Skip to main content
Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd>Cyrsiau>Dylunio Tecstilau – Gradd BA (Anrh)

Dylunio Tecstilau – Gradd BA (Anrh)

Blwyddyn Mynediad

Bydd y cwrs gradd BA (Anrh) Dylunio Tecstilau ym Met Caerdydd yn eich helpu i ddatblygu'r sgiliau creadigol, proffesiynol ac ymchwil sydd eu hangen i weithio ar draws y diwydiant amryfal hwn sy’n tyfu’n gyflym.

Byddwch yn cael profiad o ystod eang o dechnegau ac arddulliau tecstilau, gan gynnwys Print a Phatrwm, Gwau a Gwehyddu, Trin Pwyth a Ffabrig a Chyfryngau Cymysg.

Bydd y cwrs hwn yn eich annog i fod yn wneuthurwr newid yn y diwydiant, gan gyfuno technegau arloesol i greu cynnyrch tecstilau unigryw a pharhaus ar gyfer y dyfodol.

Mae Dylunio Tecstilau ym Met Caerdydd yn ddelfrydol i chi os ydych chi'n hoffi lliw, patrwm, lluniadu, gweadau, deunyddiau a gwneud.

Byddwch yn darganfod sut i gymhwyso eich dyluniadau i tu mewn, cerameg, dillad, dodrefn, deunydd lapio anrhegion, cardiau, ategolion a hyd yn oed mannau cyhoeddus.

Byddwch yn archwilio themâu allweddol mewn Dylunio Tecstilau fel cynaliadwyedd, gweithgynhyrchu, a diwylliant materol, i gyd wrth ddatblygu eich arddull eich hun a'ch iaith tecstilau personol.

Mae ein cysylltiadau yn y diwydiant yn golygu y gallwn roi cyfle i chi ymgymryd â briffiau cleientiaid a chyfleoedd interniaeth byw, gan eich paratoi ar gyfer eich gyrfa yn y dyfodol. Byddwch hefyd yn cael cyfle i gymryd rhan mewn arddangosfeydd graddedig fel Dylunwyr Newydd, gan eich datgelu i'r diwydiant yn gyffredinol.

Bydd y rhaglen hon yn ddarostyngedig ar adolygiad cyfnodol yn 2023/4 i sicrhau bod cynnwys y cwrs yn gyfredol ac yn parhau i fod. Os bydd unrhyw newidiadau i gynnwys y cwrs yn cael eu gwneud o ganlyniad i'r adolygiad, bydd pob ymgeisydd yn cael gwybod unwaith y bydd newidiadau'n cael eu cadarnhau.


Cynnwys y Cwrs

Blwyddyn Un

Pwnc: Materion Prosesau – 40 credyd

Byddwch yn archwilio hanfodion Tecstilau trwy ddeunyddiau strwythuredig ac wedi'u haddurno fel trin ffabrig, pwyth, argraffu sgrin, llifyn a ffasiwn a/neu farchnadoedd mewnol.


Pwnc: Materion Dylunio – 20 credyd

Byddwch yn dysgu am brosesau a thechnolegau dylunio proffesiynol hanfodol a ddefnyddir mewn diwydiant, megis rhagweld tueddiadau, byrddau hwyliau, theori lliw, dylunio casgliadau, a llyfrau edrych.


Maes Un: Cydweithredu – 20 credyd*

Gweithio gyda myfyrwyr o ddisgyblaethau eraill i ddarganfod technegau newydd sy'n cyfoethogi eich pwnc.


Cytser: Cysyniad – 40 credyd

Byddwch yn archwilio’r damcaniaethau a'r hanesion sy'n sail i'ch ymarfer creadigol. Bwddwch yn dysgu sut i ddatblygu eich sgiliau ymchwil academaidd a'ch meddwl yn feirniadol.


Blwyddyn Dau

Pwnc: Arloesedd – 40 credyd

Cymryd risgiau ac arbrofi gyda photensial Dylunio Tecstilau - torri'r rheolau ac archwilio arloesedd deunyddiau ac arwynebau.


