Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd>Cyrsiau>Arlunydd Dylunydd: Gwneuthurwr – Gradd BA (Anrh)

Arlunydd Dylunydd: Gwneuthurwr – Gradd BA (Anrh)

Mae gwneuthurwyr yn artistiaid, yn ddylunwyr, crefftwyr, arloeswyr, pobl greadigol, technolegwyr a llawer o bethau eraill hefyd. Byddan nhw’n gweithio â dwylo deallus a meddyliau creadigol i gael creu’r gwrthrychau a fydd yn siapio’n byd ni.

Mae gradd BA Artist Dylunydd Gwneuthurwr ym Met Caerdydd yn gwrs sydd â gwneud yn ganolog i’r cwrs. Byddwch yn magu profiad ymarferol gyda deunyddiau o fetel, gwydr a chlai hyd at bren a thecstilau. Byddwch yn dysgu i lenwi’r bwlch rhwng sgiliau sy’n hen gyfarwydd a’r dechnoleg ddiweddaraf a chreu ffyrdd newydd a gwreiddiol ar gyfer ein byd sy’n fythol newid.

Byddwch yn datblygu eich arddull unigryw chi eich hunan ac yn ystyried ymhle y bydd eich gwaith wedi’i leoli o fewn ymarfer creadigol. Byddwch yn dysgu oddi wrth artistiaid, dylunwyr a gwneuthurwyr gweithredol proffesiynol, gan rannu eu brwdfrydedd a chaffael eu sgiliau.

Erbyn i chi raddio byddwch yn gallu archwilio a datblygu syniad bob cam hyd at ei wireddu – p’un ai y bydd yn gynnyrch y gellid ei ddefnyddio, yn wrthrych addurniadol, yn gerflun neu’n osodiad. Byddwch yn wneuthurwr – a bydd y dyfodol yn eich dwylo.


Mae’r wybodaeth ar y cwrs sydd ar y tudalen hwn yn berthnasol i fynediad yn 2022.

Cynnwys y Cwrs

Yr hyn sy’n gwneud i’r cwrs hwn fod mor unigryw yw’r cyfuniad o sgiliau traddodiadol a’r technolegau diweddaraf. Bydd cyfleoedd gennych i weithio gyda deunyddiau, sgiliau a phrosesau a fydd yn cynnwys:

 • Metal - Castio mewn efydd, alwminiwm a phiwter, weldio, sodro, gofannu a gwaith metel bach gan gynnwys enamlo
 • Clai - Modelu, taflu, gwneud mowldiau, castio, tanio a gwydro
 • Pren - Gwaith asiedydd, turnio, argaenwaith
 • Gwydr - Castio, ymdoddi, slympio a pheintio
 • Tecstilau - Pwytho, printio ac adeiladu
 • Argraffu 3D, torri â laser, modelu digidol 3D (Rhino), sganio, pwytho digidol, tecstilau print digidol, Arduino/electroneg a realaeth estynedig


Wrth ochr y broses caffael sgiliau yma, byddwch yn dysgu am gyd-destun arferion gwneud. Byddwch yn dod i ddeall ymhle y bydd eich gwaith wedi’i leoli o fewn paramedrau ehangach ymarfer creadigol: ydych chi’n ddylunydd, yn artist neu’n grefftwr neu a ydych yn gweithio ar draws nifer o ddisgyblaethau? Byddwch yn dysgu sut i ymchwilio i syniad a’i ddatblygu yn gynnyrch cyflawn, p’un ai y bydd hwn yn gynnyrch defnyddiol, yn arteffact addurniadol, yn osodiad neu’n wrthrych ystyrlon.

Beth bynnag fydd eich diddordebau yn wneuthurwr, bydd y cwrs hwn wedi’i strwythuro i’ch helpu i’w harchwilio. Gallwch ddewis fagu profiad busnes neu fynd ar leoliad gwaith mewn diwydiant, dewis llwybr academaidd â phrosiect ymchwil – neu deithio ac astudio dramor. Felly cewch bob cyfle i ddod i feddu ar y gallu a’r wybodaeth y bydd eu hangen arnoch i gyflawni’ch dyheadau yn wneuthurwr.


