Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd>Cyrsiau>Cyfathrebu Graffig – Gradd BA (Anrh)

Cyfathrebu Graffig – Gradd BA (Anrh)

Bydd Cyfathrebu Graffig yn gwneud cyfraniad hanfodol i’r diwylliannau materol a gweledol sy’n ein hamgylchynu. Mae’n gatalydd cryf ar gyfer newid cymdeithasol, diwylliannol a gwleidyddol, ac mae’r gallu ganddo i siapio ymddygiad, i oleuo canfyddiad ac i lywio’n sylw.

Ar radd BA (Anrh) Cyfathrebu Graffig ym Met Caerdydd, byddwch yn archwilio tirwedd a rôl newidiol dylunio graffig o fewn cyd-destun yr 21ain ganrif, yn delio â heriau globaleiddio, cynwysoldeb a chynaliadwyedd.

Byddwch yn ymgysylltu â’r arferion stiwdio o’r radd flaenaf, yn cydweithredu â disgyblaethau eraill, archwilio dulliau a theori, gweithio ar friffiau byw gyda chleientiaid go iawn ac ymgymryd â phrosiectau dylunio hunan-gyfeiriedig drwy deipograffeg, delweddau a naratif.

Rydym yn credu bod rôl y dylunydd yn un o fod hefyd lawn cymaint yn feirniad, yn guradur, awdur, crefftwr, athronydd, cyfathrebwr, cydweithredwr ac anogwr, a byddwn yn eich cefnogi i chi gael dod yn ymarferydd medrus a fydd yn barod i gael eich cyflogi’n genedlaethol ac yn rhyngwladol.


Mae’r wybodaeth ar y cwrs sydd ar y tudalen hwn yn berthnasol i fynediad yn 2022.

Cynnwys y Cwrs

Ar hyd y cwrs byddwch yn archwilio pob math o iaith weledol ac yn arbrofi gyda chynifer o gyfryngau, deunyddiau a thechnolegau gwahanol ag y gallwch, gan gynnwys:

 • Teiprograffeg
 • Gwneud Delweddau
 • Meddwl Cysyniadol a Chynhyrchu Syniadau
 • Dylunio Golygyddol
 • Brandio
 • Hysbysebu
 • Dylunio Cymdeithasol a Chynaliadwyedd
 • Dylunio Gwybodaeth
 • Animeiddio a Graffigwaith Symud
 • Rhyngwyneb Defnyddwyr a Phrofiad Defnyddwyr / Dylunio Gwasanaeth
 • Naratif a Dilyniant
 • Ymarfer Proffesiynol

Ar hyd eich amser ar y cwrs, byddwch yn canolbwyntio ar feddwl yn feirniadol ac yn treulio amser yn datblygu syniadau cryf a dulliau unigryw.

Byddwch yn dysgu’r sgiliau a’r technegau y bydd eu hangen arnoch i gael dod yn gyflogadwy iawn. A byddwch yn adeiladu rhwydwaith o bobl yn y diwydiant – drwy siaradwyr gwadd, mentoriaid diwydiant a briffiau byw gyda sefydliadau go iawn – a fydd yn amhrisiadwy wedi i chi raddio. Cewch gyfleoedd i ddysgu oddi wrth ddisgyblaethau eraill, i deithio, cael ymwneud ag ymchwil ac ymgymryd â lleoliadau gwaith.

Yn eich trydedd flwyddyn gallwch ddewis cwblhau traethawd hir neu gynllun busnes a fydd yn eich helpu i baratoi ar gyfer eich cam nesaf – p’un ai y bydd hynny’n astudio ymhellach, sicrhau rôl yn y diwydiant neu lunio eich gyrfa lawrydd.

Blwyddyn Un

Pwnc: Elfennau Sylfaenol Cyfathrebu Graffig - 40 credyd
Beth mae bod yn gyfathrebwr graffig yn ei olygu? Bydd eich modiwl cyntaf yn herio unrhyw ragdybiaethau ynglŷn â’r proffesiwn wrth i chi ddechrau archwilio’r geiriau, y delweddau a’r naratif a fydd yn cyfleu eich negeseuon – ac yn datblygu’r sgiliau cyfryngau gweledol y bydd eu hangen arnoch i’w creu.

