Skip to main content
Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd>Cyrsiau>Dylunio Cynnyrch – Gradd BA/BSc (Anrh)

Dylunio Cynnyrch – Gradd BA/BSc (Anrh)

Blwyddyn Mynediad

Mae’r pethau a fydd yn ein bywydau, y gwrthrychau rydym yn hoff ohonyn nhw, y cyfarpar y byddwn yn eu defnyddio a’r offer y byddwn yn dibynnu arnyn nhw, wedi’u datblygu gan ddylunwyr cynhyrchion.

Mae dylunydd cynhyrchion yn un sy’n datrys problemau creadigol i’r un graddau ag y bydd yn un a fydd yn adnabod problemau. Bydd yn ymateb i anghenion dynol o fewn cyd-destunau yn y byd go iawn, yn datblygu ymyriadau cynaliadwy, eu profi’n drylwyr a’u troi’n gynhyrchion a fydd yn barod i gael eu cynhyrchu a’u defnyddio.

Wedi'i hachredu gan Sefydliad y Dylunwyr Peirianneg​, mae'r radd BA/BSc Dylunio Cynnyrch ym Met Caerdydd yn rhoi'r sgiliau i chi y mae'r diwydiant cyflym hwn yn ei fynnu. Byddwch yn archwilio’r meddwl diweddaraf ym maes dylunio, egwyddorion dylunio cynaliadwy, gwyddor deunyddiau a pheirianneg, creu prototeip a chynhyrchu cyflym, ac egwyddorion dylunio person-ganolog.

Byddwch yn gweithio o fewn cyd-destunau byd go iawn ar friffiau byw, ar brosiectau rhyngddisgyblaethol a chystadlaethau creadigol i gael datblygu eich gwybodaeth o brosesau dylunio hyd at eu cynhyrchu.

P’un ai y byddwch yn dewis astudio BA neu BSc mewn Dylunio Cynhyrchion, byddwch yn magu gwybodaeth drylwyr ynglŷn â’r broses datblygu cynhyrchion ac yn gadael â’r sgiliau a’r arbenigedd y bydd eu hangen arnoch i gael bod yn ddylunydd y bydd gan eich cynhyrchion y gallu i newid bywydau.

Cynnwys y Cwrs​

Byddwch yn astudio BA neu BSc mewn Dylunio Cynhyrchion – â’r dewis i symud o un i’r llall wedi’ch blwyddyn gyntaf, wedi i chi sefydlu ymhle y bydd eich diddordebau a’ch uchelgeisiau.

BA
Byddwch yn canolbwyntio ar y sgiliau deallusol a chreadigol y bydd eu hangen arnoch i gael datblygu gwrthychau â diben, harddwch a cheinder a pherthnasedd cymdeithasol. Bydd agwedd defnyddiwr-ganolog gennych tuag at ddylunio a byddwch yn ystyried sut caiff gwrthrychau eu defnyddio mewn grwpiau cymdeithasol a sefyllfaoedd diwylliannol.

BSc
Byddwch yn canolbwyntio ar ddylunio ar gyfer gweithgynhyrchu a chydosod – gan ganolbwyntio ar faterion technegol a pheirianegol. Byddwch yn datblygu eich sgiliau logistaidd a deallusol ac yn eu defnyddio i ddatrys problemau ac i ddatblygu cynhyrchion.

