Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd>Cyrsiau>Dylunio Cynnyrch – Gradd BA/BSc (Anrh)

Dylunio Cynnyrch – Gradd BA/BSc (Anrh)

Mae’r pethau a fydd yn ein bywydau, y gwrthrychau rydym yn hoff ohonyn nhw, y cyfarpar y byddwn yn eu defnyddio a’r offer y byddwn yn dibynnu arnyn nhw, wedi’u datblygu gan ddylunwyr cynhyrchion.

Mae dylunydd cynhyrchion yn un sy’n datrys problemau creadigol i’r un graddau ag y bydd yn un a fydd yn adnabod problemau. Bydd yn ymateb i anghenion dynol o fewn cyd-destunau yn y byd go iawn, yn datblygu ymyriadau cynaliadwy, eu profi’n drylwyr a’u troi’n gynhyrchion a fydd yn barod i gael eu cynhyrchu a’u defnyddio.

Bydd gradd BA/BSc Dylunio Cynhyrchion ym Met Caerdydd yn rhoi’r sgiliau i chi y bydd eu hangen arnoch yn y diwydiant hwn sy’n symud yn gyflym. Byddwch yn archwilio’r meddwl diweddaraf ym maes dylunio, egwyddorion dylunio cynaliadwy, gwyddor deunyddiau a pheirianneg, creu prototeip a chynhyrchu cyflym, ac egwyddorion dylunio person-ganolog.

Byddwch yn gweithio o fewn cyd-destunau byd go iawn ar friffiau byw, ar brosiectau rhyngddisgyblaethol a chystadlaethau creadigol i gael datblygu eich gwybodaeth o brosesau dylunio hyd at eu cynhyrchu.

P’un ai y byddwch yn dewis astudio BA neu BSc mewn Dylunio Cynhyrchion, byddwch yn magu gwybodaeth drylwyr ynglŷn â’r broses datblygu cynhyrchion ac yn gadael â’r sgiliau a’r arbenigedd y bydd eu hangen arnoch i gael bod yn ddylunydd y bydd gan eich cynhyrchion y gallu i newid bywydau.


Mae’r wybodaeth ar y cwrs sydd ar y tudalen hwn yn berthnasol i fynediad yn 2022.

Cynnwys y Cwrs​

Byddwch yn astudio BA neu BSc mewn Dylunio Cynhyrchion – â’r dewis i symud o un i’r llall wedi’ch blwyddyn gyntaf, wedi i chi sefydlu ymhle y bydd eich diddordebau a’ch uchelgeisiau.

BA
Byddwch yn canolbwyntio ar y sgiliau deallusol a chreadigol y bydd eu hangen arnoch i gael datblygu gwrthychau â diben, harddwch a cheinder a pherthnasedd cymdeithasol. Bydd agwedd defnyddiwr-ganolog gennych tuag at ddylunio a byddwch yn ystyried sut caiff gwrthrychau eu defnyddio mewn grwpiau cymdeithasol a sefyllfaoedd diwylliannol.

BSc
Byddwch yn canolbwyntio ar ddylunio ar gyfer gweithgynhyrchu a chydosod – gan ganolbwyntio ar faterion technegol a pheirianegol. Byddwch yn datblygu eich sgiliau logistaidd a deallusol ac yn eu defnyddio i ddatrys problemau ac i ddatblygu cynhyrchion.

Ar hyd eich astudiaethau bydd gennych ddefnydd lawn o’n cyfleusterau gweithdai helaeth a’n stiwdios dylunio arbenigol – lle y byddwch yn sicrhau gwybodaeth ymarferol am amrywiaeth o ddeunyddiau ac yn datblygu sgiliau mewn technolegau newydd a thraddodiadol o gylch cymwyseddau craidd, gan gynnwys:

 • Y Broses Ddylunio: Methodolegau â’r defnyddiwr yn ganolog, gan gynnwys Meddwl am Ddylunio a Dylunio Person-Ganolog
 • Mewnwelediadau Defnyddwyr: Ymchwil Ethnograffig, Empathi yn Offeryn Dylunydd, Profi Defnyddwyr
 • Cysyniadu 2D a 3D: Braslunio, Prototeipio Cyflym, Modelu â’r Llaw
 • Prototeipio: Arduino/Electroneg, Torri â Laser, CNC (Rheoli Rhifiadol Cyfrifiadurol), argraffu 3D, Gwaith Coed, Pwytho, Gwaith Metel, Cerameg
 • Dylunio ar gyfer Gweithgynhyrchu: Meddalwedd CAD o safon Diwydiant, CAD/CAM, Archwilio Prosesau Gweithgynhyrchu a Phriodweddau Deunyddiau
 • Technegau Cyflwyno: Illustrator, Photoshop, InDesign, Keysho
 • Gwyddor Peirianneg (BSc): Priodweddau Mecanyddol, Peiriannau a Mantais Fecanyddol, Systemau Trawsyrru Pŵer, Signalau Analog a Digidol a’u prosesu, Electroneg, Rhaglennu Cyfrifiadurol, Systemau Electro Mecanyddol

Bydd y BA a’r BSc yn rhoi cyfleoedd hanfodol i chi gael profi sut y bydd dylunio cynhyrchion yn gweithio yn y byd go iawn – â briffiau byw, lleoliadau mewn diwydiant, prosiectau ymchwil, ac opsiynau i astudio dramor. Yn eich blwyddyn olaf, gallwch ddewis cwblhau cynllun busnes, adroddiad technegol, neu draethawd hir i’ch helpu i nesáu at nod eich gyrfa.


Blwyddyn Un

Pwnc: Dylunio: Delweddu a Chyflwyno – 40 credyd a Dylunio: Deunyddiau a Phrosesau - 20 credyd

Yn eich tymor cyntaf byddwch yn darganfod yr hyn mae’n ei olygu i fod yn ddylunydd cynhyrchion yn yr 21ain Ganrif.

Byddwch yn asesu ac yn gwerthuso sut y gwnaeth dylunwyr cynhyrchion siapio perthnasoedd rhwng bodau dynol a thechnoleg – a’r rolau allweddol a fydd ganddyn nhw wrth fynd i’r afael â materion cymdeithasol, economaidd, diwylliannol ac amgylcheddol.


Maes Un: Cydweithredu – 20 credyd*

Byddwch yn ehangu eich gorwelion drwy ymuno â myfyrwyr o gyrsiau eraill i gael cydweithio ar brosiect. Byddwch yn cael eich ysbrydoli gan ddisgyblaethau eraill i gael adeiladu ar eich profiad ac ehangu eich creadigrwydd – a defnyddio eich sgiliau a’ch mewnwelediad artistig i’w cymhwyso i’ch gwaith.


Cytser: Cysyniad – 40 credyd

Bydd y modiwl hwn yn eich cyflwyno i fyd ehangach syniadau, theori ac astudiaethau cyd-destunol i’ch helpu i ddatblygu eich sgiliau ymchwil academaidd a’ch gallu i feddwl yn feirniadol. Byddwch yn canolbwyntio ar feysydd o ddiddordeb mewn grwpiau astudio a byddwch yn ymgyfarwyddo â’r ymchwil traws-ddisgyblaethol cyffrous a’r arbenigedd sydd yn Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd.Blwyddyn Dau

Pwnc – Y Dylunydd Cynhyrchion Gweithredol – 40 credyd
Byddwch yn dewis prosiect dylunio ac yn ei ddefnyddio i ddatblygu dull creadigol ar gyfer cynhyrchu a datblygu cysyniadau. Byddwch yn archwilio arbenigedd ymchwil mewn meysydd megis defnyddioldeb, dylunio â’r ffocws ar y farchnad, methodoleg cynhyrchu uwch, cysyniadu technegol a systemau deunyddiol. A byddwch yn dechrau adnabod eich arbenigedd unigol – a sut y gallwch siapio eich ymarfer.


