Skip to main content
Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd>Cyrsiau>Dylunio Ffasiwn – Gradd BA (Anrh)

Dylunio Ffasiwn – Gradd BA (Anrh)

Blwyddyn Mynediad

Bydd Ffasiwn yn mynegi ein gwerthoedd, ein diwylliant a’n cymdeithas. Ac yn bwysicach bydd yn dylanwadu arnyn nhw ac yn eu siapio.

Ar y cwrs gradd BA Dylunio Ffasiwn ym Met Caerdydd byddwch yn archwilio eich talentau unigol drwy’r broses dylunio proffesiynol a fydd yn creu rhyddid â chyfyngiadau ac yn eich galluogi i adfyfyrio mewn ffordd ddigymell.

Bydd ein cwrs Dylunio Ffasiwn yn plannu gwreiddioldeb a chymryd risg fel y byddan nhw yng nghanol y broses ddylunio, o’r cysyniad hyd at y cynnyrch terfynol, gan ystyried bod dichonoldeb masnachol a chreadigrwydd yn elfennau creiddiol.

Mae wedi’i ddylunio i adlewyrchu’r arfer gyfoes ac i’ch ysbrydoli i lwyddo yn y diwydiant hwn sy’n symud yn gyflym.

Byddwch yn dod yn ymarferwyr ffasiwn medrus iawn, hyblyg, creadigol â sgiliau trosglwyddadwy a rhyngbersonol a fydd wedi’u datblygu’n dda. Byddwch yn gweithio mewn amgylchedd creadigol â gweithdai cyflawn a stiwdios a fydd yn cefnogi’n cymuned fywiog o fyfyrwyr, lle y caiff talent personol a datblygiad yr unigolyn eu rhannu, eu cyfnewid a’u meithrin.

Byddwch yn dod i ddeall y materion moesegol a fydd yn wynebu’r diwydiant ffasiwn gan eich galluogi i raddio yn ddylunydd cyfrifol a fydd yn barod i siapio’r diwydiant.

Bydd y rhaglen hon yn ddarostyngedig ar adolygiad cyfnodol yn 2023/4 i sicrhau bod cynnwys y cwrs yn gyfredol ac yn parhau i fod. Os bydd unrhyw newidiadau i gynnwys y cwrs yn cael eu gwneud o ganlyniad i'r adolygiad, bydd pob ymgeisydd yn cael gwybod unwaith y bydd newidiadau'n cael eu cadarnhau.


​Cynnwys y Cwrs

O’r dechrau byddwch yn gweithio ar eich portffolio – eich ffordd i mewn i fyd ffasiwn. Byddwch yn ychwanegu ato’n rheolaidd, yn ei adolygu ac yn ei fireinio – felly pan fyddwch yn graddio bydd yn gallu dangos eich talent a’ch corff o waith mewn ffordd wirioneddol.

Byddwch yn treulio amser yn y stiwdio, yn datblygu sgiliau hanfodol mewn ystod o dechnegau, gan gynnwys:

 • Ymchwil Creadigol Eang
 • Prosesau Dylunio, Arbrofi a Datblygiadau
 • Lluniadu, Cyfathrebu a Darlunio Ffasiwn
 • Torri Creadigol
 • Dylunio a Drafftio Patrymau Fflat
 • Modelu a Gwisgo ar Stand
 • Dylunio a Theilwra
 • Cynhyrchu Gwisgoedd a Gweithgynhyrchu gan Ddiwydiant
 • Defnyddio Dylunio, Technoleg a Theori
 • Photoshop, Illustrator a Meddalwedd CAD
 • Ffabrig, Lliw, Tueddiadau, Ymchwil i'r Farchnad a Rhagfynegi
 • Dylunio a Llunio Cyfresi
 • Cyflwyno Portffolio Proffesiynol Dylunwyr

Wrth i chi ddechrau meistroli’r sgiliau hyn, byddwch yn dechrau creu gwisgoedd ac yn dod â’ch dyluniadau’n fyw.