Ar hyd eich astudiaethau bydd gennych ddefnydd lawn o’n cyfleusterau gweithdai helaeth a’n stiwdios dylunio arbenigol – lle y byddwch yn sicrhau gwybodaeth ymarferol am amrywiaeth o ddeunyddiau ac yn datblygu sgiliau mewn technolegau newydd a thraddodiadol o gylch cymwyseddau craidd, gan gynnwys:

 • Y Broses Ddylunio: Methodolegau â’r defnyddiwr yn ganolog, gan gynnwys Meddwl am Ddylunio a Dylunio Person-Ganolog
 • Mewnwelediadau Defnyddwyr: Ymchwil Ethnograffig, Empathi yn Offeryn Dylunydd, Profi Defnyddwyr
 • Cysyniadu 2D a 3D: Braslunio, Prototeipio Cyflym, Modelu â’r Llaw
 • Prototeipio: Arduino/Electroneg, Torri â Laser, CNC (Rheoli Rhifiadol Cyfrifiadurol), argraffu 3D, Gwaith Coed, Pwytho, Gwaith Metel, Cerameg
 • Dylunio ar gyfer Gweithgynhyrchu: Meddalwedd CAD o safon Diwydiant, CAD/CAM, Archwilio Prosesau Gweithgynhyrchu a Phriodweddau Deunyddiau
 • Technegau Cyflwyno: Illustrator, Photoshop, InDesign, Keysho
 • Gwyddor Peirianneg (BSc): Priodweddau Mecanyddol, Peiriannau a Mantais Fecanyddol, Systemau Trawsyrru Pŵer, Signalau Analog a Digidol a’u prosesu, Electroneg, Rhaglennu Cyfrifiadurol, Systemau Electromecanyddol

Mae'r graddau BA a BSc yn darparu cyfleoedd hanfodol i chi gael profi sut y bydd dylunio cynhyrchion yn gweithio yn y byd go iawn – â briffiau byw, lleoliadau mewn diwydiant, prosiectau ymchwil, ac opsiynau i astudio dramor. Yn eich blwyddyn olaf, gallwch ddewis cwblhau cynllun busnes, adroddiad technegol, neu draethawd hir i’ch helpu i nesáu at nod eich gyrfa.


Blwyddyn Un

Pwnc: Dylunio: Delweddu a Chyflwyno - 40 credyd
Pwnc: Dylunio: Deunyddiau a Phrosesau - 20 credyd

Yn eich tymor cyntaf byddwch yn darganfod yr hyn mae’n ei olygu i fod yn ddylunydd cynhyrchion yn yr 21ain Ganrif. Byddwch yn asesu ac yn gwerthuso sut y gwnaeth dylunwyr cynhyrchion siapio perthnasoedd rhwng bodau dynol a thechnoleg – a’r rolau allweddol a fydd ganddyn nhw wrth fynd i’r afael â materion cymdeithasol, economaidd, diwylliannol ac amgylcheddol.

Hanfodion Ymchwil - 20 credyd*
Nod y modiwl hwn yw datblygu sgiliau ymchwil academaidd craidd myfyrwyr gan gynnwys dod o hyd i ffynonellau, gwerthuso hygrededd, a dadansoddi gwybodaeth. Bydd yn darparu'r sylfeini a fydd yn galluogi myfyrwyr i feithrin eu hyder i gymryd rhan mewn disgwrs damcaniaethol a deialogau sy'n seiliedig ar syniadau a fydd yn ofynnol trwy gydol eu hastudiaethau israddedig.

Dealltwriaeth Ryngddisgyblaethol - 40 credyd
Nod y modiwl hwn yw eich cyflwyno i egwyddorion gweithio Rhyngddisgyblaethol: gweithio ar y cyd, meddwl a myfyrio'n feirniadol. Bydd prosiectau o fewn y modiwl yn eich herio i weithio gyda disgyblaeth arall i archwilio thema neu her gymdeithasol a diwylliannol​.

Blwyddyn Dau

Pwnc: Y Dylunydd Cynhyrchion Gweithredol - 40 credyd
Byddwch yn dewis prosiect dylunio ac yn ei ddefnyddio i ddatblygu dull creadigol ar gyfer cynhyrchu a datblygu cysyniadau. Byddwch yn archwilio arbenigedd ymchwil mewn meysydd megis defnyddioldeb, dylunio â’r ffocws ar y farchnad, methodoleg cynhyrchu uwch, cysyniadu technegol a systemau deunyddiol. A byddwch yn dechrau adnabod eich arbenigedd unigol – a sut y gallwch siapio eich ymarfer.