Blwyddyn Un

Pwnc: Hyfforddiant sylfaenol – 40 credyd
Pwnc: Prosiect unigol – 20 credyd

Byddwch yn dechrau eich blwyddyn gyntaf â gweithdai a fydd yn eich cyflwyno i’r deunyddiau, y prosesau a’r cyfarpar y bydd eu hangen arnoch ar gyfer ymarfer creadigol – o glai, tecstilau, pren, metel a gwydr hyd at raglenni CAD a gwneuthuriad digidol. Yn ogystal, byddwch yn archwilio’r cysyniadau allweddol sydd yn ymarfer celf a dylunio drwy wneud.

Maes Un: Cydweithredu – 20 credyd*

Byddwch yn ehangu eich gorwelion drwy ymuno â myfyrwyr o gyrsiau eraill i gael cydweithio ar brosiect. Byddwch yn cael eich ysbrydoli gan ddisgyblaethau eraill i gael adeiladu ar eich profiad ac ehangu eich creadigrwydd – a defnyddio eich sgiliau a’ch mewnwelediad artistig i’w cymhwyso i’ch gwaith.

Cytser: Cysyniad – 40 credyd

Bydd y modiwl hwn yn eich cyflwyno i fyd ehangach syniadau, theori ac astudiaethau cyd-destunol i’ch helpu i ddatblygu eich sgiliau ymchwil academaidd a’ch gallu i feddwl yn feirniadol. Byddwch yn canolbwyntio ar feysydd o ddiddordeb penodol mewn grwpiau astudio a byddwch yn ymgyfarwyddo â’r ymchwil traws-ddisgyblaethol cyffrous a’r arbenigedd sydd yn Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd.


Blwyddyn Dau

Pwnc: Creu – 40 credyd

Yn y modiwl hwn byddwch yn dechrau troedio tir newydd, llai cyffyrddus – yn cymryd risgiau ac yn arbrofi gyda phrosesau deunyddiol a thechnolegau newydd. Byddwch yn datblygu eich sgiliau mewn meysydd allweddol – o glai, tecstilau, pren a metel hyd at argraffu 3D, torri â laser ac Arduino. Drwy feirniadaeth eich cydfyfyrwyr, seminarau a thiwtorialau penodol, byddwch yn adfyfyrio ar eich cryfderau a’ch diddordebau artistig, ac yn cyflwyno’ch ymchwil nôl i’r grŵp.

Maes Dau: Archwilio – 40 credyd*

Byddwch yn ehangu eich profiadau â phrosiectau heriol a fydd wedi’u dylunio i’ch annog i archwilio ac i arbrofi y tu allan i’ch disgyblaeth benodol. Bydd y cyfle gweddnewidiol hwn yn arwain at feddwl newydd ac at bethau newydd ac yn agor pob math o bosibiliadau yn y dyfodol. Byddwch yn ymgymryd â phrosiectau cyffrous a fydd yn eich herio mewn ffyrdd newydd. Hefyd gallwch ddewis teithio, cymryd lleoliad gwaith, dechrau eich busnes chi eich hunan neu roi cynnig ar rywbeth newydd.

Cytser: Bwrw golwg feirniadol – 40 credyd

Drwy fwrw golwg feirniadol dros lenyddiaeth, cyfnodolion ac arddangosfeydd, byddwch yn hogi eich gallu i roi eich ymarfer dylunio o fewn cyd-destun. Cewch gyfleoedd hefyd i ryngweithio gyda myfyrwyr a staff a threiddio mwy i’r meysydd a fydd o ddiddordeb i chi.


Blwyddyn Tri

Pwnc: Ymchwil a Datblygiad - 40 credyd

Mae’r modiwl hwn wedi’i ddylunio i’ch helpu i symud eich ymarfer creadigol ymlaen. Yn dibynnu ar ble y byddwch am fynd ag ef, gallech seilio’ch gwaith o gylch eich datblygiad proffesiynol neu ddewis ei roi mewn cystadlaethau. Gallech benderfynu fireinio eich ymarfer stiwdio – defnyddio briff hunan-gyfeiriedig i gael gosod sylfeini corff mawr o waith, i’w gwblhau yn ystod eich blwyddyn olaf.

Maes Tri: Arddangos – 40 credyd

Bydd eich tymor olaf yn canolbwyntio ar brosiect mawr ac ar arddangosfa o’ch gwaith. Dyma’r lle y byddwch yn dod â phopeth y byddwch wedi’i ddysgu yn ystod y cwrs at ei gilydd a bydd yn fan cychwyn ar gyfer eich gyrfa yn y dyfodol.

