Skip to main content
Ysgol Reoli Caerdydd>Cyrsiau>Rheoli Hedfan – BA (Anrh)

Rheoli Hedfan – BA (Anrh)

Blwyddyn Mynediad

Mae’r radd BA Rheoli Hedfan yn gymhwyster hedfan pwrpasol, a ddarperir ar y cyd â Phrifysgol Awyrennol Byd-Eang Embry-Riddle a Maes Awyr Caerdydd, sy'n ceisio cynnig rhaglen astudio unigryw a chyffrous. Y gynulleidfa darged yw myfyrwyr sy'n awyddus i ddod o hyd i safbwyntiau beirniadol yn y sector Hedfan, a gyrfaoedd rheoli yn y sector Hedfan. Bydd myfyrwyr yn ennill dealltwriaeth o bob agwedd ar gyfraith hedfan, rheolaeth hedfan yn strategol, diogelwch awyrofod, rheoli cwmnïau hedfan a materion cyflogaeth yn ymwneud â hedfan.

Bydd y rhaglen ar gael i ddechrau mewn dull astudio amser llawn yn unig. Nod y rhaglen llawn amser yw sicrhau bod myfyrwyr yn derbyn hyfforddiant ac addysg heb eu hail yn y damcaniaethau a’r systemau Rheoli Hedfan diweddaraf i sicrhau cyflogaeth yn y diwydiant ar ôl graddio. Bydd model cyflwyno hybrid unigryw'r rhaglen yn opsiwn arbennig o ddeniadol i fyfyrwyr sydd â diddordeb brwd yn y diwydiant, yn ogystal â phobl sydd eisioes yn gweithio yn y diwydiant i ennill cymhwyster a gydnabyddir yn rhyngwladol ac i wella eu sgiliau a'u dealltwriaeth o'r diwydiant yn ei chyfanrwydd.

Nod y BA mewn Rheoli Hedfan yw:

 • Darparu arbenigwyr rheoli hedfan arloesol a hynod fedrus i'r sector hedfan sydd â’r cyfuniad priodol o wybodaeth a sgiliau ymarferol i ddiwallu anghenion y Diwydiant nawr ac yn y dyfodol.
 • Datblygu graddedigion medrus iawn sy'n gallu ychwanegu gwerth sylweddol at gwmnïau yn y sector hedfan.
 • Datblygu sgiliau arwain penodol i'r ddisgyblaeth a rhai cyffredinol a fydd yn sicrhau bod ein graddedigion yn cael gwaith hirdymor ac ystyrlon yn y sector.


Cynnwys y Cwrs

Bydd myfyrwyr sy'n mynychu'r rhaglen hon yn astudio amrywiaeth eang o feysydd pwnc rheoli hedfan, gydag 80 credyd y flwyddyn yn cael eu darparu gan Ysgol Reoli Caerdydd (CSM) a 40 credyd (4 cwrs ar wahân) y flwyddyn yn cael eu cyflwyno gan Embry-Riddle Byd-Eang-sef:

Blwyddyn 1 (CSM)

 • Y Gyfraith a Byd Busnes (20 Credyd)
 • Rheoli Pobl yn y Gwaith (20 Credyd)
 • Cyllid i Reolwyr (20 Credyd)
 • Sgiliau Academaidd a Phroffesiynol ar gyfer Rheoli Hedfan (20 Credyd)

Blwyddyn 1 (Embry-Riddle Byd-Eang)

 • Cyflwyniad i Ddulliau Ymchwil (10 Credyd)
 • Egwyddorion Rheoli (10 Credyd)
 • Rheoli Gwyddoniaeth Awyrennol (10 Credyd)
 • Cyflwyniad i Ddiogelwch Awyrofod (10 Credyd)

Blwyddyn 2 (CSM)

