Ysgol Reoli Caerdydd>Cyrsiau>Rheoli Hedfan – BA (Anrh)

Rheoli Hedfan – BA (Anrh)

Mae’r radd BA Rheoli Hedfan yn gymhwyster hedfan pwrpasol, a ddarperir ar y cyd â Phrifysgol Awyrennol Byd-Eang Embry-Riddle a Maes Awyr Caerdydd, sy'n ceisio cynnig rhaglen astudio unigryw a chyffrous. Y gynulleidfa darged yw myfyrwyr sy'n awyddus i ddod o hyd i safbwyntiau beirniadol yn y sector Hedfan, a gyrfaoedd rheoli yn y sector Hedfan. Bydd myfyrwyr yn ennill dealltwriaeth o bob agwedd ar gyfraith hedfan, rheolaeth hedfan yn strategol, diogelwch awyrofod, rheoli cwmnïau hedfan a materion cyflogaeth yn ymwneud â hedfan.

Bydd y rhaglen ar gael i ddechrau mewn dull astudio amser llawn yn unig. Nod y rhaglen llawn amser yw sicrhau bod myfyrwyr yn derbyn hyfforddiant ac addysg heb eu hail yn y damcaniaethau a’r systemau Rheoli Hedfan diweddaraf i sicrhau cyflogaeth yn y diwydiant ar ôl graddio. Bydd model cyflwyno hybrid unigryw'r rhaglen yn opsiwn arbennig o ddeniadol i fyfyrwyr sydd â diddordeb brwd yn y diwydiant, yn ogystal â phobl sydd eisioes yn gweithio yn y diwydiant i ennill cymhwyster a gydnabyddir yn rhyngwladol ac i wella eu sgiliau a'u dealltwriaeth o'r diwydiant yn ei chyfanrwydd.

Nod y BA mewn Rheoli Hedfan yw:

 • Darparu arbenigwyr rheoli hedfan arloesol a hynod fedrus i'r sector hedfan sydd â’r cyfuniad priodol o wybodaeth a sgiliau ymarferol i ddiwallu anghenion y Diwydiant nawr ac yn y dyfodol.
 • Datblygu graddedigion medrus iawn sy'n gallu ychwanegu gwerth sylweddol at gwmnïau yn y sector hedfan.
 • Datblygu sgiliau arwain penodol i'r ddisgyblaeth a rhai cyffredinol a fydd yn sicrhau bod ein graddedigion yn cael gwaith hirdymor ac ystyrlon yn y sector.

Mae gwybodaeth am y cwrs ar y dudalen hon yn ymwneud â mynediad yn 2022.

Cynnwys y Cwrs

Bydd myfyrwyr sy'n mynychu'r rhaglen hon yn astudio amrywiaeth eang o feysydd pwnc rheoli hedfan, gydag 80 credyd y flwyddyn yn cael eu darparu gan Ysgol Reoli Caerdydd (CSM) a 40 credyd (4 cwrs ar wahân) y flwyddyn yn cael eu cyflwyno gan Embry-Riddle Byd-Eang-sef:

Blwyddyn 1 (CSM)

 • Y Gyfraith a Byd Busnes (20 Credyd)
 • Rheoli Pobl yn y Gwaith (20 Credyd)
 • Cyllid i Reolwyr (20 Credyd)
 • Sgiliau Academaidd a Phroffesiynol ar gyfer Rheoli Hedfan (20 Credyd)

Blwyddyn 1 (Embry-Riddle Byd-Eang)

 • Cyflwyniad i Ddulliau Ymchwil (10 Credyd)
 • Egwyddorion Rheoli (10 Credyd)
 • Rheoli Gwyddoniaeth Awyrennol (10 Credyd)
 • Cyflwyniad i Ddiogelwch Awyrofod (10 Credyd)

Blwyddyn 2 (CSM)

