Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd>Cyrsiau>Cerameg – Gradd BA (Anrh)

Cerameg – Gradd BA (Anrh)

Mae gan glai iaith weledol a gwirioneddol sydd ar gael ym mhob diwylliant. Mae’n rhan annatod o fywydau pobl, eu hanghenion a’u cof. Mae ceramegydd yn fedrus wrth weithio gyda’r deunydd mwyaf amlbwrpas hwn. Byddan nhw’n teimlo’r byd drwy eu dwylo ac yn ymgysylltu â gallu gweddnewidiol deunyddiau.

Bydd gradd BA (Anrh) Cerameg ym Met Caerdydd yn rhoi’r sgiliau i chi gael cyfrannu i’r maes hwn sy’n tyfu. Byddwch yn archwilio agwedd anthropolegol tuag at wneud, mapio daearyddol-gymdeithasol deunyddiau ac arferion, a gallu cymdeithasol sgiliau drwy weithio gyda mentrau lleol, megis orielau, marchnadoedd, casgliadau, ac yn rhan o’n ‘stiwdio byd-eang’. Byddwch yn archwilio strategaethau creadigol er mwyn adnabod eich tueddiadau a phatrymau sy’n rhan o ddatblygu syniadau, gan astudio technoleg deunyddiau a gwydro er mwyn troi’r syniadau hynny yn ffurf.

Byddwch yn caffael y sgiliau i gael ymateb i gyd-destunau cysyniadol a masnachol, i werthfawrogi ehangder y maes o’r swyddogaeth hyd y ffigurol ac o’r gosod hyd at bethau newydd yn y technolegau newydd. Â chyfleoedd i weithio mewn cyd-destunau yn y byd go iawn ar friffiau byw, cystadlaethau creadigol a phrosiectau rhyngddisgyblaethol, cewch eich annog i adnabod ac i adeiladu eich ymarfer annibynnol chi eich hunan ac i weithio tuag at eich gyrfa yn y dyfodol.


Mae’r wybodaeth ar y cwrs sydd ar y tudalen hwn yn berthnasol i fynediad yn 2022.

Cynnwys y Cwrs

Rydym yn ymgorffori deunydd cerameg o’r haearn sydd yn ein gwaed hyd at y calsiwm sydd yn ein hesgyrn; o’r brics sy’n ffurfio’n cartrefi hyd at y cwpan a ddefnyddiwn er mwyn yfed. Mae’n hawdd cydnabod bod clai yn un deunydd y byddwn yn ei rannu â bron pob person yn y byd.

Mae hydeimledd y deunydd wedi galluogi Cerameg yn yr Ysgol Gelf a Dylunio i gymryd risgiau’n barhaus ac ymateb yn bositif i heriau creadigol. Bydd hyn yn deillio o feithrin cymuned o a fydd yn gweithredu ar lefelau israddedig, ôl-raddedig a Doethuriaeth, a fydd yn cynhyrchu cyfoeth o ymholi beirniadol.

Ein stiwdios dynodedig fydd eich cartref ar hyd y cwrs. Byddwch yn gweithio ar draws ystod eang o brosesau, yn archwilio holl bosibiliadau cerameg ac yn magu sgiliau uwch. Byddwch yn dysgu oddi wrth dîm o geramegyddion gweithredol a chewch gyfle i brofi amrywiaeth o arferion a addysgir gan gynnwys:

 • Alcemeg – Cerameg a Gwyddor Deunyddiau, technoleg gwydro, a fydd yn cynnwys dadleuon daearyddol a hanesyddol-gymdeithasol
 • Taflu – technegau crochenwaith traddodiadol o lestri cartref hyd at ffurfiau cerfluniol cyfansawdd
 • Modelu â'r llaw – y ffurf dynol mewn clai, o waith addurniadol a cherfluniol hyd at gerfwedd isel gain
 • Gwneud mowldiau – castio mewn plastr, mowldiau cyfrwng-cymysg (ffabrig/ hylosg), mowldiau cyfansawdd, turnio
 • Patrymau ar arwynebau – technegau printio – gan gynnwys trosglwyddynnau, sgrin-brint a throswydro
 • Tanio – trydan, nwy, rakw, soda, saggar, adeiladu odynnau allanol i archwilio swyddogaeth a pherfformiad
 • Gwneuthuriad digidol – gan gynnwys meddalwedd dysgu a defnyddio argraffu 3D, torri â laser, modelu CNC

