Skip to main content
Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd>Cyrsiau>Celfyddyd Gain – Gradd BA (Anrh)

Celfyddyd Gain – Gradd BA (Anrh)

Blwyddyn Mynediad

Dewiswch eich taith eich hun. Diffiniwch eich diddordebau, eich ymarfer, ac ymgolli mewn archwilio.

Bydd angen gallu arbennig a phrin i gael dod yn artist cain. Bydd angen sgil technegol a mewnwelediad creadigol i gynhyrchu gwaith a fydd yn cyfleu persbectif gwreiddiol.

Mae ein cwrs gradd BA Celfyddyd Gain yn rhoi lle, rhyddid a chefnogaeth i chi fynegi eich gweledigaeth artistig yn llawn. Bydd gennych fynediad i'ch gofod stiwdio eich hun a byddwch yn gweithio gyda'r staff academaidd a thechnegol i ddiffinio a datblygu eich diddordebau. Byddwch yn gweithio ar draws disgyblaethau a galluoedd, gan gynnwys: Dysgu yn seiliedig ar broses a deunyddiau, paentio, fideo, gwneud printiau, ffotograffiaeth, lluniadu, perfformio, cerflunio, celf gyhoeddus, arferion cyfranogol a chynhwysol, gwaith coed, gwaith metel, cerameg, castio efydd, a gwnïo​.

Byddwch yn datblygu sgiliau drwy weithio’n agos gyda deunyddiau traddodiadol a thechnolegau cyfoes o fewn diwylliant ymarfer stiwdio. Bydd gweld eich gwaith celf yng nghyd-destun hanesyddol a chyd-destunau ehangach eraill yn rhan allweddol o’ch esblygiad yn artist.

Drwy gymysgu archwilio, ymarfer ac athroniaeth deunyddiau, byddwch yn edrych yn fanwl ar y cysylltiadau cymhleth rhwng syniadau damcaniaethol a chysyniadol a bwriad artistig. Byddwch yn magu mewnwelediad oddi wrth gyd-destunau rhyng-ddisgyblaethol amrywiol, yn ymgysylltu â theori beirniadol ac yn dysgu i’w defnyddio yn eich gwaith.

Byddwch yn uchelgeisiol, yn ddisgybledig ac yn ysgogol yn eich ymarfer a byddwch yn graddio â’r sgiliau, yr hyder a’r gallu allweddol i barhau â’ch siwrnai yn artist proffesiynol.

Cynnwys y Cwrs

Wrth i chi symud ymlaen drwy’r cwrs byddwch yn datblygu eich sgiliau technegol a chreadigol drwy archwilio deunyddiau amrywiol a’r defnydd ar gyfryngau. Bydd mynediad gennych i’ch gofod stiwdio chi eich hunan a byddwch yn gweithio gyda’r staff academaidd i ddiffinio ac i ddatblygu eich diddordebau a’ch arferion mewn sawl ffordd, gan gynnwys:

 • Meddwl yn feirniadol / barn gritigol (wedi trwytho ym meddwl/ymarfer celf hanesyddol a chyfoes)
 • Proses a Dysgu yn seiliedig ar Ddeunyddiau: (peintio, fideo, animeiddio, gwneud printiau, ffotograffiaeth, lluniadu, perfformio, plastr, roboteg, celf gyhoeddus, arferion cyfranogol a chynhwysol, gwaith coed, gwaith metel, cerameg, dylunio cynhyrchion, castio efydd, gwnïo)
 • Cyfrifoldeb Unigol/Hunan-Ysgogiad
 • Annibyniaeth / Hyder / Dychymyg / Chwarae
 • Ymarfer ar hap wedi’i yrru gan ymholi

Bydd digon o gyfleoedd i gael rhyngweithio gydag ymarferwyr a phartneriaid allanol. Gallwch ddewis dysgu sut bydd practis proffesiynol yn gweithredu drwy leoliadau diwydiant. Gallwch archwilio beth fydd gan entrepreneuriaeth i’w gynnig i’r artist cyfoes. Neu gallwch astudio dramor gan gael eich ysbrydoli gan ddiwylliannau a phobl wahanol.