Pwnc: Cyfathrebu Graffig mewn Cyd-destun - 20 credyd
Bydd ail fodiwl eich pwnc yn archwilio cyd-destun o ran cyfleu cysyniad ac yn archwilio rhyngwyneb defnyddwyr a phrofiad defnyddwyr drwy ddylunio cymdeithasol.

Maes Un: Cydweithredu - 20 credyd*
Byddwch yn ehangu eich gorwelion drwy ymuno â myfyrwyr o gyrsiau eraill i gael cydweithio ar brosiect. Byddwch yn cael eich ysbrydoli gan ddisgyblaethau eraill i gael adeiladu ar eich profiad ac ehangu eich creadigrwydd – a defnyddio eich sgiliau a’ch mewnwelediad artistig i’w cymhwyso i’ch gwaith. 

Cytser: Cysyniad - 40 credyd
Bydd y modiwl hwn yn eich cyflwyno i fyd ehangach syniadau, theori ac astudiaethau cyd-destunol i’ch helpu i ddatblygu eich sgiliau ymchwil academaidd a’ch gallu i feddwl yn feirniadol. Byddwch yn canolbwyntio ar feysydd o ddiddordeb mewn grwpiau astudio a byddwch yn ymgyfarwyddo â’r ymchwil traws-ddisgyblaethol cyffrous a’r arbenigedd sydd yn Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd.

Blwyddyn Dau

Pwnc: Pwy yw’r Dylunydd? - 40 credyd
Bydd y modiwl hwn yn canolbwyntio ar eich datblygiad proffesiynol. Byddwch yn archwilio’ch cryfderau a’ch diddordebau yn ddylunydd wrth i chi barhau i ychwanegu at eich arbenigedd ac at ddatblygu eich ymarfer – gan osod y sylfeini ar gyfer eich gyrfa yn y dyfodol. Byddwch yn deall y berthynas hanfodol rhwng cleient, dylunydd a chynulleidfa drwy frandio, hysbysebu cymdeithasol, dylunio llyfrau ac ymarfer proffesiynol, gan gynnwys dysgu sut i gyflwyno eich hunan yn eang drwy eich portffolio digidol chi eich hunan a chyfle i saernïo eich hunaniaeth ddylunio.

Maes Dau: Archwilio - 40 credyd* 
Byddwch yn ehangu eich profiadau â phrosiectau heriol a fydd wedi’u dylunio i’ch annog i archwilio ac i arbrofi y tu allan i’ch disgyblaeth benodol. Bydd y cyfle gweddnewidiol hwn yn arwain at feddwl newydd ac at bethau newydd ac yn agor pob math o bosibiliadau yn y dyfodol. Byddwch yn ymgymryd â phrosiectau cyffrous a fydd yn eich herio mewn ffyrdd newydd. Hefyd gallwch ddewis teithio, cymryd lleoliad gwaith, dechrau eich busnes chi eich hunan neu roi cynnig ar rywbeth newydd.

Cytser: Bwrw golwg feirniadol - 40 credyd  
Drwy fwrw golwg feirniadol dros lenyddiaeth, cyfnodolion ac arddangosfeydd, byddwch yn hogi eich gallu i roi eich ymarfer dylunio o fewn cyd-destun. Cewch gyfleoedd hefyd i ryngweithio gyda myfyrwyr a staff ac i dreiddio mwy i’r meysydd a fydd o ddiddordeb i chi.

Blwyddyn Tri

Pwnc: Ymarfer Arbenigol  - 40 credyd
Dyma’r amser i ganolbwyntio mewn ffordd wirioneddol ar yr hyn y byddwch am ei wneud wedi i chi raddio. Byddwch yn gweithio gyda mentoriaid diwydiant ac yn delio â briffiau byw a fydd yn canolbwyntio ar heriau dylunio bywyd go iawn. Fe gewch y cyfle hefyd i gymryd rhan mewn cystadlaethau dylunio rhyngwladol, gan gynnwys D&AD, ISTD, RSA, Creative Conscience a YCN, wrth i chi adeiladu ar eich sgiliau a’ch diddordebau arbenigol a cheisio datblygu portffolio graddedig cryf.

Maes Tri: Arddangos  – 40 credyd
Bydd eich tymor olaf yn canolbwyntio ar brosiect mawr ac ar arddangosfa o’ch gwaith. Dyma’r lle y byddwch yn dod â phopeth y byddwch wedi’i ddysgu yn ystod y cwrs at ei gilydd a bydd yn fan cychwyn ar gyfer eich gyrfa yn y dyfodol. 