Cytser: Cyfraniad – 40 credyd

Bydd eich gwybodaeth yn sail i’ch ymarfer. Gallwch ddangos eich sgiliau ymchwil a dadansoddi yn eich cyflwyniad Cytser terfynol, lle y byddwch yn archwilio syniadau ar ffurfiau ysgrifenedig ac ymarferol.

*modiwlau ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg

Dysgu ac Addysgu

O’r dechrau, byddwch yn magu profiad ymarferol mewn sesiynau stiwdio a gweithdai ymarferol, gan ddatblygu eich sgiliau craidd. Bydd darlithoedd, y bydd aelodau o’r staff academaidd yn eu harwain, yn ehangu’r ddealltwriaeth ddamcaniaethol o’ch maes, a bydd seminarau llai, targedig wedi’u dylunio i roi arweiniad er mwyn boddhau mwy o alwadau deallusol ac ymarferol unigol.

Yn ystod eich blwyddyn gyntaf yn astudio, gall pob myfyriwr ddisgwyl derbyn rhwng 14 a 22 awr o gyswllt bob wythnos drwy gyfrwng darlithoedd, seminarau, tiwtorialau a gweithdai ymarferol.

Asesu

Ar hyd eich cyfnod astudio, fe gewch eich gwerthuso ar dri phrif maen prawf a fydd yn greiddiol i bob un o’r disgyblaethau a fydd yn cael eu haddysgu yn yr Ysgol Gelf a Dylunio:

SGILIAU: Y sgiliau ymarferol, technegol a chysyniadol y byddwch yn eu caffael yn ystod eich cwrs.

CYD-DESTUN: Eich dealltwriaeth a’ch gwybodaeth o’r cyd-destun deallusol ehangach y mae eich pwnc a’ch gwaith wedi’u lleoli ynddo. Bydd hyn yn cynnwys materion hanesyddol, amgylcheddol a moesegol y bydd eich modiwlau ‘Theori a Chyd-destun’ yn eu harchwilio.

SYNIADAU Eich dealltwriaeth o syniadau deallusol a chreadigol o fewn eich disgyblaeth a thu hwnt, ynghyd â’ch gallu i gaffael cysyniadau newydd ac i ffurfio syniadau newydd. Caiff syniadau eu harchwilio yn eich gwaith ysgrifenedig yn ogystal â bod yn amlwg yn eich cynnydd ymarferol.

Rhoddir yr un pwysiad i bob un o’r meini prawf hyn yn ystod y broses asesu, hynny yw, ystyrir eu bod yr un mor bwysig ac allweddol i’ch datblygiad; pwyslais a fydd wedi’i ddylunio, er enghraifft, i alluogi myfyriwr a allai fod yn fedrus yn dechnegol ond a fydd yn wan yn cynhyrchu syniadau, neu fyfyriwr â llawer o ddawn greadigol a allai ei chael yn anodd troi cysyniad bras yn ddyluniad unigol cryf, i ddatblygu set o sgiliau fwy cyflawn.

Byddwn yn cynnig nifer o ffyrdd i chi gael tracio’ch cynnydd ar eich ffordd i gyflwyno’ch gwaith er mwyn ei farcio. Gan ddeall y bydd y pwyslais yn troi o gwmpas meysydd craidd sgiliau, cyd-destun a syniadau, byddwch yn ymgyfarwyddo hefyd â’r ffurflen asesu strwythuredig y bydd eich tiwtoriaid yn ei defnyddio ac yn dysgu i gysylltu’ch gwaith â chanlyniadau dysgu disgwyliedig pob briff.

Prif fathau asesu ffurfiannol yw: asesu academaidd (adborth oddi wrth eich tiwtoriaid); asesu cymheiriaid (oddi wrth y myfyrwyr ar eich cyrsiau neu’r partneriaid ar eich prosiect); a hunan-asesu (sef eich beirniadaeth chi eich hunan yng ngoleuni mathau eraill o adborth). Ond nid adborth fydd yr unig beth y byddwch yn ei dderbyn ar ddiwedd briff – yn aml bydd eich tiwtoriaid yn asesu’ch cynnydd wrth i’ch gwaith ddatblygu, gan roi adborth ffurfiannol ar brydiau allweddol lle y disgwylir y cewch eich annog i gymryd risgiau, cynnal eich cymhelliant neu ddatblygu eich syniadau cyn dyddiad cau.