Bydd cyfleoedd hefyd i gymryd rhan mewn briffiau byw, lleoliadau mewn diwydiant, a theithiau i astudio dramor – a phob un wedi’i gynllunio i ehangu eich gorwelion ac i roi mewnwelediad hanfodol i chi i’r diwydiant dynamig hwn.


Blwyddyn Un

Pwnc: Elfennau Sylfaenol Ffasiwn - 40 Credyd*
Byddwch yn plymio i fyd cyffrous dylunio ffasiwn ac yn dysgu am y cyfnodau allweddol a fydd yn gysylltiedig â’r broses greadigol, o’r syniad dylunio gwreiddiol hyd at y cynnyrch terfynol. Bydd y modiwl hwn yn dod â gwybodaeth o ddiwydiant, ymchwil tueddiadau a rhagfynegi ffasiwn at ei gilydd ac yn eich arwain drwy’r dylunio a’r datblygu gan eich herio i gyrraedd eich potensial creadigol. Yn ogystal â’r sgiliau creadigol a thechnegol a gaiff eu cyflwyno, byddwch yn dysgu sgiliau cyfathrebu ffasiwn proffesiynol wedi’u cefnogi gan CAD (Dylunio drwy Gymorth Cyfrifiadur).

Pwnc: Delweddu Ffasiwn  - 20 Credyd
Byddwch yn treulio eich tymor cyntaf yn archwilio’r dirwedd dylunio ffasiwn gyfoes – a sut y gallwch ddod i wybod ble mae eich lle chi ynddi. Wrth i chi ddechrau datblygu eich dull gweithio unigol, byddwch yn dysgu am ffurf, silwét a ffabrig. Byddwch yn cofnodi eich arbrofion a’ch technegau mewn llyfrau braslunio – gyda lluniadau a syniadau dylunio. A byddwch yn ymgymryd â briffiau creadigol a fydd yn herio unrhyw syniad o ran yr hyn yw ffasiwn – neu yr hyn y gallai ffasiwn fod.

Maes Un: Cydweithredu - 20 Credyd*
Byddwch yn ehangu eich gorwelion drwy ymuno â myfyrwyr o gyrsiau eraill i gael cydweithio ar brosiect. Byddwch yn cael eich ysbrydoli gan ddisgyblaethau eraill i gael adeiladu ar eich profiad ac ehangu eich creadigrwydd – a defnyddio eich sgiliau a’ch mewnwelediad artistig i’w cymhwyso i’ch gwaith.

Cytser: Cysyniad - 40 Credyd
Bydd y modiwl hwn yn eich cyflwyno i fyd ehangach syniadau, theori ac astudiaethau cyd-destunol i’ch helpu i ddatblygu eich sgiliau ymchwil academaidd a’ch gallu i feddwl yn feirniadol. Byddwch yn canolbwyntio ar feysydd o ddiddordeb mewn grwpiau astudio a byddwch yn ymgyfarwyddo â’r ymchwil traws-ddisgyblaethol cyffrous a’r arbenigedd sydd yn Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd.


Blwyddyn Dau

Pwnc: Y Diwydiant Ffasiwn - 40 Credyd
Bydd eich astudiaethau’n dod yn fwy diwydiant-ganolog wrth i chi ddechrau eich ail flwyddyn. Ceir ffocws proffesiynol cynyddol wrth i chi ehangu’r sgiliau a’r wybodaeth y bydd eu hangen arnoch i ddylunio ac i gynhyrchu dillad trawiadol. Cewch ddod i gysylltiad â meysydd gwahanol y diwydiant drwy friffiau byw a briffiau ffug – yn ogystal â phersbectifau newydd oddi wrth amrywiaeth o frandiau a dylunwyr. Ac fe roddwch gynnig ar brosiectau heriol drwy ddefnyddio technegau traddodiadol a thechnolegau newydd.

Maes Dau: Archwilio - 40 credyd*
Byddwch yn ehangu eich profiadau â phrosiectau heriol a fydd wedi’u dylunio i’ch annog i archwilio ac i arbrofi y tu allan i’ch disgyblaeth benodol. Bydd y cyfle gweddnewidiol hwn yn arwain at feddwl newydd ac at bethau newydd ac yn agor pob math o bosibiliadau yn y dyfodol. Byddwch yn ymgymryd â phrosiectau cyffrous a fydd yn eich herio mewn ffyrdd newydd. Hefyd gallwch ddewis teithio, cymryd lleoliad gwaith, dechrau eich busnes chi eich hunan neu roi cynnig ar rywbeth newydd.

