Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd>Cyrsiau>Cyfathrebu Graffig - Gradd BA (Anrh)

Cyfathrebu Graffig - Gradd BA (Anrh) 

 

Ffeithiau allweddol

Cod UCAS:W210

Lleoliad Astudio:
Campws Llandaf

Ysgol:
Ysgol Celf a Dylunio Caerdydd

Hyd y Cwrs:
Tair mlynedd llawn-amser

Trosolwg o'r Cwrs

Mae Cyfathrebu Graffig yn gwneud cyfraniad hanfodol i’r diwylliannau gweledol a’r deunyddiau o’n cwmpas. Mae’n gatalydd pwerus ar gyfer newid cymdeithasol, diwylliannol a gwleidyddol, ac mae ganddo bŵer i lywio ymddygiad, canfyddiadau a sylw.

Ar ein rhaglen BA (Anrh) mewn Cyfathrebu Graffig, byddwch yn archwilio’r tirlun cyfnewidiol a rôl dylunio graffig yng nghyd-destun yr 21ain ganrif gan ymdrin â heriau globaleiddio, cynhwysiant a chynaliadwyedd. Byddwch yn cymryd rhan mewn ymarfer stiwdio arloesol, cydweithio â disgyblaethau eraill, archwilio dulliau a theori, gweithio ar friffiau byw gyda chleientiaid go iawn ac yn cynnal prosiectau dylunio hunangyfeiriedig trwy deipograffeg, delweddau a naratif.

Rydym yn credu bod dylunydd yn feirniad, yn guradur, yn awdur, yn grefftwr, yn athronydd, yn gyfathrebwr, yn gydweithiwr ac yn anogwr ar yr un pryd, a byddwn yn eich helpu i fod yn ymarferydd medrus yn barod i’ch cyflogi yn genedlaethol ac yn rhyngwladol.

Llun: Izzy Young

Cynnwys y Cwrs

Drwy gydol y cwrs byddwch yn archwilio pob math o ieithoedd gweledol ac yn arbrofi gyda chymaint o gyfryngau, deunyddiau a thechnolegau gwahanol ag y gallwch, gan gynnwys: 

 • Teipograffeg 
 • Gwneud Delweddau 
 • Meddwl Cysyniadol 
 • Dylunio Golygyddol 
 • Hysbysebu 
 • Dylunio Cymdeithasol a Chynaliadwyedd 
 • Dylunio Gwybodaeth 
 • Y Ddelwedd Symudol 
 • Dylunio Gwefannau 
 • Naratif a Dilyniant 
 • Ymarfer Proffesiynol 2 

Byddwch yn canolbwyntio ar eich meddwl beirniadol ac yn treulio amser yn datblygu syniadau cryf a dulliau unigryw. 

Byddwch yn dysgu'r sgiliau a'r technegau sydd eu hangen arnoch i fod yn gyflogadwy iawn. Byddwch chi'n adeiladu rhwydwaith o bobl yn y diwydiant – drwy ymweld â siaradwyr, mentoriaid diwydiant a briffiau byw gyda sefydliadau go iawn – a fydd yn amhrisiadwy ar ôl i chi raddio. Byddwch yn cael cyfleoedd i ddysgu o ddisgyblaethau eraill, teithio, cymryd rhan mewn ymchwil ac ymgymryd â lleoliadau gwaith.  

Yn eich trydedd flwyddyn, gallwch ddewis cwblhau traethawd hir neu gynllun busnes i'ch helpu i baratoi ar gyfer eich cam nesaf – p'un ai yw'n astudiaeth bellach, yn sicrhau rôl yn y diwydiant neu'n adeiladu eich gyrfa llawrydd.  

Blwyddyn Un

Pwnc: hanfodion cyfathrebu graffig - 40 credyd  
Pwnc: cyfathrebu graffig mewn cyd-destun - 20 credyd  
Beth mae'n ei olygu i fod yn gyfathrebwr graffig? Mae eich tymor cyntaf yn herio unrhyw ragdybiaethau am y proffesiwn wrth i chi ddechrau archwilio'r geiriau, y delweddau a'r fformatau sy'n cario eich negeseuon – a datblygu'r sgiliau cyfryngau gweledol sydd eu hangen arnoch i'w creu. 