Cytser: Cyfraniad – 40 credyd
Bydd eich gwybodaeth yn sail i’ch ymarfer. Gallwch ddangos eich sgiliau ymchwil a dadansoddi yn eich cyflwyniad Cytser terfynol, lle y byddwch yn archwilio syniadau ar ffurfiau ysgrifenedig ac ymarferol.

*modiwlau ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg

Dysgu ac Addysgu

O’r dechrau, byddwch yn magu profiad ymarferol mewn sesiynau stiwdio ac ar-lein a gweithdai ymarferol, gan ddatblygu eich sgiliau craidd. Bydd darlithoedd, y bydd aelodau o’r staff academaidd yn eu harwain, yn ehangu’r ddealltwriaeth ddamcaniaethol o’ch maes, a bydd seminarau targedig â mwy o ffocws wedi’u dylunio i roi arweiniad er mwyn boddhau mwy o alwadau deallusol ac ymarferol unigol.

Bydd y myfyrwyr yn gweithio hefyd gyda thiwtor personol ar hyd y tair blynedd y byddan nhw’n astudio. Bydd y tiwtoriaid personol yn cwrdd â’r myfyrwyr unwaith y tymor i gynnig cymorth ac arweiniad bugeiliol, ac i weld a yw’r myfyrwyr yn cymryd diddordeb ym mhob elfen o’r cwrs.

Bydd y tîm yn parhau i weithio yn ddylunwyr ac yn sicrhau y bydd y sgiliau ymarfer proffesiynol yn rhan annatod o’r cwricwlwm i gyd fel y bydd pob prosiect yn gam tuag at gael swydd yn berson graddedig. Rydym yn rhan o gymuned bywiol o ymarferwyr, y tu mewn i’r brifysgol a gyda’r diwydiant dylunio graffig yng Nghaerdydd a thu hwnt; a bydd hyn yn cyfoethogi’r cyfraniad y bydd ein myfyrwyr yn ei wneud, yn fyfyrwyr ac yn ddylunwyr graddedig, i’r byd go iawn.

Yn ystod eich blwyddyn gyntaf yn astudio, gall pob myfyriwr ddisgwyl derbyn rhwng 14 a 22 awr o gyswllt bob wythnos drwy gyfrwng darlithoedd, seminarau, tiwtorialau, gweithdai ymarferol a gweithdai technegol, ar y campws ac ar-lein. Ar hyd y tair blynedd, cynigir amgylchedd dysgu llawn cyffro, yn y stiwdio ar ar-lein, a fydd yn meithrin uchelgais a thrywydd gyrfa’r myfyrwyr.

Asesu

Ar hyd eich cyfnod astudio, fe gewch eich gwerthuso ar dri phrif maen prawf a fydd yn greiddiol i bob un o’r disgyblaethau a fydd yn cael eu haddysgu yn yr Ysgol Gelf a Dylunio:

SGILIAU: Y sgiliau ymarferol, technegol a chysyniadol y byddwch yn eu caffael yn ystod eich cwrs.

CYD-DESTUN: Eich dealltwriaeth a’ch gwybodaeth o’r cyd-destun deallusol ehangach y mae eich pwnc a’ch gwaith wedi’i leoli ynddo. Bydd hyn yn cynnwys materion hanesyddol, amgylcheddol a moesegol y bydd eich modiwlau ‘Theori a Chyd-destun’ yn eu harchwilio.

SYNIADAU: Eich dealltwriaeth o syniadau deallusol a chreadigol o fewn eich disgyblaeth a thu hwnt, ynghyd â’ch gallu i gaffael cysyniadau newydd ac i ffurfio syniadau newydd. Caiff syniadau eu harchwilio yn eich gwaith ysgrifenedig yn ogystal â bod yn amlwg yn eich cynnydd ymarferol.

Rhoddir yr un pwysiad i bob un o’r meini prawf hyn yn ystod y broses asesu, hynny yw, ystyrir eu bod yr un mor bwysig ac allweddol i’ch datblygiad; pwyslais a fydd wedi’i ddylunio, er enghraifft, i alluogi myfyriwr a allai fod yn fedrus yn dechnegol ond a fydd yn wan yn cynhyrchu syniadau, neu fyfyriwr â llawer o ddawn greadigol a allai ei chael yn anodd troi cysyniad bras yn ddyluniad unigol cryf, i ddatblygu set o sgiliau fwy cyflawn.