 • Arferion Busnes Moesegol a Chynaliadwy (20 Credyd)
 • Rheoli Gweithrediadau Cyfoes (20 Credyd)
 • Rheoli Logisteg Byd-eang (20 Credyd)
 • Profiad Gwaith ar gyfer Rheoli Hedfan (20 credyd)


Blwyddyn 2 (Embry-Riddle Byd-Eang)

 • Hedfan Gorfforaethol a Busnes (10 Credyd)
 • Ceisiadau mewn Cyfraith Awyrofod/Hedfan (10 Credyd)
 • Diogelwch Hedfan a Rheoli Rhaglenni (10 Credyd)
 • Cwymp Awyrennau a Rheoli Argyfyngau (10 credyd)


Blwyddyn 3 (CSM)

 • Traethawd Hir neu Prosiect Ymgynghoriaeth Hedfan (40 Credyd)
 • HRM a Chysylltiadau Cyflogaeth mewn Hedfan (20 Credyd)
 • Rheolaeth Strategol (20 Credyd)


Blwyddyn 3 (Embry-Riddle Byd-Eang)

 • Rheoli'r Gweithlu Amlddiwylliannol (10 Credyd)
 • Rheoli Cargo Awyr (10 Credyd)
 • Tueddiadau a Phroblemau Cyfredol mewn Cludiant Awyr (10 Credyd)
 • Rheoli cwmnïau hedfan (10 credyd)


Dysgu ac Addysgu

Mae'r modiwlau yn y cwrs hwn yn defnyddio amrywiaeth eang o ddulliau addysgu a dysgu. Yn bennaf, bydd y modiwlau a gynhigir drwy Ysgol Reoli Caerdydd yn cynnwys dysgu wedi eu seilio yn y ystafell ddosbarth a drwy brofiad sefyllfaol. Bydd addysgu yn yr ystafell ddosbarth yn cael ei ddarparu mewn lleoedd ag offer priodol. Ategir ystafelloedd darlithoedd gan drafodaeth grŵp, ymarferion datrys problemau grŵp, a gemau grŵp er mwyn cydgrynghoi dysgu a chymhwyso theori i ystod o amgylcheddau gweithredol efelychiad hedfan. Bydd myfyrwyr Rheoli Hedfan yn bodoli fel rhan o gasgliad ehangach cyfres rhaglenni Ysgol Reoli Caerdydd; fel y cyfryw, byddant yn elwa o fod yn rhan annibynnol ac glos o gasgliad llawer ehangach. Bydd hyn yn rhoi'r gorau o ddau fyd iddynt: ymdeimlad o gymuned ar raddfa lai, ond golygfa gymdeithasol ac astudio ar raddfa fawr. 

Yn ogystal â dysgu yn yr ystafell ddosbarth, bydd modiwlau CSM ar draws y tair blynedd astudio yn digwydd ym Maes Awyr Caerdydd: ym mlwyddyn gyntaf myfyrwyr, bydd y modiwl 'Sgiliau Academaidd a Phroffesiynol' yn cael ei ddarparu yng nghyfleusterau ystafell ddosbarth Maes Awyr Caerdydd ac yn cael ei ddysgu ar y cyd â thîm cyflogadwyedd CSM, gyda dosbarthiadau meistr yn cael eu darparu gan weithwyr proffesiynol o wahanol rannau o weithrediadau busnes Maes Awyr Caerdydd. Yn eu hail flwyddyn, bydd myfyrwyr yn ymgymryd ag o leiaf 20 diwrnod o brofiad gwaith ym Maes Awyr Caerdydd (neu sefydliad perthnasol o'u dewis). Bydd hyn yn galluogi myfyrwyr i gyd-destunoli'r dysgu a gafwyd o gyfnodau damcaniaethol y rhaglen a bydd yn darparu'r 'ffenestr siop' angenrheidiol i ddangos eu sgiliau, eu gwybodaeth a'u doniau i gyflogwyr y dyfodol o fewn y sector.