 • Arferion Busnes Moesegol a Chynaliadwy (20 Credyd)
 • Rheoli Gweithrediadau Cyfoes (20 Credyd)
 • Rheoli Logisteg Byd-eang (20 Credyd)
 • Profiad Gwaith ar gyfer Rheoli Hedfan (20 credyd)


Blwyddyn 2 (Embry-Riddle Byd-Eang)

 • Hedfan Gorfforaethol a Busnes (10 Credyd)
 • Ceisiadau mewn Cyfraith Awyrofod/Hedfan (10 Credyd)
 • Diogelwch Hedfan a Rheoli Rhaglenni (10 Credyd)
 • Cwymp Awyrennau a Rheoli Argyfyngau (10 credyd)


Blwyddyn 3 (CSM)

 • Traethawd Hir neu Prosiect Ymgynghoriaeth Hedfan (40 Credyd)
 • HRM a Chysylltiadau Cyflogaeth mewn Hedfan (20 Credyd)
 • Rheolaeth Strategol (20 Credyd)


Blwyddyn 3 (Embry-Riddle Byd-Eang)

 • Rheoli'r Gweithlu Amlddiwylliannol (10 Credyd)
 • Rheoli Cargo Awyr (10 Credyd)
 • Tueddiadau a Phroblemau Cyfredol mewn Cludiant Awyr (10 Credyd)
 • Rheoli cwmnïau hedfan (10 credyd)


Dysgu ac Addysgu

Mae'r modiwlau yn y cwrs hwn yn defnyddio amrywiaeth eang o ddulliau addysgu a dysgu. Yn bennaf, bydd y modiwlau a gynhigir drwy Ysgol Reoli Caerdydd yn cynnwys dysgu wedi eu seilio yn y ystafell ddosbarth a drwy brofiad sefyllfaol. Bydd addysgu yn yr ystafell ddosbarth yn cael ei ddarparu mewn lleoedd ag offer priodol. Ategir ystafelloedd darlithoedd gan drafodaeth grŵp, ymarferion datrys problemau grŵp, a gemau grŵp er mwyn cydgrynghoi dysgu a chymhwyso theori i ystod o amgylcheddau gweithredol efelychiad hedfan. Bydd myfyrwyr Rheoli Hedfan yn bodoli fel rhan o gasgliad ehangach cyfres rhaglenni Ysgol Reoli Caerdydd; fel y cyfryw, byddant yn elwa o fod yn rhan annibynnol ac glos o gasgliad llawer ehangach. Bydd hyn yn rhoi'r gorau o ddau fyd iddynt: ymdeimlad o gymuned ar raddfa lai, ond golygfa gymdeithasol ac astudio ar raddfa fawr. 

Yn ogystal â dysgu yn yr ystafell ddosbarth, bydd modiwlau CSM ar draws y tair blynedd astudio yn digwydd ym Maes Awyr Caerdydd: ym mlwyddyn gyntaf myfyrwyr, bydd y modiwl 'Sgiliau Academaidd a Phroffesiynol' yn cael ei ddarparu yng nghyfleusterau ystafell ddosbarth Maes Awyr Caerdydd ac yn cael ei ddysgu ar y cyd â thîm cyflogadwyedd CSM, gyda dosbarthiadau meistr yn cael eu darparu gan weithwyr proffesiynol o wahanol rannau o weithrediadau busnes Maes Awyr Caerdydd. Yn eu hail flwyddyn, bydd myfyrwyr yn ymgymryd ag o leiaf 20 diwrnod o brofiad gwaith ym Maes Awyr Caerdydd (neu sefydliad perthnasol o'u dewis). Bydd hyn yn galluogi myfyrwyr i gyd-destunoli'r dysgu a gafwyd o gyfnodau damcaniaethol y rhaglen a bydd yn darparu'r 'ffenestr siop' angenrheidiol i ddangos eu sgiliau, eu gwybodaeth a'u doniau i gyflogwyr y dyfodol o fewn y sector.