Cytser: Gwyddor Peirianneg - 40 credyd (BSc yn unig)
Byddwch yn archwilio nifer o bynciau mewn cyfres o ddarlithoedd, seminarau a sesiynau mewn labordai a gweithdai.

Heriau'r 21ain Ganrif - 40 credyd (BA yn unig)
Mae'r modiwl Heriau'r 21ain Ganrif yn adeiladu ar y cyflwyniad i ddatrys problemau rhyngddisgyblaethol a ddatblygwyd ar lefel 4 i barhau i fireinio, a dechrau cymhwyso, eich setiau sgiliau trwy brosiectau byd go iawn a briffiau byw. Bydd prosiectau'n mynd i'r afael â Heriau'r 21ain Ganrif i ddatblygu eich sgiliau arwain, cydweithio, llythrennedd/meddwl beirniadol yn y dyfodol.

Cyd-destunau Byd Go Iawn - 20 credyd
Mae'r modiwl Cyd-destunau Byd Go Iawn yn eich herio i gymhwyso'r ymwybyddiaeth leol a'r sgiliau meddwl am y dyfodol i ddefnyddio'ch ymarfer eich hun wrth greu neu hyrwyddo gwerth ar gyfer amrywiaeth o randdeiliaid a chymunedau allanol.

Cynnig Ymchwil - 20 credyd*
Mae'r Cynnig Ymchwil yn cynnig cyfle i chi gryfhau eich sgiliau ymchwil, atgyfnerthu eich profiad ymchwil a chyfeirio eich cyfraniad lefel 6 o amgylch ymholiad o'ch dewis sydd wedi'i ysbrydoli gan eich dysgu ar draws yr holl fodiwlau ar lefel 4 a 5. Defnyddir y cynnig ymchwil hwn i barhau â'ch datblygiad personol a phroffesiynol ar lefel 6 lle byddwch yn nodi llwybr ar gyfer eich ymholiad eich hun.

Blwyddyn Tri

Pwnc: Y Dylunydd Cynhyrchion Proffesiynol - 60 credyd
Dyma’r amser i fynd â’ch ymarfer creadigol a’ch gallu proffesiynol ymhellach. Byddwch yn ymgymryd â briff o gystadleuaeth dylunio cynhyrchion genedlaethol neu ryngwladol – neu’n gweithio i ddatrys angen yn y farchnad y gwnaethoch chi neu eich noddwr o ddiwydiant ei adnabod.

Profiad Ymarferol - 20 credyd
Nod y modiwl yw cefnogi eich parodrwydd i ddatblygu eich gyrfa broffesiynol unigryw. Bydd yn ymgorffori priodoleddau sy'n adlewyrchu gofynion ymarfer yn y byd go iawn sy'n cyd-fynd â'ch disgyblaeth arbenigol. Cewch gyfle i fyfyrio ar sut mae eich profiadau dros y 3 blynedd diwethaf wedi caniatáu ichi ddatblygu'n weithiwr proffesiynol wrth baratoi ar gyfer gwaith lefel graddedig, astudio parhaus, ymchwil, a mentrau entrepreneuraidd.

Cyfraniad - 40 credyd*
Mae eich ymarfer yn seiliedig ar eich gwybodaeth. Cewch gyfleu i arddangos eich sgiliau ymchwil a dadansoddi yn eich cyflwyniad ymchwil terfynol, lle byddwch yn archwilio syniadau ar ffurf ysgrifenedig ac ymarferol​.​