Mae'r cwrs wedi'i strwythuro i roi mewnwelediad gwerthfawr i chi i'r diwydiant cerameg wrth i chi gynllunio ar gyfer eich dyfodol – p'un ai y byddwch am sefydlu eich stiwdio chi eich hunan, astudio ymhellach neu ymuno â phractis proffesiynol. Mae cyfleoedd ar gael i gael lleoliadau gwaith mewn diwydiant, i astudio dramor neu i gydweithio ar brosiect ymchwil.

Yn eich trydedd flwyddyn gallwch gwblhau traethawd hir neu gynllun busnes a fydd yn paratoi'r ffordd ar gyfer eich gyrfa wedi i chi raddio.


Blwyddyn Un

Pwnc: Dechrau – 40 credyd
Pwnc: Dod yn - 20 credyd

Byddwch yn dechrau archwilio grym iaith deunydd. Bydd eich tymor cyntaf yn eich cyflwyno i ystod amrywiol o arferion clai – a’r sgiliau craidd megis taflu a gwaith plastr, nifer o brosesau adeiladu â’r llaw a dulliau tanio gwahanol.

Maes Un: Cydweithredu - 20 credyd*

Byddwch yn ehangu eich gorwelion drwy ymuno â myfyrwyr o gyrsiau eraill i gael cydweithio ar brosiect. Byddwch yn cael eich ysbrydoli gan ddisgyblaethau eraill i gael adeiladu ar eich profiad ac ehangu eich creadigrwydd – a defnyddio eich sgiliau a’ch mewnwelediad artistig i’w cymhwyso i’ch gwaith.

Cytser: Cysyniad - 40 credyd

Bydd y modiwl hwn yn eich cyflwyno i fyd ehangach syniadau, theori ac astudiaethau cyd-destunol i’ch helpu i ddatblygu eich sgiliau ymchwil academaidd a’ch gallu i feddwl yn feirniadol. Byddwch yn canolbwyntio ar feysydd o ddiddordeb mewn grwpiau astudio a byddwch yn ymgyfarwyddo â’r ymchwil traws-ddisgyblaethol cyffrous a’r arbenigedd sydd yn Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd.


Blwyddyn Dau

Pwnc: Creu - 40 credyd

Dyma’ch cyfle i arbrofi gyda dulliau a thechnegau gwahanol wrth i chi ddechrau diffinio eich ymarfer. Byddwch yn archwilio’r dewisiadau amrywiol y gall clai eu cynnig – a phenderfynu ar arbenigedd. Er enghraifft, gallech ganolbwyntio ar lestri bord ar gyfer y cartref, cerflunio’r ffurf dynol, patrymau ar arwynebau neu osodiadau amgylcheddol amser-seiliedig.

Maes Dau: Archwilio - 40 credyd*

Byddwch yn ehangu eich profiadau â phrosiectau heriol a fydd wedi’u dylunio i’ch annog i archwilio ac i arbrofi y tu allan i’ch disgyblaeth benodol. Bydd y cyfle gweddnewidiol hwn yn arwain at feddwl newydd ac at bethau newydd ac yn agor pob math o bosibiliadau yn y dyfodol. Byddwch yn ymgymryd â phrosiectau cyffrous a fydd yn eich herio mewn ffyrdd newydd. Hefyd gallwch ddewis teithio, cymryd lleoliad gwaith, dechrau eich busnes chi eich hunan neu roi cynnig ar rywbeth newydd.

Cytser: Bwrw golwg feirniadol - 40 credyd  

Drwy fwrw golwg feirniadol dros lenyddiaeth, cyfnodolion ac arddangosfeydd, byddwch yn hogi eich gallu i roi eich ymarfer dylunio o fewn cyd-destun. Cewch gyfleoedd hefyd i ryngweithio gyda myfyrwyr a staff a threiddio mwy i’r meysydd a fydd o ddiddordeb i chi.