Maes Dau: Archwilio – 40 credyd*

Byddwch yn archwilio ymylon eich disgyblaeth uniongyrchol i ddarganfod syniadau a syniadau newydd sy'n ymwneud yn ôl â'ch pwnc. Cydweithio i ddarganfod senarios go iawn a deall ble rydych yn ffitio i mewn i'r darlun mwy. Mae'r prosiectau'n cynnwys briffiau byw, lleoliadau gwaith, neu ddechrau eich busnes eich hun, er enghraifft.


Cytser: Beirniadaeth – 40 credyd

Beirniadu llenyddiaeth, cyfnodolion ac arddangosfeydd, a hogi eich gallu i roi eich ymarfer dylunio yn ei gyd-destun. Byddwch hefyd yn cael cyfleoedd i ryngweithio â myfyrwyr a staff ac ymchwilio'n ddyfnach i'ch meysydd o ddiddordeb.


Blwyddyn Tri

Pwnc: Cydgrynhoi – 40 credyd

Atgyfnerthwch eich dysgu gyda chynhyrchiad corff o waith tra ystyriol a phroffesiynol, trwy gymhwyso methodoleg ddylunio effeithiol ac unigol i'ch canlyniad.


Maes Tri: Golwg – 40 credyd

Byddwch yn cyfeirio eich prosiect mawr terfynol eich hun gan arwain at arddangosfa o'ch gwaith. Byddwch yn lansio eich gyrfa yn y y diwydiant tecstilau.


Cytser: Cyfraniad – 40 credyd

Ymchwilio a chwblhau eich prosiect damcaniaethol terfynol. Dewiswch o draethawd hir; gwaith llaw a thestun beirniadol; cynnig ymchwil menter greadigol; adroddiad ymchwil technegol; neu aseiniad papur cynhadledd.


*modiwlau ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg

Dysgu ac Addysgu

Cyflwynir ein cwricwlwm gan staff academaidd a thechnegol arbenigol sy'n ymwneud ag ymchwil neu ddylunwyr ac artistiaid proffesiynol.

Byddwch yn ennill profiad ymarferol mewn sesiynau stiwdio ymarferol a gweithdai arbenigol lle byddwch yn dysgu sgiliau traddodiadol yn ogystal â'r prosesau digidol diweddaraf. Byddwch yn darganfod themâu a syniadau tecstilau sylfaenol trwy ddarlithoedd a seminarau allweddol.

Mae darlithwyr gwadd a theithiau maes yn eich amlygu i'r amrywiaeth o arferion byd go iawn mewn Dylunio Tecstilau.

Byddwch yn cael adborth a mewnwelediadau i'ch gwaith drwy grits ffurfiol ac anffurfiol a thiwtorialau.

Mae ein stiwdio yn ofod rhyngweithiol, modern ac ysbrydoledig gyda meysydd arbenigol i gefnogi datblygiad eich sgiliau, steilio ac ymchwil.

Asesu

Ar hyd eich cyfnod astudio, fe gewch eich gwerthuso ar dri phrif maen prawf a fydd yn greiddiol i bob un o’r disgyblaethau a fydd yn cael eu haddysgu yn yr Ysgol Gelf a Dylunio:

SGILIAU: Y sgiliau ymarferol, technegol a chysyniadol y byddwch yn eu caffael yn ystod eich cwrs.

CYD-DESTUN: Eich dealltwriaeth a’ch gwybodaeth o’r cyd-destun deallusol ehangach y mae eich pwnc a’ch gwaith wedi’i leoli ynddo. Bydd hyn yn cynnwys materion hanesyddol, amgylcheddol a moesegol y bydd eich modiwlau ‘Theori a Chyd-destun’ yn eu harchwilio.

SYNIADAU: Eich dealltwriaeth o syniadau deallusol a chreadigol o fewn i’ch disgyblaeth a thu hwnt, ynghyd â’ch gallu i gaffael cysyniadau newydd ac i ffurfio syniadau newydd. Caiff syniadau eu harchwilio yn eich gwaith ysgrifenedig, yn ogystal â bod yn amlwg yn eich cynnydd ymarferol.