Yn eu blwyddyn olaf, bydd myfyrwyr yn ymgymryd â thraethawd ymchwil academaidd a yrrir yn annibynnol ar bwnc hedfan o'u dewis, neu gallent ymgymryd â phrosiect ymgynghori hedfan, gan fynd i'r afael â mater busnes yn y byd go iawn ym Maes Awyr Caerdydd neu rywle arall. 

Mae profiad addysgu (ar-lein) Prifysgol Awyrennol Embry-Riddle Byd-Eang yn hynod ddiddorol ac yn cael ei ddysgu gan gyfadran brofiadol sydd â chysylltiadau â'r diwydiant. Mae myfyrwyr yn rhyngweithio â chyfranogwyr modiwlau eraill a all fod yn unrhyw le yn y byd, yn aml. Mae dysgeidiaeth Embry-Riddle yn cynnwys defnyddio offer fel labordai rhithiol yn arloesol, yn ogystal â cymuned rhithiol 'eUnion' lle gall pob myfyriwr Embry-Riddle rwydweithio a chydweithio ar weithgareddau allgyrsiol. Gall pob myfyriwr Embry-Riddle Byd-Eang gyrchu rhith-labordai i brofi nodweddion fel labordy damweiniau rhithiol, lle gall myfyrwyr gasglu a chyflwyno data sy'n ofynnol ar gyfer ymchwiliadau damweiniau. Fel myfyriwr ERAU, bydd gennych fynediad at adnoddau Llyfrgell Hunt, ynghyd â gwahoddiadau i weminarau hedfan canmoliaethus. Mae graddau ar-lein Embry-Riddle Byd-Eang wedi cael eu rhestru yn y 5 uchaf ar gyfer y rhaglenni gradd baglor ar-lein gorau' am y 7 mlynedd diwethaf yn y safleoedd colegau a phrifysgolion cenedlaethol o Adroddiad Newyddion a Byd yr UD. Dyfarnwyd y brif safle iddynt yn safleoedd 2021-cyflawniad rhyfeddol sy'n tynnu sylw at reoli a darparu eu deunydd dysgu o'r safon uchaf. 

Trwy gydol eu hamser fel myfyriwr BA (Anrh) Rheoli Hedfan ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd, bydd pob myfyriwr yn cael ei gefnogi gan ddyraniad tiwtor personol a fydd yn darparu cefnogaeth fugeiliol ar gyfer amser y myfyriwr ar y cwrs. Bydd Cyfarwyddwr y Rhaglen hefyd yn darparu arweinyddiaeth a chyfeiriad strategol i'r cwrs a bydd ar gael i bob myfyriwr sydd â materion penodol o ran cynnwys a strwythur y cwrs. Bydd y rhaglen yn cael ei darparu gan arbenigwyr yn eu maes astudio. Bydd y rhain yn cynnwys arbenigwyr rheoli hedfan yn ogystal ag arbenigwyr gweithrediadau, logisteg a chyfraith a fydd yn rhannu'r damcaniaethau a'r mewnwelediadau diweddaraf o'u priod feysydd. 

Asesu

Ac eithrio'r prosiect traethawd hir/ymgynghori, mae holl asesiadau modiwl Metropolitan Caerdydd yn seiliedig ar 4,000 o eiriau (neu gyfwerth) o asesiadau. Mae'r asesiadau hyn yn amrywiol eu natur a byddant yn amrywio o draethodau traddodiadol i gyflwyniadau, adroddiadau diwydiant a sesiynau trafod a phrosiectau ymchwilio cydweithredol. Bwriad y dulliau asesu yw rhoi cyfle i fyfyrwyr ddangos eu gwybodaeth a'u dealltwriaeth o faterion damcaniaethol, cymhwysol ac ymarfer proffesiynol. Mae ymgysylltu'n agos â'r diwydiant hedfan yn allweddol i'r cwrs. Bydd cymaint o'r gwaith asesu yn canolbwyntio ar adroddiadau diwydiant a phrosiectau ymgynghori a gyflawnir gyda'r sefydliadau hedfan. Bydd asesiadau o'r gwaith yn cynnwys mewnbwn arbenigwyr y diwydiant i sicrhau bod y sgiliau a'r wybodaeth a ddysgir yn berthnasol i'r sector.

