Cronfa Cychwyn CF5 - Wedi ei noddi gan Santander

Mae Cronfa Cychwyn CF5 wedi'i chynllunio ar gyfer graddedigion sy'n barod i lansio menter gymdeithasol neu fusnes. Byddwch wedi ymrwymo i weithio ar eich menter yn llawn amser, er ein bod yn gwybod efallai y bydd yn rhaid i chi weithio'n rhan amser wrth i chi gychwyn arni. Dylai eich syniad gael ei ddilysu trwy fasnachu prawf neu gynnyrch sylfaenol hyfyw (MVP), ac er y gall eich refeniw fod yn isel, dylai'r gallu i naill ai ennill digon o refeniw i roi incwm sylfaenol i chi neu i sicrhau buddsoddiad o fewn 3 - 6 mis fod yn glir.

Rydyn ni wedi dylunio'r broses ymgeisio i ddynwared y broses o wneud cais am gyllid mwy difrifol, felly bydd angen i chi weithio am y cyllid, ond bydd pob dogfen rydyn ni'n gofyn amdani yn ddefnyddiol i chi. Os oes angen cefnogaeth arnoch gyda'ch cais, byddem wrth ein bodd yn clywed gennych - ein gwaith ni yw eich cefnogi chi! (entrepreneuriaeth@cardiffmet.ac.uk)


Mae Cronfa Cychwyn CF5 yn cynnig dau opsiwn;

Bwrsariaeth CF5 gwerth £2000 i gefnogi costau byw ynghyd â grant o £1000 i dalu costau cychwyn.
Grant o £2000 i dalu costau cychwyn busnes yn unig.

Pwy all wneud cais?

Mae'r gronfa cychwyn yn agored i raddedigion diweddar (o fewn 2 flynedd), o unrhyw raglen Baglor, Meistr neu Ddoethuriaeth a ddarperir ar ein Campws Caerdydd '. Derbynnir ceisiadau yn ystod misoedd olaf eich cwrs. Rhaid i chi, a'ch busnes fod wedi'u lleoli yn y DU.

Rhaid i ymgeiswyr hefyd fodloni o leiaf dau o'r meini prawf canlynol;

Wedi mynychu o leiaf dau weithgaredd cymwys o'r Ganolfan Entrepreneuriaeth, a bydd o leiaf un ohonynt wedi bod ar Lefel CF5. Mae hyn yn cynnwys y canlynol (gall digwyddiadau eraill fod yn berthnasol);

 
Neu

Wedi mynychu un o'r gweithgareddau uchod ar Lefel CF5 AC wedi mynychu Bŵt-camp Syniadau Mawr Cymru, Wythnos Cychwyn Cymru Gyfan neu raglen gyfatebol debyg.

Am beth allwch chi wneud cais?

Rhaid nodi sut buasech chi’n defnyddio’r cronfeydd yn y cais*. Gallwch wneud cais am wariant penodol a fydd yn eich helpu i dyfu'ch busnes. Gall hyn gynnwys cofrestru IP, costau marchnata, costau profion masnachu, offer arbenigol ac ati. Rydym yn annhebygol o ariannu offer TG generig neu gyrsiau hyfforddi.

Dyfernir grantiau ar sail y cyntaf i'r felin, ac fe'u barnir yn ôl ansawdd y cais. Mae nifer gyfyngedig o ddyfarniadau ar gael a bydd ceisiadau'n cau unwaith y bydd yr holl arian wedi'i ddyrannu. I gystadlu bydd angen i chi ddarparu'r ddogfennaeth ganlynol.

Tudalen Crynhoi Busnes (1 Ochr A4).
Cynfas Model Busnes Manwl - gyda thybiaethau a syniadau dilysu.
Fideo Broliant Bachog.
Cyflwyniad Cynllun Busnes a Rhagolygon Ariannol NEU Gynllun Marchnata a Rhagolygon Ariannol.
Manylion y gwariant arfaethedig, gyda dyfynbrisiau a chyfiawnhad (1 Ochr A4) *.

* Ddim yn ofynnol ar gyfer Bwrsariaeth Prif Swyddog Gweithredol, dim ond ei angen ar gyfer yr elfen £1000 o Fwrsariaeth CF5.

Ymgeisiwch yma.

Os oes angen cymorth pellach arnoch gyda'ch cais, e-bostiwch entrepreneurship@cardiffmet.ac.uk

Ddim yn barod ar gyfer y Gronfa Cychwyn eto? Rhowch gynnig ar y Gronfa Plannu Syniad.