Maes Dau: Archwilio – 40 credyd*

Byddwch yn ehangu eich profiadau â phrosiectau heriol a fydd wedi’u dylunio i’ch annog i archwilio ac i arbrofi y tu allan i’ch disgyblaeth benodol. Bydd y cyfle gweddnewidiol hwn yn arwain at feddwl newydd ac at bethau newydd ac yn agor pob math o bosibiliadau yn y dyfodol. Byddwch yn ymgymryd â phrosiectau cyffrous a fydd yn eich herio mewn ffyrdd newydd. Hefyd gallwch ddewis teithio, cymryd lleoliad gwaith, dechrau eich busnes chi eich hunan neu roi cynnig ar rywbeth newydd.


Cytser: Bwrw golwg feirniadol (BA yn unig) – 40 credyd

Drwy fwrw golwg feirniadol dros lenyddiaeth, cyfnodolion ac arddangosfeydd, byddwch yn hogi eich gallu i roi eich ymarfer dylunio o fewn cyd-destun. Cewch gyfleoedd hefyd i arbenigo yn y meysydd a fydd o ddiddordeb i chi.


Cytser: Gwyddor Peirianneg (BSc yn unig) – 40 credyd

Byddwch yn archwilio nifer o bynciau mewn cyfres o ddarlithoedd, seminarau a sesiynau mewn labordai a gweithdai.


Blwyddyn Tri

Pwnc – Y Dylunydd Cynhyrchion Proffesiynol - 40 credyd
Dyma’r amser i fynd â’ch ymarfer creadigol a’ch gallu proffesiynol ymhellach. Byddwch yn ymgymryd â briff o gystadleuaeth dylunio cynhyrchion genedlaethol neu ryngwladol – neu’n gweithio i ddatrys angen yn y farchnad y gwnaethoch chi neu eich noddwr o ddiwydiant ei adnabod.


Maes Tri: Arddangos – 40 credyd

Bydd eich tymor olaf yn canolbwyntio ar brosiect mawr ac ar arddangosfa o’ch gwaith. Dyma’r lle y byddwch yn dod â phopeth y byddwch wedi’i ddysgu yn ystod y cwrs at ei gilydd a bydd yn fan cychwyn ar gyfer eich gyrfa yn y dyfodol.


Cytser: Cyfraniad – 40 credyd

Bydd eich gwybodaeth yn sail i’ch ymarfer. Gallwch ddangos eich sgiliau ymchwil a dadansoddi yn eich cyflwyniad Cytser terfynol, lle y byddwch yn archwilio syniadau ar ffurfiau ysgrifenedig ac ymarferol.


Cytser: Adroddiad Ymchwil Technegol (BSc yn unig) - 40 credyd

Byddwch yn dangos eich gwybodaeth a’ch gallu gydag adroddiad ymchwil technegol a fydd rhwng 8,000 a 10,000 o eiriau.​

*modiwlau ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg

Dysgu ac Addysgu

O’r dechrau byddwch yn magu profiad ymarferol mewn sesiynau stiwdio ymarferol ac mewn gweithdai – yn datblygu eich sgiliau deunyddiau craidd. Bydd darlithoedd, o dan arweiniad aelodau o’r staff academaidd, yn ehangu eich dealltwriaeth ddamcaniaethol o’ch maes, a bydd seminarau llai â thargedau wedi’u dylunio i gynnig arweiniad er mwyn boddhau galwadau deallusol ac ymarferol unigol eraill.

Yn ystod eich blwyddyn gyntaf yn astudio, gall pob myfyriwr ddisgwyl derbyn rhwng 14 a 22 awr o gyswllt bob wythnos drwy gyfrwng darlithoedd, seminarau, tiwtorialau a gweithdai ymarferol.

Asesu

Ar hyd eich cyfnod astudio, fe gewch eich gwerthuso ar dri phrif maen prawf a fydd yn greiddiol i bob un o’r disgyblaethau a fydd yn cael eu haddysgu yn yr Ysgol Gelf a Dylunio:

SGILIAU: Y sgiliau ymarferol, technegol a chysyniadol y byddwch yn eu caffael yn ystod eich cwrs.