Cyflogadwyedd a Gyrfaoedd

Er y bydd eich dysgu wedi’i ddylunio i’ch datblygu yn artist, dylunydd a pherson deallusol cytbwys, bydd eich cwricwlwm wedi’i strwythuro yn yr un modd â’ch potensial mewn golwg.

Felly bydd y pwyslais a fydd wedi’i roi ar eich etheg gwaith, yn greadigol ac yn academaidd, wedi’i baru â ffocws sylweddol ar brofiad yn y byd go iawn: o adeiladu cysylltiadau ac ymgymryd â lleoliadau hyd at friffiau byw a chymorth i ffurfio’ch busnes chi eich hunan os dewiswch wneud hynny.

Gallwch ddewis dilyn trywydd penodol drwy ail a thrydedd flwyddyn eich astudiaethau lle y gallwch weithio’n agos gyda busnesau neu lansio’ch busnes eich hunan ar gyfer y foment y byddwch yn graddio. Yn eich blwyddyn olaf, yn hytrach na chyflwyno traethawd hir, gallwch ddewis llunio cynllun busnes manwl.

Ar hyd eich amser yn yr Ysgol Gelf a Dylunio byddwch yn cwrdd â gweithwyr proffesiynol o’r tu fewn i’ch diwydiant ac yn clywed oddi wrthyn nhw, ac yn hogi eich sgiliau a’ch syniadau ar gyfer mantais fasnachol a phroffesiynol. Bydd prosiectau traws-ddisgyblaethol yn eich paratoi ar gyfer gwaith tîm yn nes ymlaen a bydd briffiau byw yn eich paratoi ar gyfer dyddiadau cau a galwadau manylebau tynn.

Gofynion Mynediad a Sut i Wneud Cais

Dylai fod portffolio celf a/neu ddylunio cryf gan ymgeiswyr a byddan nhw’n dangos ymrwymiad i gelf a/neu ddylunio, ac yn ddelfrydol 5 TGAU gan gynnwys Saesneg Iaith a Mathemateg* ar radd C neu’n uwch / gradd 4 neu’n uwch (ar gyfer ymgeiswyr a fydd â chanlyniadau TGAU ddiwygiedig newydd yn Lloegr).

Yn dilyn cyfweliad ac asesiad portffolio, bydd ein cynigion nodweddiadol yn amrywio rhwng:

 • 96 - 120 pwynt wedi cwblhau Diploma Sylfaen Celf a Dylunio yn llwyddiannus a/neu
 • 96 - 120 pwynt o 2 Safon U o leiaf: Caiff Tystysgrif Her Sgiliau Bagloriaeth Cymru Uwch ei hystyried yn drydydd pwnc
 • RQF BTEC National Extended Diploma / Cambridge Technical Extended Diploma: MMM / DD
 • 96 - 120 pwynt o gyfuniad o Scottish Highers a Scottish Advanced Highers
 • 96 - 120 pwynt o’r Irish Leaving Certificate (Highers) i gynnwys 2 x H2 radd mewn unrhyw bwnc (H4 yw’r radd leiaf a gaiff ei hystyried)
 • 96 - 120 pwynt o Ddiploma Mynediad i AU mewn pwnc perthnasol

*Ar gyfer ymgeiswyr o Gymru a fydd yn sefyll Mathemateg TGAU ddiwygiedig, byddwn yn derbyn Mathemateg neu Mathemateg – Rhifedd/em>.

Ar gyfer ymgeiswyr na fydd ond yn cymryd 2 Safon U neu gyfwerth, neu’n gwneud cais gyda phrofiadau bywyd eraill, caiff cymwysterau a/neu gyflawniadau celf a dylunio eraill eu hystyried ynghyd â gweddill y proffil academaidd, ac efallai y gwnawn roi cynnig graddedig yn lle cynnig a fydd yn defnyddio Tariff UCAS.