Yn eu blwyddyn olaf, bydd myfyrwyr yn ymgymryd â thraethawd ymchwil academaidd a yrrir yn annibynnol ar bwnc hedfan o'u dewis, neu gallent ymgymryd â phrosiect ymgynghori hedfan, gan fynd i'r afael â mater busnes yn y byd go iawn ym Maes Awyr Caerdydd neu rywle arall. 

Mae profiad addysgu (ar-lein) Prifysgol Awyrennol Embry-Riddle Byd-Eang yn hynod ddiddorol ac yn cael ei ddysgu gan gyfadran brofiadol sydd â chysylltiadau â'r diwydiant. Mae myfyrwyr yn rhyngweithio â chyfranogwyr modiwlau eraill a all fod yn unrhyw le yn y byd, yn aml. Mae dysgeidiaeth Embry-Riddle yn cynnwys defnyddio offer fel labordai rhithiol yn arloesol, yn ogystal â cymuned rhithiol 'eUnion' lle gall pob myfyriwr Embry-Riddle rwydweithio a chydweithio ar weithgareddau allgyrsiol. Gall pob myfyriwr Embry-Riddle Byd-Eang gyrchu rhith-labordai i brofi nodweddion fel labordy damweiniau rhithiol, lle gall myfyrwyr gasglu a chyflwyno data sy'n ofynnol ar gyfer ymchwiliadau damweiniau. Fel myfyriwr ERAU, bydd gennych fynediad at adnoddau Llyfrgell Hunt, ynghyd â gwahoddiadau i weminarau hedfan canmoliaethus. Mae graddau ar-lein Embry-Riddle Byd-Eang wedi cael eu rhestru yn y 5 uchaf ar gyfer y rhaglenni gradd baglor ar-lein gorau' am y 7 mlynedd diwethaf yn y safleoedd colegau a phrifysgolion cenedlaethol o Adroddiad Newyddion a Byd yr UD. Dyfarnwyd y brif safle iddynt yn safleoedd 2021-cyflawniad rhyfeddol sy'n tynnu sylw at reoli a darparu eu deunydd dysgu o'r safon uchaf. 

Trwy gydol eu hamser fel myfyriwr BA (Anrh) Rheoli Hedfan ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd, bydd pob myfyriwr yn cael ei gefnogi gan ddyraniad tiwtor personol a fydd yn darparu cefnogaeth fugeiliol ar gyfer amser y myfyriwr ar y cwrs. Bydd Cyfarwyddwr y Rhaglen hefyd yn darparu arweinyddiaeth a chyfeiriad strategol i'r cwrs a bydd ar gael i bob myfyriwr sydd â materion penodol o ran cynnwys a strwythur y cwrs. Bydd y rhaglen yn cael ei darparu gan arbenigwyr yn eu maes astudio. Bydd y rhain yn cynnwys arbenigwyr rheoli hedfan yn ogystal ag arbenigwyr gweithrediadau, logisteg a chyfraith a fydd yn rhannu'r damcaniaethau a'r mewnwelediadau diweddaraf o'u priod feysydd. 

Asesu

Ac eithrio'r prosiect traethawd hir/ymgynghori, mae holl asesiadau modiwl Metropolitan Caerdydd yn seiliedig ar 4,000 o eiriau (neu gyfwerth) o asesiadau. Mae'r asesiadau hyn yn amrywiol eu natur a byddant yn amrywio o draethodau traddodiadol i gyflwyniadau, adroddiadau diwydiant a sesiynau trafod a phrosiectau ymchwilio cydweithredol. Bwriad y dulliau asesu yw rhoi cyfle i fyfyrwyr ddangos eu gwybodaeth a'u dealltwriaeth o faterion damcaniaethol, cymhwysol ac ymarfer proffesiynol. Mae ymgysylltu'n agos â'r diwydiant hedfan yn allweddol i'r cwrs. Bydd cymaint o'r gwaith asesu yn canolbwyntio ar adroddiadau diwydiant a phrosiectau ymgynghori a gyflawnir gyda'r sefydliadau hedfan. Bydd asesiadau o'r gwaith yn cynnwys mewnbwn arbenigwyr y diwydiant i sicrhau bod y sgiliau a'r wybodaeth a ddysgir yn berthnasol i'r sector.

