Skip to main content
Ysgol Reoli Caerdydd>Cyrsiau>Rheoli Hedfan – BA (Anrh)

Rheoli Hedfan – BA (Anrh)

Blwyddyn Mynediad

​​Wedi'i ddatblygu gyda'r diwydiant i helpu'ch gyrfa i 'godi i'r awyr' yn y sector Hedfan.

Dechreuwch eich taith i ddod yn rheolwr arbenigol blaengar yn y diwydiant Hedfan byd-eang. Mae ein Gradd Rheoli Hedfan yn gymhwyster hedfan pwrpasol, a gyflwynir ar y cyd â Phrifysgol Awyrennol Embry-Riddle a Maes Awyr Caerdydd, a fydd yn eich cyflwyno i wahanol agweddau ar y diwydiant hedfan.

Byddwch yn dod i ddeall pob agwedd ar gyfraith hedfan, rheoli strategol hedfan, rheoli gweithrediadau maes awyr a, materion dynol yn ymwneud â hedfan.

Mae ein Gradd Rheoli Hedfan yn ymroddedig i sicrhau y byddwch yn derbyn hyfforddiant ac addysg o'r radd flaenaf yn y theorïau a'r systemau Rheoli Hedfan diweddaraf i ddod yn arbenigwr rheoli hedfan arloesol a medrus iawn gyda'r cyfuniad priodol o wybodaeth academaidd a sgiliau ymarferol i fodloni gofynion y diwydiant nawr ac yn y ​dyfodol.

​​

Mae ein perthynas agos â Maes Awyr Caerdydd yn ychwanegu at natur ymarferol y radd a byddwch yn dod i gysylltiad â meysydd busnes a gweithredol ar draws y maes awyr trwy gydol eich astudiaethau.

Bydd profiad gwaith gorfodol yn eich ail flwyddyn, a'r flwyddyn ddewisol mewn diwydiant, yn eich galluogi i roi theori ar waith ac yn rhoi'r cyfle i chi ddangos eich sgiliau, eich gwybodaeth a'ch doniau i ddarpar gyflogwyr o fewn y sector.

Byddwch yn elwa o ymweliadau â meysydd awyr a chwmnïau hedfan yn ogystal â darlithoedd gwadd gan reolwyr profiadol o fewn y diwydiant hedfan a fydd yn rhoi golwg well ar fyd ymarferol Rheoli Hedfan​​.


Blwyddyn Sylfaen

​Gellir astudio’r radd hon fel gradd amser llawn tair blynedd neu radd pedair blynedd sy’n cynnwys blwyddyn o astudio sylfaenol. Bwriad ein blwyddyn sylfaen yw eich paratoi ar gyfer eich blynyddoedd dilynol o astudio, gan gynnig cyfle i chi gryfhau eich sgiliau, eich gwybodaeth a’ch hyder.

Bydd y flwyddyn sylfaen yn berthnasol i:

 1. Myfyrwyr nad ydynt wedi cael y nifer gofynnol o bwyntiau Safon Uwch (neu gyfwerth) i ddechrau ar flwyddyn gyntaf y rhaglen radd.
 2. Myfyrwyr hŷn sydd wedi bod allan o’r system addysg ffurfiol ers peth amser.


Darganfyddwch fwy am y flwyddyn sylfaen.

Nodwch: Bydd angen i chi wneud cais gan ddefnyddio cod UCAS penodol os ydych yn dymuno ymgymryd â’r 4 blynedd gan gynnwys sylfaen. Cyfeiriwch at Wybodaeth Gwrs Allweddol ar waelod y dudalen hon.