Blwyddyn Tri

Pwnc: Ymchwil a Datblygu - 40 credyd

Bydd eich blwyddyn olaf yn canolbwyntio ar ymarfer proffesiynol a chynllunio gyrfa wrth i chi barhau i drawsnewid yn geramegydd â set cryf o sgiliau a llais unigryw. Byddwch yn gwneud cynlluniau ar gyfer eich dyfodol – p’un ai y byddwch am ymuno â stiwdio, dechrau eich practis eich hunan, mynd i addysgu, dod yn guradur amgueddfa neu ddewis astudio ymhellach.

Maes Tri: Arddangos - 40 credyd

Bydd eich tymor olaf yn canolbwyntio ar brosiect mawr ac ar arddangosfa o’ch gwaith. Dyma’r lle y byddwch yn dod â phopeth y byddwch wedi’i ddysgu yn ystod y cwrs at ei gilydd a bydd yn fan cychwyn ar gyfer eich gyrfa yn y dyfodol.

Cytser: Cyfraniad - 40 credyd

Bydd eich gwybodaeth yn sail i’ch ymarfer. Gallwch ddangos eich sgiliau ymchwil a dadansoddi yn eich cyflwyniad Cytser terfynol, lle y byddwch yn archwilio syniadau ar ffurfiau ysgrifenedig ac ymarferol.

*modiwlau ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg

Dysgu ac Addysgu

O’r dechrau, byddwch yn magu profiad ymarferol mewn sesiynau stiwdio a gweithdai ymarferol, gan ddatblygu eich sgiliau cerameg craidd. Bydd darlithoedd, y bydd aelodau o’r staff academaidd yn eu harwain, yn ehangu’r ddealltwriaeth ddamcaniaethol o’ch maes, a bydd seminarau llai, targedig wedi’u dylunio i roi arweiniad er mwyn boddhau mwy o alwadau deallusol ac ymarferol unigol.

A chithau’n fyfyriwr cerameg israddedig, bydd mynediad gennych i stiwdios dynodedig ac i weithdai arbenigol a, thros amser, y cyfle i ddysgu sut i ddefnyddio’r adnoddau a’r cyfarpar yn ddiogel. Yn ogystal ag addysgu a fydd yn benodol i’ch pwnc a mynediad i weithdai, bydd gan bob myfyriwr israddedig yr Ysgol Gelf a Dylunio gyfle i ymgysylltu â dysgu ac addysgu o fewn yr Ysgol gyfan, drwy fodiwlau addysgu dewisol yn yr ail flwyddyn a thrwy sesiynau cynefino â’r gweithdai y gellir eu harchebu.

Yn ogystal â’r amgylchedd gwaith ffisegol, bydd mynediad gennych i Moodle, ein hamgylchedd dysgu rhithiol dynamig, lle y caiff yr addysgu ei ledaenu a’i gyfathrebu i garfannau’r myfyrwyr.

Â’r amrywiaeth a’r cyfleoedd a fydd ar gael i’r myfyrwyr, ceir cyfle enfawr i unigolion gael bod yn bersonol annibynnol mewn ffordd sylweddol, ni fydd siwrnai unrhyw ddau fyfyriwr yr un peth.

Mae ein holl staff academaidd mor frwd o safbwynt addysgu ymarfer creadigol ag y maen nhw am eu cyfraniadau ehangach i’r maes astudio drwy eu gwaith yn artistiaid cerameg.

Yn ogystal â’r staff academaidd, mae tîm gwych o staff sy’n arbenigo mewn cerameg gan yr Ysgol Gelf a Dylunion a fydd yn gweithio yn arddangoswyr technegol sydd â’r rôl allweddol o gefnogi myfyrwyr ar ryngwyneb eu huchelgais creadigol a’i wireddu’n ffisegol. Bydd cymorth oddi wrth y staff arbenigol hyn ar gael i’r myfyrwyr rhwng 9am a 9pm o Ddydd Llun i Ddydd Iau a rhwng 9am a 5pm ar Ddydd Gwener.

Caiff teithiau astudio i bob rhan o Brydain eu cynllunio’n rheolaidd bob blwyddyn o fewn y rhaglen yn ogystal ag ambell daith astudio breswyl ryngwladol.