Cytser: Bwrw golwg feirniadol - 40 credyd  
Drwy fwrw golwg feirniadol dros lenyddiaeth, cyfnodolion ac arddangosfeydd, byddwch yn hogi eich gallu i roi eich ymarfer dylunio o fewn cyd-destun. Cewch gyfleoedd hefyd i ryngweithio gyda myfyrwyr a staff a threiddio mwy i’r meysydd a fydd o ddiddordeb i chi.


Blwyddyn Tri

Pwnc: Prosiect Ffasiwn Mawr - 40 Credyd
Byddwch yn paratoi ar gyfer eich nodau yn y dyfodol â phrosiect ymchwil a dylunio mawr – wedi’i gynllunio i’ch helpu i adnabod cyfeiriad eich portffolio. Byddwch yn ymchwilio siâp a silwét gwisgoedd yn ogystal â ffurf a gorffeniad – ac yn symud eich dyluniad ymlaen drwy’r broses o dorri patrymau a gwneud toile. Ac fe fyddwch yn dod â’ch gweledigaeth greadigol yn fyw – yn cynhyrchu gwaith a fydd yn herio creadigrwydd drwy ymchwil, datblygu dyluniad a chyfieithu.

Maes Tri: Arddangos - 40 credyd
Bydd eich tymor olaf yn canolbwyntio ar brosiect mawr ac ar arddangosfa o’ch gwaith. Dyma’r lle y byddwch yn dod â phopeth y byddwch wedi’i ddysgu yn ystod y cwrs at ei gilydd a bydd yn fan cychwyn ar gyfer eich gyrfa yn y dyfodol.

Cytser: Cyfraniad - 40 credyd
Bydd eich gwybodaeth yn sail i’ch ymarfer. Gallwch ddangos eich sgiliau ymchwil a dadansoddi yn eich cyflwyniad Cytser terfynol, lle y byddwch yn archwilio syniadau ar ffurfiau ysgrifenedig ac ymarferol.


* modiwlau ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg

Dysgu ac Addysgu

​Caiff ffocws sylweddol ar addysgu yn y Stiwdio ei gynnal, wedi’i gefnogi gan Brif Ddarlithoedd a seminarau cefnogol. Caiff myfyrwyr unigol eu cefnogi gan ‘adborth’ sylweddol yn ystod Beirniadaethau Grŵp a thiwtorialau unigol a grŵp.

Yn ystod eich blwyddyn gyntaf yn astudio, gall pob myfyriwr ddisgwyl derbyn rhwng 14 a 22 awr o gyswllt bob wythnos drwy gyfrwng darlithoedd, seminarau, tiwtorialau a gweithdai ymarferol.

Bydd y myfyrwyr â rhan sylweddol yn arwain eu hastudiaethau, yn datblygu ffocws eu hymchwil a chronfa eu harbenigedd nhw eu hunain ac yn ymgysylltu’n weithredol â’r broses asesu a’r ffordd y gellir mynegi a phrofi eu harbenigedd unigol nhw eu hunain.

Caiff y myfyrwyr eu cefnogi wrth iddyn nhw weithio’n annibynnol i’w galluogi i gynhyrchu dysgu sylweddol ac unigryw drwy ymarfer trylwyr, hunan-gyfeiriedig a chydweithredol.

Asesu

Ar hyd eich cyfnod astudio, fe gewch eich gwerthuso ar dri phrif maen prawf a fydd yn greiddiol i bob un o’r disgyblaethau a fydd yn cael eu haddysgu yn yr Ysgol Gelf a Dylunio:

SGILIAU:
Y sgiliau ymarferol, technegol a chysyniadol y byddwch yn eu caffael yn ystod eich cwrs.

