffesiynol eraill, megis, er enghraifft, Paragyfreithiol, Ysgrifennydd Cyfreithiol, Technegydd Trawsgludo, Trawsgludwr Trwyddedig, ac Ymarferydd Profiant.  Ymhellach, mae'r dull aml-perspectival a gymerwyd yn golygu y bydd y rhai a allai ddymuno mynd i feysydd busnes neu reoli eu hunain yn dod o hyd i ddigon i roi eu harchwaeth.  

Ein nod yw creu amgylchedd agored, siriol a deallusol ysgogol i ymchwilio i gydberthynas y gyfraith a busnes, yn enwedig drwy gynnwys modiwlau hynod wreiddiol.  Yn y Gyfraith Mewnol, er enghraifft, byddwch yn cael y cyfle i archwilio rôl y “Cwnsler Cyffredinol”, yr unigolyn sydd ar yr un pryd yn rhan o'r busnes ac yn swyddog y llys.  Mae modiwl o'r fath yn unigryw yn y DU.

Cynnwys y Cwrs

Blwyddyn Sylfaen (Blwyddyn 0):

Mae'r rhaglen hon yn ymgorffori blwyddyn sylfaen, sydd ar gyfer myfyrwyr sy'n dymuno cofrestru ar y radd anrhydedd tair blynedd, sy'n perthyn i un o'r categorïau canlynol:

​​1. Myfyrwyr nad ydynt wedi ennill y pwyntiau Safon Uwch gofynnol (neu gyfwerth) sgôr i gael mynediad i flwyddyn gyntaf y rhaglen radd.
2. Myfyrwyr hŷn sydd wedi bod allan o'r system addysg ffurfiol ers peth amser.

Mae rhagor o wybodaeth am y flwyddyn sylfaen ar gael drwy glicio yma. 

Gradd:

Mae strwythur y cwrs yn datblygu o flwyddyn gyntaf orfodol, sy'n cynnwys chwe modiwl, trwy bum modiwl gorfodol yn yr ail flwyddyn, i bedwar modiwl gorfodol yn unig yn y flwyddyn olaf o astudio. Bydd hyn yn eich galluogi i gyfeirio eich diddordebau i set benodol o fodiwlau dewisol, tra'n sicrhau eich bod yn derbyn dealltwriaeth a gwerthfawrogiad cadarn o'r tenedau canolog sy'n ofynnol gan holl fyfyrwyr y gyfraith.

Byddwch yn ymgymryd â modiwl lleoliad gwaith gorfodol yn y drydedd flwyddyn gan fod hyn yn cael ei ystyried yn ofyniad hanfodol i bob myfyriwr yn Ysgol Reoli Caerdydd. Fel arall, i'r rhai sy'n dymuno, mae cyfle i gymryd blwyddyn ryngosod rhwng blwyddyn dau a'r flwyddyn olaf sy'n cyfrif tuag at ofynion credyd y radd anrhydedd lawn.

Addysgir yr holl fodiwlau yn Saesneg ac mae darpariaeth ar gyfer yr hyn sy'n cyfateb i'r Gymraeg mewn nifer o fodiwlau. Nodir y rhain isod* ac er y gwneir pob ymdrech i sicrhau bod y rhain yn rhedeg bob blwyddyn, nid yw'n bosibl gwarantu hyn, yn anffodus.

Blwyddyn Un (Lefel 4)

Mae'r holl fodiwlau yn orfodol ac wedi'u cynllunio i roi sylfaen gadarn i chi yn y gyfraith a'ch datblygiad personol.

Modiwlau gorfodol:

 • Cyfraith Contract 
 • Cyllid i Reolwyr*
 • Cyflwyniad i ddull cyfreithiol, moeseg ac ymarfer 
 • Cyfraith Gweinyddu a Hawliau Dynol 
 • Cyfraith Droseddol 
 • Sgiliau Cyfreithiol a Phroffesiynol 

Blwyddyn Dau (Lefel 5)

Ar Lefel 5, mae myfyrwyr yn astudio 100 credyd o fodiwlau gorfodol ac yn dewis modiwl 20 credyd opsiwn.

Modiwlau gorfodol:

 • Cyfraith Camweddau
 • Cyfraith Cystadleuaeth yr UE
 • Profiant ac Ewyllysiau 
 • Cyfraith Tir
 • Cyfraith Fasnachol a Diogelu Defnyddwyr 

Modiwlau opsiwn (gwerth 20 credyd yr un):

 • Rheoli ac Ymgysylltu â Phobl 
 • Amddiffyn Hawliau Dynol Rhyngwladol 

Blwyddyn Tri (Lefel 6)

Ar Lefel 6, mae myfyrwyr yn astudio 80 credyd o fodiwlau gorfodol ac yn dewis 40 credyd o fodiwlau dewisol. 

Modiwlau gorfodol:

 • Ecwiti ac Ymddiriedolaethau 
 • Cyfraith fewnol 
 • Profiad Gwaith/Profiad Gwaith Diwydiannol*
 • Menter Busnes a Chyfraith Cwmnïau 
 • Bydd myfyrwyr yn dewis o blith amrywiaeth o opsiynau er nad yw'n bosibl gwarantu y bydd pob modiwl yn rhedeg bob blwyddyn.