*modiwlau ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg

Dysgu ac Addysgu

Mae'r holl raglenni o fewn YGDC yn cael eu cyflwyno trwy ddull dysgu yn y stiwdio. Mae dysgu yn y stiwdio yn darparu amgylchedd dysgu dilys sy'n meithrin adeiladu cymunedol ar lefel carfan, dysgu gan gyfoedion tra'n ddilys i ofynion y disgyblaethau unigol. Mae pob gofod stiwdio wedi'i deilwra i anghenion y disgyblaethau y bydd myfyrwyr yn cael amrywiaeth o gyfleoedd dysgu oddi mewn iddynt gan gynnwys:

Seminarau grŵp, beirniadaethau grŵp a chyflwyniadau, tiwtorialau un i un, gweithdai technegol, dysgu cyfoedion, dysgu annibynnol dan arweiniad.

Mae myfyrwyr yn cymryd arweiniad arwyddocaol yn eu hastudiaethau, yn datblygu eu ffocws ymchwil a'u sylfaen arbenigedd eu hunain ac yn cymryd rhan weithredol yn y broses asesu a'r modd y caiff eu harbenigedd unigol ei fynegi a'i brofi.

Bydd myfyrwyr yn cael eu cefnogi wrth iddynt weithio'n annibynnol fel eu bod yn gallu cynhyrchu dysgu arwyddocaol ac unigryw trwy ymarfer trwyadl, hunangyfeiriedig a chydweithredol.

Asesu

Ar hyd eich cyfnod astudio, fe gewch eich gwerthuso ar dri phrif maen prawf a fydd yn greiddiol i bob un o’r disgyblaethau a fydd yn cael eu haddysgu yn yr Ysgol Gelf a Dylunio:

SGILIAU: Y sgiliau ymarferol, technegol a chysyniadol y byddwch yn eu caffael yn ystod eich cwrs.

CYD-DESTUN: Eich dealltwriaeth a’ch gwybodaeth o’r cyd-destun deallusol ehangach y mae eich pwnc a’ch gwaith wedi’i leoli ynddo. Bydd hyn yn cynnwys materion hanesyddol, amgylcheddol a moesegol y bydd eich modiwlau ‘Theori a Chyd-destun’ yn eu harchwilio.

SYNIADAU: Eich dealltwriaeth o syniadau deallusol a chreadigol o fewn i’ch disgyblaeth a thu hwnt, ynghyd â’ch gallu i gaffael cysyniadau newydd ac i ffurfio syniadau newydd. Caiff syniadau eu harchwilio yn eich gwaith ysgrifenedig, yn ogystal â bod yn amlwg yn eich cynnydd ymarferol.

Rhoddir yr un pwysiad i bob un o’r meini prawf hyn yn ystod y broses asesu, hynny yw, ystyrir eu bod yr un mor bwysig ac allweddol i’ch datblygiad; pwyslais a fydd wedi’i ddylunio, er enghraifft, i alluogi myfyriwr a allai fod yn fedrus yn dechnegol ond a fydd yn wan yn cynhyrchu syniadau, neu fyfyriwr â llawer o ddawn greadigol a allai ei chael yn anodd troi cysyniad bras yn ddyluniad unigol cryf, i ddatblygu set o sgiliau fwy cyflawn.

Byddwn yn cynnig nifer o ffyrdd i chi gael tracio’ch cynnydd ar eich ffordd i gyflwyno’ch gwaith er mwyn ei farcio. Gan ddeall y bydd y pwyslais yn troi o gwmpas meysydd craidd sgiliau, cyd-destun a syniadau, byddwch yn ymgyfarwyddo hefyd â’r ffurflen asesu strwythuredig y bydd eich tiwtoriaid yn ei defnyddio ac yn dysgu i gysylltu’ch gwaith â chanlyniadau dysgu disgwyliedig pob briff.