Maes un: cydweithredu - 20 credyd*  
Ehangwch eich gorwelion trwy ymuno â myfyrwyr o gyrsiau eraill i gydweithio ar brosiect. Byddwch yn cael ysbrydoliaeth o ddisgyblaethau eraill i adeiladu ar eich profiad ac ehangu eich creadigrwydd - a defnyddio'ch sgiliau a'ch mewnwelediad artistig i'w cymhwyso i'ch gwaith.  

Clysytru: cysyniad - 40 credyd  
Mae'r modiwl hwn yn eich cyflwyno i'r byd ehangach o syniadau, theori ac astudiaethau cyd-destunol i'ch helpu chi i ddatblygu eich sgiliau ymchwil academaidd a'ch meddwl beirniadol. Byddwch yn canolbwyntio ar feysydd o ddiddordeb penodol mewn grwpiau astudio a byddwch yn dod yn gyfarwydd â'r ymchwil ac arbenigedd trawsddisgyblaethol cyffrous yn Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd. 

Blwyddyn Dau

Pwnc: pwy yw'r dylunydd? - 40 credyd 
Mae'r modiwl hwn yn canolbwyntio ar eich datblygiad proffesiynol. Byddwch yn archwilio eich cryfderau a'ch diddordebau fel dylunydd wrth i chi barhau i ychwanegu at eich arbenigedd a datblygu eich ymarfer – gan osod y sylfeini ar gyfer eich gyrfa yn y dyfodol. Byddwch yn deall y berthynas hollbwysig rhwng y cleient, y dylunydd a'r gynulleidfa. 

Maes dau: archwilio - 40 credyd * 
Byddwch yn ehangu eich profiadau gyda phrosiectau heriol sydd wedi'u cynllunio i'ch annog i archwilio ac arbrofi y tu allan i'ch disgyblaeth uniongyrchol. Mae'r cyfle trawsnewidiol hwn yn arwain at feddwl ac arloesi newydd ac yn agor pob math o bosibiliadau yn y dyfodol. Byddwch yn ymgymryd â phrosiectau cyffrous sy'n eich herio mewn ffyrdd newydd. Gallwch hefyd ddewis teithio, mynd ar leoliad gwaith, dechrau eich busnes eich hun a rhoi eich hun allan yn y maes gyda'ch portffolio digidol eich hun – eich cyfle i greu eich hunaniaeth ddylunio eich hun.  

Clystyru: beirniadaeth - 40 credyd  
Trwy feirniadu llenyddiaeth, cyfnodolion ac arddangosfeydd, byddwch yn hogi'ch gallu i roi eich ymarfer dylunio yn ei gyd-destun. Byddwch hefyd yn cael cyfleoedd i ryngweithio â myfyrwyr a staff a threiddio'n ddyfnach i'ch meysydd diddordeb. 

Blwyddyn Tri

Pwnc: ymarfer arbenigol - 40 credyd 
Dyma'r amser i ganolbwyntio'n wirioneddol ar yr hyn yr ydych am ei wneud ar ôl graddio. Byddwch yn gweithio gyda mentoriaid, yn mynd i'r afael â briffiau byw ac yn mynd i mewn i gystadlaethau wrth i chi adeiladu ar eich sgiliau a'ch diddordebau arbenigol. 

Maes tri: amlygiad - 40 credyd  
Mae eich tymor olaf yn cael ei neilltuo i brosiect mawr ac arddangosfa o'ch gwaith. Dyma lle rydych chi'n tynnu ynghyd bopeth rydych chi wedi'i ddysgu yn ystod y cwrs a dyma fan cychwyn eich gyrfa yn y dyfodol.  

Clystyru: cyfraniad - 40 credyd  
Mae eich gwybodaeth yn sail i'ch ymarfer. Dangoswch eich sgiliau ymchwil a dadansoddi yn eich cyflwyniad clwstwr terfynol, ble y byddwch chi'n archwilio syniadau ar ffurf ysgrifenedig ac ymarferol. 