Mae modiwlau ar-lein Embry-Riddle Byd-Eang yn golygu bod myfyrwyr yn cael eu hasesu mewn amrywiaeth o ffyrdd ysgogol, gafaelgar. Mae asesiadau'n digwydd yn fwy parhaus wrth astudio modiwlau Embry-Riddle, ond mae pob asesiad yn cyfrif am swm llai allweddol o'r modiwl cyffredinol. Enghreifftiau o asesiadau arloesol y byddwch chi'n eu cynnal yw: cyflwyniad 'pecha kucha', dadansoddiadau astudiaeth achos o ddamweiniau awyr, adroddiadau ymweld â safleoedd (ar ôl ymweld â chyfleuster diffodd tân maes awyr!), a chyfraniadau wythnosol i drafodaethau ar-lein. 

Bydd y prosiect ymchwil capstone yn cael ei gyflwyno fel adroddiad traddodiadol 12,000 o eiriau, wedi'i ategu gyda chyflwyniad i gynulleidfa academaidd/ymarferydd.


Cyflogadwyedd a Gyrfaoedd

Disgwylir y bydd llawer o raddedigion y cwrs hwn yn mynd ymlaen i gael swyddi yn y sector hedfan mewn meysydd fel: rheolwyr gweithrediadau a chynhyrchu, rheolwyr logisteg a rheolwyr cyffredinol sydd â chyfrifoldeb eang am bob agwedd ar reoli hedfan. Ar gyfer myfyrwyr sy'n dymuno mynd ymlaen i astudio ymhellach, mae’r cwrs yn darparu mynediad i amrywiaeth eang o raglenni Meistr gradd ymchwil a gradd a addysgir yn y Brifysgol lle gall graddedigion fynd ymlaen i naill ai gradd MA, MSc neu MRes er mwyn datblygu a gwella eu sylfaen wybodaeth a’u maes arbenigedd.

Bydd cysylltiad agos â Chyrff Proffesiynol fel y Sefydliad Siartredig Logisteg a Thrafnidiaeth (CILT) a Chymdeithas Awyrennol Ryal (RaeS) yn galluogi myfyrwyr i weithio tuag at statws siartredig eu sefydliad a thrwy hynny gynyddu cyfleoedd cyflogadwyedd y myfyriwr. Mae'r rhaglen yn gweithio tuag at gael ei chydnabod gan yr RAeS.


Gofynion Mynediad a Sut i Wneud Cais

Dylai fod gan ymgeiswyr bum gradd TGAU gan gynnwys Iaith Saesneg, Mathemateg neu Fathemateg - Rhifedd gradd C/4 neu'n uwch ynghyd â 112 pwyntiau o 2 Safon Uwch o leiaf (neu gyfwerth).

Gall cynigion nodweddiadol gynnwys:

 • 112 pwynt o ddwy Safon Uwch o leiaf i gynnwys graddau CC; Bagloriaeth Cymru - Tystysgrif Her Sgiliau Uwch yn cael ei hystyried fel y trydydd pwnc
 • Diploma Estynedig Cenedlaethol RQF BTEC / Diploma Estynedig Technegol Caergrawnt DMM
 • 112 pwynt o ‘Advanced Highers’ yr Alban i gynnwys graddau DD
 • 112 pwynt o'r ‘Irish Leaving Certifiicate’ Lefel Uwch i gynnwys 2 radd H2.  Dim ond gydag isafswm gradd H4 y caiff pynciau Lefel Uwch eu hystyried 
 • 112 pwynt o'r Diploma Mynediad i Addysg Uwch

Os na fyddwch yn cwrdd â'r gofynion mynediad uchod, mae'r Rhaglen Sylfaen ar gael. Bydd yn caniatáu i chi symud ymlaen i'r radd hon ar ôl ei chwblhau. 