Rhoddir yr un pwysiad i bob un o’r meini prawf hyn yn ystod y broses asesu, hynny yw, ystyrir eu bod yr un mor bwysig ac allweddol i’ch datblygiad; pwyslais a fydd wedi’i ddylunio, er enghraifft, i alluogi myfyriwr a allai fod yn fedrus yn dechnegol ond a fydd yn wan yn cynhyrchu syniadau, neu fyfyriwr â llawer o ddawn greadigol a allai ei chael yn anodd troi cysyniad bras yn ddyluniad unigol cryf, i ddatblygu set o sgiliau fwy cyflawn.

Byddwn yn cynnig nifer o ffyrdd i chi gael tracio’ch cynnydd ar eich ffordd i gyflwyno’ch gwaith er mwyn ei farcio. Gan ddeall y bydd y pwyslais yn troi o gwmpas meysydd craidd sgiliau, cyd-destun a syniadau, byddwch yn ymgyfarwyddo hefyd â’r ffurflen asesu strwythuredig y bydd eich tiwtoriaid yn ei defnyddio ac yn dysgu i gysylltu’ch gwaith â chanlyniadau dysgu disgwyliedig pob briff.

Prif fathau asesu ffurfiannol yw: asesu academaidd (adborth oddi wrth eich tiwtoriaid); asesu cymheiriaid (oddi wrth y myfyrwyr ar eich cyrsiau neu’r partneriaid ar eich prosiect); a hunan-asesu (sef eich beirniadaeth chi eich hunan yng ngoleuni mathau eraill o adborth). Ond nid adborth fydd yr unig beth y byddwch yn ei dderbyn ar ddiwedd briff – yn aml bydd eich tiwtoriaid yn asesu’ch cynnydd wrth i’ch gwaith ddatblygu, gan roi adborth ffurfiannol ar brydiau allweddol lle y disgwylir y cewch eich annog i gymryd risgiau, cynnal eich cymhelliant neu ddatblygu eich syniadau cyn dyddiad cau.

Cyflogadwyedd a Gyrfaoedd

Mae graddedigion Dylunio Tecstilau Met Caerdydd wedi mynd ymlaen i weithio mewn ystod eang o swyddi gan gynnwys:

 • Dylunwyr Tecstilau ar gyfer ffasiwn a’r tu mewn – Premier Textiles, Ian Snow, Peacocks, Rapture & Wright, Elan Bach
 • Dylunwyr Argraffu ar gyfer ffasiwn a’r tu mewn – Wilkos, Sainsburys, B&M
 • Dylunwyr Patrwm Arwyneb ar gyfer deunydd ysgrifennu – Hallmark, Design Group, Ling Design, Clinton Cards, UK Greetings
 • Gweithgynhyrchu Tecstilau- Goose & Gander
 • Newyddiaduraeth Tecstilau – Selvedge Magazine
 • Llawrydd a Hunangyflogedig – Freya Snow Textiles, Rachel Snelling, Lydia Southgate
 • Rhagweld Tueddiadau - WGSN
 • Interniaethau Post Grad - AVA CADCAM, Fashion Formula, UK Greetings
 • Marchnatwyr Gweledol - John Lewis, IKEA
 • Steilyddon Celfi a’r Tu Mewn - BBC

Mae rhai myfyrwyr hefyd yn dewis symud ymlaen i astudio ac addysg bellach gan gynnwys:

 • MA a PhDs
 • Athrawon a darlithwyr TAR a chelf/tecstilau

Gofynion Mynediad a Sut i Wneud Cais

Cynigion Nodweddiadol

 • Pwyntiau tariff: 96-120
 • Cynnig cyd-destunol: Gweler ein tudalen cynigion cyd-destunol.
 • TGAU: Yn ddelfrydol, pum TGAU ar Radd C / 4 neu uwch, gan gynnwys Saesneg Iaith / Cymraeg Iaith Gyntaf, Mathemateg / Mathemateg – Rhifedd.
 • Gofyniad Iaith Saesneg: IELTS Academaidd 6.0 yn gyffredinol gydag o leiaf 5.5 ym mhob elfen, neu gyfwerth.
 • Safon Uwch: O leiaf tair Safon Uwch. Does dim angen pynciau penodol. Bagloriaeth Cymru – Ystyrir Tystysgrif Her Sgiliau Uwch fel trydydd pwnc.
 • Diploma Cenedlaethol BTEC / Diploma Estynedig Technegol Caergrawnt: MMM-DDM
 • Lefel T: Does dim angen pynciau penodol.
 • Diploma Mynediad i Addysg Uwch: Does dim angen pynciau penodol.
 • Diploma Bagloriaeth Ryngwladol (IB): 24 pwynt. Does dim angen pynciau penodol.
 • Tystysgrif Gadael Iwerddon: Does dim angen pynciau penodol. Ystyrir pynciau lefel uwch yn unig gydag isafswm gradd H4.
 • Advanced Highers yr Alban: Does dim angen pynciau penodol.
 • Gofynion eraill:Cyfweliad ac adolygiad portffolio llwyddiannus. Bydd gofyn i ymgeiswyr gyflwyno portffolio digidol.

Derbynnir cyfuniadau o’r cymwysterau uchod os ydyn nhw’n cwrdd â’n gofynion lleiaf. Os nad yw eich cymwysterau wedi’u rhestru, cysylltwch â Derbyniadau neu cyfeiriwch at Chwiliad Cwrs UCAS.

Mae rhagor o wybodaeth ar gymwysterau Tramor i’w gweld yma.

Os ydych yn ymgeisydd hŷn, mae gennych brofiad perthnasol neu RPL yr hoffech i ni ei ystyried, cysylltwch â Derbyniadau.


Sut i Ymgeisio

Mae rhagor o wybodaeth ar sut i ymgeisio i’w gweld yma.

Ffioedd Dysgu, Cyllid Myfyrwyr a Chostau Ychwanegol

I gael y wybodaeth ddiweddaraf ar ffioedd dysgu a’r cymorth ariannol a allai fod ar gael pan fyddwch yn y Brifysgol, ewch i www.metcaerdydd.ac.uk/study/finance/Pages/default.aspx.

Costau astudio i israddedigion yn Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd

Deunyddiau

Bydd yr Ysgol Gelf a Dylunio yn darparu amrywiaeth o ddeunyddiau sylfaenol. Bydd y rhain yn galluogi’r myfyrwyr i ddatblygu eu cymhwysedd mewn ystod o sgiliau ac i ddangos eu gallu technegol. Y myfyrwyr fydd yn bwrw’r gost am ddeunyddiau y bydd angen meintiau anghyffredin ohonyn nhw neu’r rheiny a fydd yn rhai arbenigol, drud neu anghyffredin. Rhoddir cyngor ynglŷn â sut y caiff ‘anghyffredin’ ei ddiffinio, pa ddeunyddiau y tybir eu bod yn ‘ddrud’, a rhoddir enghreifftiau o’r pethau a gaiff eu hystyried yn ‘anghyffredin’. Yn aml bydd myfyrwyr yr Ysgol Gelf a Dylunio yn dewis gwario’u harian ar ddeunyddiau y bydd yn well ganddyn nhw weithio gyda nhw, gan gynnwys llyfrau braslunio ac ysgrifbinnau, yn ogystal ag offer arbenigol o’u dewis nhw eu hunain.

Fynychaf ni ofynnir am dâl am ddefnyddio cyfarpar ar wahân i rai peiriannau arbenigol o ben uchaf y farchnad megis argraffyddion Mimaki a 3D. Bydd mynediad i FabLab Caerdydd yn amodol ar aelodaeth myfyrwyr; bydd yn gostwng ffioedd i fyfyrwyr.

I gael rhagor o wybodaeth am gostau ychwanegol cyrsiau, gan gynnwys ffioedd, gofynion cyfarpar a chostau eraill ar gyfer pob rhaglen israddedig, ewch i www.cardiffmet.ac.uk/costaucwrsychwanegol.

Teithiau maes ac ymweliadau

Bydd yr Ysgol yn talu am deithiau maes a fydd yn rhan o’r dysgu craidd. Ambell waith trefnir ymweliadau a fydd yn opsiynol ac mae’n bosib y gofynnir i’r myfyrwyr rannu’r costau. Y myfyriwr unigol fydd yn gyfrifol am gostau astudio dramor, gan gynnwys cyfnewid, lleoliadau a phrosiectau.