CYD-DESTUN:
Eich dealltwriaeth a’ch gwybodaeth o’r cyd-destun deallusol ehangach y mae eich pwnc a’ch gwaith wedi’u lleoli ynddo. Bydd hyn yn cynnwys materion hanesyddol, amgylcheddol a moesegol y bydd eich modiwlau ‘Theori a Chyd-destun’ yn eu harchwilio.

SYNIADAU:
Eich dealltwriaeth o syniadau deallusol a chreadigol o fewn eich disgyblaeth a thu hwnt, ynghyd â’ch gallu i gaffael cysyniadau newydd ac i ffurfio syniadau newydd. Caiff syniadau eu harchwilio yn eich gwaith ysgrifenedig yn ogystal â bod yn amlwg yn eich cynnydd ymarferol.

Rhoddir yr un pwysiad i bob un o’r meini prawf hyn yn ystod y broses asesu, hynny yw, ystyrir eu bod yr un mor bwysig ac allweddol i’ch datblygiad; pwyslais a fydd wedi’i ddylunio, er enghraifft, i alluogi myfyriwr a allai fod yn fedrus yn dechnegol ond a fydd yn wan yn cynhyrchu syniadau, neu fyfyriwr â llawer o ddawn greadigol a allai ei chael yn anodd troi cysyniad bras yn ddyluniad unigol cryf, i ddatblygu set o sgiliau fwy cyflawn.

Byddwn yn cynnig nifer o ffyrdd i chi gael tracio’ch cynnydd ar eich ffordd i gyflwyno’ch gwaith er mwyn ei farcio. Gan ddeall y bydd y pwyslais yn troi o gwmpas meysydd craidd sgiliau, cyd-destun a syniadau, byddwch yn ymgyfarwyddo hefyd â’r ffurflen asesu strwythuredig y bydd eich tiwtoriaid yn ei defnyddio ac yn dysgu i gysylltu’ch gwaith â chanlyniadau dysgu disgwyliedig pob briff.

Prif fathau asesu ffurfiannol yw: asesu academaidd (adborth oddi wrth eich tiwtoriaid); asesu cymheiriaid (oddi wrth y myfyrwyr ar eich cyrsiau neu’r partneriaid ar eich prosiect); a hunan-asesu (sef eich beirniadaeth chi eich hunan yng ngoleuni mathau eraill o adborth). Ond nid adborth fydd yr unig beth y byddwch yn ei dderbyn ar ddiwedd briff – yn aml bydd eich tiwtoriaid yn asesu’ch cynnydd wrth i’ch gwaith ddatblygu, gan roi adborth ffurfiannol ar brydiau allweddol lle y disgwylir y cewch eich annog i gymryd risgiau, cynnal eich cymhelliant neu ddatblygu eich syniadau cyn dyddiad cau.

Cyflogadwyedd a Gyrfaoedd

​Yn ystod y cwrs caiff pwyslais ei roi ar eich etheg gwaith, yn greadigol ac yn academaidd, wedi’i baru â ffocws sylweddol ar brofiad go iawn mewn diwydiant ac â’r problemau presennol ym myd dylunio Ffasiwn. Cryfder y cwrs hwn yw y bydd eich astudiaethau, yn ogystal ag yn rhoi mewnwelediad i chi i swyn a chyffro’r diwydiant, yn cynnwys datblygu sgiliau byd go iawn a bydd yn gofyn cwestiynau heriol sy’n gysylltiedig ag ymarfer moesegol ac ecolegol mewn cyd-destun rhyngwladol.

Mae myfyrwyr a graddedigion Dylunio Ffasiwn Met Caerdydd wedi manteisio ar gyfleoedd gydag ystod eang o frandiau adnabyddus gan gynnwys Givenchy Paris, Renli Su, Julien McDonald, Tu yn Sainsburys, SeaSalt a George yn Asda.

Yn ogystal â rôl y dylunydd, dyma’r arbenigeddau cysylltiedig a allai fod o ddiddordeb i chi yn ddewis gyrfa a fydd yn deillio o’ch astudiaethau: Technoleg Gwisgoedd, Dylunio Ategolion, Prynu ar gyfer Manwerthu, Darlunio Ffasiwn, Marsiandïaeth, Steilio Ffasiwn, Dylunio Tecstilau, Cysylltiadau Cyhoeddus Ffasiwn, Ysgrifennu/Blogio Ffasiwn.