Os byddwch yn astudio cyfuniad o’r uchod neu os bydd eich cymhwyster heb ei restru, a wnewch chi gysylltu â Derbyniadau neu edrych yma chwilio cyrsiau UCAS ar gyfer y gofynion mynediad. Bydd modd cael rhagor o wybodaeth ar ein gofynion mynediad ni, gan gynnwys cymwysterau oddi wrth yr UE drwy glicio yma.

Ymgeiswyr Rhyngwladol
Bydd angen i fyfyrwyr nad yw’r Saesneg yn iaith gyntaf iddyn nhw roi tystiolaeth eu bod yn rhugl i safon IELTS 6.0 neu gyfwerth. I gael manylion llawn ar sut i wneud cais a chymwysterau Saesneg Iaith, ewch i’r tudalennau rhyngwladol ar y wefan.

Y Broses Ddewis a Diwrnodau Cyfweld:
Mae’r dewis yn seiliedig ar dderbyn cais UCAS cyflawn a bod yn bresennol mewn cyfweliad yr Ysgol Gelf a Dylunio.
Bydd cael eich derbyn yn y cyfweliad yn seiliedig ar dri maen prawf:

  • Brwdfrydedd personol dros Gelf a Dylunio ac i gael eich trochi’n llwyr yn eu hymarfer a’u theori
  • Gallu a chyrhaeddiad academaidd
  • Ansawdd y gwaith, yr uchelgais a’r sgiliau a fydd wedi’u dangos mewn portffolio

I gael rhagor o wybodaeth am Ddiwrnodau Cyfweld Celf a Dylunio: cliciwch yma.


Sut i wneud cais:

Dylid gwneud ceisiadau ar gyfer y cwrs hwn ar-lein i UCAS yma: www.ucas.com/apply. Dylid gwneud ceisiadau rhan-amser yn uniongyrchol i’r Brifysgol yma: www.cardiffmet.ac.uk/selfservice

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i’n tudalennau Sut i Wneud Cais yma: 

Cydnabod Dysgu Blaenorol a Throsglwyddo Credydau i Flwyddyn 2 a 3

Os bydd diddordeb gennych i drosglwyddo credydau o sefydliad arall er mwyn astudio ym Met Caerdydd ar gyfer cwrs a fydd yn derbyn mynediad i flwyddyn 2 a/neu 3, gallwch gael rhagor o wybodaeth ar hyn a gwybodaeth ar sut i wneud cais yma: tudalen cydnabod dysgu blaenorol. Cysylltwch â Derbyniadau os bydd unrhyw ymholiadau gennych ar Gydnabod Dysgu Blaenorol.

Myfyrwyr hŷn

Ymgeisydd hŷn fydd unrhyw un a fydd dros 21 na fuodd mewn prifysgol wedi gadael yr ysgol neu goleg. Bydd Met Caerdydd yn croesawu ceisiadau oddi wrth ymgeiswyr hŷn a gellir cael rhagor o gyngor a gwybodaeth yma.

Ffioedd Dysgu, Cyllid Myfyrwyr a Chostau Ychwanegol

I gael y wybodaeth ddiweddaraf ar ffioedd dysgu a’r cymorth ariannol a allai fod ar gael pan fyddwch yn y Brifysgol, ewch i 

Costau astudio i israddedigion yn Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd

Deunyddiau

Bydd yr Ysgol Gelf a Dylunio yn darparu amrywiaeth o ddeunyddiau sylfaenol. Bydd y rhain yn galluogi’r myfyrwyr i ddatblygu eu cymhwysedd mewn ystod o sgiliau ac i ddangos eu gallu technegol. Y myfyrwyr fydd yn bwrw’r gost am ddeunyddiau y bydd angen meintiau anghyffredin ohonyn nhw neu’r rheiny a fydd yn rhai arbenigol, drud neu anghyffredin. Rhoddir cyngor ynglŷn â sut y caiff ‘anghyffredin’ ei ddiffinio, pa ddeunyddiau y tybir eu bod yn ‘ddrud’, a rhoddir enghreifftiau o’r pethau a gaiff eu hystyried yn ‘anghyffredin’. Yn aml bydd myfyrwyr yr Ysgol Gelf a Dylunio yn dewis gwario’u harian ar ddeunyddiau y bydd yn well ganddyn nhw weithio gyda nhw, gan gynnwys llyfrau braslunio ac ysgrifbinnau, yn ogystal ag offer arbenigol o’u dewis nhw eu hunain.

