Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd>Cyrsiau>Ffotograffiaeth - Gradd BA (Anrh)
BA Photography

Ffotograffiaeth - Gradd BA (Anrh)

 

Ffeithiau allweddol

Cod UCAS:  W640

Place of Study: 
Ysgol Celf a Dylunio Caerdydd, Campws Llandaf 

School:
Ysgol Celf a Dylunio Caerdydd 

Course Length:
Tair blynedd llawn-amser. 

Trosolwg o'r Cwrs

Mae ffotograffiaeth yn iaith bwerus.Mae'n ein galluogi i gyfleu syniadau ac emosiynau cymhleth.Mae'n dweud wrthym beth sy'n cael ei ystyried yn bwysig, ac yn ein helpu i ddeall a chwestiynu'r gorffennol a'r presennol. 

Gall eich gweledigaeth unigryw helpu i ailddiffinio'r ffordd rydym yn gweld y byd o'n cwmpas.Fel ffotograffydd beirniadol a chreadigol, gallwch gyfrannu at greu tirweddau gweledol y dyfodol. 

Bydd y cwrs Ffotograffiaeth BA (Anrh) ym Met Caerdydd yn datblygu eich dealltwriaeth o ymagweddau technegol a chysyniadol at ffotograffiaeth, gan dynnu ysbrydoliaeth o gyfryngau sy'n seiliedig ar lens masnachol, artistig ac arbrofol. 

Bydd y cwrs ffotograffiaeth israddedig hwn yn eich galluogi i gaffael sgiliau ffotograffiaeth digidol a ffilm proffesiynol, ac yn eich annog i ymchwilio i botensial esthetig y rhain.Byddwch yn dysgu sut i werthuso’n feirniadol eich dulliau creadigol at arferion ffotograffig cyfoes, gan eu gosod o fewn cyd-destunau gweledol a chreu delweddau ehangach. 

Bydd ein gradd ffotograffiaeth yn eich annog i ddilyn eich diddordebau ffotograffig eich hun, gan feithrin ffordd unigryw o weld, a chreu portffolio dynamig o waith yn seiliedig ar eich gwybodaeth am draddodiadau amrywiol ac arloeswyr y ddisgyblaeth. 

Byddwch yn datblygu hunaniaeth weledol nodedig a dealltwriaeth o'r ffyrdd y gellid ymroi eich arddull bersonol i ystod o gyd-destunau o ffasiwn a chelfyddydgaini hysbysebu a gwaith golygyddol.Bydd y cwrs hwn yn datblygu sgiliau ac arbenigedd yn y canlynol: 

 • Sgiliau gwneud delweddau analog a digidol 

 • Technegau goleuo stiwdio a lleoliad 

 • Genres ffotograffig 

 • Golygu a dilyniannu 

 • Iaith ffotograffiaeth 

 • Llif gwaith digidol ac ôl-gynhyrchu 

 • Datblygu portffolio 

 • Brasluniau moesegol 

 • Cyd-destunau proffesiynol (gan gynnwys cyllidebu, prisio, hawlfraint, asiantaethau, ac ymwybyddiaeth o'r farchnad) 

Mae'r BA mewn Ffotograffiaeth wedi'i leoli yn ein Ysgol Celf a Dylunio CaerdyddMae gan yr ysgol bartneriaeth hir gydaFfotogallery, Asiantaeth Ffotograffiaeth Genedlaethol Cymru, sy'n canolbwyntio ar gyrsiau a gweithdai byrion,interniaethauâ thâl a chyfleoedd i fyfyrwyr arddangos a gwirfoddoli yn ystod eu harddangosfaDiffusionbob dwy flynedd:Gŵyl Ffotograffiaeth Rhyngwladol Caerdydd.

Llun gan Ian Clark

Mae'r wybodaeth am y cwrs ar y dudalen hon yn ymwneud â mynediad ym mis Medi 2020.

​Cynnwys y Cwrs

Blwyddyn Un 
Hanfodion Ffotograffiaeth 
Nod y modiwl hwn yw cyflwyno myfyrwyr i'r sgiliau sylfaenol, y syniadau a'r prosesau technegol sylfaenol sy'n ymwneud â'r maes ffotograffiaeth a'u hannog i gymhwyso technegau cynhyrchu priodol i wireddu eu syniadau.
Bydd yn hwyluso'r broses o gynllunio ymateb i friff creadigol tra'n datblygu dealltwriaeth myfyrwyr o ieithoedd gweledol gan feithrin eu gallu i gyfleu syniadau, emosiynau a gwybodaeth drwy'r ddelwedd ffotograffig.
Bydd y modiwl yn cyflwyno myfyrwyr i waith ymarferwyr sy'n gweithio ym maes ffotograffiaeth, cyfoes a hanesyddol, a'r syniadau tyngedfennol y tu ôl i'w gwaith gyda'r nod o ddatblygu gallu'r myfyrwyr eu hunain i gynhyrchu lluniau'n weithredol sydd â diben. 