Os ydych chi'n astudio cyfuniadau o'r uchod neu os nad yw'ch cymhwyster wedi'i restru, cysylltwch â Derbyniadau neu ewch i dudalen Chwilio am Gwrs UCAS i gael y gofynion mynediad. Amwybodaeth bellach am ein gofynion mynediad, gellir cynnwys cymwysterau o'r UE trwy glicio yma. 

Mae ymgeiswyr nad oes ganddynt gymhwyster mynediad arferol yn cael eu cyfweld a'u hystyried yn unigol ar sail eu cefndir dysgu blaenorol neu waith.

Ymgeiswyr Rhyngwladol

Bydd angen i fyfyrwyr nad Saesneg yw eu hiaith gyntaf ddarparu tystiolaeth o ruglder i safon IELTS 6.0 neu gyfwerth o leiaf. I gael manylion llawn am sut i wneud cais am gymwysterau Iaith Saesneg ewch i’r tudalennau Rhyngwladol ar y wefan.

Y Broses Ddethol: 

Mae'r dewis fel arfer ar sail cais UCAS wedi'i gwblhau a chyfweliad lle bo hynny'n berthnasol.

Sut i Wneud Cais:
Dylid gwneud ceisiadau ar gyfer y cwrs hwn ar-lein i UCAS yn www.ucas.com. I gael rhagor o wybodaeth ewch i'n tudalennau Sut i Wneud Cais.

Cydnabod Dysgu Blaenorol (RPL) a Throsglwyddo Credydau i flwyddyn 2 a 3

Os oes gennych ddiddordeb mewn trosglwyddo credyd o sefydliad arall i astudio yn Met Caerdydd ar gyfer cwrs sy'n derbyn mynediad ar gyfer blwyddyn 2 a/neu 3, gallwch ddod o hyd i wybodaeth bellach am hyn a gwybodaeth ar sut i wneud cais ar y dudalen RPL. Cysylltwch â Derbyniadau gydag unrhyw ymholiadau sydd gennych am RPL.

Myfyrwyr hŷn

Mae unrhyw un dros 21 oed nad aeth i'r brifysgol ar ôl ysgol neu goleg yn ymgeisydd hŷn. Mae Met Caerdydd yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr hŷn ac mae rhagor o gyngor a gwybodaeth ar gael yma.

Cysylltu â Ni

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol ffoniwch y Tîm Derbyniadau ar 029 2041 6044 neu e-bostiwch askadmissions@cardiffmet.ac.uk.

Ar gyfer ymholiadau sy'n ymwneud yn benodol â'r rhaglen, cysylltwch â Dr Nicholas Jephson, Cyfarwyddwr y Rhaglen: NJephson@cardiffmet.ac.uk

Gwybodaeth Allweddol Am Y Cwrs

Lleoliad Astudio:
Campws Llandaf


Ysgol:
Ysgol Reoli Caerdydd


Hyd y Cwrs:

Tair blynedd amser llawn neu bedair blynedd amser llawn os ydych chi'n ymgymryd â lleoliad diwydiant blwyddyn o hyd. 
Pedair blynedd llawn amser os ydych chi'n ymgymryd â'r flwyddyn sylfaen.
Pum mlynedd amser llawn os ydych chi'n ymgymryd â lleoliad diwydiant blwyddyn sylfaen a blwyddyn o hyd.
Pum mlynedd yn rhan-amser.

Ffioedd rhan-amser:
Codir ffioedd fesul modiwl unigol oni nodir: israddedig = 10 credyd. Yn gyffredinol, bydd myfyrwyr yn astudio 60 credyd y flwyddyn; gallwch gael cadarnhad o'r union gost trwy gysylltu ag arweinydd y rhaglen yn uniongyrchol.ADRAN DIWRNOD AGORED | BOB DYDD

Mae ein 'Diwrnod Agored Bob Dydd' rhithiol yn caniatáu i chi ddarganfod mwy am eich diddordebau cwrs, Sgwrs Fyw gyda derbyniadau, tîm llety a chyllid myfyrwyr*. Gallwch hefyd sgwrsio â’n myfyrwyr trwy Unibuddy, yn ogystal â mynd ar daith o amgylch ein llety a gweld beth sydd gan Gaerdydd i’w gynnig