Fynychaf ni ofynnir am dâl am ddefnyddio cyfarpar ar wahân i rai peiriannau arbenigol o ben uchaf y farchnad megis argraffyddion Mimaki a 3D. Bydd mynediad i Cardiff FabLab yn amodol ar aelodaeth myfyrwyr; bydd yn gostwng ffioedd i fyfyrwyr.

I gael rhagor o wybodaeth am gostau ychwanegol cyrsiau, gan gynnwys ffioedd, gofynion cyfarpar a chostau eraill ar gyfer pob rhaglen israddedig, ewch i 

Teithiau maes ac ymweliadau

Bydd yr Ysgol yn talu am deithiau maes a fydd yn rhan o’r dysgu craidd. Ambell waith trefnir ymweliadau a fydd yn opsiynol ac mae’n bosib y gofynnir i’r myfyrwyr rannu’r costau. Y myfyriwr unigol fydd yn gyfrifol am gostau astudio dramor, gan gynnwys cyfnewid, lleoliadau a phrosiectau.

Cysylltu â Ni

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â’r Tîm Derbyniadau ar 029 2041 6044 neu ebost askadmissions@cardiffmet.ac.uk.

Ar gyfer ymholiadau cwrs-benodol, cysylltwch â Thiwtor Derbyniadau BA (Anrh) Artist Dylunydd Gwneuthurwr, Jon Pigott:

Ebost: jpigott@cardiffmet.ac.uk


Gwybodaeth Allweddol Am Y Cwrs

​​​​​​​Cod UCAS: W291

Man Astudio:
Campws Llandaf

Ysgol:
Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd

Hyd y Cwrs:
Tair blynedd amser llawn.

CWRDD Â’R TÎM
Cwrdd â’r Tîm: John Pigott

Mae'r uwch ddarlithydd Dr Jon Pigott yn trafod sut mae'n defnyddio ei brofiad ei hun wrth ddysgu, ac yn esbonio'r 'Maker Mindset'.

ASTUDIO CELF DRWY GYFRWNG Y GYMRAEG
Cwrdd â’r Tîm: Huw Williams

Mae'r darlithydd cyfrwng Cymraeg yn yr Ysgol Gelf a Dylunio, Huw Williams yn sôn am y manteision o astudio Celf a Dylunio yn ddwyieithog.

ARCHWILIWCH EIN CYFLEUSTERAU
Ffowndri

Mae tywallt efydd yn dangos rhai o alluoedd cyfleusterau'r ffowndri yn ein Ysgol Celf a Dylunio Caerdydd.

Taith Gweithdy Cerameg

Ewch am dro rhithiol o'n Gweithdai Cerameg.

PROFIADAU MYFYRWYR A GRADDEDIGION
Josh - Maker
Sut mae'r cwrs Arlunydd Ddylunydd wedi fy mharatoi ar gyfer y byd gwaith fel arlunydd

Mae Rhiannon yn blogio am ei phrofiadau ar y cwrs ac ennill prif wobr celf yn Eisteddfod T yr Urdd 2021.
Darllen Mwy

Chloe - Maker
Fy mhrofiad yn astudio'r cwrs Arlunydd Ddylunydd:Gwneuthurwr

Dewch i ddarllen mwy am brofiadau Llio ar y cwrs Arlunydd Ddylunydd a pham ei fod wedi dewis Caerdydd fel lleoliad i astudio.
Darllen Mwy

Sophie and Natasha - Maker
Bywyd ar ôl y Brifysgol: Creu Cadair Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy 2019.

Mae Gwenan yn blogio am ei phrofiad o greu Cadair i'r Eisteddfod Genedlaethol a sut mae'r cwrs wedi ei pharatoi i gael gyrfa fel dylunydd.
Darllen Mwy

YMGEISIO I YSGOL CELF A DYLUNIO CAERDYDD
Beth i'w Gynnwys yn Eich Portffolio

Mae Swyddog Recriwtio Myfyrwyr a graddedig o Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd, Abbie, yn rhannu ei chynghorion portffolio.