CYD-DESTUN: Eich dealltwriaeth a’ch gwybodaeth o’r cyd-destun deallusol ehangach y mae eich pwnc a’ch gwaith wedi’i leoli ynddo. Bydd hyn yn cynnwys materion hanesyddol, amgylcheddol a moesegol y bydd eich modiwlau ‘Theori a Chyd-destun’ yn eu harchwilio.

SYNIADAU: Eich dealltwriaeth o syniadau deallusol a chreadigol o fewn i’ch disgyblaeth a thu hwnt, ynghyd â’ch gallu i gaffael cysyniadau newydd ac i ffurfio syniadau newydd. Caiff syniadau eu harchwilio yn eich gwaith ysgrifenedig, yn ogystal â bod yn amlwg yn eich cynnydd ymarferol.

Rhoddir yr un pwysiad i bob un o’r meini prawf hyn yn ystod y broses asesu, hynny yw, ystyrir eu bod yr un mor bwysig ac allweddol i’ch datblygiad; pwyslais a fydd wedi’i ddylunio, er enghraifft, i alluogi myfyriwr a allai fod yn fedrus yn dechnegol ond a fydd yn wan yn cynhyrchu syniadau, neu fyfyriwr â llawer o ddawn greadigol a allai ei chael yn anodd troi cysyniad bras yn ddyluniad unigol cryf, i ddatblygu set o sgiliau fwy cyflawn.

Byddwn yn cynnig nifer o ffyrdd i chi gael tracio’ch cynnydd ar eich ffordd i gyflwyno’ch gwaith er mwyn ei farcio. Gan ddeall y bydd y pwyslais yn troi o gwmpas meysydd craidd sgiliau, cyd-destun a syniadau, byddwch yn ymgyfarwyddo hefyd â’r ffurflen asesu strwythuredig y bydd eich tiwtoriaid yn ei defnyddio ac yn dysgu i gysylltu’ch gwaith â chanlyniadau dysgu disgwyliedig pob briff.

Prif fathau asesu ffurfiannol yw: asesu academaidd (adborth oddi wrth eich tiwtoriaid); asesu cymheiriaid (oddi wrth y myfyrwyr ar eich cyrsiau neu’r partneriaid ar eich prosiect); a hunan-asesu (sef eich beirniadaeth chi eich hunan yng ngoleuni mathau eraill o adborth). Ond nid adborth fydd yr unig beth y byddwch yn ei dderbyn ar ddiwedd briff – yn aml bydd eich tiwtoriaid yn asesu’ch cynnydd wrth i’ch gwaith ddatblygu, gan roi adborth ffurfiannol ar brydiau allweddol lle y disgwylir y cewch eich annog i gymryd risgiau, cynnal eich cymhelliant neu ddatblygu eich syniadau cyn dyddiad cau.

Cyflogadwyedd a Gyrfaoedd

Er y bydd eich dysgu wedi’i ddylunio i gael eich datblygu yn artist/dylunydd cytbwys a galluog ac yn berson deallusol, bydd eich cwricwlwm wedi’i strwyuthuro yn yr un modd â’ch potensial mewn golwg.

Felly, mae’r pwyslais a fydd wedi’i roi ar eich etheg gwaith, yn greadigol ac yn academaidd, wedi’i baru â ffocws sylweddol ar brofiad o’r byd go iawn: o adeiladu cysylltiadau ac ymgymryd â lleoliadau hyd at friffiau byw a chymorth i ffurfio’ch busnes eich hunan, os byddwch yn dewis gwneud hynny.

Gallwch ddewis dilyn trywydd penodol drwy ail a thrydedd flwyddyn eich astudiaethau lle y gallwch weithio’n agos gyda busnesau neu lansio’ch busnes eich hunan o’r foment y byddwch yn graddio. Yn eich blwyddyn olaf, yn hytrach na chyflwyno traethawd hir, gallwch ddewis llunio cynllun busnes manwl.