*Modiwl ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg

Dysgu ac Addysgu

O'r cychwyn cyntaf, byddwch yn ennill profiad ymarferol mewn sesiynau stiwdio ymarferol a gweithdai - gan ddatblygu eich sgiliau deunydd craidd. Bydd darlithoedd, dan arweiniad aelodau o'r staff academaidd, yn ehangu eich dealltwriaeth ddamcaniaethol o'ch maes, tra bod seminarau llai wedi'u targedu wedi'u cynllunio i ddarparu arweiniad i gwrdd â gofynion deallusol ac ymarferol mwy unigol. 

Yn ystod eu blwyddyn astudio gyntaf gall pob myfyriwr ddisgwyl derbyn rhwng 14 a 22 awr o amser cyswllt yr wythnos trwy ddarlithoedd, seminarau, sesiynau tiwtorial a gweithdai ymarferol. 

Asesu

Trwy gydol eich astudiaethau, cewch eich gwerthuso ar dri phrif faen prawf, sy'n sail i'r holl ddisgyblaethau sy'n cael eu haddysgu yn CSAD: 

SGILIAU: Y sgiliau ymarferol, technegol a chysyniadol rydych chi'n eu hennill yn ystod eich cwrs. 

CYD-DESTUN: Eich dealltwriaeth a'ch gwybodaeth o gyd-destun deallusol ehangach y mae eich disgyblaeth a'ch gwaith ynddo. Mae hyn yn cynnwys materion hanesyddol, amgylcheddol a moesegol ac yn aml fe'u harchwilir yn eich modiwlau 'Theori a Chyd-destun'. 

SYNIADAU: Eich dealltwriaeth o syniadau deallusol a chreadigol o'r tu mewn a thu hwnt i'ch disgyblaeth; ynghyd â'ch gallu i gaffael cysyniadau newydd a ffurfio syniadau newydd. Archwilir syniadau yn eich gwaith ysgrifenedig, yn ogystal â bod yn amlwg yn eich cynnydd ymarferol. 

Rhoddir pwysiad cyfartal i bob un o'r meini prawf hyn yn ystod y broses asesu. Hynny yw, maent yn cael eu hystyried yr un mor bwysig a hanfodol i'ch datblygiad; pwyslais sydd wedi'i gynllunio, er enghraifft, i alluogi set sgiliau fwy cyflawn gan fyfyriwr a allai fod yn fedrus yn dechnegol, ond yn wan wrth gynhyrchu syniadau, neu fyfyriwr â llawer o ddawn greadigol a allai ei chael hi'n anodd hogi cysyniad eang i mewn i ddyluniad cryf, unigol. 

Rydym yn darparu nifer o ffyrdd i chi olrhain eich cynnydd ar y ffordd i gyflwyno'ch gwaith i'w farcio. Gan ddeall y bydd y pwyslais yn troi o amgylch meysydd craidd sgiliau, cyd-destun a syniadau, byddwch hefyd yn dod yn gyfarwydd â'r ffurflen asesu strwythuredig a ddefnyddir gan eich tiwtoriaid ac yn dysgu uniaethu â'ch gwaith yn ôl â'r canlyniadau dysgu a fwriadwyd ym mhob brîff. 

Y prif fathau o asesiad ffurfiannol yw; academaidd (adborth gan eich tiwtoriaid); cyfoedion (gan eich cyd-fyfyrwyr ar y cwrs neu bartneriaid prosiect); a hunanasesu (sef eich beirniadaeth eich hun, o ganlyniad i fathau eraill o adborth). Fodd bynnag, ni fyddwch yn derbyn adborth ar ddiwedd briff yn unig - bydd eich tiwtoriaid yn aml yn asesu'ch cynnydd wrth i'ch gwaith ddatblygu, gan ddarparu adborth ffurfiannol ar adegau hanfodol lle y gobeithir eich annog i fentro, cynnal eich cymhelliant neu lluniwch eich syniadau cyn y dyddiad cau. 