Mae cefnogaeth fugeiliol yn gydran allweddol o gefnogi siwrnai’r myfyrwyr drwy’r rhaglen a bydd tiwtor personol yn cael ei neilltuo i bob myfyriwr a fydd yn eu helpu i fynd drwy eu hastudiaethau, yn eu cefnogi â materion yn ymwneud â’u lles ac yn eu harwain tuag at eu trywydd proffesiynol o fewn y rhaglen.

Yn ystod eich blwyddyn gyntaf yn astudio, gall pob myfyriwr ddisgwyl derbyn rhwng 14 a 22 awr o gyswllt bob wythnos drwy gyfrwng darlithoedd, seminarau, tiwtorialau a gweithdai ymarferol.

Asesu

Ar hyd eich cyfnod astudio, fe gewch eich gwerthuso ar dri phrif maen prawf a fydd yn greiddiol i bob un o’r disgyblaethau a fydd yn cael eu haddysgu yn yr Ysgol Gelf a Dylunio:

SGILIAU:Y sgiliau ymarferol, technegol a chysyniadol y byddwch yn eu caffael yn ystod eich cwrs.

CYD-DESTUN:Eich dealltwriaeth a’ch gwybodaeth o’r cyd-destun deallusol ehangach y mae eich pwnc a’ch gwaith wedi’u lleoli ynddo. Bydd hyn yn cynnwys materion hanesyddol, amgylcheddol a moesegol y bydd eich modiwlau ‘Theori a Chyd-destun’ yn eu harchwilio.

SYNIADAU: Eich dealltwriaeth o syniadau deallusol a chreadigol o fewn eich disgyblaeth a thu hwnt, ynghyd â’ch gallu i gaffael cysyniadau newydd ac i ffurfio syniadau newydd. Caiff syniadau eu harchwilio yn eich gwaith ysgrifenedig yn ogystal â bod yn amlwg yn eich cynnydd ymarferol.

Rhoddir yr un pwysiad i bob un o’r meini prawf hyn yn ystod y broses asesu, hynny yw, ystyrir eu bod yr un mor bwysig ac allweddol i’ch datblygiad; pwyslais a fydd wedi’i ddylunio, er enghraifft, i alluogi myfyriwr a allai fod yn fedrus yn dechnegol ond a fydd yn wan yn cynhyrchu syniadau, neu fyfyriwr â llawer o ddawn greadigol a allai ei chael yn anodd troi cysyniad bras yn ddyluniad unigol cryf, i ddatblygu set o sgiliau fwy cyflawn.

Byddwn yn cynnig nifer o ffyrdd i chi gael tracio’ch cynnydd ar eich ffordd i gyflwyno’ch gwaith er mwyn ei farcio. Gan ddeall y bydd y pwyslais yn troi o gwmpas meysydd craidd sgiliau, cyd-destun a syniadau, byddwch yn ymgyfarwyddo hefyd â’r ffurflen asesu strwythuredig y bydd eich tiwtoriaid yn ei defnyddio ac yn dysgu i gysylltu’ch gwaith â chanlyniadau dysgu disgwyliedig pob briff.

Prif fathau asesu ffurfiannol yw: asesu academaidd (adborth oddi wrth eich tiwtoriaid); asesu cymheiriaid (oddi wrth y myfyrwyr ar eich cyrsiau neu’r partneriaid ar eich prosiect); a hunan-asesu (sef eich beirniadaeth chi eich hunan yng ngoleuni mathau eraill o adborth). Ond nid adborth fydd yr unig beth y byddwch yn ei dderbyn ar ddiwedd briff – yn aml bydd eich tiwtoriaid yn asesu’ch cynnydd wrth i’ch gwaith ddatblygu, gan roi adborth ffurfiannol ar brydiau allweddol lle y disgwylir y cewch eich annog i gymryd risgiau, cynnal eich cymhelliant neu ddatblygu eich syniadau cyn dyddiad cau.

Cyflogadwyedd a Gyrfaoedd​

Er y bydd eich dysgu wedi’i ddylunio i’ch datblygu yn artist, dylunydd a pherson deallusol cytbwys, bydd eich cwricwlwm wedi’i strwythuro yn yr un modd â’ch potensial mewn golwg.