Ar hyd eich amser yn yr Ysgol Gelf a Dylunio byddwch yn cwrdd â gweithwyr proffesiynol o’r tu fewn i’ch diwydiant ac yn clywed oddi wrthyn nhw, ac yn hogi eich sgiliau a’ch syniadau ar gyfer mantais fasnachol a phroffesiynol. Bydd prosiectau traws-ddisgyblaethol yn eich paratoi ar gyfer gwaith tîm yn nes ymlaen a bydd briffiau byw yn eich paratoi ar gyfer dyddiadau cau a a galwadau manylebau tynn.

Gofynion Mynediad a Sut i Wneud Cais

Dylai fod portffolio celf a/neu ddylunio cryf gan ymgeiswyr a byddan nhw’n dangos ymrwymiad i gelf a/neu ddylunio, ac yn ddelfrydol 5 TGAU gan gynnwys Saesneg Iaith a Mathemateg* ar radd C neu’n uwch / gradd 4 neu’n uwch (ar gyfer ymgeiswyr a fydd â chanlyniadau TGAU ddiwygiedig newydd yn Lloegr).

Yn dilyn cyfweliad ac asesiad portffolio, bydd ein cynigion nodweddiadol yn amrywio rhwng:

 • 96 - 120 pwynt wedi cwblhau Diploma Sylfaen Celf a Dylunio yn llwyddiannus a/neu
 • 96 - 120 pwynt o 2 Safon U o leiaf: Caiff Tystysgrif Her Sgiliau Bagloriaeth Cymru Uwch ei hystyried yn drydydd pwnc
 • RQF BTEC National Extended Diploma / Cambridge Technical Extended Diploma: MMM / DDM
 • 96 - 120 pwynt o gyfuniad o Scottish Highers a Scottish Advanced Highers
 • 96 - 120 pwynt o’r Irish Leaving Certificate (Highers) i gynnwys 2 x H2 radd mewn unrhyw bwnc (H4 yw’r radd leiaf a gaiff ei hystyried)
 • 96 - 120 pwynt o Ddiploma Mynediad i AU mewn pwnc perthnasol

*Ar gyfer ymgeiswyr o Gymru a fydd yn sefyll Mathemateg TGAU ddiwygiedig, byddwn yn derbyn Mathemateg neu Mathemateg – Rhifedd.

Ar gyfer ymgeiswyr na fydd ond yn cymryd 2 Safon U neu gyfwerth, neu’n gwneud cais gyda phrofiadau bywyd eraill, caiff cymwysterau a/neu gyflawniadau celf a dylunio eraill eu hystyried ynghyd â gweddill y proffil academaidd, ac efallai y gwnawn roi cynnig graddedig yn lle cynnig a fydd yn defnyddio Tariff UCAS.

Os byddwch yn astudio cyfuniad o’r uchod neu os bydd eich cymhwyster heb ei restru, a wnewch chi gysylltu â Derbyniadau neu edrych yma chwilio cyrsiau UCAS ar gyfer y gofynion mynediad. Bydd modd cael rhagor o wybodaeth ar ein gofynion mynediad ni, gan gynnwys cymwysterau oddi wrth yr UE drwy glicio yma.

Ymgeiswyr Rhyngwladol
Bydd angen i fyfyrwyr nad yw’r Saesneg yn iaith gyntaf iddyn nhw roi tystiolaeth eu bod yn rhugl i safon IELTS 6.0 neu gyfwerth. I gael manylion llawn ar sut i wneud cais a chymwysterau Saesneg Iaith, ewch i’r tudalennau rhyngwladol ar y wefan.

Y Broses Ddewis a Diwrnodau Cyfweld:
Mae’r dewis yn seiliedig ar dderbyn cais UCAS cyflawn a bod yn bresennol mewn cyfweliad yr Ysgol Gelf a Dylunio.