Byddwn yn cynnig nifer o ffyrdd i chi gael tracio’ch cynnydd ar eich ffordd i gyflwyno’ch gwaith er mwyn ei farcio. Gan ddeall y bydd y pwyslais yn troi o gwmpas meysydd craidd sgiliau, cyd-destun a syniadau, byddwch yn ymgyfarwyddo hefyd â’r ffurflen asesu strwythuredig y bydd eich tiwtoriaid yn ei defnyddio ac yn dysgu i gysylltu’ch gwaith â chanlyniadau dysgu disgwyliedig pob briff.

Prif fathau asesu ffurfiannol yw: asesu academaidd (adborth oddi wrth eich tiwtoriaid); asesu cymheiriaid (oddi wrth y myfyrwyr ar eich cyrsiau neu’r partneriaid ar eich prosiect); a hunan-asesu (sef eich beirniadaeth chi eich hunan yng ngoleuni mathau eraill o adborth). Ond nid adborth fydd yr unig beth y byddwch yn ei dderbyn ar ddiwedd briff – yn aml bydd eich tiwtoriaid yn asesu’ch cynnydd wrth i’ch gwaith ddatblygu, gan roi adborth ffurfiannol ar brydiau allweddol lle y disgwylir y cewch eich annog i gymryd risgiau, cynnal eich cymhelliant neu ddatblygu eich syniadau cyn dyddiad cau.

Cyflogadwyedd a Gyrfaoedd

Er y bydd eich dysgu wedi’i ddylunio i’ch datblygu yn ddylunydd a pherson deallusol cytbwys, bydd eich cwricwlwm wedi’i strwythuro yn yr un modd â’ch potensial mewn golwg. Felly bydd y pwyslais a fydd wedi’i roi ar eich etheg gwaith, yn greadigol ac yn academaidd, wedi’i baru â ffocws sylweddol ar brofiad yn y byd go iawn: o adeiladu cysylltiadau ac ymgymryd â lleoliadau hyd at friffiau byw a chymorth i ffurfio’ch busnes chi eich hunan os dewiswch wneud hynny.

Mae perthynas wych gan y cwrs â chymunedau dylunio yng Nghymru ac yn Llundain yn ogystal â gyda phartneriaid ymchwil a diwylliannol. Mae ein graddedigion mewn swyddi dylunio amlwg ar draws y byd ac yn gyfrifol am allbwn dylunio graffig mewn ystod eang o gyd-destunau diwylliannol, cymdeithasol, technolegol, gwleidyddol ac amgylcheddol.

Gallwch ddewis dilyn trywydd penodol drwy ail a thrydedd flwyddyn eich astudiaethau lle y gallwch weithio’n agos gyda busnesau neu lansio’ch busnes eich hunan ar gyfer y foment y byddwch yn graddio. Yn eich blwyddyn olaf, yn hytrach na chyflwyno traethawd hir, gallwch ddewis llunio cynllun busnes manwl.

Ar hyd eich amser yn yr Ysgol Gelf a Dylunio byddwch yn cwrdd â gweithwyr proffesiynol o’r tu fewn i’ch diwydiant ac yn clywed oddi wrthyn nhw, ac yn hogi eich sgiliau a’ch syniadau ar gyfer mantais fasnachol a phroffesiynol. Bydd prosiectau traws-ddisgyblaethol yn eich paratoi ar gyfer gwaith tîm yn nes ymlaen a bydd briffiau byw yn eich paratoi ar gyfer dyddiadau cau a a galwadau manylebau tynn.

Mae graddedigion a fu ar y rhaglen mewn sefyllfa dda i gael ymuno â chwmnïau dylunio, i weithio yn ddylunwyr mewn sefydliadau mawr, neu i sefydlu eu busnes nhw eu hunain. Bydd rhai yn dewis astudio ymhellach drwy ddilyn cwrs Meistr yn yr Ysgol Gelf a Dylunio. Bydd cyfleoedd iddyn nhw fynd â hyn ymhellach drwy Ddoethuriaeth Broffesiynol mewn Dylunio.