Safbwyntiau Ffotograffig 
Nod y modiwl hwn yw rhoi cyfle i fyfyrwyr ddatblygu sgiliau a thechnegau ffotograffig mwy datblygedig tra'n eu cyflwyno i amrywiaeth o genres a chyd-destunau o ran arferion ffotograffig a rhai sy'n seiliedig ar lens.
Bydd myfyrwyr yn datblygu technegau trin delweddau creadigol ac yn archwilio'r gwahaniaethau rhwng ymdriniaeth cysyniadol, swyddogaethol ac esthetig at ffotograffiaeth.
Bydd yn datblygu gallu myfyrwyr i fyfyrio ar a gwerthuso eu sgiliau eu hunain er mwyn adnabod y dulliau mwyaf priodol o gynhyrchu delweddau mewn cyd-destunau penodol.
Bydd y modiwl yn annog myfyrwyr i ystyried disgwyliadau, canfyddiadau ac ymatebion eu cynulleidfa a myfyrio ar ddimensiynau hanesyddol, cymdeithasol a diwylliannol eu hymarfer eu hunain.

Cydweithio 
Mae'r modiwl Cydweithio yn rhoi cyfle i fyfyrwyr weithio ar y cyd gyda myfyrwyr ac academyddion o feysydd pwnc eraill ar thema/problem gyfannol gan eu cyflwyno i'r cysyniad o gydweithredu rhyngddisgyblaethol.
Drwy ymgysylltu â ffocws yn eu maes disgyblaeth penodol ac yna ymgysylltu ar y cyd â meysydd pwnc eraill bydd myfyrwyr yn gallu nodi priodoleddau allweddol eu disgyblaeth a sut y gellir defnyddio'r rhain o fewn cyd-destun rhyngddisgyblaethol.
Drwy weithio mewn ystod o ddulliau ymarfer cydweithredol ac annibynnol, bydd myfyrwyr yn cael cyfle i ddatblygu sgiliau rhyngbersonol a rhwydweithio.

Cysyniad 
Nod y modiwl Cysyniad yw cyflwyno myfyrwyr i gyfres o gysyniadau a dadleuon hanesyddol a damcaniaethol amrywiol. Bydd myfyrwyr yn cael eu cyflwyno i amrywiaeth o adnoddau academaidd a fydd yn eu galluogi i ymgysylltu'n gwmpasog â'i gilydd a'r gymuned academaidd ehangach.
Drwy ddod i gysylltiad â deunydd ymchwil mewn cyfres o Grwpiau Astudio, bydd myfyrwyr yn cael eu hannog i feithrin diddordebau annibynnol a dod o hyd i'r rhain o fewn ystod o gynlluniau. Bydd y modiwl hwn yn datblygu sgiliau ymchwil ac ysgrifennu academaidd ynghyd â dysgu ymreolaethol a dysgu sy'n seiliedig ar ymholi.
Bydd yn datblygu dealltwriaeth sylfaenol o'r berthynas rhwng theori ac ymarfer o fewn eu pynciau craidd a'u meysydd trawsddisgyblaethol. Rhoddir sylw hefyd i gymhwyso safbwyntiau damcaniaethol hanesyddol a chyfoes sy'n berthnasol i gyd-destunau diwylliannol byd-eang.
Bydd yn anelu at gyflwyno'r posibilrwydd o safle cydlynol a chreadigol mewn perthynas â chelf a dylunio.

Blwyddyn Dau 
Ymarfer Ffotograffig Creadigol 
Bydd y modiwl hwn yn adeiladu ar wybodaeth sylfaenol y myfyrwyr ac yn canolbwyntio ar eu harbenigedd creadigol unigol yng nghyd-destun arferion ffotograffig diwylliannol, moesegol a phroffesiynol cyfoes. Bydd yn cefnogi datblygiad myfyrwyr drwy ymholi annibynnol, arloesi personol, a chymryd risgiau, gan eu hannog i archwilio, arbrofi ac ennill dealltwriaeth o wahanol ffurfiau gwahanol o arferion ffotograffig cyfoes.
Nod y modiwl yw ymestyn sgiliau proffesiynol, technegol a deallusol myfyrwyr a datblygu eu hyder er mwyn iddynt allu adnabod lle mae eu harfer creadigol unigol o fewn y sbectrwm eang o arferion ffotograffig a sy’n seiliedig ar lens.
Bydd y modiwl yn gofyn i fyfyrwyr archwilio ffyrdd amgen ac amrywiol o fynegiant, cynhyrchiad a chyflwyniad i ddatblygu eu sgiliau ymhellach tra'n datblygu portffolio cydlynol o waith. 