7 Peth sy'n Ein Gwneud i'n Wahanol

Deon Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd Mae'r Athro Olwen Moseley yn egluro rhai o'r pethau sy'n ein gosod ar wahân.ADRAN DIWRNOD AGORED | BOB DYDD

Mae ein 'Diwrnod Agored Bob Dydd' rhithiol yn caniatáu i chi ddarganfod mwy am eich diddordebau cwrs, Sgwrs Fyw gyda derbyniadau, tîm llety a chyllid myfyrwyr*. Gallwch hefyd sgwrsio â’n myfyrwyr trwy Unibuddy, yn ogystal â mynd ar daith o amgylch ein llety a gweld beth sydd gan Gaerdydd i’w gynnig


Hoffet ti ymweld â ni wyneb yn wyneb?
Darganfyddwch fwy am Ddiwrnodau Agored ar y safle a Theithiau Campws trwy ddilyn y ddolen isod.Sgwrs Fyw

Oes gennych chi gwestiwn? Gallwch Fyw Sgwrsio gyda'n Tîm Derbyn Llun-Gwener (9 am-4.30yp) ar y dudalen hon isod ar y dde. Cliciwch ar yr eicon sgwrsio hwnnw ac mae ein tîm yno i helpu. Fel arall, cliciwch ar yr eiconau isod i sgwrsio â'r gwasanaeth perthnasol *


Tîm Llety

Tîm Llety


Oes gennych chi gwestiwn am fyw mewn neuaddau?
Sgwrsio gyda'n tîm *.


Dechreuwch Sgwrs | Ewch i Dudalennau Llety
Cyllid Myfyrwyr

Cyllid Myfyrwyr


Oes gennych gwestiwn am gyllid myfyrwyr?
Sgwrsio gyda'n tîm *.


Dechreuwch Sgwrs | Tudalennau Cyllid Myfyrwyr
Our Students

Ein Myfyrwyr


Oes gennych chi gwestiwn am fywyd yng Nghaerdydd?
Sgwrsio gyda'n llysgenhadon myfyrwyr *.


Dechreuwch Sgwrs | Tudalennau Bywyd Myfyrwyr
Rhyngwladol

Rhyngwladol


Gwneud cais rhyngwladol?
Sgwrsio â'n tîm rhyngwladol *.


Dechreuwch Sgwrs | Tudalennau Rhyngwladol

* Gall argaeledd sgwrsio amrywio yn ôl gwasanaeth a gweithredu o ddydd Llun i ddydd Gwener yn unig

Archwilio

'Nid yw dewis prifysgol yn ymwneud â'ch cwrs yn unig, byddwch hefyd eisiau gweld lle y gallech fod yn treulio blynyddoedd nesaf eich bywyd - dod o hyd i'ch cartref oddi cartref. Archwiliwch ein llety a'n prifddinas wych isod.'


Taith o amgylch ein Llety

Ewch ar daith fideo 360 gradd o'n neuaddau myfyrwyr

Darganfyddwch Gaerdydd - Ein Dinas, Eich Cartref

Yn ddinas myfyrwyr wych, mae gan Gaerdydd rywbeth i bawb

Perfformiad Chwaraeon

Mae Met Caerdydd yn darparu ac yn rheoli amgylchedd Cynllun Gyrfa Ddeuol achrededig TASS sy'n caniatáu i fyfyrwyr gyflawni eu potensial academaidd ochr yn ochr â hyfforddi, chwarae a pherfformio yn eu dewis chwaraeon.


Gyda phrofiad personol o gystadlu ar y llwyfan rhyngwladol ac ymgymryd ag ymchwil o'r radd flaenaf, mae ein staff academaidd a Chwaraeon Perfformiad yn creu amgylchedd cwbl unigryw o ragoriaeth chwaraeon. Mae'r model integredig yn golygu y gallwch fod yn sicr bod ein rhaglenni'n cael eu llywio gan y gwasanaethau hyfforddi a chymorth diweddaraf, pob un wedi'i gynllunio i'ch datblygu chi fel athletwr. Ynghyd â'n partneriaethau allweddol gydag amrywiaeth o Gyrff Llywodraethu Cenedlaethol, mae ein rhaglenni'n gweithio ochr yn ochr â llwybrau talent cydnabyddedig. Darganfyddwch fwy

Gellir dod o hyd i delerau ac amodau llawn mewn perthynas â derbyn cynnig i astudio ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd trwy ymweld â www.metcaerdydd.ac.uk/terms