Felly bydd y pwyslais a fydd wedi’i roi ar eich etheg gwaith, yn greadigol ac yn academaidd, wedi’i baru â ffocws sylweddol ar brofiad yn y byd go iawn: o adeiladu cysylltiadau ac ymgymryd â lleoliadau hyd at friffiau byw a chymorth i ffurfio’ch busnes chi eich hunan os dewiswch wneud hynny.

Gallwch ddewis dilyn trywydd penodol drwy ail a thrydedd flwyddyn eich astudiaethau lle y gallwch weithio’n agos gyda busnesau neu lansio’ch busnes eich hunan ar gyfer y foment y byddwch yn graddio. Yn eich blwyddyn olaf, yn hytrach na chyflwyno traethawd hir, gallwch ddewis llunio cynllun busnes manwl.

Ar hyd eich amser yn yr Ysgol Gelf a Dylunio byddwch yn cwrdd â gweithwyr proffesiynol o’r tu fewn i’ch diwydiant ac yn clywed oddi wrthyn nhw, ac yn hogi eich sgiliau a’ch syniadau ar gyfer mantais fasnachol a phroffesiynol. Bydd prosiectau traws-ddisgyblaethol yn eich paratoi ar gyfer gwaith tîm yn nes ymlaen a bydd briffiau byw yn eich paratoi ar gyfer dyddiadau cau a a galwadau manylebau tynn.

Mae gan yr Ysgol Gelf a Dylunio enw da yn rhyngwladol am astudiaethau ôl-raddedig a PhD mewn Cerameg ac, wedi i’r myfyrwyr gwblhau eu hastudiaethau israddedig, bydd cyfle ganddyn nhw i ddatblygu eu huchelgais academaidd a chreadigol ymhellach drwy’r llwybrau hyn.

Gofynion Mynediad a Sut i Wneud Cais

Dylai fod portffolio celf a/neu ddylunio cryf gan ymgeiswyr a byddan nhw’n dangos ymrwymiad i gelf a/neu ddylunio, ac yn ddelfrydol 5 TGAU gan gynnwys Saesneg Iaith a Mathemateg* ar radd C neu’n uwch / gradd 4 neu’n uwch (ar gyfer ymgeiswyr a fydd â chanlyniadau TGAU ddiwygiedig newydd yn Lloegr).

Yn dilyn cyfweliad ac asesiad portffolio, bydd ein cynigion nodweddiadol yn amrywio rhwng:

 • 96 - 120 pwynt wedi cwblhau Diploma Sylfaen Celf a Dylunio yn llwyddiannus a/neu
 • 96 - 120 pwynt o 2 Safon U o leiaf: Caiff Tystysgrif Her Sgiliau Bagloriaeth Cymru Uwch ei hystyried yn drydydd pwnc
 • RQF BTEC National Extended Diploma / Cambridge Technical Extended Diploma: MMM - DDM
 • 96 - 120 pwynt o gyfuniad o Scottish Highers a Scottish Advanced Highers
 • 96 - 120 pwynt o’r Irish Leaving Certificate (Highers) i gynnwys 2 x H2 radd mewn unrhyw bwnc (H4 yw’r radd leiaf a gaiff ei hystyried)
 • 96 - 120 pwynt o Ddiploma Mynediad i AU mewn pwnc perthnasol

*Ar gyfer ymgeiswyr o Gymru a fydd yn sefyll Mathemateg TGAU ddiwygiedig, byddwn yn derbyn Mathemateg neu Mathemateg – Rhifedd.

Ar gyfer ymgeiswyr na fydd ond yn cymryd 2 Safon U neu gyfwerth, neu’n gwneud cais gyda phrofiadau bywyd eraill, caiff cymwysterau a/neu gyflawniadau celf a dylunio eraill eu hystyried ynghyd â gweddill y proffil academaidd, ac efallai y gwnawn roi cynnig graddedig yn lle cynnig a fydd yn defnyddio Tariff UCAS.

Os byddwch yn astudio cyfuniad o’r uchod neu os bydd eich cymhwyster heb ei restru, a wnewch chi gysylltu â Derbyniadau neu edrych yma chwilio cyrsiau UCAS ar gyfer y gofynion mynediad. Bydd modd cael rhagor o wybodaeth ar ein gofynion mynediad ni, gan gynnwys cymwysterau oddi wrth yr UE drwy glicio yma.