Gofynion Mynediad a Sut i Wneud Cais

Dylai fod portffolio celf a/neu ddylunio cryf gan ymgeiswyr a byddan nhw’n dangos ymrwymiad i gelf a/neu ddylunio, ac yn ddelfrydol 5 TGAU gan gynnwys Saesneg Iaith a Mathemateg* ar radd C neu’n uwch / gradd 4 neu’n uwch (ar gyfer ymgeiswyr a fydd â chanlyniadau TGAU ddiwygiedig newydd yn Lloegr).

​Yn dilyn cyfweliad ac asesiad portffolio, bydd ein cynigion nodweddiadol yn amrywio rhwng:

 • 96 - 120 pwynt wedi cwblhau Diploma Sylfaen Celf a Dylunio yn llwyddiannus a/neu
 • 96 - 120 pwynt o 2 Safon U o leiaf: Caiff Tystysgrif Her Sgiliau Bagloriaeth Cymru Uwch ei hystyried yn drydydd pwnc
 • RQF BTEC National Extended Diploma / Cambridge Technical Extended Diploma: MMM - DDM
 • 96 - 120 pwynt o gyfuniad o Scottish Highers a Scottish Advanced Highers
 • 96 - 120 120 pwynt o’r Irish Leaving Certificate (Highers) i gynnwys 2 x H2 radd mewn unrhyw bwnc (H4 yw’r radd leiaf a gaiff ei hystyried)
 • 96 - 120 pwynt o Ddiploma Mynediad i AU mewn pwnc perthnasol

*Ar gyfer ymgeiswyr o Gymru a fydd yn sefyll Mathemateg TGAU ddiwygiedig, byddwn yn derbyn Mathemateg neu Mathemateg – Rhifedd.

Ar gyfer ymgeiswyr na fydd ond yn cymryd 2 Safon U neu gyfwerth, neu’n gwneud cais gyda phrofiadau bywyd eraill, caiff cymwysterau a/neu gyflawniadau celf a dylunio eraill eu hystyried ynghyd â gweddill y proffil academaidd, ac efallai y gwnawn roi cynnig graddedig yn lle cynnig a fydd yn defnyddio Tariff UCAS.

Os byddwch yn astudio cyfuniad o’r uchod neu os bydd eich cymhwyster heb ei restru, a wnewch chi gysylltu â Derbyniadau neu edrych yma chwilio cyrsiau UCAS​ ar gyfer y gofynion mynediad. Bydd modd cael rhagor o wybodaeth ar ein gofynion mynediad ni, gan gynnwys cymwysterau oddi wrth yr UE drwy glicio yma.


Ymgeiswyr Rhyngwladol
Bydd angen i fyfyrwyr nad Saesneg yw eu hiaith gyntaf ddarparu tystiolaeth o ruglder i safon IELTS 6.0 neu gyfwerth o leiaf. I gael manylion llawn am sut i wneud cais a chymwysterau Iaith Saesneg ewch i'r tudalennau Rhyngwladol ar y wefan.


Byddderbyn cyfweliad yn ddibynnol ar dri maen prawf:

 • Brwdfrydedd personol dros ymarfer a theori Celf a Dylunio a'u trochi
 • Cyflawniad a gallu academaidd
 • Ansawdd gwaith, uchelgais a sgiliau wedi'u dangos mewn portffolio

I gael rhagor o wybodaeth am Ddiwrnodau Cyfweld Celf a Dylunio: cliciwch yma.


Beth ydyn ni'n edrych amdano mewn ymgeisydd?
Bydd derbyn cyfweliad yn ddibynnol ar bedwar maen prawf:

 • Brwdfrydedd
 • Chwilfrydedd
 • Gallu
 • Uchelgais

Mewn cyfweliad bydd cyfle i arddangos y rhinweddau hyn trwy gymryd rhan mewn gweithgareddau a rhyngweithio â myfyrwyr a staff eraill. Gall hyn gynnwys trafod syniadau, diddordebau personol, eich gwaith chi a gwaith pobl eraill.


Beth ydym ni'n edrych amdano ym mhortffolio ymgeisydd?
Dylai eich brwdfrydedd, chwilfrydedd,gallu ac uchelgais fod yn amlwg yn eich portffolio.

Dylai brwdfrydedd personol dros y pynciau rydych chi wedi'u hastudio fod yn amlwg yn eich ymchwil a'ch canlyniadau ymarferol.