Cyflogadwyedd a Gyrfaoedd

Er bod eich dysgu wedi'i gynllunio i'ch datblygu chi i fod yn ddylunydd cyflawn, galluog a deallusol, mae'ch cwricwlwm wedi'i strwythuro yn yr un modd gyda’ch potensial mewn golwg.
Yn hynny o beth, mae'r pwyslais a fydd wedi'i roi ar eich moeseg gwaith, yn greadigol ac yn academaidd, yn cyd-fynd â ffocws sylweddol ar brofiad y byd go iawn; o adeiladu cysylltiadau ac ymgymryd â lleoliadau i friffiau byw ac, os dewiswch chi hynny, cefnogaeth i ffurfio eich busnes eich hun. 

Mae gan y cwrs berthnasoedd rhagorol â chymuned ddylunio Llundain ac asiantaethau dylunio lleol, yn ogystal â gyda phartneriaid ymchwil a diwylliannol. Mae ein graddedigion mewn swyddi dylunio amlwg ledled y byd. 

Gallwch ddewis dilyn llwybr trwy'ch ail flwyddyn a'r flwyddyn olaf o astudiaethau lle gallwch ymgysylltu â busnesau neu baratoi i lansio'ch un chi am yr eiliad y byddwch chi'n graddio. Yn eich blwyddyn olaf, yn hytrach na chyflwyno traethawd hir, mae gennych yr opsiwn o ddyfeisio cynllun busnes manwl. 

Trwy gydol eich amser yn CSAD, byddwch yn cyfarfod ac yn clywed gan weithwyr proffesiynol yn eich diwydiant, fydd yn hogi eich sgiliau a'ch syniadau er mantais fasnachol a phroffesiynol. Bydd prosiectau trawsddisgyblaethol yn eich paratoi ar gyfer gwaith tîm yn nes ymlaen, tra bydd briffiau byw yn eich paratoi ar gyfer dyddiadau cau a gofynion manylebau tynn. 

Mae graddedigion y rhaglen mewn sefyllfa dda i ymuno â chwmnïau dylunio, gweithio fel dylunwyr mewn sefydliadau mawr, neu sefydlu eu busnesau eu hunain. Mae rhai yn hyfforddi ymhellach, er enghraifft drwy ddilyn TAR. Mae rhai yn dewis astudio ymhellach trwy astudio ar CSAD ar lefel meistr. Maent yn cael cyfleoedd i fynd â hyn ymhellach, trwy Ddoethuriaeth Broffesiynol mewn Dylunio. 

Gofynion Mynediad a Sut i Wneud Cais

Dylai fod gan ymgeiswyr bortffolio celf a / neu ddylunio cryf a dangos ymrwymiad i gelf a / neu ddylunio, ac yn ddelfrydol pum pas TGAU i gynnwys Saesneg Iaith (neu Gymraeg Iaith Gyntaf) a Mathemateg* ar radd C neu'n uwch / gradd 4 neu'n uwch (ar gyfer ymgeiswyr sydd â diwygiad newydd. TGAU yn Lloegr)  

Yn dilyn cyfweliad ac asesiad o bortffolio, gall ein cynigion nodweddiadol amrywio rhwng: 

 • 96 - 120 pwynt o Ddiploma Sylfaen Celf a Dylunio a gwblhawyd yn llwyddiannus neu / a 
 • 96 - 120 pwynt o 2 Safon Uwch o leiaf; mae Bagloriaeth Cymru - Tystysgrif Her Sgiliau Uwch yn cael ei ystyried yn drydydd pwnc 
 • Diploma Estynedig Cenedlaethol RQF BTEC / Diploma Estynedig Technegol Caergrawnt: MMM - DDM 
 • 96 - 120 pwynt o gyfuniad o ‘Scottish Highers’ a ‘Scottish Advanced Highers’ 
 • 96-120 pwynt o'r ‘Irish Leaving Certifiicate’ Lefel Uwch i gynnwys 2 x radd H2 mewn unrhyw bwnc (H4 yw’r radd isaf a ystyrir) 
 • 96 - 120 pwynt o'r Diploma Mynediad i Addysg Uwch mewn pwnc perthnasol 

*Ar gyfer ymgeiswyr o Gymru sy'n sefyll y TGAU Mathemateg diwygiedig, byddwn yn derbyn naill ai TGAU Mathemateg neu Mathemateg - Rhifedd. 