O ran cyfleoedd astudio ôl-raddedig, rydym yn cynnig cwrs MA Dylunio Ffasiwn. Nod y cwrs yw cynhyrchu ymatebion unigryw i dueddiadau yn y farchnad a galwadau technolegol, gan feithrin dealltwriaeth o ddylunio cyfoes o fewn cyd-destunau byd eang.

Gofynion Mynediad a Sut i Wneud Cais

Cynigion Nodweddiadol

 • Pwyntiau tariff: 96-120
 • Cynnig cyd-destunol: Gweler ein tudalen cynigion cyd-destunol.
 • TGAU: Yn ddelfrydol, pum TGAU ar Radd C / 4 neu uwch, gan gynnwys Saesneg Iaith / Cymraeg Iaith Gyntaf, Mathemateg / Mathemateg – Rhifedd.
 • Gofyniad Iaith Saesneg: IELTS Academaidd 6.0 yn gyffredinol gydag o leiaf 5.5 ym mhob elfen, neu gyfwerth.
 • Safon Uwch: O leiaf tair Safon Uwch. Does dim angen pynciau penodol. Bagloriaeth Cymru – Ystyrir Tystysgrif Her Sgiliau Uwch fel trydydd pwnc.
 • Diploma Cenedlaethol BTEC / Diploma Estynedig Technegol Caergrawnt: MMM-DDM
 • Lefel T: Does dim angen pynciau penodol.
 • Diploma Mynediad i Addysg Uwch: Does dim angen pynciau penodol.
 • Diploma Bagloriaeth Ryngwladol (IB): 24 pwynt. Does dim angen pynciau penodol.
 • Tystysgrif Gadael Iwerddon: Does dim angen pynciau penodol. Ystyrir pynciau lefel uwch yn unig gydag isafswm gradd H4.
 • Advanced Highers yr Alban: Does dim angen pynciau penodol.
 • Gofynion eraill:Cyfweliad ac adolygiad portffolio llwyddiannus. Bydd gofyn i ymgeiswyr gyflwyno portffolio digidol.

Derbynnir cyfuniadau o’r cymwysterau uchod os ydyn nhw’n cwrdd â’n gofynion lleiaf. Os nad yw eich cymwysterau wedi’u rhestru, cysylltwch â Derbyniadau neu cyfeiriwch at Chwiliad Cwrs UCAS.

Mae rhagor o wybodaeth ar gymwysterau Tramor i’w gweld yma.

Os ydych yn ymgeisydd hŷn, mae gennych brofiad perthnasol neu RPL yr hoffech i ni ei ystyried, cysylltwch â Derbyniadau.


Sut i Ymgeisio

Mae rhagor o wybodaeth ar sut i ymgeisio i’w gweld yma.

Ffioedd Dysgu, Cyllid Myfyrwyr a Chostau Ychwanegol

I gael y wybodaeth ddiweddaraf ar ffioedd dysgu a’r cymorth ariannol a allai fod ar gael pan fyddwch yn y Brifysgol, ewch i www.cardiffmet.ac.uk/fees.

Costau astudio i israddedigion yn Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd

Deunyddiau

Bydd yr Ysgol Gelf a Dylunio yn darparu amrywiaeth o ddeunyddiau sylfaenol. Bydd y rhain yn galluogi’r myfyrwyr i ddatblygu eu cymhwysedd mewn ystod o sgiliau ac i ddangos eu gallu technegol. Y myfyrwyr fydd yn bwrw’r gost am ddeunyddiau y bydd angen meintiau anghyffredin ohonyn nhw neu’r rheiny a fydd yn rhai arbenigol, drud neu anghyffredin. Rhoddir cyngor ynglŷn â sut y caiff ‘anghyffredin’ ei ddiffinio, pa ddeunyddiau y tybir eu bod yn ‘ddrud’, a rhoddir enghreifftiau o’r pethau a gaiff eu hystyried yn ‘anghyffredin’. Yn aml bydd myfyrwyr yr Ysgol Gelf a Dylunio yn dewis gwario’u harian ar ddeunyddiau y bydd yn well ganddyn nhw weithio gyda nhw, gan gynnwys llyfrau braslunio ac ysgrifbinnau, yn ogystal ag offer arbenigol o’u dewis nhw eu hunain.