Cynnwys y Cwrs

Bydd myfyrwyr sy'n mynychu'r rhaglen hon yn astudio amrywiaeth eang o feysydd pwnc rheoli hedfan, gydag 80 credyd y flwyddyn yn cael eu darparu gan Ysgol Reoli Caerdydd (CSM) a 40 credyd (4 cwrs ar wahân) y flwyddyn yn cael eu cyflwyno gan Embry-Riddle Byd-Eang-sef:

Blwyddyn 1 (CSM)

 • Cyflwyniad i Ddulliau, Moeseg ac Ymarfer Cyfreithiol (20 Credyd)
 • Datblygu Pobl o fewn Sefydliadau (20 Credyd)
 • Offer Dadansoddol i gael Mantais Gystadleuol (20 Credyd)
 • Sgiliau Academaidd a Phroffesiynol ar gyfer Rheoli Hedfan (20 Credyd)


Blwyddyn 1 (Embry-Riddle Byd-Eang)

 • Cyflwyniad i Ddulliau Ymchwil (10 Credyd)
 • Egwyddorion Rheoli (10 Credyd)
 • Rheoli Gwyddoniaeth Awyrennol (10 Credyd)
 • Cyflwyniad i Ddiogelwch Awyrofod (10 Credyd)


Blwyddyn 2 (CSM)

 • Gweithrediadau Busnes Moesegol a Gwydnwch y Gadwyn Gyflenwi (20 Credyd)
 • Heriau Byd-eang i Fusnes (20 Credyd)
 • Rheoli Logisteg Byd-eang (20 Credyd)
 • Profiad Gwaith ar gyfer Rheoli Hedfan (20 credyd)


Blwyddyn 2 (Embry-Riddle Byd-Eang)

 • Hedfan Gorfforaethol a Busnes (10 Credyd)
 • Ceisiadau mewn Cyfraith Awyrofod/Hedfan (10 Credyd)
 • Diogelwch Hedfan a Rheoli Rhaglenni (10 Credyd)
 • Cwymp Awyrennau a Rheoli Argyfyngau (10 credyd)


Blwyddyn 3 (CSM)

 • Traethawd Hir NEU Prosiect Ymgynghoriaeth Hedfan (40 Credyd)
 • HRM a Chysylltiadau Cyflogaeth mewn Hedfan (20 Credyd)
 • Strategaeth Weithredu​ (20 Credyd)


Blwyddyn 3 (Embry-Riddle Byd-Eang)

 • Rheoli'r Gweithlu Amlddiwylliannol (10 Credyd)
 • Rheoli Cargo Awyr (10 Credyd)
 • Tueddiadau a Phroblemau Cyfredol mewn Cludiant Awyr (10 Credyd)
 • Rheoli Cwmnïau Hedfan (10 credyd)

Dysgu ac Addysgu

Mae'r modiwlau yn y cwrs hwn yn defnyddio amrywiaeth eang o ddulliau addysgu a dysgu. Yn bennaf, bydd y modiwlau a gynhigir drwy Ysgol Reoli Caerdydd yn cynnwys dysgu wedi eu seilio yn y ystafell ddosbarth a drwy brofiad sefyllfaol. Bydd addysgu yn yr ystafell ddosbarth yn cael ei ddarparu mewn lleoedd ag offer priodol. Ategir ystafelloedd darlithoedd gan drafodaeth grŵp, ymarferion datrys problemau grŵp, a gemau grŵp er mwyn cydgrynghoi dysgu a chymhwyso theori i ystod o amgylcheddau gweithredol efelychiad hedfan. Bydd myfyrwyr Rheoli Hedfan yn bodoli fel rhan o gasgliad ehangach cyfres rhaglenni Ysgol Reoli Caerdydd; fel y cyfryw, byddant yn elwa o fod yn rhan annibynnol ac glos o gasgliad llawer ehangach. Bydd hyn yn rhoi'r gorau o ddau fyd iddynt: ymdeimlad o gymuned ar raddfa lai, ond golygfa gymdeithasol ac astudio ar raddfa fawr.