Ar gyfer ymgeiswyr sydd yn ymgymryd â 2 Safon Uwch neu gyfwerth yn unig, neu'n gwneud cais â phrofiadau bywyd eraill, cymwysterau eraill a/neu gyflawniadau celf a dylunio. Bydd y rhain yn cael eu hystyried ynghyd â gweddill y proffil academaidd ac efallai y byddwn yn gwneud cynnig wedi'i raddio yn lle cynnig gan ddefnyddio Tariff UCAS. 

Os ydych chi'n astudio cyfuniadau o'r uchod neu os nad yw'ch cymhwyster wedi'i restru, cysylltwch â Derbyniadau neu edrychwch ar dudalen Chwilio am Gwrs UCAS am y gofynion mynediad. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am ein gofynion mynediad, gan gynnwys cymwysterau o'r UE trwy glicio yma. 

Ymgeiswyr Rhyngwladol  
Bydd angen i fyfyrwyr nad Saesneg yw eu hiaith gyntaf ddarparu tystiolaeth o ruglder i safon IELTS 6.0 neu gyfwerth o leiaf. I gael manylion llawn am sut i wneud cais am gymwysterau Iaith Saesneg ewch i’r tudalennau Rhyngwladol ar y wefan.  

Y Broses Ddethol a Diwrnodau Cyfweld: 
Mae'r dewis yn seiliedig ar dderbyn cais UCAS wedi'i gwblhau a mynychu Cyfweliad yn yr Ysgol Celf a Dylunio. 

Mae llwyddo mewn cyfweliad yn seiliedig ar gydbwysedd o dri maen prawf: 

   • Brwdfrydedd personol dros ac wedi ymgolli mewn ymarfer a theori Celf a Dylunio. 
   • Cyflawniad a gallu academaidd 
   • Ansawdd gwaith, uchelgais a sgiliau a ddangosir mewn portffolio 
I gael mwy o wybodaeth am Ddiwrnodau Cyfweld Celf a Dylunio, cliciwch yma. 

Beth ydyn ni'n edrych amdano mewn ymgeisydd? 
Mae llwyddo mewn cyfweliad yn seiliedig ar gydbwysedd o bedwar maen prawf: 

 • Brwdfrydedd 
 • Chwilfrydedd
 • Gallu
 • Uchelgais 

Mewn cyfweliad bydd cyfle i arddangos y rhinweddau hyn trwy gymryd rhan mewn gweithgareddau a rhyngweithio â myfyrwyr a staff eraill. Gall hyn gynnwys trafod syniadau, diddordebau personol, eich gwaith chi a gwaith pobl eraill. 

Beth ydyn ni'n edrych amdano mewn portffolio ymgeisydd? 
Dylai eich brwdfrydedd, chwilfrydedd, gallu ac uchelgais fod yn amlwg yn eich portffolio. 

Dylai brwdfrydedd personol dros y pynciau rydych chi wedi'u hastudio fod yn amlwg yn eich ymchwil a'ch canlyniadau ymarferol. 

Gellir dangos chwilfrydedd yng nghynnwys eich llyfrau braslunio neu bortffolio - beth (a sut) rydych chi wedi'ch cymell i ymchwilio iddo, yn weledol. 

Gallu ac uchelgais; rydym yn edrych am ddetholiad o waith wedi'i gyflwyno'n dda, wedi'i olygu fel y gallwn ei weld a'i ddeall yn hawdd. Wedi'i olygu i ddangos i chi ar eich gorau, efallai mai syniadau yw un o'ch cryfderau, ac os felly gallai anodi fod yn ddefnyddiol. Er mwyn dangos sgiliau dylunio a chrefft da, dylid cyflwyno'r gwaith mewn modd priodol yn y ffolio. Gall gwaith datblygu ychwanegol a llyfrau braslunio ddangos i ni sut rydych chi'n symud o feddyliau cychwynnol, gan archwilio amrywiol bosibiliadau i ganlyniadau terfynol. 

Sut i Wneud Cais: 
Dylid gwneud ceisiadau am y cwrs hwn ar-lein i UCAS:www.ucas.com/apply. Dylid gwneud ceisiadau rhan-amser yn uniongyrchol i'r Brifysgol yn www.cardiffmet.ac.uk/selfservice. 