Byddwch yn treulio’ch blwyddyn olaf yn cynhyrchu gwaith ar gyfer arddangosfa. Byddwch hefyd yn cwblhau cynllun busnes, traethawd hir neu arolwg beirniadol – eich dewis chi fydd hynny, yn dibynnu ar i ble y byddwch am fynd â’ch gyrfa artistig nesaf.


Blwyddyn Un

Pwnc: Cyflwyniad i gysyniad, proses ac ymarfer - 40 credyd
Pwnc: Cyflwyniad i ymarfer stiwdio annibynnol - 20 credyd

Ewch amdani ar unwaith gyda phrosiectau ymarfer â deunyddiau a fydd wedi’u cynllunio i’ch cael i feddwl am eich ymarfer stiwdio unigol. Â chymorth oddi wrth eich tiwtoriaid, byddwch yn dechrau adeiladu eich meddwl beirniadol – ac yn ymgyfarwyddo â’r amryfal brosesau y bydd rhaid i chi weithio gyda nhw. Lluniadu yw’r ffordd bwysicaf i fagu dealltwriaeth o’ch perthynas â’r byd a bydd yn ganolog i astudiaeth celfyddyd gain. Drwy ymuno â’r rhaglen lluniadu cyfeiriedig, byddwch yn datblygu syniadau, yn cyfathrebu syniadau cymhleth ac yn datrys problemau cysyniadol.

Hanfodion Ymchwil - 20 credyd*

Nod y modiwl hwn yw datblygu sgiliau ymchwil academaidd craidd myfyrwyr gan gynnwys dod o hyd i ffynonellau, gwerthuso hygrededd, a dadansoddi gwybodaeth. Bydd yn darparu'r sylfeini a fydd yn galluogi myfyrwyr i feithrin eu hyder i gymryd rhan mewn disgwrs damcaniaethol a deialogau sy'n seiliedig ar syniadau a fydd yn ofynnol trwy gydol eu hastudiaethau israddedig.

Dealltwriaeth Ryngddisgyblaethol - 40 credyd

Nod y modiwl hwn yw eich cyflwyno i egwyddorion gweithio Rhyngddisgyblaethol: gweithio ar y cyd, meddwl a myfyrio'n feirniadol. Bydd prosiectau o fewn y modiwl yn eich herio i weithio gyda disgyblaeth arall i archwilio thema neu her gymdeithasol a diwylliannol​.

Blwyddyn Dau

Pwnc: Ymchwil ar sail Ymarfer - 40 credyd

Byddwch yn dechrau archwilio’ch sefyllfa artistig eginol drwy astudiaeth drylwyr o weithiau celf allweddol o fewn holl weithiau celfyddyd gain a fydd o ddiddordeb personol i chi mewn amgueddfa, oriel neu gasgliad preifat; gall hyn fod yn ganolbwynt i’ch ymchwil a’r catalydd a fydd yn eich helpu i ddatblygu eich ymarfer a’ch safbwynt. Ynghyd â thiwtorialau, darlithoedd a beirniadaeth grŵp, byddwch yn treulio amser yn y stiwdio yn ogystal ag yn ymweld ag orielau, amgueddfeydd a chanolfannau rhagoriaeth cenedlaethol eraill.

Heriau'r 21ain Ganrif - 40 credyd

Mae'r modiwl Heriau'r 21ain Ganrif yn adeiladu ar y cyflwyniad i ddatrys problemau rhyngddisgyblaethol a ddatblygwyd ar lefel 4 i barhau i fireinio, a dechrau cymhwyso, eich setiau sgiliau trwy brosiectau byd go iawn a briffiau byw. Bydd prosiectau'n mynd i'r afael â Heriau'r 21ain Ganrif i ddatblygu eich sgiliau arwain, cydweithio, llythrennedd/meddwl beirniadol yn y dyfodol.