Prif fathau asesu ffurfiannol yw: asesu academaidd (adborth oddi wrth eich tiwtoriaid); asesu cymheiriaid (oddi wrth y myfyrwyr ar eich cyrsiau neu’r partneriaid ar eich prosiect); a hunan-asesu (sef eich beirniadaeth chi eich hunan yng ngoleuni mathau eraill o adborth). Ond nid adborth fydd yr unig beth y byddwch yn ei dderbyn ar ddiwedd briff – yn aml bydd eich tiwtoriaid yn asesu’ch cynnydd wrth i’ch gwaith ddatblygu, gan roi adborth ffurfiannol ar brydiau allweddol lle y disgwylir y cewch eich annog i gymryd risgiau, cynnal eich cymhelliant neu ddatblygu eich syniadau cyn dyddiad cau.

Cyflogadwyedd a Gyrfaoedd

Mae'r BA a'r BSc yn rhoi cyfleoedd hanfodol i chi brofi sut mae dylunio cynnyrch yn gweithio yn y byd go iawn. Byddwch yn cymryd rhan mewn briffiau byw, prosiectau rhyngddisgyblaethol, ac yn herio'ch creadigrwydd trwy gymryd rhan mewn cystadlaethau. Mae ein hymrwymiad i'ch twf a'ch llwyddiant yn ymestyn yn fyd-eang, gyda chyfleoedd ar gyfer lleoliadau diwydiant amhrisiadwy, prosiectau ymchwil a'r opsiwn i astudio dramor. Byddwn yn eich arfogi â set gynhwysfawr o brofiadau a sgiliau gan sicrhau eich bod yn barod ar gyfer byd deinamig dylunio cynnyrch.

Mae ein graddedigion wedi mynd ymlaen i greu gyrfaoedd llwyddiannus mewn ystod eang o gyd-destunau gyda Dyson, Panasonic, Jaguar Land Rover, Safran, DS Smith, Frontier Medical, Olympus Surgical, Haughton Designs, Bisley, Orangebox, Royal Mint, Kinner Dufort, PDR, Cyden, Principality a DVSA. Mae eraill wedi symud ymlaen i astudiaethau ôl-raddedig gydag Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd.​

Gallwch ddewis dilyn trywydd penodol drwy ail a thrydedd flwyddyn eich astudiaethau lle y gallwch weithio’n agos gyda busnesau neu lansio’ch busnes eich hunan o’r foment y byddwch yn graddio. Yn eich blwyddyn olaf, yn hytrach na chyflwyno traethawd hir, gallwch ddewis llunio cynllun busnes manwl.

Ar hyd eich amser yn yr Ysgol Gelf a Dylunio byddwch yn cwrdd â gweithwyr proffesiynol o’r tu fewn i’ch diwydiant ac yn clywed oddi wrthyn nhw, ac yn hogi eich sgiliau a’ch syniadau ar gyfer mantais fasnachol a phroffesiynol. Bydd prosiectau traws-ddisgyblaethol yn eich paratoi ar gyfer gwaith tîm yn nes ymlaen a bydd briffiau byw yn eich paratoi ar gyfer dyddiadau cau a a galwadau manylebau tynn.