Yn ogystal â dysgu yn yr ystafell ddosbarth, bydd modiwlau CSM ar draws y tair blynedd astudio yn digwydd ym Maes Awyr Caerdydd: ym mlwyddyn gyntaf myfyrwyr, bydd y modiwl 'Sgiliau Academaidd a Phroffesiynol' yn cael ei ddarparu yng nghyfleusterau ystafell ddosbarth Maes Awyr Caerdydd ac yn cael ei ddysgu ar y cyd â thîm cyflogadwyedd CSM, gyda dosbarthiadau meistr yn cael eu darparu gan weithwyr proffesiynol o wahanol rannau o weithrediadau busnes Maes Awyr Caerdydd. Yn eu hail flwyddyn, bydd myfyrwyr yn ymgymryd ag o leiaf 20 diwrnod o brofiad gwaith ym Maes Awyr Caerdydd (neu sefydliad perthnasol o'u dewis). Bydd hyn yn galluogi myfyrwyr i gyd-destunoli'r dysgu a gafwyd o gyfnodau damcaniaethol y rhaglen a bydd yn darparu'r 'ffenestr siop' angenrheidiol i ddangos eu sgiliau, eu gwybodaeth a'u doniau i gyflogwyr y dyfodol o fewn y sector.

Yn eu blwyddyn olaf, bydd myfyrwyr yn ymgymryd â thraethawd ymchwil academaidd a yrrir yn annibynnol ar bwnc hedfan o'u dewis, neu gallent ymgymryd â phrosiect ymgynghori hedfan, gan fynd i'r afael â mater busnes yn y byd go iawn ym Maes Awyr Caerdydd neu rywle arall.

Mae profiad addysgu (ar-lein) Prifysgol Awyrennol Embry-Riddle Byd-Eang yn hynod ddiddorol ac yn cael ei ddysgu gan gyfadran brofiadol sydd â chysylltiadau â'r diwydiant. Mae myfyrwyr yn rhyngweithio â chyfranogwyr modiwlau eraill a all fod yn unrhyw le yn y byd, yn aml. Mae dysgeidiaeth Embry-Riddle yn cynnwys defnyddio offer fel labordai rhithiol yn arloesol, yn ogystal â cymuned rhithiol 'eUnion' lle gall pob myfyriwr Embry-Riddle rwydweithio a chydweithio ar weithgareddau allgyrsiol. Gall pob myfyriwr Embry-Riddle Byd-Eang gyrchu rhith-labordai i brofi nodweddion fel labordy damweiniau rhithiol, lle gall myfyrwyr gasglu a chyflwyno data sy'n ofynnol ar gyfer ymchwiliadau damweiniau. Fel myfyriwr ERAU, bydd gennych fynediad at adnoddau Llyfrgell Hunt, ynghyd â gwahoddiadau i weminarau hedfan canmoliaethus. Mae graddau ar-lein Embry-Riddle Byd-Eang wedi cael eu rhestru yn y 5 uchaf ar gyfer y rhaglenni gradd baglor ar-lein gorau' am y 7 mlynedd diwethaf yn y safleoedd colegau a phrifysgolion cenedlaethol o Adroddiad Newyddion a Byd yr UD. Dyfarnwyd y brif safle iddynt yn safleoedd 2021-cyflawniad rhyfeddol sy'n tynnu sylw at reoli a darparu eu deunydd dysgu o'r safon uchaf.

Trwy gydol eu hamser fel myfyriwr BA (Anrh) Rheoli Hedfan ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd, bydd pob myfyriwr yn cael ei gefnogi gan ddyraniad tiwtor personol a fydd yn darparu cefnogaeth fugeiliol ar gyfer amser y myfyriwr ar y cwrs. Bydd Cyfarwyddwr y Rhaglen hefyd yn darparu arweinyddiaeth a chyfeiriad strategol i'r cwrs a bydd ar gael i bob myfyriwr sydd â materion penodol o ran cynnwys a strwythur y cwrs. Bydd y rhaglen yn cael ei darparu gan arbenigwyr yn eu maes astudio. Bydd y rhain yn cynnwys arbenigwyr rheoli hedfan yn ogystal ag arbenigwyr gweithrediadau, logisteg a chyfraith a fydd yn rhannu'r damcaniaethau a'r mewnwelediadau diweddaraf o'u priod feysydd.