  Modiwlau opsiwn (gwerth 20 credyd yr un oni nodir yn wahanol):

  • Arloesi ac Entrepreneuriaeth 
  • Prosiect Byr Amicus Curiae (gwerth 40 credyd)
  • Traethawd hir (gwerth 40 credyd)
  • Lansio Menter (gwerth 40 credyd)
  • Newid Arweinyddiaeth/Arwain Newid*
  • Adroddiadau ariannol 
  • Cyfrifoldebau Cyfreithiol a Rheolaethol mewn Cyflogaeth

   

Dysgu ac Addysgu

O ran cyflwyno, mae digon o amrywiaeth ar y radd hon mewn Cyfraith a Rheoli Busnes, o ddosbarthiadau seiliedig ar ddarlithoedd ac ymarfer i waith grŵp, seminarau a phrofiad gwaith.  

Yn ogystal â chyflwyno'r amserlen, bydd disgwyl i chi gymryd rhan mewn hunanastudio a dysgu annibynnol, yn gyffredinol mewn cymhareb o 1:3 (tair awr o ddysgu annibynnol i bob awr o waith wedi'i drefnu). Bydd eich dysgu annibynnol yn cael ei hwyluso'n fawr gan ein Hamgylchedd Dysgu Rhithwir (Moodle) a mynediad at nifer o dechnolegau pwnc-benodol gan gynnwys y cronfeydd data cyfreithiol blaenllaw, Westlaw a Lexis, yn ogystal â Throve Cyfraith Gwasg Prifysgol Rhydychen.

Mae ein tîm addysgu hefyd yn ymchwilwyr gweithredol ac yn ymarferwyr diwydiant sy'n poeni am eich datblygiad personol a phroffesiynol.  Yn ystod eich amser gyda ni, byddwch yn derbyn cefnogaeth academaidd ar ffurf darlithwyr hygyrch yn ogystal â chefnogaeth fugeiliol ar ffurf tiwtor personol ymroddedig, a bydd aelodaeth o Gymdeithas y Gyfraith Myfyrwyr yn rhoi'r cyfle i chi rwydweithio, i gymryd rhan mewn gweithgareddau cystadleuol megis ymryson a cyfweld â chleientiaid, ac wrth gwrs i gymdeithasu hefyd.

Mae profiad ymarferol helaeth o fusnes yn y tîm addysgu.  Yn ymarferol, mae aelodau staff wedi cynrychioli - neu ymgyfreitha yn erbyn - brandiau blaenllaw y stryd fawr, cwmnïau colur a logisteg mawr, cwmnïau rhyngwladol electroneg a chewri ynni.  Yn ogystal, rydym wedi cyfrannu at ddatblygu'r gyfraith drwy gyflwyno tystiolaeth i'r Llywodraeth a'r Senedd, ar bynciau fel Brexit a rhyddid mynegiant.

Asesu

Mae'r cwricwlwm ar gyfer y radd hon mewn Cyfraith a Rheoli Busnes wedi'i gynllunio'n sensitif o ran anghenion myfyrwyr am ddulliau creadigol a hyblyg o asesu.  Mae'r rhain yn amrywio o arholiadau ac aseiniadau i sesiynau ymarferol, cyflwyniadau a lleoliadau dewisol yn y gwaith. Un uchafbwynt yw'r prif asesiad ar fodiwl y Gyfraith Mewnol — Sesiwn Brolio Beauty Pageant/ 'Mad Men' — lle mae timau o fyfyrwyr yn cymryd eu tro i chwarae rôl y cwmnïau sy'n cynnal proses dendro gystadleuol i ddewis cwmni cyfreithiol, a'r cwmnïau cyfreithiol yn cyflwyno eu busnes. 

Drwy gydol eich asesiadau byddwch yn cael cefnogaeth academaidd ac yn aml cewch gyfle i ymarfer tasgau cyn y dyddiad cyflwyno gwirioneddol (“asesiad ffurfiannol”).  Bydd eich gwaith yn cael ei raddio drwy ein stiwdio adborth ar-lein symlach. 

Cyflogadwyedd a Gyrfaoedd

Drwy'r radd hon mewn Cyfraith a Rheoli Busnes, fe'ch anogir i ddatblygu'r cymwyseddau cyfreithiol allweddol, gan gynnwys arweinyddiaeth, empathi, ymchwil ac eiriolaeth.