Cyd-destunau Byd Go Iawn - 20 credyd

Mae'r modiwl Cyd-destunau Byd Go Iawn yn eich herio i gymhwyso'r ymwybyddiaeth leol a'r sgiliau meddwl am y dyfodol i ddefnyddio'ch ymarfer eich hun wrth greu neu hyrwyddo gwerth ar gyfer amrywiaeth o randdeiliaid a chymunedau allanol.

Cynnig Ymchwil - 20 credyd*

Mae'r Cynnig Ymchwil yn cynnig cyfle i chi gryfhau eich sgiliau ymchwil, atgyfnerthu eich profiad ymchwil a chyfeirio eich cyfraniad lefel 6 o amgylch ymholiad o'ch dewis sydd wedi'i ysbrydoli gan eich dysgu ar draws yr holl fodiwlau ar lefel 4 a 5. Defnyddir y cynnig ymchwil hwn i barhau â'ch datblygiad personol a phroffesiynol ar lefel 6 lle byddwch yn nodi llwybr ar gyfer eich ymholiad eich hun.

Blwyddyn Tri

Pwnc: Cyfnerthu - 40 credyd

Yn eich blwyddyn olaf, byddwch yn cyrraedd safon broffesiynol ac yn diffinio paramedrau eich ymarfer chi eich hunan. Byddwch yn mireinio sgiliau ymarferol a damcaniaethol ac yn eu defnyddio i greu darnau gwreiddiol trawiadol. Byddwch yn rhoi eich gwaith mewn cyd-destun ac yn archwilio’i botensial drwy sesiynau beirniadu agored a seminarau gyda’ch tiwtoriaid a’ch cyd-artistiaid.

Profiad Ymarferol - 20 credyd

Nod y modiwl yw cefnogi eich parodrwydd i ddatblygu eich gyrfa broffesiynol unigryw. Bydd yn ymgorffori priodoleddau sy'n adlewyrchu gofynion ymarfer yn y byd go iawn sy'n cyd-fynd â'ch disgyblaeth arbenigol.

Cewch gyfle i fyfyrio ar sut mae eich profiadau dros y 3 blynedd diwethaf wedi caniatáu ichi ddatblygu'n weithiwr proffesiynol wrth baratoi ar gyfer gwaith lefel graddedig, astudio parhaus, ymchwil, a mentrau entrepreneuraidd.

Cyfraniad - 40 credyd*

Mae eich ymarfer yn seiliedig ar eich gwybodaeth. Cewch gyfleu i arddangos eich sgiliau ymchwil a dadansoddi yn eich cyflwyniad ymchwil terfynol, lle byddwch yn archwilio syniadau ar ffurf ysgrifenedig ac ymarferol.


* modiwlau ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg

Dysgu ac Addysgu

O’r dechrau, byddwch yn magu profiad ymarferol mewn sesiynau stiwdio a gweithdai ymarferol, gan ddatblygu eich sgiliau deunyddiol craidd. Bydd darlithoedd, y bydd aelodau o’r staff academaidd yn eu harwain, yn ehangu’r ddealltwriaeth ddamcaniaethol o’ch maes, a bydd seminarau llai, targedig wedi’u dylunio i roi arweiniad er mwyn boddhau mwy o alwadau deallusol ac ymarferol unigol.

Mae'r holl raglenni o fewn YGDC yn cael eu cyflwyno trwy ddull dysgu yn y stiwdio.

Mae dysgu yn y stiwdio yn darparu amgylchedd dysgu dilys sy'n meithrin adeiladu cymunedol ar lefel carfan, dysgu gan gyfoedion tra'n ddilys i ofynion y disgyblaethau unigol. Mae pob gofod stiwdio wedi'i deilwra i anghenion y disgyblaethau y bydd myfyrwyr yn cael amrywiaeth o gyfleoedd dysgu oddi mewn iddynt gan gynnwys:

Seminarau grŵp, beirniadaethau grŵp a chyflwyniadau, tiwtorialau un i un, gweithdai technegol, dysgu cyfoedion, dysgu annibynnol dan arweiniad.