Asesu

Ac eithrio'r prosiect traethawd hir/ymgynghori, mae holl asesiadau modiwl Metropolitan Caerdydd yn seiliedig ar 4,000 o eiriau (neu gyfwerth) o asesiadau. Mae'r asesiadau hyn yn amrywiol eu natur a byddant yn amrywio o draethodau traddodiadol i gyflwyniadau, adroddiadau diwydiant a sesiynau trafod a phrosiectau ymchwilio cydweithredol. Bwriad y dulliau asesu yw rhoi cyfle i fyfyrwyr ddangos eu gwybodaeth a'u dealltwriaeth o faterion damcaniaethol, cymhwysol ac ymarfer proffesiynol. Mae ymgysylltu'n agos â'r diwydiant hedfan yn allweddol i'r cwrs. Bydd cymaint o'r gwaith asesu yn canolbwyntio ar adroddiadau diwydiant a phrosiectau ymgynghori a gyflawnir gyda'r sefydliadau hedfan. Bydd asesiadau o'r gwaith yn cynnwys mewnbwn arbenigwyr y diwydiant i sicrhau bod y sgiliau a'r wybodaeth a ddysgir yn berthnasol i'r sector.

Mae modiwlau ar-lein Embry-Riddle Byd-Eang yn golygu bod myfyrwyr yn cael eu hasesu mewn amrywiaeth o ffyrdd ysgogol, gafaelgar. Mae asesiadau'n digwydd yn fwy parhaus wrth astudio modiwlau Embry-Riddle, ond mae pob asesiad yn cyfrif am swm llai allweddol o'r modiwl cyffredinol. Enghreifftiau o asesiadau arloesol y byddwch chi'n eu cynnal yw: cyflwyniad 'pecha kucha', dadansoddiadau astudiaeth achos o ddamweiniau awyr, adroddiadau ymweld â safleoedd (ar ôl ymweld â chyfleuster diffodd tân maes awyr!), a chyfraniadau wythnosol i drafodaethau ar-lein.

Bydd y prosiect ymchwil capstone yn cael ei gyflwyno fel adroddiad traddodiadol 12,000 o eiriau, wedi'i ategu gyda chyflwyniad i gynulleidfa academaidd/ymarferydd.


Cyflogadwyedd a Gyrfaoedd

Disgwylir y bydd llawer o raddedigion y cwrs hwn yn mynd ymlaen i gael swyddi yn y sector hedfan mewn meysydd fel: rheolwyr gweithrediadau a chynhyrchu, rheolwyr logisteg a rheolwyr cyffredinol sydd â chyfrifoldeb eang am bob agwedd ar reoli hedfan. Ar gyfer myfyrwyr sy'n dymuno mynd ymlaen i astudio ymhellach, mae’r cwrs yn darparu mynediad i amrywiaeth eang o raglenni Meistr gradd ymchwil a gradd a addysgir yn y Brifysgol lle gall graddedigion fynd ymlaen i naill ai gradd MA, MSc neu MRes er mwyn datblygu a gwella eu sylfaen wybodaeth a’u maes arbenigedd.

Bydd cysylltiad agos â Chyrff Proffesiynol fel y Sefydliad Siartredig Logisteg a Thrafnidiaeth (CILT) a Chymdeithas Awyrennol Ryal (RaeS) yn galluogi myfyrwyr i weithio tuag at statws siartredig eu sefydliad a thrwy hynny gynyddu cyfleoedd cyflogadwyedd y myfyriwr. Mae'r rhaglen yn gweithio tuag at gael ei chydnabod gan yr RAeS.


Gofynion Mynediad a Sut i Wneud Cais

Cynigion Nodweddiadol

​Mae’r gofynion canlynol yn seiliedig ar gynigion nodweddiadol sy’n berthnasol i ddechrau ar flwyddyn 1 y radd.

Os nad ydych yn bodloni’r gofyniad mynediad uchod, rydym hefyd yn cynnig Flwyddyn Sylfaen sy’n caniatáu gwneud cynnydd i Flwyddyn 1.​