Bydd cael eich derbyn yn y cyfweliad yn seiliedig ar dri maen prawf:

 • Brwdfrydedd personol dros Gelf a Dylunio ac i gael eich trochi’n llwyr yn eu hymarfer a’u theori
 • Gallu a chyrhaeddiad academaidd
 • Ansawdd y gwaith, yr uchelgais a’r sgiliau a fydd wedi’u dangos mewn portffolio

I gael rhagor o wybodaeth am Ddiwrnodau Cyfweld Celf a Dylunio: cliciwch yma.

Sut i wneud cais:
Dylid gwneud ceisiadau ar gyfer y cwrs hwn ar-lein i UCAS yma: www.ucas.com/apply. Dylid gwneud ceisiadau rhan-amser yn uniongyrchol i’r Brifysgol yma: www.cardiffmet.ac.uk/selfservice

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i’n tudalennau Sut i Wneud Cais yma: 


Cydnabod Dysgu Blaenorol a Throsglwyddo Credydau i Flwyddyn 2 a 3

Os bydd diddordeb gennych i drosglwyddo credydau o sefydliad arall er mwyn astudio ym Met Caerdydd ar gyfer cwrs a fydd yn derbyn mynediad i flwyddyn 2 a/neu 3, gallwch gael rhagor o wybodaeth ar hyn a gwybodaeth ar sut i wneud cais yma: tudalen cydnabod dysgu blaenorol. Cysylltwch â Derbyniadau os bydd unrhyw ymholiadau gennych ar Gydnabod Dysgu Blaenorol.

Ni fydd myfyrwyr mynediad uniongyrchol i flynyddoedd 2 a 3 sy'n ymuno â'r BA / BSc (Anrh) Dylunio Cynnyrch o gyrsiau achrededig nad ydynt yn IED (Sefydliad Dylunwyr Peirianneg), yn derbyn achrediad IED ar ôl cwblhau'r cwrs hwn ym Met Caerdydd.

Mae hyn yn cynnwys cyrsiau Gradd Sylfaen yn ogystal â chyrsiau Dylunio Cynnyrch nad ydynt wedi'u hachredu, gan eu bod yn derbyn achrediad proffesiynol llawn mae angen i bob blwyddyn astudio gael ei achredu'n broffesiynol gan yr IED.


Myfyrwyr hŷn

Ymgeisydd hŷn fydd unrhyw un a fydd dros 21 na fuodd mewn prifysgol wedi gadael yr ysgol neu goleg. Bydd Met Caerdydd yn croesawu ceisiadau oddi wrth ymgeiswyr hŷn a gellir cael rhagor o gyngor a gwybodaeth yma.

Ffioedd Dysgu, Cyllid Myfyrwyr A Chostau Ychwanegol

I gael y wybodaeth ddiweddaraf ar ffioedd dysgu a’r cymorth ariannol a allai fod ar gael pan fyddwch yn y Brifysgol, ewch i www.metcaerdydd.ac.uk/study/finance/Pages/default.aspx.

Costau astudio i israddedigion yn Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd

Deunyddiau

Bydd yr Ysgol Gelf a Dylunio yn darparu amrywiaeth o ddeunyddiau sylfaenol. Bydd y rhain yn galluogi’r myfyrwyr i ddatblygu eu cymhwysedd mewn ystod o sgiliau ac i ddangos eu gallu technegol. Y myfyrwyr fydd yn bwrw’r gost am ddeunyddiau y bydd angen meintiau anghyffredin ohonyn nhw neu’r rheiny a fydd yn rhai arbenigol, drud neu anghyffredin. Rhoddir cyngor ynglŷn â sut y caiff ‘anghyffredin’ ei ddiffinio, pa ddeunyddiau y tybir eu bod yn ‘ddrud’, a rhoddir enghreifftiau o’r pethau a gaiff eu hystyried yn ‘anghyffredin’. Yn aml bydd myfyrwyr yr Ysgol Gelf a Dylunio yn dewis gwario’u harian ar ddeunyddiau y bydd yn well ganddyn nhw weithio gyda nhw, gan gynnwys llyfrau braslunio ac ysgrifbinnau, yn ogystal ag offer arbenigol o’u dewis nhw eu hunain.