Gellir dangos chwilfrydedd yng nghynnwys eich llyfrau braslunio neu'ch portffolio -beth (a sut) rydych chi wedi'ch cymell i ymchwilio iddo, yn weledol.

Gallu ac uchelgais; rydym yn edrych am ddetholiad o waith wedi'i gyflwyno'n dda, wedi'i olygu fel y gallwn ei weld a'i ddeall yn hawdd. Wedi'i olygu i ddangos i chi ar eich gorau, efallai mai syniadau yw un o'ch cryfderau ac os felly gallai anodi fod yn ddefnyddiol. Er mwyn dangos sgiliau dylunio a chrefft da, dylid cyflwyno'r gwaith yn sympathetig yn y ffolio. Gall gwaith datblygu a llyfrau braslunio ychwanegol ddangos i ni sut rydych chi'n symud o feddyliau cychwynnol, gan archwilio amrywiol bosibiliadau i ganlyniadau terfynol.

Sut i wneud cais:

Dylid gwneud ceisiadau ar gyfer y cwrs hwn ar-lein i UCAS yma: www.ucas.com/apply. Dylid gwneud ceisiadau rhan-amser yn uniongyrchol i’r Brifysgol yma: www.cardiffmet.ac.uk/selfservice

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i’n tudalennau Sut i Wneud Cais yma: 

Cydnabod Dysgu Blaenorol a Throsglwyddo Credydau i Flwyddyn 2 a 3

Os bydd diddordeb gennych i drosglwyddo credydau o sefydliad arall er mwyn astudio ym Met Caerdydd ar gyfer cwrs a fydd yn derbyn mynediad i flwyddyn 2 a/neu 3, gallwch gael rhagor o wybodaeth ar hyn a gwybodaeth ar sut i wneud cais yma: tudalen cydnabod dysgu blaenorol. Cysylltwch â Derbyniadau os bydd unrhyw ymholiadau gennych ar Gydnabod Dysgu Blaenorol.

Myfyrwyr hŷn

Ymgeisydd hŷn fydd unrhyw un a fydd dros 21 na fuodd mewn prifysgol wedi gadael yr ysgol neu goleg. Bydd Met Caerdydd yn croesawu ceisiadau oddi wrth ymgeiswyr hŷn a gellir cael rhagor o gyngor a gwybodaeth yma.

Ffioedd Dysgu, Cyllid Myfyrwyr A Chostau Ychwanegol

I gael y wybodaeth ddiweddaraf ar ffioedd dysgu a’r cymorth ariannol a allai fod ar gael pan fyddwch yn y Brifysgol, ewch i www.cardiffmet.ac.uk/fees.

Costau astudio i israddedigion yn Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd

Deunyddiau

Bydd yr Ysgol Gelf a Dylunio yn darparu amrywiaeth o ddeunyddiau sylfaenol. Bydd y rhain yn galluogi’r myfyrwyr i ddatblygu eu cymhwysedd mewn ystod o sgiliau ac i ddangos eu gallu technegol. Y myfyrwyr fydd yn bwrw’r gost am ddeunyddiau y bydd angen meintiau anghyffredin ohonyn nhw neu’r rheiny a fydd yn rhai arbenigol, drud neu anghyffredin. Rhoddir cyngor ynglŷn â sut y caiff ‘anghyffredin’ ei ddiffinio, pa ddeunyddiau y tybir eu bod yn ‘ddrud’, a rhoddir enghreifftiau o’r pethau a gaiff eu hystyried yn ‘anghyffredin’. Yn aml bydd myfyrwyr yr Ysgol Gelf a Dylunio yn dewis gwario’u harian ar ddeunyddiau y bydd yn well ganddyn nhw weithio gyda nhw, gan gynnwys llyfrau braslunio ac ysgrifbinnau, yn ogystal ag offer arbenigol o’u dewis nhw eu hunain.

Fynychaf ni ofynnir am dâl am ddefnyddio cyfarpar ar wahân i rai peiriannau arbenigol o ben uchaf y farchnad megis argraffyddion Mimaki a 3D. Bydd mynediad i FabLab Carddyd yn amodol ar aelodaeth myfyrwyr; bydd yn gostwng ffioedd i fyfyrwyr.