Mae myfyrwyr yn cymryd arweiniad arwyddocaol yn eu hastudiaethau, yn datblygu eu ffocws ymchwil a'u sylfaen arbenigedd eu hunain ac yn cymryd rhan weithredol yn y broses asesu a'r modd y caiff eu harbenigedd unigol ei fynegi a'i brofi.

Bydd myfyrwyr yn cael eu cefnogi wrth iddynt weithio'n annibynnol fel eu bod yn gallu cynhyrchu dysgu arwyddocaol ac unigryw trwy ymarfer trwyadl, hunangyfeiriedig a chydweithredol.​

Asesu

Ar hyd eich cyfnod astudio, fe gewch eich gwerthuso ar dri phrif maen prawf a fydd yn greiddiol i bob un o’r disgyblaethau a fydd yn cael eu haddysgu yn yr Ysgol Gelf a Dylunio:

SGILIAU: Y sgiliau ymarferol, technegol a chysyniadol y byddwch yn eu caffael yn ystod eich cwrs.

CYD-DESTUN: Eich dealltwriaeth a’ch gwybodaeth o’r cyd-destun deallusol ehangach y mae eich pwnc a’ch gwaith wedi’i leoli ynddo. Bydd hyn yn cynnwys materion hanesyddol, amgylcheddol a moesegol y bydd eich modiwlau ‘Theori a Chyd-destun’ yn eu harchwilio.

Eich dealltwriaeth o syniadau deallusol a chreadigol o fewn eich disgyblaeth a thu hwnt, ynghyd â’ch gallu i gaffael cysyniadau newydd ac i ffurfio syniadau newydd. Caiff syniadau eu harchwilio yn eich gwaith ysgrifenedig yn ogystal â bod yn amlwg yn eich cynnydd ymarferol.

Rhoddir yr un pwysiad i bob un o’r meini prawf hyn yn ystod y broses asesu, hynny yw, ystyrir eu bod yr un mor bwysig ac allweddol i’ch datblygiad; pwyslais a fydd wedi’i ddylunio, er enghraifft, i alluogi myfyriwr a allai fod yn fedrus yn dechnegol ond a fydd yn wan yn cynhyrchu syniadau, neu fyfyriwr â llawer o ddawn greadigol a allai ei chael yn anodd troi cysyniad bras yn ddyluniad unigol cryf, i ddatblygu set o sgiliau fwy cyflawn.

Byddwn yn cynnig nifer o ffyrdd i chi gael tracio’ch cynnydd ar eich ffordd i gyflwyno’ch gwaith er mwyn ei farcio. Gan ddeall y bydd y pwyslais yn troi o gwmpas meysydd craidd sgiliau, cyd-destun a syniadau, byddwch yn ymgyfarwyddo hefyd â’r ffurflen asesu strwythuredig y bydd eich tiwtoriaid yn ei defnyddio ac yn dysgu i gysylltu’ch gwaith â chanlyniadau dysgu disgwyliedig pob briff.

Prif fathau asesu ffurfiannol yw: asesu academaidd (adborth oddi wrth eich tiwtoriaid); asesu cymheiriaid (oddi wrth y myfyrwyr ar eich cyrsiau neu’r partneriaid ar eich prosiect); a hunan-asesu (sef eich beirniadaeth chi eich hunan yng ngoleuni mathau eraill o adborth). Ond nid adborth fydd yr unig beth y byddwch yn ei dderbyn ar ddiwedd briff – yn aml bydd eich tiwtoriaid yn asesu’ch cynnydd wrth i’ch gwaith ddatblygu, gan roi adborth ffurfiannol ar brydiau allweddol lle y disgwylir y cewch eich annog i gymryd risgiau, cynnal eich cymhelliant neu ddatblygu eich syniadau cyn dyddiad cau.