Fynychaf ni ofynnir am dâl am ddefnyddio cyfarpar ar wahân i rai peiriannau arbenigol o ben uchaf y farchnad megis argraffyddion Mimaki a 3D. Bydd mynediad i FabLab Caerdydd yn amodol ar aelodaeth myfyrwyr; bydd yn gostwng ffioedd i fyfyrwyr.

gael rhagor o wybodaeth am gostau ychwanegol cyrsiau, gan gynnwys ffioedd, gofynion cyfarpar a chostau eraill ar gyfer pob rhaglen israddedig, ewch i www.cardiffmet.ac.uk/costaucwrsychwanegol.


Teithiau maes ac ymweliadau

Bydd yr Ysgol yn talu am deithiau maes a fydd yn rhan o’r dysgu craidd. Ambell waith trefnir ymweliadau a fydd yn opsiynol ac mae’n bosib y gofynnir i’r myfyrwyr rannu’r costau. Y myfyriwr unigol fydd yn gyfrifol am gostau astudio dramor, gan gynnwys cyfnewid, lleoliadau a phrosiectau.

Cysylltu â Ni

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â’r Tîm Derbyniadau ar 029 2041 6044 neu ebost askadmissions@cardiffmet.ac.uk.

Ar gyfer ymholiadau cwrs-benodol, cysylltwch â’r Tiwtor Derbyniadau, Clara Watkins cwatkins@cardiffmet.ac.uk

Ar gyfer ymholiadau ynglŷn â phrosiectau dylunio cynhyrchion masnachol a gwybodaeth ar redeg prosiect diwydiant byw, cysylltwch â Thiwtor Derbyniadau BA/BSc (Anrh) Dylunio Cynhyrchion, Joe Venables:

Ebost: jvenables@cardiffmet.ac.ukGwybodaeth Allweddol Am Y Cwrs

Codau UCAS:

BSc: W241
BA: W240

Man Astudio:
Campws Llandaf

Ysgol:
Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd

Hyd y Cwrs:
Tair blynedd amser llawn.

TROSOLWG O'R CWRS | UCHAFBWYNTIAU GRADD
Uchafbwyntiau Gradd

Mae'r darlithydd Joe Venables yn esbonio'r hyn sydd gan y cwrs gradd BA / BSc (Anrh) Dylunio Cynnyrch yn Ysgol Dylunio Celf Caerdydd i'w gynnig.

CWRDD Â’R TÎM
Cwrdd â’r Tîm: Clara Watkins

Mae'r Uwch Ddarlithydd Clara Watkins yn trafod ei hangerdd am ddylunio, a sut mae ei phrofiad mewn ymchwil a diwydiant yn helpu i baratoi myfyrwyr Dylunio Cynnyrch Met Caerdydd ar gyfer eu gyrfaoedd eu hunain.

ASTUDIO CELF DRWY GYFRWNG Y GYMRAEG
Cwrdd â’r Tîm: Huw Williams

Mae'r darlithydd cyfrwng Cymraeg yn yr Ysgol Gelf a Dylunio, Huw Williams yn sôn am y manteision o astudio Celf a Dylunio yn ddwyieithog.

YMGEISIO I YSGOL CELF A DYLUNIO CAERDYDD
Beth i'w Gynnwys yn Eich Portffolio

Mae Swyddog Recriwtio Myfyrwyr a myfyriwr graddedig o Ysgol Celf a Dylunio Caerdydd, Abbie, yn rhannu ei chynghorion portffolio.