Ymgeiswyr Rhyngwladol
Bydd angen i fyfyrwyr nad yw’r Saesneg yn iaith gyntaf iddyn nhw roi tystiolaeth eu bod yn rhugl i safon IELTS 6.0 neu gyfwerth. I gael manylion llawn ar sut i wneud cais a chymwysterau Saesneg Iaith, ewch i’r tudalennau rhyngwladol ar y wefan.

Y Broses Ddewis a Diwrnodau Cyfweld:
Mae’r dewis yn seiliedig ar dderbyn cais UCAS cyflawn a bod yn bresennol mewn cyfweliad yr Ysgol Gelf a Dylunio.

Bydd cael eich derbyn yn y cyfweliad yn seiliedig ar dri maen prawf:

 • Brwdfrydedd personol dros Gelf a Dylunio ac i gael eich trochi’n llwyr yn eu hymarfer a’u theori
 • Gallu a chyrhaeddiad academaidd
 • Ansawdd y gwaith, yr uchelgais a’r sgiliau a fydd wedi’u dangos mewn portffolio

I gael rhagor o wybodaeth am Ddiwrnodau Cyfweld Celf a Dylunio: cliciwch yma.

Sut i wneud cais:

Dylid gwneud ceisiadau ar gyfer y cwrs hwn ar-lein i UCAS yma: www.ucas.com/apply. Dylid gwneud ceisiadau rhan-amser yn uniongyrchol i’r Brifysgol yma: www.cardiffmet.ac.uk/selfservice

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i’n tudalennau Sut i Wneud Cais yma: 

Cydnabod Dysgu Blaenorol a Throsglwyddo Credydau i Flwyddyn 2 a 3

Os bydd diddordeb gennych i drosglwyddo credydau o sefydliad arall er mwyn astudio ym Met Caerdydd ar gyfer cwrs a fydd yn derbyn mynediad i flwyddyn 2 a/neu 3, gallwch gael rhagor o wybodaeth ar hyn a gwybodaeth ar sut i wneud cais yma: tudalen cydnabod dysgu blaenorol. Cysylltwch â Derbyniadau os bydd unrhyw ymholiadau gennych ar Gydnabod Dysgu Blaenorol.

Myfyrwyr hŷn

Ymgeisydd hŷn fydd unrhyw un a fydd dros 21 na fuodd mewn prifysgol wedi gadael yr ysgol neu goleg. Bydd Met Caerdydd yn croesawu ceisiadau oddi wrth ymgeiswyr hŷn a gellir cael rhagor o gyngor a gwybodaeth yma.

FFioedd Dysgu, Cyllid Myfyrwyr a Chostau Ychwanegol

I gael y wybodaeth ddiweddaraf ar ffioedd dysgu a’r cymorth ariannol a allai fod ar gael pan fyddwch yn y Brifysgol, ewch i www.metcaerdydd.ac.uk/study/finance/Pages/default.aspx.

Costau astudio i israddedigion yn Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd

Deunyddiau

Bydd yr Ysgol Gelf a Dylunio yn darparu amrywiaeth o ddeunyddiau sylfaenol. Bydd y rhain yn galluogi’r myfyrwyr i ddatblygu eu cymhwysedd mewn ystod o sgiliau ac i ddangos eu gallu technegol. Y myfyrwyr fydd yn bwrw’r gost am ddeunyddiau y bydd angen meintiau anghyffredin ohonyn nhw neu’r rheiny a fydd yn rhai arbenigol, drud neu anghyffredin. Rhoddir cyngor ynglŷn â sut y caiff ‘anghyffredin’ ei ddiffinio, pa ddeunyddiau y tybir eu bod yn ‘ddrud’, a rhoddir enghreifftiau o’r pethau a gaiff eu hystyried yn ‘anghyffredin’. Yn aml bydd myfyrwyr yr Ysgol Gelf a Dylunio yn dewis gwario’u harian ar ddeunyddiau y bydd yn well ganddyn nhw weithio gyda nhw, gan gynnwys llyfrau braslunio ac ysgrifbinnau, yn ogystal ag offer arbenigol o’u dewis nhw eu hunain.