Am wybodaeth bellach ewch i'n tudalennau Sut i Wneud Cais: www.cardiffmet.ac.uk/howtoapply. 

Dysgu Blaenorol Cydnabyddedig (RPL) a Throsglwyddo Credyd i flwyddyn 2 a 3 

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn trosglwyddo credyd o sefydliad arall i astudio yn Met Caerdydd ar gyfer cwrs sy'n derbyn mynediad ar gyfer blwyddyn 2 a / neu 3, gallwch ddod o hyd i fwy o wybodaeth am hyn a gwybodaeth ar sut i wneud cais ar dudalen RPL. Cysylltwch â Derbyniadau gydag unrhyw ymholiadau sydd gennych am RPL. 

Myfyrwyr aeddfed 

Ymgeisydd aeddfed yw unrhyw un dros 21 oed nad aeth i'r brifysgol ar ôl ysgol neu goleg. Mae Met Caerdydd yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr aeddfed a gellir cael mwy o gyngor a gwybodaeth yma.  

Ffioedd Dysgu, Cyllid Myfyrwyr a Chostau Ychwanegol

I gael y wybodaeth ddiweddaraf am ffioedd dysgu a'r gefnogaeth ariannol a allai fod ar gael tra yn y brifysgol, ewch i www.cardiffmet.ac.uk/fees. 

Costau astudio israddedig yn CSAD 

Deunyddiau 

Mae CSAD yn darparu amrywiaeth o ddeunyddiau sylfaenol. Mae'r rhain yn galluogi myfyrwyr i ddatblygu eu cymhwysedd mewn ystod o sgiliau a dangos eu gallu technegol. Mae deunyddiau sydd eu hangen mewn meintiau anarferol, neu'r rhai sy'n arbenigol, yn ddrud neu'n anghyffredin ar draul y myfyriwr. Rhoddir cyngor ynghylch sut y diffinnir 'anarferol', pa ddefnyddiau yr ystyrir eu bod yn 'ddrud', ac enghreifftiau a roddir o'r hyn a ystyrir yn 'anarferol'. Mae myfyrwyr CSAD yn aml yn dewis gwario ar ddeunyddiau y mae'n well ganddyn nhw weithio gyda nhw, gan gynnwys llyfrau braslunio a beiros, yn ogystal ag offer arbenigol o'u dewis eu hunain.  

Ar y cyfan, ni chodir unrhyw daliadau am ddefnyddio offer, ac eithrio rhai offer drud arbenigol fel yr argraffwyr Mimaki ac 3D. Mae mynediad i FabLab Caerdydd yn amodol ar aelodaeth myfyrwyr; mae'n cynnig ffioedd is at ddefnydd myfyrwyr.  

I gael rhagor o wybodaeth am gostau cwrs ychwanegol, gan gynnwys ffioedd, gofynion offer a thaliadau eraill ar gyfer pob rhaglen israddedig, ewch i  www.cardiffmet.ac.uk/additionalcosts. 

Teithiau maes ac ymweliadau 

Bydd yr Ysgol yn talu am deithiau maes sy'n rhan o’r dysgu craidd. Trefnir ymweliadau ychwanegol o bryd i'w gilydd sy'n ddewisol a lle gellir gofyn i'r myfyrwyr rannu'r costau. Cyfrifoldeb y myfyriwr unigol yw costau astudio dramor, gan gynnwys cyfnewidiadau, profiad gwaith a phrosiectau. 

Cysylltu â Ni

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â'r Tîm Derbyn ar 029 2041 6044 neu e-bostiwch askadmissions@cardiffmet.ac.uk. 

Ar gyfer ymholiadau cwrs-benodol, cysylltwch â Chyfarwyddwr y Rhaglen David Wrenne dwrenne@cardiffmet.ac.uk        

​​​​

Gweld ein Oriel​​


Gellir dod o hyd i’r telerau ac amodau llawn sy’n ymwneud â derbyn cynnig i astudio ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd trwy ymweld â www.metcaerdydd.ac.uk/terms