7 Peth sy'n Ein Gwneud i'n Wahanol

Mae Athro Celf a Dylunio Deon Caerdydd, Olwen Moseley, yn egluro rhai o'r pethau sy'n ein gosod ar wahân.ADRAN DIWRNOD AGORED | BOB DYDD

Mae ein 'Diwrnod Agored Bob Dydd' rhithiol yn caniatáu i chi ddarganfod mwy am eich diddordebau cwrs, Sgwrs Fyw gyda derbyniadau, tîm llety a chyllid myfyrwyr*. Gallwch hefyd sgwrsio â’n myfyrwyr trwy Unibuddy, yn ogystal â mynd ar daith o amgylch ein llety a gweld beth sydd gan Gaerdydd i’w gynnig


Hoffet ti ymweld â ni wyneb yn wyneb?
Darganfyddwch fwy am Ddiwrnodau Agored ar y safle a Theithiau Campws trwy ddilyn y ddolen isod.Sgwrs Fyw

Oes gennych chi gwestiwn? Gallwch Fyw Sgwrsio gyda'n Tîm Derbyn Llun-Gwener (9 am-4.30yp) ar y dudalen hon isod ar y dde. Cliciwch ar yr eicon sgwrsio hwnnw ac mae ein tîm yno i helpu. Fel arall, cliciwch ar yr eiconau isod i sgwrsio â'r gwasanaeth perthnasol *


Tîm Llety

Tîm Llety


Oes gennych chi gwestiwn am fyw mewn neuaddau?
Sgwrsio gyda'n tîm *.


Dechreuwch Sgwrs | Ewch i Dudalennau Llety
Cyllid Myfyrwyr

Cyllid Myfyrwyr


Oes gennych gwestiwn am gyllid myfyrwyr?
Sgwrsio gyda'n tîm *.


Dechreuwch Sgwrs | Tudalennau Cyllid Myfyrwyr
Our Students

Ein Myfyrwyr


Oes gennych chi gwestiwn am fywyd yng Nghaerdydd?
Sgwrsio gyda'n llysgenhadon myfyrwyr *.


Dechreuwch Sgwrs | Tudalennau Bywyd Myfyrwyr
Rhyngwladol

Rhyngwladol


Gwneud cais rhyngwladol?
Sgwrsio â'n tîm rhyngwladol *.


Dechreuwch Sgwrs | Tudalennau Rhyngwladol

* Gall argaeledd sgwrsio amrywio yn ôl gwasanaeth a gweithredu o ddydd Llun i ddydd Gwener yn unig

Archwilio

'Nid yw dewis prifysgol yn ymwneud â'ch cwrs yn unig, byddwch hefyd eisiau gweld lle y gallech fod yn treulio blynyddoedd nesaf eich bywyd - dod o hyd i'ch cartref oddi cartref. Archwiliwch ein llety a'n prifddinas wych isod.'


Taith o amgylch ein Llety

Ewch ar daith fideo 360 gradd o'n neuaddau myfyrwyr

Darganfyddwch Gaerdydd - Ein Dinas, Eich Cartref

Yn ddinas myfyrwyr wych, mae gan Gaerdydd rywbeth i bawb

Perfformiad Chwaraeon

Mae Met Caerdydd yn darparu ac yn rheoli amgylchedd Cynllun Gyrfa Ddeuol achrededig TASS sy'n caniatáu i fyfyrwyr gyflawni eu potensial academaidd ochr yn ochr â hyfforddi, chwarae a pherfformio yn eu dewis chwaraeon.


Gyda phrofiad personol o gystadlu ar y llwyfan rhyngwladol ac ymgymryd ag ymchwil o'r radd flaenaf, mae ein staff academaidd a Chwaraeon Perfformiad yn creu amgylchedd cwbl unigryw o ragoriaeth chwaraeon. Mae'r model integredig yn golygu y gallwch fod yn sicr bod ein rhaglenni'n cael eu llywio gan y gwasanaethau hyfforddi a chymorth diweddaraf, pob un wedi'i gynllunio i'ch datblygu chi fel athletwr. Ynghyd â'n partneriaethau allweddol gydag amrywiaeth o Gyrff Llywodraethu Cenedlaethol, mae ein rhaglenni'n gweithio ochr yn ochr â llwybrau talent cydnabyddedig. Darganfyddwch fwy

Gellir dod o hyd i delerau ac amodau llawn mewn perthynas â derbyn cynnig i astudio ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd trwy ymweld â www.metcaerdydd.ac.uk/terms