Cysylltu â Ni

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â’r Tîm Derbyniadau ar 029 2041 6044 neu ebost askadmissions@cardiffmet.ac.uk.

Ar gyfer ymholiadau cwrs-benodol, cysylltwch â Thiwtor Derbyniadau BA (Anrh) Dylunio Tecstilau, Laura Edmunds:

Ebost: LEdmunds2@cardiffmet.ac.uk
Rydyn ni’n ymdrechu i gyflwyno cyrsiau yn unol â’r disgrifiad ac ni fyddwn fel arfer yn gwneud newidiadau i gyrsiau, fel teitl, cynnwys, dull cyflwyno a darpariaeth addysgu’r cwrs. Fodd bynnag, gall fod yn angenrheidiol i’r brifysgol wneud newidiadau yn narpariaeth y cwrs cyn neu ar ôl cofrestru. Mae’n cadw’r hawl i wneud amrywiadau i gynnwys neu ddulliau cyflwyno, gan gynnwys terfynu neu gyfuno cyrsiau os ystyrir bod camau gweithredu o’r fath yn angenrheidiol. Darllenwch ein Telerau ac Amodau i gael y wybodaeth lawn.

Gwybodaeth Allweddol Am Y Cwrs

Cod UCAS:
W231 - gradd 3 blynedd

Man Astudio:
Campws Llandaf

Ysgol:
Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd

Hyd y Cwrs:
Tair blynedd amser llawn. Pedair blynedd amser llawn​ os yn ymgymryd â lleoliad rhyngosod blwyddyn o hyd.​​​​

TROSOLWG O'R CWRS| UCHAFBWYNTIAU GRADD
Uchafbwyntiau Gradd

Mae'r Uwch Ddarlithydd Sian Thomas yn egluro beth yw'r cwrs gradd BA (Anrh) Tecstilau yn Ysgol Gelf Caerdydd & amp; Mae gan ddylunio gynnig.

CWRDD Â’R TÎM
Cwrdd â’r Tîm: Sian Thomas

Mae Cyfarwyddwr y Rhaglen, Sian Thomas, yn trafod ei gyrfa mewn dylunio ac yn egluro sut mae hi'n defnyddio ei phrofiad i baratoi ein myfyrwyr Tecstilau ar gyfer diwydiant.

Cwrdd â’r Tîm: Kath Wibmer

Arddangoswr Technegydd Kath Wibmer yn trafod ei rôl yn cefnogi myfyrwyr ar ein gradd Tecstilau, a'r arbenigedd y mae'n dod â hi i'r bwrdd.

ASTUDIO CELF DRWY GYFRWNG Y GYMRAEG
Cwrdd â’r Tîm: Huw Williams

Mae'r darlithydd cyfrwng Cymraeg yn yr Ysgol Gelf a Dylunio, Huw Williams yn sôn am y manteision o astudio Celf a Dylunio yn ddwyieithog.

PROFIAD MYFYRWYR A GRADDEDIGION
Bea making a model
Fy mhrofiad yn astudio'n ddwyieithog ym Met Caerdydd

Mae Caitlin, myfyriwr graddedig ar y cwrs Tecstilau, yn sôn am y prif manteision astudio'r cwrs yn ddwyieithog.
Darllen mwy.

Josh drawing
Pam nad yw astudio ym Met Caerdydd yn golygu colli allan ar fywyd awyr agored

Mae Caitlin yn blogio am ei rhesymau dros ddewis Caerdydd fel man astudio a pham bod cymryd mantais o'r awyr agored yn fuddiol i gael ysbrydoliaeth.
Darllen mwy.

YMGEISIO I YSGOL CELF A DYLUNIO CAERDYDD
Beth i'w Gynnwys yn Eich Portffolio

Mae Swyddog Recriwtio Myfyrwyr a myfyriwr graddedig o Ysgol Celf a Dylunio Caerdydd, Abbie, yn rhannu ei chynghorion portffolio.