Mae modiwlau ar-lein Embry-Riddle Byd-Eang yn golygu bod myfyrwyr yn cael eu hasesu mewn amrywiaeth o ffyrdd ysgogol, gafaelgar. Mae asesiadau'n digwydd yn fwy parhaus wrth astudio modiwlau Embry-Riddle, ond mae pob asesiad yn cyfrif am swm llai allweddol o'r modiwl cyffredinol. Enghreifftiau o asesiadau arloesol y byddwch chi'n eu cynnal yw: cyflwyniad 'pecha kucha', dadansoddiadau astudiaeth achos o ddamweiniau awyr, adroddiadau ymweld â safleoedd (ar ôl ymweld â chyfleuster diffodd tân maes awyr!), a chyfraniadau wythnosol i drafodaethau ar-lein. 

Bydd y prosiect ymchwil capstone yn cael ei gyflwyno fel adroddiad traddodiadol 12,000 o eiriau, wedi'i ategu gyda chyflwyniad i gynulleidfa academaidd/ymarferydd.


Cyflogadwyedd a Gyrfaoedd

Disgwylir y bydd llawer o raddedigion y cwrs hwn yn mynd ymlaen i gael swyddi yn y sector hedfan mewn meysydd fel: rheolwyr gweithrediadau a chynhyrchu, rheolwyr logisteg a rheolwyr cyffredinol sydd â chyfrifoldeb eang am bob agwedd ar reoli hedfan. Ar gyfer myfyrwyr sy'n dymuno mynd ymlaen i astudio ymhellach, mae’r cwrs yn darparu mynediad i amrywiaeth eang o raglenni Meistr gradd ymchwil a gradd a addysgir yn y Brifysgol lle gall graddedigion fynd ymlaen i naill ai gradd MA, MSc neu MRes er mwyn datblygu a gwella eu sylfaen wybodaeth a’u maes arbenigedd.

Bydd cysylltiad agos â Chyrff Proffesiynol fel y Sefydliad Siartredig Logisteg a Thrafnidiaeth (CILT) a Chymdeithas Awyrennol Ryal (RaeS) yn galluogi myfyrwyr i weithio tuag at statws siartredig eu sefydliad a thrwy hynny gynyddu cyfleoedd cyflogadwyedd y myfyriwr. Mae'r rhaglen yn gweithio tuag at gael ei chydnabod gan yr RAeS.


Gofynion Mynediad a Sut i Wneud Cais

Cynigion Nodweddiadol

 • Pwyntiau tariff: 112
 • Cynnig cyd-destunol: Gweler ein tudalen cynigion cyd-destunol.
 • TGAU: Pum TGAU ar Radd C / 4 neu uwch, gan gynnwys Saesneg Iaith / Cymraeg Iaith Gyntaf a Mathemateg / Mathemateg – Rhifedd.
 • Gofyniad Iaith Saesneg: IELTS Academaidd 6.0 yn gyffredinol gydag o leiaf 5.5 ym mhob elfen, neu gyfwerth.
 • Pynciau Safon Uwch: O leiaf tair Safon Uwch i gynnwys Graddau CCC. Does dim angen pynciau penodol. Bagloriaeth Cymru – Ystyrir Tystysgrif Her Sgiliau Uwch fel trydydd pwnc.
 • Diploma Cenedlaethol BTEC / Diploma Estynedig Technegol Caergrawnt: DMM
 • Lefel T: Teilyngdod.
 • Diploma Mynediad i Addysg Uwch: Does dim angen pynciau penodol.
 • Diploma Bagloriaeth Ryngwladol (IB): 2 x H5. Does dim angen pynciau penodol.
 • Tystysgrif Gadael Iwerddon: 2 x gradd H2. Does dim angen pynciau penodol. Ystyrir pynciau lefel uwch yn unig gydag isafswm gradd H4.
 • Advanced Highers yr Alban: Graddau DD. Does dim angen pynciau penodol. Ystyrir Highers yr Alban hefyd, naill ai ar eu pennau eu hunain neu ar y cyd ag Advanced Highers.