I gael rhagor o wybodaeth am gostau ychwanegol cyrsiau, gan gynnwys ffioedd, gofynion cyfarpar a chostau eraill ar gyfer pob rhaglen israddedig, ewch i www.cardiffmet.ac.uk/costaucwrsychwanegol.

Teithiau maes ac ymweliadau

Bydd yr Ysgol yn talu am deithiau maes a fydd yn rhan o’r dysgu craidd. Ambell waith trefnir ymweliadau a fydd yn opsiynol ac mae’n bosib y gofynnir i’r myfyrwyr rannu’r costau. Y myfyriwr unigol fydd yn gyfrifol am gostau astudio dramor, gan gynnwys cyfnewid, lleoliadau a phrosiectau.

Cysylltu â Ni

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â’r Tîm Derbyniadau ar 029 2041 6044 neu ebost askadmissions@cardiffmet.ac.uk.

Ar gyfer ymholiadau cwrs-benodol, cysylltwch â Thiwtor Derbyniadau BA (Anrh) Cyfathrebu Graffig, David Wrenne:

Ebost: dwrenne@cardiffmet.ac.ukGwybodaeth Allweddol Am Y Cwrs

Cod UCAS: W210

Man Astudio: 
Campws Llandaff 

Ysgol:
Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd

Hyd y Cwrs:
Tair blynedd amser llawn.

TROSOLWG O'R CWRS | UCHAFBWYNTIAU GRADD
Uchafbwyntiau Gradd

Mae'r Uwch Ddarlithydd David Wrenne yn esbonio'r hyn sydd gan y cwrs gradd BA (Anrh) Cyfathrebu Graffig yn Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd i'w gynnig.

 Content EditorCWRDD Â’R TÎM
Cwrdd â’r Tîm: David Wrenne

Mae Cyfarwyddwr y Rhaglen David Wrenne yn trafod ei gariad at ddylunio graffig, a sut mae ei brofiad yn y diwydiant yn helpu i baratoi ei fyfyrwyr ar gyfer eu gyrfaoedd eu hunain.

ASTUDIO CELF DRWY GYFRWNG Y GYMRAEG
Cwrdd â’r Tîm: Huw Williams

Mae'r darlithydd cyfrwng Cymraeg yn yr Ysgol Gelf a Dylunio, Huw Williams yn sôn am y manteision o astudio Celf a Dylunio yn ddwyieithog.

ARCHWILIO EIN CYFLEUSTERAU | TAITH RHITHIOL
Taith Stiwdio Cyfathrebu Graffig

Ewch ar daith rithiol o'n Stiwdios Cyfathrebu Graffig.

Taith Gweithdy Gwneud Printiau

Ewch ar daith rithiol o'n Gweithdai Gwneud Printiau.

Profiad Myfyrwyr a Graddedigion
Clara - Graphic Communication
Bywyd ar ôl y Brifysgol: Sut gwnaeth astudio Cyfathrebu Graffig fy mharatoi ar gyfer y gweithle

Mae Maris Latham yn sôn am fywyd ar ôl y Brifysgol a sut mae'r sgiliau a ddysgodd ym Met Caerdydd wedi ei helpu yn ei gyrfa fel Dylunydd Graffeg.
Darllen Mwy

Carys - Graphic Communication
Gwneud gwahaniaeth gyda fy nghwrs Cyfathrebu Graffig

Mae myfyriwr graddedig Ben Griffiths yn blogio am ei brofiadau o weithio fel Cyfathrebwr Graffig i Aren Cymru a pam ei fod yn frwdfrydig i wneud gwahaniaeth.
Darllen Mwy

Kieran - Graphic Communication
Pam dewis astudio Cyfathrebu Graffig ym Met Caerdydd

Mae Ffion, myfyriwr graddedig ar y cwrs Cyfathrebu Graffig yn son pham ei fod wedi dewis astudio Cyftahrebu Graffig ym Met Caerdydd.
Darllen Mwy

YMGEISIO I YSGOL CELF A DYLUNIO CAERDYDD
Beth i'w Gynnwys yn Eich Portffolio

Mae Swyddog Recriwtio Myfyrwyr a myfyriwr graddedig o Ysgol Celf a Dylunio Caerdydd, Abbie, yn rhannu ei chynghorion portffolio.