Gofynion Mynediad a Sut i Wneud Cais

Cynigion Nodweddiadol

 • Pwyntiau tariff: 96-120
 • Cynnig cyd-destunol: Gweler ein tudalen cynigion cyd-destunol.
 • TGAU: Yn ddelfrydol, pum TGAU ar Radd C / 4 neu uwch, gan gynnwys Saesneg Iaith / Cymraeg Iaith Gyntaf, Mathemateg / Mathemateg – Rhifedd.
 • Gofyniad Iaith Saesneg: IELTS Academaidd 6.0 yn gyffredinol gydag o leiaf 5.5 ym mhob elfen, neu gyfwerth.
 • Safon Uwch: O leiaf tair Safon Uwch. Mae angen Gradd C neu uwch mewn pwnc Gwyddonol, Mathemateg neu Dechnoleg ar gyfer y BSc. Bagloriaeth Cymru – Ystyrir Tystysgrif Her Sgiliau Uwch fel trydydd pwnc.
 • Diploma Cenedlaethol BTEC / Diploma Estynedig Technegol Caergrawnt: MMM-DDM
 • Lefel T: Mae angen pwnc Gwyddonol, Mathemateg neu Dechnoleg ar gyfer y BSc.
 • Diploma Mynediad i Addysg Uwch: Mae angen pwnc Gwyddonol, Mathemateg neu Dechnoleg ar gyfer y BSc.
 • Diploma Bagloriaeth Ryngwladol (IB): 26 pwynt. Mae angen pwnc Gwyddonol, Mathemateg neu Dechnoleg ar gyfer y BSc.
 • Tystysgrif Gadael Iwerddon: Mae angen pwnc Gwyddonol, Mathemateg neu Dechnoleg ar gyfer y BSc. Ystyrir pynciau lefel uwch yn unig gydag isafswm gradd H4.
 • Advanced Highers yr Alban: Mae angen pwnc Gwyddonol, Mathemateg neu Dechnoleg ar gyfer y BSc.
 • Gofynion eraill:Cyfweliad ac adolygiad portffolio llwyddiannus. Bydd gofyn i ymgeiswyr gyflwyno portffolio digidol.

Derbynnir cyfuniadau o’r cymwysterau uchod os ydyn nhw’n cwrdd â’n gofynion lleiaf. Os nad yw eich cymwysterau wedi’u rhestru, cysylltwch â Derbyniadau neu cyfeiriwch at Chwiliad Cwrs UCAS.

Mae rhagor o wybodaeth ar gymwysterau Tramor i’w gweld yma.

Os ydych yn ymgeisydd hŷn, mae gennych brofiad perthnasol neu RPL yr hoffech i ni ei ystyried, cysylltwch â Derbyniadau.


Sut i Ymgeisio

Mae rhagor o wybodaeth ar sut i ymgeisio i’w gweld yma.

Ffioedd Dysgu, Cyllid Myfyrwyr A Chostau Ychwanegol

I gael y wybodaeth ddiweddaraf ar ffioedd dysgu a’r cymorth ariannol a allai fod ar gael pan fyddwch yn y Brifysgol, ewch i www.metcaerdydd.ac.uk/study/finance/Pages/default.aspx.

Costau astudio i israddedigion yn Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd

Deunyddiau

Bydd yr Ysgol Gelf a Dylunio yn darparu amrywiaeth o ddeunyddiau sylfaenol. Bydd y rhain yn galluogi’r myfyrwyr i ddatblygu eu cymhwysedd mewn ystod o sgiliau ac i ddangos eu gallu technegol. Y myfyrwyr fydd yn bwrw’r gost am ddeunyddiau y bydd angen meintiau anghyffredin ohonyn nhw neu’r rheiny a fydd yn rhai arbenigol, drud neu anghyffredin. Rhoddir cyngor ynglŷn â sut y caiff ‘anghyffredin’ ei ddiffinio, pa ddeunyddiau y tybir eu bod yn ‘ddrud’, a rhoddir enghreifftiau o’r pethau a gaiff eu hystyried yn ‘anghyffredin’. Yn aml bydd myfyrwyr yr Ysgol Gelf a Dylunio yn dewis gwario’u harian ar ddeunyddiau y bydd yn well ganddyn nhw weithio gyda nhw, gan gynnwys llyfrau braslunio ac ysgrifbinnau, yn ogystal ag offer arbenigol o’u dewis nhw eu hunain.

Fynychaf ni ofynnir am dâl am ddefnyddio cyfarpar ar wahân i rai peiriannau arbenigol o ben uchaf y farchnad megis argraffyddion Mimaki a 3D. Bydd mynediad i FabLab Caerdydd yn amodol ar aelodaeth myfyrwyr; bydd yn gostwng ffioedd i fyfyrwyr.

gael rhagor o wybodaeth am gostau ychwanegol cyrsiau, gan gynnwys ffioedd, gofynion cyfarpar a chostau eraill ar gyfer pob rhaglen israddedig, ewch i www.cardiffmet.ac.uk/costaucwrsychwanegol.