Os nad ydych yn bodloni’r gofyniad mynediad uchod, rydym hefyd yn cynnig Rhaglen Sylfaen sy’n caniatáu gwneud cynnydd i Flwyddyn 1.

Derbynnir cyfuniadau o’r cymwysterau uchod os ydyn nhw’n cwrdd â’n gofynion lleiaf. Os nad yw eich cymwysterau wedi’u rhestru, cysylltwch â Derbyniadau neu cyfeiriwch at Chwiliad Cwrs UCAS.

Mae rhagor o wybodaeth ar gymwysterau Tramor i’w gweld yma.

Os ydych yn ymgeisydd hŷn, mae gennych brofiad perthnasol neu RPL yr hoffech i ni ei ystyried, cysylltwch â Derbyniadau.


Sut i Ymgeisio

Mae rhagor o wybodaeth ar sut i ymgeisio i’w gweld yma.

Cysylltu â Ni

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol ffoniwch y Tîm Derbyniadau ar 029 2041 6044 neu e-bostiwch askadmissions@cardiffmet.ac.uk.

Ar gyfer ymholiadau sy'n ymwneud yn benodol â'r rhaglen, cysylltwch â Dr Nicholas Jephson, Cyfarwyddwr y Rhaglen: NJephson@cardiffmet.ac.uk

Rydyn ni’n ymdrechu i gyflwyno cyrsiau yn unol â’r disgrifiad ac ni fyddwn fel arfer yn gwneud newidiadau i gyrsiau, fel teitl, cynnwys, dull cyflwyno a darpariaeth addysgu’r cwrs. Fodd bynnag, gall fod yn angenrheidiol i’r brifysgol wneud newidiadau yn narpariaeth y cwrs cyn neu ar ôl cofrestru. Mae’n cadw’r hawl i wneud amrywiadau i gynnwys neu ddulliau cyflwyno, gan gynnwys terfynu neu gyfuno cyrsiau os ystyrir bod camau gweithredu o’r fath yn angenrheidiol. Darllenwch ein Telerau ac Amodau i gael y wybodaeth lawn.

Gwybodaeth Allweddol Am Y Cwrs

Cod UCAS N854

Lleoliad Astudio:
Campws Llandaf


Ysgol:
Ysgol Reoli Caerdydd


Hyd y Cwrs:

Tair blynedd amser llawn neu bedair blynedd amser llawn os ydych chi'n ymgymryd â lleoliad diwydiant blwyddyn o hyd. 
Pedair blynedd llawn amser os ydych chi'n ymgymryd â'r flwyddyn sylfaen.
Pum mlynedd amser llawn os ydych chi'n ymgymryd â lleoliad diwydiant blwyddyn sylfaen a blwyddyn o hyd.
Pum mlynedd yn rhan-amser.

Ffioedd rhan-amser:
Codir ffioedd fesul modiwl unigol oni nodir: israddedig = 10 credyd. Yn gyffredinol, bydd myfyrwyr yn astudio 60 credyd y flwyddyn; gallwch gael cadarnhad o'r union gost trwy gysylltu ag arweinydd y rhaglen yn uniongyrchol.

UCHAFBWYNTIAU GRADD

Mae Dr Nick Jephson, Spencer Birns (Prif Swyddog Gweithredol ym Maes Awyr Caerdydd) ac aelodau tîm o bob rhan o Faes Awyr Caerdydd, yn egluro’r uchafbwyntiau a’r cyfleoedd sydd ar gael ar y radd BA (Anrh) Rheoli Hedfan ym Met Caerdydd.