Archwilio 
Nod y modiwl hwn yw cyfnerthu trawsddisgyblaeth wrth greu syniadau creadigol drwy gynnig cyfle i fyfyrwyr gael profiad o set sgiliau sy'n bodoli y tu allan i’w maes penodol a chynnig amgylchedd i arbrofi ac archwilio.
Mae hyn yn caniatáu i fyfyrwyr gynllunio llwybr personol o ystod o brosiectau presennol sy'n gallu goleuo eu llwybr creadigol i'w trydedd flwyddyn a thu hwnt.
Mae'r llwybrau hyn yn cyfeirio myfyrwyr tuag at lwybrau proffesiynol posibl ymarferydd, entrepreneur, ac academig. Bydd y modiwl hwn hefyd yn meithrin sgiliau ysgrifennu myfyriol y myfyrwyr a fydd yn dangos datblygiad a chyd-destunoli syniadau o'u prosiectau.

Beirniadaethau 
Nod y modiwl hwn yw datblygu hyder myfyrwyr wrth iddynt archwilio posibiliadau creadigol o fewn eu maes diddordeb, wedi'i ategu gan gysyniadau a dadleuon hanesyddol a damcaniaethol trwy broses o werthuso beirniadol o fewn Clystyru. Bydd y myfyriwr yn datblygu safiad personol fwyfwy i fynd i'r afael â diddordeb ymchwil penodol a fydd yn sylfaen i'w ymchwil trydedd flwyddyn.
Bydd yn adeiladu ar sgiliau ymchwil academaidd, dadansoddi ac ysgrifennu beirniadol i gymryd rhan yn y beirniadu a datblygu dysgu annibynnol ymhellach. Bydd yn nodi cyd-destunau trawsddisgyblaethol perthnasol heriol y gellid eu defnyddio i leoli meysydd penodol o ddiddordeb mewn Celf a Dylunio a chymhwyso cysyniadau a dadleuon damcaniaethol hanesyddol a chyfoes yn feirniadol.
Bydd yn cadarnhau ac yn cydweld safbwyntiau creadigol mewn perthynas â theori ac arfer.

Blwyddyn Tri 
Ymarfer Ffotograffig Proffesiynol 
Nod y modiwl hwn yw datblygu dealltwriaeth myfyrwyr o gynllunio strategol, trafod llwythi gwaith a datblygu portffolio proffesiynol. Bydd yn meithrin sgiliau deallusol a thechnegol proffesiynol uwch y myfyrwyr ac yn datblygu'r farn esthetig sydd ei hangen ganddynt ar y lefel hon. 


Bydd myfyrwyr yn gallu defnyddio gwybodaeth am feysydd disgyblaeth cyffredinol ac arbenigol drwy'r broses o ymgysylltu â phrosiect a ddatblygwyd yn unigol a fydd yn dangos dyfnder a chywirdeb deallusol, gan uno syniadau o ystod o gyd-destunau damcaniaethol ac ymarferol. Bydd technegau meddwl creadigol yn amlwg drwy arbrofi ac arloesi sy'n dangos dealltwriaeth o benodolrwydd y gynulleidfa.
Bydd y modiwl hwn yn ymestyn sgiliau ymarferol drwy gynhyrchu a chyflwyno gwaith ffotograffig annibynnol o ansawdd uchel sydd â'r sylfaen ddeallusol briodol.

Amlygiad 

Mae'r modiwl hwn wedi'i gynllunio i alluogi myfyrwyr i adeiladu ar eu cryfderau a'u diddordebau eu hunain ac i wneud penderfyniadau hollbwysig a fydd yn effeithio ar y ffyrdd y bydd y cyhoedd sy'n gwylio yn dehongli ac yn darllen eu gwaith, gan lunio eu gyrfa yn y pen draw, drwy adeiladu lefel uwch o arbenigedd deallusol a galwedigaeth i wraidd eu hymarfer.
Mae'r modiwl yn gwneud hyn drwy gyfrwng stiwdio sy'n amlygu’r manylder deallusol, proffesiynol a strategol sydd ei angen ar gyfer arddangosfa gyhoeddus.
Felly mae'r modiwl hwn yn anterth eu harfer creadigol ac mewn sawl achos, yn ddechrau ar eu gyrfaoedd proffesiynol a'u hymarfer proffesiynol.