Ar ôl graddio, a diolch i'n partneriaeth arloesol gyda Sefydliad yr Ysgrifenyddion Cyfreithiol a'r Cynorthwywyr Personol (ILSPA), byddwch yn cael eich eithrio o gwrs Diploma Ysgrifenyddion Cyfreithiol ILSPA, y byddwch wedyn yn gallu ei gymryd, os dymunwch, am bris gostyngol.  Rydym yn anelu at drefniadau tebyg gyda Chymdeithas Genedlaethol y Paragyfreithwyr Trwyddedig (NALP) a chyda'r Cyngor Trawsgludwyr Trwyddedig (CLC).  Mae blwyddyn ddewisol ar leoliad gwaith (“rhyngosod”) rhwng eich ail flwyddyn a'ch blwyddyn olaf yn gwella cyflogadwyedd ymhellach.  Bydd dewis yr opsiwn rhyngosod yn eich helpu i ymarfer eich sgiliau newydd mewn lleoliad cyfreithiol go iawn a bydd yn eich galluogi i sefyll allan oddi wrth ymgeiswyr eraill pan fyddwch yn gwneud cais am swyddi.

Y tu hwnt i'r cymwysterau proffesiynol, bydd gennych hefyd lawer o opsiynau eraill ar gyfer astudio pellach pan fyddwch yn graddio.  Mae'r rhain yn cynnwys — ym Met Caerdydd — MBA, neu MSc mewn Rheoli Busnes Rhyngwladol, Rheoli Adnoddau Dynol neu Reoli Prosiectau.

Gofynion Mynediad a Sut i Wneud Cais

Cynigion Nodweddiadol

 • Pwyntiau tariff: 112-120
 • Cynnig cyd-destunol: Gweler ein tudalen cynigion cyd-destunol.
 • TGAU: Pum TGAU ar Radd C / 4 neu uwch, gan gynnwys Saesneg Iaith / Cymraeg Iaith Gyntaf a Mathemateg / Mathemateg – Rhifedd.
 • Gofyniad Iaith Saesneg: IELTS Academaidd 6.0 yn gyffredinol gydag o leiaf 5.5 ym mhob elfen, neu gyfwerth.
 • Pynciau Safon Uwch: O leiaf tair Safon Uwch i gynnwys Graddau CCC. Does dim angen pynciau penodol. Bagloriaeth Cymru – Ystyrir Tystysgrif Her Sgiliau Uwch fel trydydd pwnc.
 • Diploma Cenedlaethol BTEC / Diploma Estynedig Technegol Caergrawnt: DMM
 • Lefel T: Teilyngdod.
 • Diploma Mynediad i Addysg Uwch: Does dim angen pynciau penodol.
 • Diploma Bagloriaeth Ryngwladol (IB): 2 x H5. Does dim angen pynciau penodol.
 • Tystysgrif Gadael Iwerddon: 2 x gradd H2. Does dim angen pynciau penodol. Ystyrir pynciau lefel uwch yn unig gydag isafswm gradd H4.
 • Advanced Highers yr Alban: Graddau DD. Does dim angen pynciau penodol. Ystyrir Highers yr Alban hefyd, naill ai ar eu pennau eu hunain neu ar y cyd ag Advanced Highers.

Os nad ydych yn bodloni’r gofyniad mynediad uchod, rydym hefyd yn cynnig Rhaglen Sylfaen sy’n caniatáu gwneud cynnydd i Flwyddyn 1.

Derbynnir cyfuniadau o’r cymwysterau uchod os ydyn nhw’n cwrdd â’n gofynion lleiaf. Os nad yw eich cymwysterau wedi’u rhestru, cysylltwch â Derbyniadau neu cyfeiriwch at Chwiliad Cwrs UCAS.

Mae rhagor o wybodaeth ar gymwysterau Tramor i’w gweld yma.

Os ydych yn ymgeisydd hŷn, mae gennych brofiad perthnasol neu RPL yr hoffech i ni ei ystyried, cysylltwch â Derbyniadau.


Sut i Ymgeisio

Mae rhagor o wybodaeth ar sut i ymgeisio i’w gweld yma.

Cysylltu â Ni

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â'r Tîm Derbyn ar 029 2041 6044, e-bostiwch askadmissions@cardiffmet.ac.uk neu Trydarwch ni @CMetAdmissions.

Ar gyfer ymholiadau cwrs-benodol, cysylltwch â Dr Richard Lang: 
E-bost: RLang@cardiffmet.ac.uk

Rydyn ni’n ymdrechu i gyflwyno cyrsiau yn unol â’r disgrifiad ac ni fyddwn fel arfer yn gwneud newidiadau i gyrsiau, fel teitl, cynnwys, dull cyflwyno a darpariaeth addysgu’r cwrs. Fodd bynnag, gall fod yn angenrheidiol i’r brifysgol wneud newidiadau yn narpariaeth y cwrs cyn neu ar ôl cofrestru. Mae’n cadw’r hawl i wneud amrywiadau i gynnwys neu ddulliau cyflwyno, gan gynnwys terfynu neu gyfuno cyrsiau os ystyrir bod camau gweithredu o’r fath yn angenrheidiol. Darllenwch ein Telerau ac Amodau i gael y wybodaeth lawn.

Gwybodaeth Allweddol Am Y Cwrs

Cod UCAS M700

Man Astudio: 
Campws Llandaf

Ysgol:

Ysgol Reoli Caerdydd

Llawn amser: 3 blynedd neu 4 blynedd os ydych yn ymgymryd â blwyddyn ryngosod

 Content Editor