Cyflogadwyedd a Gyrfaoedd

Er y bydd eich dysgu wedi’i ddylunio i’ch datblygu yn artist a pherson deallusol cytbwys, bydd eich cwricwlwm wedi’i strwythuro yn yr un modd â’ch potensial mewn golwg.

Bydd y pwyslais a fydd wedi’i roi ar eich etheg gwaith, yn greadigol ac yn academaidd, wedi’i baru â ffocws sylweddol ar brofiad yn y byd go iawn: o adeiladu cysylltiadau ac ymgymryd â lleoliadau hyd at friffiau byw a chymorth i ffurfio’ch busnes chi eich hunan os dewiswch wneud hynny.

Ceir cyfleoedd aml i ryngweithio ag ymarferwyr a phartneriaid allanol, orielau, artistiaid ac ymarferwyr creadigol. Gallwch ddewis dysgu sut mae arferion proffesiynol yn gweithredu trwy leoliadau diwydiant, ac archwilio'r hyn sydd gan entrepreneuriaeth i'w gynnig i artistiaid cyfoes. Yn ogystal â dod yn artistiaid hunangyflogedig proffesiynol, gall ein graddedigion fynd ymlaen i sefydlu orielau, dod yn guraduron, gwneuthurwyr theatr/setiau, athrawon, dylunwyr ffasiwn, technegwyr neu ymgymryd ag astudiaeth bellach.​

Gallwch ddewis dilyn trywydd penodol drwy ail a thrydedd flwyddyn eich astudiaethau lle y gallwch weithio’n agos gyda busnesau neu lansio’ch busnes eich hunan ar gyfer y foment y byddwch yn graddio. Yn eich blwyddyn olaf, yn hytrach na chyflwyno traethawd hir, gallwch ddewis llunio cynllun busnes manwl.

Ar hyd eich amser yn yr Ysgol Gelf a Dylunio byddwch yn cwrdd â gweithwyr proffesiynol o’r tu fewn i’ch diwydiant ac yn clywed oddi wrthyn nhw, ac yn hogi eich sgiliau a’ch syniadau ar gyfer mantais fasnachol a phroffesiynol. Bydd prosiectau traws-ddisgyblaethol yn eich paratoi ar gyfer gwaith tîm yn nes ymlaen a bydd briffiau byw yn eich paratoi ar gyfer dyddiadau cau a a galwadau manylebau tynn.

Gofynion Mynediad a Sut i Wneud cais

Cynigion Nodweddiadol

 • Pwyntiau tariff: 96-120
 • Cynnig cyd-destunol: Gweler ein tudalen cynigion cyd-destunol.
 • TGAU: Yn ddelfrydol, pum TGAU ar Radd C / 4 neu uwch, gan gynnwys Saesneg Iaith / Cymraeg Iaith Gyntaf, Mathemateg / Mathemateg – Rhifedd.
 • Gofyniad Iaith Saesneg: IELTS Academaidd 6.0 yn gyffredinol gydag o leiaf 5.5 ym mhob elfen, neu gyfwerth.
 • Safon Uwch: O leiaf tair Safon Uwch. Does dim angen pynciau penodol. Bagloriaeth Cymru – Ystyrir Tystysgrif Her Sgiliau Uwch fel trydydd pwnc.
 • Diploma Cenedlaethol BTEC / Diploma Estynedig Technegol Caergrawnt: MMM-DDM
 • Lefel T: Does dim angen pynciau penodol.
 • Diploma Mynediad i Addysg Uwch: Does dim angen pynciau penodol.
 • Diploma Bagloriaeth Ryngwladol (IB): 24 pwynt. Does dim angen pynciau penodol.
 • Tystysgrif Gadael Iwerddon: Does dim angen pynciau penodol. Ystyrir pynciau lefel uwch yn unig gydag isafswm gradd H4.
 • Advanced Highers yr Alban: Does dim angen pynciau penodol.
 • Gofynion eraill:Cyfweliad ac adolygiad portffolio llwyddiannus. Bydd gofyn i ymgeiswyr gyflwyno portffolio digidol.