Hoffet ti ymweld â ni wyneb yn wyneb?
Darganfyddwch fwy am Ddiwrnodau Agored ar y safle a Theithiau Campws trwy ddilyn y ddolen isod.Sgwrs Fyw

Oes gennych chi gwestiwn? Gallwch Fyw Sgwrsio gyda'n Tîm Derbyn Llun-Gwener (9 am-4.30yp) ar y dudalen hon isod ar y dde. Cliciwch ar yr eicon sgwrsio hwnnw ac mae ein tîm yno i helpu. Fel arall, cliciwch ar yr eiconau isod i sgwrsio â'r gwasanaeth perthnasol *


Tîm Llety

Tîm Llety


Oes gennych chi gwestiwn am fyw mewn neuaddau?
Sgwrsio gyda'n tîm *.


Dechreuwch Sgwrs | Ewch i Dudalennau Llety
Cyllid Myfyrwyr

Cyllid Myfyrwyr


Oes gennych gwestiwn am gyllid myfyrwyr?
Sgwrsio gyda'n tîm *.


Dechreuwch Sgwrs | Tudalennau Cyllid Myfyrwyr
Our Students

Ein Myfyrwyr


Oes gennych chi gwestiwn am fywyd yng Nghaerdydd?
Sgwrsio gyda'n llysgenhadon myfyrwyr *.


Dechreuwch Sgwrs | Tudalennau Bywyd Myfyrwyr
Rhyngwladol

Rhyngwladol


Gwneud cais rhyngwladol?
Sgwrsio â'n tîm rhyngwladol *.


Dechreuwch Sgwrs | Tudalennau Rhyngwladol

* Gall argaeledd sgwrsio amrywio yn ôl gwasanaeth a gweithredu o ddydd Llun i ddydd Gwener yn unig

Archwilio

'Nid yw dewis prifysgol yn ymwneud â'ch cwrs yn unig, byddwch hefyd eisiau gweld lle y gallech fod yn treulio blynyddoedd nesaf eich bywyd - dod o hyd i'ch cartref oddi cartref. Archwiliwch ein llety a'n prifddinas wych isod.'


Taith o amgylch ein Llety

Ewch ar daith fideo 360 gradd o'n neuaddau myfyrwyr

Darganfyddwch Gaerdydd - Ein Dinas, Eich Cartref

Yn ddinas myfyrwyr wych, mae gan Gaerdydd rywbeth i bawb

Perfformiad Chwaraeon

Mae Met Caerdydd yn darparu ac yn rheoli amgylchedd Cynllun Gyrfa Ddeuol achrededig TASS sy'n caniatáu i fyfyrwyr gyflawni eu potensial academaidd ochr yn ochr â hyfforddi, chwarae a pherfformio yn eu dewis chwaraeon.


Gyda phrofiad personol o gystadlu ar y llwyfan rhyngwladol ac ymgymryd ag ymchwil o'r radd flaenaf, mae ein staff academaidd a Chwaraeon Perfformiad yn creu amgylchedd cwbl unigryw o ragoriaeth chwaraeon. Mae'r model integredig yn golygu y gallwch fod yn sicr bod ein rhaglenni'n cael eu llywio gan y gwasanaethau hyfforddi a chymorth diweddaraf, pob un wedi'i gynllunio i'ch datblygu chi fel athletwr. Ynghyd â'n partneriaethau allweddol gydag amrywiaeth o Gyrff Llywodraethu Cenedlaethol, mae ein rhaglenni'n gweithio ochr yn ochr â llwybrau talent cydnabyddedig. Darganfyddwch fwy

Gellir dod o hyd i delerau ac amodau llawn mewn perthynas â derbyn cynnig i astudio ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd trwy ymweld â www.metcaerdydd.ac.uk/terms