 • Pwyntiau tariff: 112
 • Cynnig cyd-destunol: Gweler ein tudalen cynigion cyd-destunol.
 • TGAU: Pum TGAU ar Radd C / 4 neu uwch, gan gynnwys Saesneg Iaith / Cymraeg Iaith Gyntaf a Mathemateg / Mathemateg – Rhifedd.
 • Gofyniad Iaith Saesneg: IELTS Academaidd 6.0 yn gyffredinol gydag o leiaf 5.5 ym mhob elfen, neu gyfwerth.
 • Pynciau Safon Uwch: O leiaf tair Safon Uwch i gynnwys Graddau CCC. Does dim angen pynciau penodol. Bagloriaeth Cymru – Ystyrir Tystysgrif Her Sgiliau Uwch fel trydydd pwnc.
 • Diploma Cenedlaethol BTEC / Diploma Estynedig Technegol Caergrawnt: DMM
 • Lefel T: Teilyngdod.
 • Diploma Mynediad i Addysg Uwch: Does dim angen pynciau penodol.
 • Diploma Bagloriaeth Ryngwladol (IB): 2 x H5. Does dim angen pynciau penodol.
 • Tystysgrif Gadael Iwerddon: 2 x gradd H2. Does dim angen pynciau penodol. Ystyrir pynciau lefel uwch yn unig gydag isafswm gradd H4.
 • Advanced Highers yr Alban: Graddau DD. Does dim angen pynciau penodol. Ystyrir Highers yr Alban hefyd, naill ai ar eu pennau eu hunain neu ar y cyd ag Advanced Highers.

Derbynnir cyfuniadau o’r cymwysterau uchod os ydyn nhw’n cwrdd â’n gofynion lleiaf. Os nad yw eich cymwysterau wedi’u rhestru, cysylltwch â Derbyniadau neu cyfeiriwch at Chwiliad Cwrs UCAS.

Mae rhagor o wybodaeth ar gymwysterau Tramor i’w gweld yma.

Os ydych yn ymgeisydd hŷn, mae gennych brofiad perthnasol neu RPL yr hoffech i ni ei ystyried, cysylltwch â Derbyniadau.


Sut i Ymgeisio

Mae rhagor o wybodaeth ar sut i ymgeisio i’w gweld yma.

Cysylltu â Ni

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol ffoniwch y Tîm Derbyniadau ar 029 2041 6044 neu e-bostiwch askadmissions@cardiffmet.ac.uk.

Ar gyfer ymholiadau sy'n ymwneud yn benodol â'r rhaglen, cysylltwch â Dr Nicholas Jephson, Cyfarwyddwr y Rhaglen: NJephson@cardiffmet.ac.uk

Rydyn ni’n ymdrechu i gyflwyno cyrsiau yn unol â’r disgrifiad ac ni fyddwn fel arfer yn gwneud newidiadau i gyrsiau, fel teitl, cynnwys, dull cyflwyno a darpariaeth addysgu’r cwrs. Fodd bynnag, gall fod yn angenrheidiol i’r brifysgol wneud newidiadau yn narpariaeth y cwrs cyn neu ar ôl cofrestru. Mae’n cadw’r hawl i wneud amrywiadau i gynnwys neu ddulliau cyflwyno, gan gynnwys terfynu neu gyfuno cyrsiau os ystyrir bod camau gweithredu o’r fath yn angenrheidiol. Darllenwch ein Telerau ac Amodau i gael y wybodaeth lawn.

Gwybodaeth Allweddol Am Y Cwrs

Codau UCAS:
N854 - Gradd 3 blynedd
N85F - Gradd 4 blynedd (yn cynnwys flwyddyn sylfaen)

Lleoliad Astudio:
Campws Llandaf

Ysgol:
Ysgol Reoli Caerdydd

Hyd y Cwrs:
Tair blynedd yn llawn amser.
Pedair blynedd yn llawn amser os byddwch yn gwneud lleoliad diwydiant blwyddyn o hyd.
Pedair blynedd yn llawn amser os byddwch yn gwneud blwyddyn sylfaen.
Pum mlynedd yn llawn amser os byddwch yn gwneud blwyddyn sylfaen a lleoliad diwydiant blwyddyn o hyd.​
Pum mlynedd yn rhan-amser.

Ffioedd rhan-amser:
Codir ffioedd fesul modiwl unigol oni nodir: israddedig = 10 credyd. Yn gyffredinol, bydd myfyrwyr yn astudio 60 credyd y flwyddyn; gallwch gael cadarnhad o'r union gost trwy gysylltu ag arweinydd y rhaglen yn uniongyrchol.