Derbynnir cyfuniadau o’r cymwysterau uchod os ydyn nhw’n cwrdd â’n gofynion lleiaf. Os nad yw eich cymwysterau wedi’u rhestru, cysylltwch â Derbyniadau neu cyfeiriwch at Chwiliad Cwrs UCAS.

Mae rhagor o wybodaeth ar gymwysterau Tramor i’w gweld yma.

Os ydych yn ymgeisydd hŷn, mae gennych brofiad perthnasol neu RPL yr hoffech i ni ei ystyried, cysylltwch â Derbyniadau.


Sut i Ymgeisio

Mae rhagor o wybodaeth ar sut i ymgeisio i’w gweld yma.

Ffioedd Dysgu, Cyllid Myfyrwyr a Chostau Ychwanegol

I gael y wybodaeth ddiweddaraf ar ffioedd dysgu a’r cymorth ariannol a allai fod ar gael pan fyddwch yn y Brifysgol, ewch i www.metcaerdydd.ac.uk/study/finance/Pages/default.aspx.

Costau astudio i israddedigion yn Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd

Deunyddiau

Bydd yr Ysgol Gelf a Dylunio yn darparu amrywiaeth o ddeunyddiau sylfaenol. Bydd y rhain yn galluogi’r myfyrwyr i ddatblygu eu cymhwysedd mewn ystod o sgiliau ac i ddangos eu gallu technegol. Y myfyrwyr fydd yn bwrw’r gost am ddeunyddiau y bydd angen meintiau anghyffredin ohonyn nhw neu’r rheiny a fydd yn rhai arbenigol, drud neu anghyffredin. Rhoddir cyngor ynglŷn â sut y caiff ‘anghyffredin’ ei ddiffinio, pa ddeunyddiau y tybir eu bod yn ‘ddrud’, a rhoddir enghreifftiau o’r pethau a gaiff eu hystyried yn ‘anghyffredin’. Yn aml bydd myfyrwyr yr Ysgol Gelf a Dylunio yn dewis gwario’u harian ar ddeunyddiau y bydd yn well ganddyn nhw weithio gyda nhw, gan gynnwys llyfrau braslunio ac ysgrifbinnau, yn ogystal ag offer arbenigol o’u dewis nhw eu hunain.

Ni ofynnir am dâl am ddefnyddio cyfarpar ar wahân i rai peiriannau arbenigol o ben uchaf y farchnad megis argraffyddion Mimaki a 3D. Bydd mynediad i Cardiff FabLab Caerdydd yn amodol ar aelodaeth myfyrwyr; bydd yn gostwng ffioedd i fyfyrwyr.

I gael rhagor o wybodaeth am gostau ychwanegol cyrsiau, gan gynnwys ffioedd, gofynion cyfarpar a chostau eraill ar gyfer pob rhaglen israddedig, ewch i www.cardiffmet.ac.uk/costaucwrsychwanegol.

Teithiau maes ac ymweliadau

Bydd yr Ysgol yn talu am deithiau maes a fydd yn rhan o’r dysgu craidd. Ambell waith trefnir ymweliadau a fydd yn opsiynol ac mae’n bosib y gofynnir i’r myfyrwyr rannu’r costau. Y myfyriwr unigol fydd yn gyfrifol am gostau astudio dramor, gan gynnwys cyfnewid, lleoliadau a phrosiectau.

Cysylltu â Ni

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â’r Tîm Derbyniadau ar 029 2041 6044 neu ebos askadmissions@cardiffmet.ac.uk.