Teithiau maes ac ymweliadau

Bydd yr Ysgol yn talu am deithiau maes a fydd yn rhan o’r dysgu craidd. Ambell waith trefnir ymweliadau a fydd yn opsiynol ac mae’n bosib y gofynnir i’r myfyrwyr rannu’r costau. Y myfyriwr unigol fydd yn gyfrifol am gostau astudio dramor, gan gynnwys cyfnewid, lleoliadau a phrosiectau.

Cysylltu â Ni

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â’r Tîm Derbyniadau ar 029 2041 6044 neu ebost askadmissions@cardiffmet.ac.uk.

Ar gyfer ymholiadau cwrs-benodol, cysylltwch â’r Tiwtor Derbyniadau, Clara Watkins cwatkins@cardiffmet.ac.uk

Ar gyfer ymholiadau ynglŷn â phrosiectau dylunio cynhyrchion masnachol a gwybodaeth ar redeg prosiect diwydiant byw, cysylltwch â Thiwtor Derbyniadau BA/BSc (Anrh) Dylunio Cynhyrchion, Joe Venables:

Ebost: jvenables@cardiffmet.ac.ukRydyn ni’n ymdrechu i gyflwyno cyrsiau yn unol â’r disgrifiad ac ni fyddwn fel arfer yn gwneud newidiadau i gyrsiau, fel teitl, cynnwys, dull cyflwyno a darpariaeth addysgu’r cwrs. Fodd bynnag, gall fod yn angenrheidiol i’r brifysgol wneud newidiadau yn narpariaeth y cwrs cyn neu ar ôl cofrestru. Mae’n cadw’r hawl i wneud amrywiadau i gynnwys neu ddulliau cyflwyno, gan gynnwys terfynu neu gyfuno cyrsiau os ystyrir bod camau gweithredu o’r fath yn angenrheidiol. Darllenwch ein Telerau ac Amodau i gael y wybodaeth lawn.

Gwybodaeth Allweddol Am Y Cwrs

Codau UCAS:

BA
W240 - gradd 3 blynedd​

BSc
W241 - gradd 3 blynedd

Man Astudio:
Campws Llandaf

Ysgol:
Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd

Hyd y Cwrs:
Tair blynedd amser llawn. Pedair blynedd amser llawn​ os yn ymgymryd â lleoliad rhyngosod blwyddyn o hyd.​​​​​​

Uchafbwyntiau Gradd

Mae'r darlithydd Joe Venables yn esbonio'r hyn sydd gan y cwrs gradd BA / BSc (Anrh) Dylunio Cynnyrch yn Ysgol Dylunio Celf Caerdydd i'w gynnig.

Cwrdd â’r Tîm: Clara Watkins

Mae'r Uwch Ddarlithydd Clara Watkins yn trafod ei hangerdd am ddylunio, a sut mae ei phrofiad mewn ymchwil a diwydiant yn helpu i baratoi myfyrwyr Dylunio Cynnyrch Met Caerdydd ar gyfer eu gyrfaoedd eu hunain.

ASTUDIO CELF DRWY GYFRWNG Y GYMRAEG
Cwrdd â’r Tîm: Huw Williams

Mae'r darlithydd cyfrwng Cymraeg yn yr Ysgol Gelf a Dylunio, Huw Williams yn sôn am y manteision o astudio Celf a Dylunio yn ddwyieithog.

YMGEISIO I YSGOL CELF A DYLUNIO CAERDYDD
Beth i'w Gynnwys yn Eich Portffolio

Mae Swyddog Recriwtio Myfyrwyr a myfyriwr graddedig o Ysgol Celf a Dylunio Caerdydd, Abbie, yn rhannu ei chynghorion portffolio.