Fynychaf ni ofynnir am dâl am ddefnyddio cyfarpar ar wahân i rai peiriannau arbenigol o ben uchaf y farchnad megis argraffyddion Mimaki a 3D. Bydd mynediad i FabLab Caerdydd yn amodol ar aelodaeth myfyrwyr; bydd yn gostwng ffioedd i fyfyrwyr.

I gael rhagor o wybodaeth am gostau ychwanegol cyrsiau, gan gynnwys ffioedd, gofynion cyfarpar a chostau eraill ar gyfer pob rhaglen israddedig, ewch i www.cardiffmet.ac.uk/costaucwrsychwanegol.

Teithiau maes ac ymweliadau

Bydd yr Ysgol yn talu am deithiau maes a fydd yn rhan o’r dysgu craidd. Ambell waith trefnir ymweliadau a fydd yn opsiynol ac mae’n bosib y gofynnir i’r myfyrwyr rannu’r costau. Y myfyriwr unigol fydd yn gyfrifol am gostau astudio dramor, gan gynnwys cyfnewid, lleoliadau a phrosiectau.

Cysylltu â Ni

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â’r Tîm Derbyniadau ar 029 2041 6044, ebost askadmissions@cardiffmet.ac.uk neu drydar @CMetAdmissions.

Ar gyfer ymholiadau cwrs-benodol, cysylltwch â Thiwtor Derbyniadau BA (Anrh) Dylunio Ffasiwn, Nick Thomas:​

ebost: NDThomas@cardiffmet.ac.uk
Ffôn:  029 2041 6637Rydyn ni’n ymdrechu i gyflwyno cyrsiau yn unol â’r disgrifiad ac ni fyddwn fel arfer yn gwneud newidiadau i gyrsiau, fel teitl, cynnwys, dull cyflwyno a darpariaeth addysgu’r cwrs. Fodd bynnag, gall fod yn angenrheidiol i’r brifysgol wneud newidiadau yn narpariaeth y cwrs cyn neu ar ôl cofrestru. Mae’n cadw’r hawl i wneud amrywiadau i gynnwys neu ddulliau cyflwyno, gan gynnwys terfynu neu gyfuno cyrsiau os ystyrir bod camau gweithredu o’r fath yn angenrheidiol. Darllenwch ein Telerau ac Amodau i gael y wybodaeth lawn.

Gwybodaeth Allweddol Am Y Cwrs

Cod UCAS:
N84C - gradd 3 blynedd

Lleoliad Astudio
Campws Llandaf

Ysgol:
Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd

Hyd y Cwrs
Tair blynedd amser llawn. Pedair blynedd amser llawn​ os yn ymgymryd â lleoliad rhyngosod blwyddyn o hyd.​​​

TROSOLWG CWRS | UCHAFBWYNTIAU GRADD
Uchafbwyntiau Gradd

Mae'r darlithydd Sian Davies yn esbonio'r hyn sydd gan y cwrs gradd BA (Anrh) Dylunio Ffasiwn yn Ysgol Dylunio Celf Caerdydd i'w gynnig.

ASTUDIO CELF DRWY GYFRWNG Y GYMRAEG
Cwrdd â’r Tîm: Huw Williams

Mae'r darlithydd cyfrwng Cymraeg yn yr Ysgol Gelf a Dylunio, Huw Williams yn sôn am y manteision o astudio Celf a Dylunio yn ddwyieithog.

YMGEISIO I YSGOL CELF A DYLUNIO CAERDYDD
Beth i'w Gynnwys yn Eich Portffolio

Mae Swyddog Recriwtio Myfyrwyr a myfyriwr graddedig o Ysgol Celf a Dylunio Caerdydd, Abbie, yn rhannu ei chynghorion portffolio.