7 Peth sy'n Ein Gwneud i'n Wahanol

Mae Athro Celf a Dylunio Deon Caerdydd, Olwen Moseley, yn egluro rhai o'r pethau sy'n ein gosod ar wahân.ADRAN DIWRNOD AGORED | BOB DYDD

Mae ein 'Diwrnod Agored Bob Dydd' rhithiol yn caniatáu i chi ddarganfod mwy am eich diddordebau cwrs, Sgwrs Fyw gyda derbyniadau, tîm llety a chyllid myfyrwyr*. Gallwch hefyd sgwrsio â’n myfyrwyr trwy Unibuddy, yn ogystal â mynd ar daith o amgylch ein llety a gweld beth sydd gan Gaerdydd i’w gynnig


Hoffet ti ymweld â ni wyneb yn wyneb?
Darganfyddwch fwy am Ddiwrnodau Agored ar y safle a Theithiau Campws trwy ddilyn y ddolen isod.Sgwrs Fyw

Oes gennych chi gwestiwn? Gallwch Fyw Sgwrsio gyda'n Tîm Derbyn Llun-Gwener (9 am-4.30yp) ar y dudalen hon isod ar y dde. Cliciwch ar yr eicon sgwrsio hwnnw ac mae ein tîm yno i helpu. Fel arall, cliciwch ar yr eiconau isod i sgwrsio â'r gwasanaeth perthnasol *


Tîm Llety

Tîm Llety


Oes gennych chi gwestiwn am fyw mewn neuaddau?
Sgwrsio gyda'n tîm *.


Dechreuwch Sgwrs | Ewch i Dudalennau Llety
Cyllid Myfyrwyr

Cyllid Myfyrwyr


Oes gennych gwestiwn am gyllid myfyrwyr?
Sgwrsio gyda'n tîm *.


Dechreuwch Sgwrs | Tudalennau Cyllid Myfyrwyr
Our Students

Ein Myfyrwyr


Oes gennych chi gwestiwn am fywyd yng Nghaerdydd?
Sgwrsio gyda'n llysgenhadon myfyrwyr *.


Dechreuwch Sgwrs | Tudalennau Bywyd Myfyrwyr
Rhyngwladol

Rhyngwladol


Gwneud cais rhyngwladol?
Sgwrsio â'n tîm rhyngwladol *.


Dechreuwch Sgwrs | Tudalennau Rhyngwladol

* Gall argaeledd sgwrsio amrywio yn ôl gwasanaeth a gweithredu o ddydd Llun i ddydd Gwener yn unig

Archwilio

'Nid yw dewis prifysgol yn ymwneud â'ch cwrs yn unig, byddwch hefyd eisiau gweld lle y gallech fod yn treulio blynyddoedd nesaf eich bywyd - dod o hyd i'ch cartref oddi cartref. Archwiliwch ein llety a'n prifddinas wych isod.'


Taith o amgylch ein Llety

Ewch ar daith fideo 360 gradd o'n neuaddau myfyrwyr

Darganfyddwch Gaerdydd - Ein Dinas, Eich Cartref

Yn ddinas myfyrwyr wych, mae gan Gaerdydd rywbeth i bawb

Perfformiad Chwaraeon

Mae Met Caerdydd yn darparu ac yn rheoli amgylchedd Cynllun Gyrfa Ddeuol achrededig TASS sy'n caniatáu i fyfyrwyr gyflawni eu potensial academaidd ochr yn ochr â hyfforddi, chwarae a pherfformio yn eu dewis chwaraeon.


Gyda phrofiad personol o gystadlu ar y llwyfan rhyngwladol ac ymgymryd ag ymchwil o'r radd flaenaf, mae ein staff academaidd a Chwaraeon Perfformiad yn creu amgylchedd cwbl unigryw o ragoriaeth chwaraeon. Mae'r model integredig yn golygu y gallwch fod yn sicr bod ein rhaglenni'n cael eu llywio gan y gwasanaethau hyfforddi a chymorth diweddaraf, pob un wedi'i gynllunio i'ch datblygu chi fel athletwr. Ynghyd â'n partneriaethau allweddol gydag amrywiaeth o Gyrff Llywodraethu Cenedlaethol, mae ein rhaglenni'n gweithio ochr yn ochr â llwybrau talent cydnabyddedig. Darganfyddwch fwy

Gellir dod o hyd i delerau ac amodau llawn mewn perthynas â derbyn cynnig i astudio ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd trwy ymweld â www.metcaerdydd.ac.uk/terms