Skip to main content
Hafan>Ysgol Addysg a Pholisi Cymdeithasol Caerdydd>Partneriaeth Caerdydd ar gyfer AGA
​​​​
Cardiff Partnership for ITE

Gweithio gydag athrawon, i athrawon fel athrawon, i ysbrydoli meddyliau Cymru yn y dyfodol.

 
 

Partneriaeth Caerdydd ar gyfer AGA

Mae Partneriaeth Caerdydd ar gyfer Addysg Gychwynnol i Athrawon yn cynnwys Prifysgol Metropolitan Caerdydd a'i hysgolion cysylltiedig, yn gweithio ar y cyd â Phrifysgol Rhydychen, Prifysgol Caerdydd, Consortiwm Canolbarth y De (CSC), Gwasanaeth Cyrhaeddiad Addysg (EAS), a Chyngor Dinas Caerdydd.

Gyda'i gilydd, mae Partneriaeth Caerdydd yn cydweithredu er mwyn sicrhau bod ein hathrawon dan hyfforddiant nid yn unig yn cyflawni, ond yn ceisio rhagori ar y safonau proffesiynol ar gyfer Statws Athro Cymwysedig (SAC) trwy addysg broffesiynol o ansawdd uchel sy'n drylwyr yn ymarferol ac yn heriol yn ddeallusol.

Ydych chi'n ysgol sy'n edrych i rymuso athrawon yfory i wireddu eu potensial?

Ymunwch â Phartneriaeth Caerdydd


TAR

CYNRADD

TAR

​UWCHRADD

BA ADDYSG GYNRADD

(GYDA SAC)

DIWRNODAU AGORED A
DIGWYDDIADAU BYW

CYMHELLIAD
ARIANNOL

Training Incentives 

Gyda hyd at £15,000 ar gael, darganfyddwch fwy am yr ystod o gymhellion ariannol i hyfforddi i ddysgu pynciau â blaenoriaeth.

CYMHELLIAD ARIANNOL

ADRAN
AR GYFER AGA

Gweithio gydag athrawon, i athrawon, fel athrawon i ysbrydoli meddyliau Cymru yn y dyfodol.

YSGOLION PARTNER

Partner Schools 

Hyfforddi mewn partneriaeth â 18 o ysgolion cynradd ac uwchradd arweiniol ledled De Ddwyrain Cymru.

YSGOLION PARTNER 

YR IAITH GYMRAEG

The Welsh Language 

Rydym wedi ymrwymo i ddatblygu'r Gymraeg i'n holl athrawon dan hyfforddiant.

IAITH GYMRAEG 

ACHREDEDIG

Education Workforce Council Accreditation 

Darparwr AGA achrededig Cyngor y Gweithlu Addysg yn Ne Ddwyrain Cymru.

I DDARGANFOD MWY  
EIN HYMRWYMIAD I GYNWYSOLDEB
 
 
 

Yn unol â blaenoriaethau Llywodraeth Cymru ac amcanion Prifysgol Metropolitan Caerdydd, nod Partneriaeth Caerdydd yw bod yn lle teg a chroesawgar ar gyfer pob athro dan hyfforddiant a staff sydd ynghlwm wrth addysg gychwynnol i athrawon. Mae hyn yn golygu bod yn rhagweithiol wrth addysgu am y gwahanol fathau o hiliaeth gan sicrhau bod pob rhanddeiliad yn dangos ymrwymiad at arfer gwrth-hiliol ac at les y gymdeithas gyfan.

Lawrlwythwch ​Gynllun Recriwtio a Chadw Mwyafrif Byd-eang Partneriaeth Caerdydd ar gyfer Addysg Gychwynnol i Athrawon.

Dogfen weithio yw’r cynllun hwn ac fe gaiff ei ddiweddaru a’i ddiwygio’n barhaus.

CWRDD Â'R TÎM
Dewch i gwrdd a dod i adnabod rhai o’n staff ymroddedig ar draws Partneriaeth Caerdydd drwy wylio’r fideos isod.


Sioned Dafydd

Dewch i gwrdd â Sioned Dafydd, darlithydd mewn TAR Cynradd ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd.


Gina Morgan

Dewch i gwrdd â Gina Morgan, darlithydd TAR Uwchradd Cymraeg ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd.


Bethan Rowlands

Dewch i gwrdd â Bethan Rowlands, darlithydd mewn TAR Cynradd ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd.

Straeon Myfyrwyr a Graddedigion

Siôn Peter Davies - TAR Uwchradd

Hari Truman - TAR Cynradd

From factory worker to Secondary PGCE. Becoming an English teacher at Cardiff Met
Fy nhaith mewn i addysgu. Fy mhrofiad ar y cwrs TAR Cynradd eleni.

“Dewisais Brifysgol Met Caerdydd oherwydd ei fod yn caniatáu i mi barhau â’m haddysg trwy gyfrwng Cymraeg. Gyda’r meintiau grwpiau llai, llwyddais i ddatblygu perthynas agos gyda fy mentoriaid prifysgol ac roedd y profiad yn un cadarnhaol.”

Aled James - TAR Cynradd

I ddarllen y blog

Studying my Secondary PGCE and creating a home schooling project during lockdown.
Astudio Addysg Gynradd gyda SAC drwy gyfrwng y Gymraeg: Fy mhrofiad mor belled ar y cwrs

“O’r dechrau, rydw i wedi bod yn awyddus i gwblhau fy lleoliad mewn Ysgol Gymraeg. Mae’r gymuned Gymreig, er ei bod yn ehangu, yn fach ac mae hyn yn rhoi awyrgylch gyfeillgar a chroesawgar. O fy mhrofiad i mae athrawon yn awyddus i gefnogi a chynghori mewn unrhyw ffordd bosibl.”

Taome Paige - BA Addysg Gynradd gyda SAC

I ddarllen y blog

Fy swydd ddelfrydol yn gweithio fel Athrawes Cymraeg  Addysg Gorfforol
Fy swydd ddelfrydol yn gweithio fel Athrawes Cymraeg Addysg Gorfforol

“O ganlyniad i bartneriaeth gref y brifysgol gydag ysgolion uwchradd Cymraeg De Cymru, medrodd y cwrs ddarparu dau leoliad, adrannau a mentoriaid profiadol, ysbrydoledig a chefnogol ym Mhlasmawr a Rhydywaun.”

Naomi Davies - TAR Uwchradd (Addysg Gorfforol)

I ddarllen y blog

HYFFORDDIANT ATHRAWON. GRADDAU TAR YNG NGHAERDYDD. HYFFORDDI I DDYSGU.