Cyfarfod â'r Tîm

 

​​

​​​

Dewi Gray - Rheolwr Cychwyn Busnes

Mae Dewi yn darparu cefnogaeth i fyfyrwyr a graddedigion ar draws Met Caerdydd sydd eisiau sefydlu eu busnes eu hunain. Gallwch ddod o hyd iddo’n aml o amgylch pob un o'r pum ysgol academaidd yn rhoi sgyrsiau a darlithoedd yn hyrwyddo entrepreneuriaeth.  Mae hefyd yn cynnal gweithdai mewn sgiliau busnes ymarferol ac yn darparu cefnogaeth un i un.

Yn gyn-fyfyriwr o Met Caerdydd, bu Dewi yn gweithio ym maes Lletygarwch am 8 mlynedd cyn sefydlu ei fusnes Digwyddiadau ac Arlwyo ei hun gan ddarparu arlwyo cefn llwyfan ar gyfer rhai o wyliau mwyaf y DU. Yn 2017, gwerthodd y busnes i agor bar caffi ym Mhontypridd ac mae'n bwriadu agor un arall y flwyddyn nesaf. Yn ogystal, mae wedi trefnu digwyddiadau di-ri eraill mewn lleoliadau eraill ledled Cymru gan gynnwys y Motorpoint Arena. Cyn ymuno â'r tîm, bu Dewi yn gweithio ar brosiectau cyfnewid Ewropeaidd yn cyflwyno gweithdai dramor ym maes lletygarwch a menter. Arweiniodd hyn at weithio gyda gwasanaeth mewnfudo Norwy a darparu gweithdai entrepreneuriaeth yn Athen yn 2015.
Mae'n gredwr mawr mewn codi'n gynnar a thorchi eich llawes.

I gysylltu â Dewi
Ffoniwch 029 2041 6334
E-bost:  dgray@cardiffmet.ac.uk 

Steve Aicheler - Rheolwr Ymgysylltu Entrepreneuriaeth

Graddiodd Steve o Brifysgol Caerdydd yn 2000 a mynd ati ar unwaith i ddechrau ei fenter fusnes gyntaf. Y cwmni e-fasnach arloesol hwn oedd enillydd Cymru ar gyfer Gwobrau E-Fasnach dair blynedd yn olynol, un o'r busnesau cyntaf a ddeorwyd gan @Wales a bu’n masnachi’n llwyddiannus am 12 mlynedd.

Gyda dros 15 mlynedd o brofiad busnes ymarferol, mae Steve yn dod â sgiliau gweinyddu busnes a gwybodaeth ymarferol o'r amgylchedd busnes i'r tîm. Mae diddordebau Steve yn ymwneud â chyllid busnesau bach a sicrhau bod darpar entrepreneuriaid wedi datblygu'r sgiliau gofynnol i gymryd cam yn ôl o'r syniad busnes a sicrhau y gallant greu busnes hyfyw a llwyddiannus o safbwynt ariannol. Mae gan Steve hefyd brofiad ymarferol o lawer o faterion sy'n berthnasol i entrepreneuriaid newydd fel Adnoddau Dynol, iechyd a diogelwch, gofynion cofrestru cwmnïau a chadw llyfrau, felly mae'n gallu sicrhau bod entrepreneuriaid yn gallu cael gafael ar y cyngor sydd ei angen arnynt.

Mae Steve wedi bod yn aelod o dîm y Ganolfan Entrepreneuriaeth er 2013 ac mae'n gyfrifol am ymgysylltu allgyrsiol ac yn gyd-gyfrifol am gefnogi busnesau newydd a’r rhaglen deori/cyflymu.

I gysylltu â Steve
Ffoniwch 029 2041 6338
E-bost:  saicheler@cardiffmet.ac.uk 


Lyndsey Boulton - Swyddog Marchnata, Digwyddiadau a Gweinyddiaeth

 

Mae gan Lyndsey dros 15 mlynedd o brofiad ymarferol ym maes marchnata, digwyddiadau a hyrwyddo digidol ac mae ganddi radd Busnes a Marchnata o Brifysgol De Cymru. Dros y 9 mlynedd diwethaf mae Lyndsey wedi gweithio fel Arbenigwr Marchnata Digidol llawrydd hunangyflogedig ac mae wedi gweithio ar draws gwahanol ddiwydiannau gan gynnwys hybu cerddoriaeth fyw, ym maes gwerthiant chwaraeon rholio ac ar gyfer elusennau ieuenctid.  Ochr yn ochr â hyn, mae Lyndsey yn angerddol am chwaraeon ac mae ganddi 10 mlynedd o brofiad fel chwaraewr, capten a hyfforddwraig Roller Derby, ac mae'n cynnig ei gwybodaeth a'i harbenigedd gêm fel hyfforddwr ac ymgynghorydd teithiol byd-eang! Mae Lyndsey yn gwybod yn uniongyrchol pa mor werthfawr yw 'bod yn feistr eich hun' ac mae'n gyffrous gweithio yn y Ganolfan Entrepreneuriaeth i helpu i annog a chefnogi myfyrwyr ar hyd eu taith eu hunain.

I gysylltu â Lyndsey

Ffoniwch 029 2041 6335
E-bost:  lboulton@cardiffmet.ac.uk 


Mae Dan yn sgriptiwr ac yn nofelydd i blant. Bu'n gyfarwyddwr gweithredol dros Firefly Press am bum mlynedd ac mae'n gyfarwyddwr dros ei gwmni creu cynnwys ei hun, Dan Anthony Presentations. Mae'n addysgu ysgrifennu creadigol yn yr ysgol Addysg a Pholisi Cymdeithasol ac mae'n arbenigwr mewn eiddo deallusol. Mae'n golygu adroddiad blynyddol Grŵp Troseddau Eiddo Deallusol y DU ac yn ysgrifennu blogiau arobryn Swyddfa Eiddo Deallusol y DU ar arloesedd ac Eiddo Deallusol.  

I gysylltu â Dan
Rhif Ffôn: 029 2041 7052
Ebost: danthony@cardiffmet.ac.uk


 

Hannah Willis - Swyddog Marchnata, Digwyddiadau a Gweinyddiaeth

Graddiodd Hannah o Brifysgol Metropolitan Caerdydd yn 2015 gyda gradd mewn Rheoli Digwyddiad, ac ers hynny mae wedi gweithio mewn amrywiaeth o rolau marchnata a digwyddiadau yn y sectorau chwaraeon, yn ogystal â rôl cysylltiadau cyhoeddus o fewn amgylchedd asiantaeth.

Yn 2017, sefydlodd Hannah ei chwmni cacennau di-glwten ei hun ar ôl sylwi ar alw am gacennau achlysur arbennig sy'n gyfeillgar i alergenau yn dilyn ei diagnosis ei hun o glefyd coeliag.

Gan weithio ochr yn ochr â Giorgia yn y Ganolfan, mae Hannah yn gyfrifol am gynllunio digwyddiadau, marchnata a chyfryngau cymdeithasol, ymgysylltu â myfyrwyr, a darparu gweithgareddau entrepreneuriaeth allgyrsiol.
Y tu allan i'r gwaith a chacennau, mae Hannah yn chwarae rhan weithredol gyda thîm rygbi lled-broffesiynol sy'n cefnogi gofynion marchnata, cysylltiadau cyhoeddus a chyfryngau cymdeithasol y clybiau.

I gysylltu â Hannah
Ffoniwch 029 2041 6335
E-bost:  HWillis@cardiffmet.ac.uk