Ar gyfer ymholiadau cwrs-benodol, cysylltwch â Thiwtor Derbyniadau BA (Anrh) Celfyddyd Gain, David Fitzjohn:

Ebost: dfitzjohn@cardiffmet.ac.ukRydyn ni’n ymdrechu i gyflwyno cyrsiau yn unol â’r disgrifiad ac ni fyddwn fel arfer yn gwneud newidiadau i gyrsiau, fel teitl, cynnwys, dull cyflwyno a darpariaeth addysgu’r cwrs. Fodd bynnag, gall fod yn angenrheidiol i’r brifysgol wneud newidiadau yn narpariaeth y cwrs cyn neu ar ôl cofrestru. Mae’n cadw’r hawl i wneud amrywiadau i gynnwys neu ddulliau cyflwyno, gan gynnwys terfynu neu gyfuno cyrsiau os ystyrir bod camau gweithredu o’r fath yn angenrheidiol. Darllenwch ein Telerau ac Amodau i gael y wybodaeth lawn.

Gwybodaeth Allweddol Am Y Cwrs

Cod UCAS:
W100 - gradd 3 blynedd

Lleoliad Astudio:
Campws Llandaf

Ysgol:
Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd

Hyd y Cwrs:
Tair blynedd amser llawn. Pedair blynedd amser llawn​ os yn ymgymryd â lleoliad rhyngosod blwyddyn o hyd.​​​​

CWRDD Â’R TÎM
Cwrdd â’r Tîm: Sean Edwards

Mae Cyfarwyddwr y Rhaglen Celf Gain, Sean Edwards, yn siarad am sut mae ei yrfa fel artist rhyngwladol arobryn yn llywio ei ddysgeidiaeth ym Met Caerdydd.

ASTUDIO CELF DRWY GYFRWNG Y GYMRAEG
Cwrdd â’r Tîm: Huw Williams

Mae'r darlithydd cyfrwng Cymraeg yn yr Ysgol Gelf a Dylunio, Huw Williams yn sôn am y manteision o astudio Celf a Dylunio yn ddwyieithog.

ARCHWILIWCH EIN CYFLEUSTERAU | TAITH RHITHIOL
Taith Gweithdy Gwneud Printiau

Ewch ar daith rithwir o'n Gweithdai Gwneud Printiau.

PROFIADAU MYFYRWYR A GRADDEDIGION
Claudia - Fine Art
Bywyd ar ôl y Brifysgol: Fy mhrofiad yn astudio ar y cwrs Celf Gain

Mae Ella, sydd wedi graddio, yn myfyrio ar ei hamser ar y cwrs ac yn rhannu ychydig o'i hoff bethau am ei hamser ym Met Caerdydd.
Darllen Mwy

Evie - Fine Art
O Celf Gain i fod yn Entrepreneur: Sut mae Met Caerdydd wedi fy helpu i droi fy angerdd mewn i fusnes.

Mae myfyriwr Graddedig Carys yn blogio ar sut y rhoddodd modiwl Maes cydweithredol y sgiliau a'r hyder iddi gychwyn ei busnes ei hun.
Darllen Mwy

Carys - Fine Art
Ehangu fy ngorwelion gyda phrofiad gwaith yng nghŵyl Diffusion yng Nghaerdydd

Mae Sara yn blogio am ei phrofiadau yn gweithio yng ngŵyl ffotograffiaeth “Diffusion
Darllen Mwy

Dod â Chelf Gain i Sioe RHS

Mae Charlie yn trafod sut y bu iddi hi a'i ffrindiau cwrs gydweithio â dylunydd gardd ar gofnod arobryn Sioe RHS.

YMGEISIO I YSGOL CELF A DYLUNIO CAERDYDD
Beth i'w Gynnwys yn Eich Portffolio

Mae Swyddog Recriwtio Myfyrwyr a myfyriwr graddedig o Ysgol Celf a Dylunio Caerdydd, Abbie, yn rhannu ei chynghorion portffolio.