Fynychaf ni ofynnir am dâl am ddefnyddio cyfarpar ar wahân i rai peiriannau arbenigol o ben uchaf y farchnad megis argraffyddion Mimaki a 3D. Bydd mynediad i FabLab Caerdydd yn amodol ar aelodaeth myfyrwyr; bydd yn gostwng ffioedd i fyfyrwyr.

I gael rhagor o wybodaeth am gostau ychwanegol cyrsiau, gan gynnwys ffioedd, gofynion cyfarpar a chostau eraill ar gyfer pob rhaglen israddedig, ewch i www.cardiffmet.ac.uk/costaucwrsychwanegol.

Teithiau maes ac ymweliadau

Bydd yr Ysgol yn talu am deithiau maes a fydd yn rhan o’r dysgu craidd. Ambell waith trefnir ymweliadau a fydd yn opsiynol ac mae’n bosib y gofynnir i’r myfyrwyr rannu’r costau. Y myfyriwr unigol fydd yn gyfrifol am gostau astudio dramor, gan gynnwys cyfnewid, lleoliadau a phrosiectau.

Cysylltu â Ni

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â’r Tîm Derbyniadau ar 029 2041 6044 neu ebost askadmissions@cardiffmet.ac.uk.

Ar gyfer ymholiadau cwrs-benodol, cysylltwch â Thiwtor Derbyniadau BA (Anrh) Cerameg, Duncan Ayscough:

Ebost: dayscough@cardiffmet.ac.uk
Ffôn: 02920 416343



Gwybodaeth Allweddol Am Y Cwrs

Cod UCAS: W232

Man Astudio:
Campws Llandaff

Ysgol:
Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd

Hyd y Cwrs:
Tair blynedd amser llawn

CWRDD Â’R TÎM
Cwrdd â’r Tîm: Duncan Ayscough

Mae'r Uwch Ddarlithydd Duncan Ayscough yn trafod ei yrfa fel arlunydd cerameg, a sut mae'n rhannu'r cyfoeth hwn o brofiad gyda'i fyfyrwyr ar y cwrs Cerameg ym Met Caerdydd

ASTUDIO CELF DRWY GYFRWNG Y GYMRAEG
Cwrdd â’r Tîm: Huw Williams

Mae'r darlithydd cyfrwng Cymraeg yn yr Ysgol Gelf a Dylunio, Huw Williams yn sôn am y manteision o astudio Celf a Dylunio yn ddwyieithog.

ARCHWILIWCH EIN CYFLEUSTERAU | TAITH RHITHIOL
Taith Gweithdy Cerameg

Ewch am dro rhithiol o'n Gweithdai Cerameg.

PROFIAD MYFYRWYR A GRADDEDIGION
Bea making a model
Sut gwnaeth Cerameg ym Met Caerdydd fy helpu i osod sylfeini ar gyfer fy ngyrfa fel Arlunydd

Mae Elin yn blogio ar sut y gwnaeth Cerameg ym Met Caerdydd ei helpu i ddatblygu'r sgiliau, y cysylltiadau a'r hyder yr oedd eu hangen arni i gychwyn ei gyrfa gelf.
Darllen mwy.

Josh drawing
Fy mhrofiad yn dysgu sgil Cermaeg newydd

Mae Elin yn myfyrio ar ei amser yn astudio Cerameg ym Met Caerdydd ac yn rhannu ei phrofiadau o ddysgu sgil Cerameg newydd.
Darllen mwy.

YMGEISIO I YSGOL CELF A DYLUNIO CAERDYDD
Beth i'w Gynnwys yn Eich Portffolio

Mae Swyddog Recriwtio Myfyrwyr a myfyriwr graddedig o Ysgol Celf a Dylunio Caerdydd, Abbie, yn rhannu ei chynghorion portffolio.

7 Peth sy'n Ein Gwneud i'n Wahanol

Mae Athro Celf a Dylunio Deon Caerdydd, Olwen Moseley, yn egluro rhai o'r pethau sy'n ein gosod ar wahân.



ADRAN DIWRNOD AGORED | BOB DYDD

Mae ein 'Diwrnod Agored Bob Dydd' rhithiol yn caniatáu i chi ddarganfod mwy am eich diddordebau cwrs, Sgwrs Fyw gyda derbyniadau, tîm llety a chyllid myfyrwyr*. Gallwch hefyd sgwrsio â’n myfyrwyr trwy Unibuddy, yn ogystal â mynd ar daith o amgylch ein llety a gweld beth sydd gan Gaerdydd i’w gynnig


Hoffet ti ymweld â ni wyneb yn wyneb?
Darganfyddwch fwy am Ddiwrnodau Agored ar y safle a Theithiau Campws trwy ddilyn y ddolen isod.



Sgwrs Fyw

Oes gennych chi gwestiwn? Gallwch Fyw Sgwrsio gyda'n Tîm Derbyn Llun-Gwener (9 am-4.30yp) ar y dudalen hon isod ar y dde. Cliciwch ar yr eicon sgwrsio hwnnw ac mae ein tîm yno i helpu. Fel arall, cliciwch ar yr eiconau isod i sgwrsio â'r gwasanaeth perthnasol *


Tîm Llety

Tîm Llety


Oes gennych chi gwestiwn am fyw mewn neuaddau?
Sgwrsio gyda'n tîm *.


Dechreuwch Sgwrs | Ewch i Dudalennau Llety
Cyllid Myfyrwyr

Cyllid Myfyrwyr


Oes gennych gwestiwn am gyllid myfyrwyr?
Sgwrsio gyda'n tîm *.


Dechreuwch Sgwrs | Tudalennau Cyllid Myfyrwyr
Our Students

Ein Myfyrwyr


Oes gennych chi gwestiwn am fywyd yng Nghaerdydd?
Sgwrsio gyda'n llysgenhadon myfyrwyr *.


Dechreuwch Sgwrs | Tudalennau Bywyd Myfyrwyr
Rhyngwladol

Rhyngwladol


Gwneud cais rhyngwladol?
Sgwrsio â'n tîm rhyngwladol *.


Dechreuwch Sgwrs | Tudalennau Rhyngwladol

* Gall argaeledd sgwrsio amrywio yn ôl gwasanaeth a gweithredu o ddydd Llun i ddydd Gwener yn unig

Archwilio

'Nid yw dewis prifysgol yn ymwneud â'ch cwrs yn unig, byddwch hefyd eisiau gweld lle y gallech fod yn treulio blynyddoedd nesaf eich bywyd - dod o hyd i'ch cartref oddi cartref. Archwiliwch ein llety a'n prifddinas wych isod.'


Taith o amgylch ein Llety

Ewch ar daith fideo 360 gradd o'n neuaddau myfyrwyr

Darganfyddwch Gaerdydd - Ein Dinas, Eich Cartref

Yn ddinas myfyrwyr wych, mae gan Gaerdydd rywbeth i bawb

Perfformiad Chwaraeon

Mae Met Caerdydd yn darparu ac yn rheoli amgylchedd Cynllun Gyrfa Ddeuol achrededig TASS sy'n caniatáu i fyfyrwyr gyflawni eu potensial academaidd ochr yn ochr â hyfforddi, chwarae a pherfformio yn eu dewis chwaraeon.


Gyda phrofiad personol o gystadlu ar y llwyfan rhyngwladol ac ymgymryd ag ymchwil o'r radd flaenaf, mae ein staff academaidd a Chwaraeon Perfformiad yn creu amgylchedd cwbl unigryw o ragoriaeth chwaraeon. Mae'r model integredig yn golygu y gallwch fod yn sicr bod ein rhaglenni'n cael eu llywio gan y gwasanaethau hyfforddi a chymorth diweddaraf, pob un wedi'i gynllunio i'ch datblygu chi fel athletwr. Ynghyd â'n partneriaethau allweddol gydag amrywiaeth o Gyrff Llywodraethu Cenedlaethol, mae ein rhaglenni'n gweithio ochr yn ochr â llwybrau talent cydnabyddedig. Darganfyddwch fwy

Gellir dod o hyd i delerau ac amodau llawn mewn perthynas â derbyn cynnig i astudio ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd trwy ymweld â www.metcaerdydd.ac.uk/terms