Cyfraniad 
Mae prosiect Cyfraniad y flwyddyn olaf yn elfen allweddol o unrhyw radd israddedig gan ei fod yn cynrychioli synthesis o ymdrechion creadigol y myfyriwr o fewn Cytser.
Mae hwn yn gyfle i fyfyrwyr ddangos astudiaeth annibynnol, i ddadansoddi a mynegi gwybodaeth o ystod eang o feysydd fel y'u cyflwynir a'u hysbrydoli gan Cytser, ac i atgyfnerthu ymchwil mewn arena sy'n ddeallusol uchelgeisiol.
Mae'r modiwl hwn yn herio myfyrwyr i greu ymddodiad beirniadol rhwng gwaith ymarferol y myfyriwr, a materion damcaniaethol trawsddisgyblaethol. Yn y modiwl hwn, bydd myfyrwyr yn gallu ffocysu ar eu diddordebau academaidd a dangos sgiliau academaidd, a chyflwyno tystiolaeth o fireinio ac ymreolaeth, gan ddynodi gallu i amddiffyn y sefyllfa hanfodol sydd wrth wraidd eu gwaith. Bydd yn cynhyrchu yn effeithiol ac yn cyfleu canlyniad sydd wedi'i leoli mewn cyd-destun perthnasol a heriol o Gelf a Dylunio.
Bydd yn cyflwyno ac yn amddiffyn cyfres o faterion damcaniaethol a chyd-destunol mewn modd uchelgeisiol. 

Dysgu ac Addysgu 

Mae strategaethau dysgu, addysgu ac asesu yn ceisio hyrwyddo arddulliau dysgu effeithiol er mwyn creu amgylchedd o gyfranogiad ac ymgysylltiad myfyrwyr ym mhob pwnc; i annog gallu i ddysgu'n annibynnol a dysgu gydol oes ac i wireddu potensial llawn pob myfyriwr. 


Nod y rhaglen yw datblygu diwylliant addysgu a dysgu sy'n meithrin y meddwl chwilfrydig a chreadigol tra'n cydnabod yr angen i ymateb i ofynion ymarfer ffotograffig proffesiynol.
Caiff gwybodaeth a dealltwriaeth graidd eu caffael yn bennaf drwy gyfuniad o ddarlithoedd, tiwtorialau, seminarau, stiwdio a gweithdai ymarferol. Ceir mwy o 'wybodaeth uwch' a dealltwriaeth gan y blaenorol yn ogystal â thrwy astudiaeth annibynnol a gwaith tîm penodol mewn grwpiau.

O fewn ymarfer stiwdio, y prif strategaeth addysgu a dysgu yw'r Prosiect. Mae'r prosiectau'n para'n gymharol hir a'u bwriad yw ehangu galluoedd deallusol a chreadigol y myfyriwr. Maent yn ceisio hyrwyddo agwedd o ddadansoddi beirniadol sy'n herio rhagdybiaethau a nodau blaenorol ar gyfer arloesedd gwirioneddol. Mae ganddynt derfynau ac amcanion rhagnodedig ond nid oes ganddynt o reidrwydd ganlyniadau rhagnodedig.

Caiff amcanion y prosiect eu sefydlu ar y dechrau ac maent yn rhan o'r brîff.
Mae'r dulliau asesu hefyd yn cael eu nodi ar y cam hwn. Defnyddir sawl math o brosiect:

 • Prosiectau Gorfodol: wedi’i gosod gan y staff ag amcanion a chanlyniadau rhagnodedig 
 • Prosiectau Dan Arweiniad Myfyrwyr: wedi'u pennu gan fyfyrwyr unigol mewn ymgynghoriad â staff  
 • Prosiectau 'Byw': wedi'u gosod gan gleientiaid y tu allan neu'n seiliedig ar y sefydliad mewn ymgynghoriad â staff.

Mae pob gwaith prosiect yn gofyn am ddadansoddi problemau, ymchwil, creadigrwydd, gwneud penderfyniadau, sgiliau ymarferol a thechnegol, cyfathrebu a chyfiawnhau. Ar y cyfan, mae canlyniadau prosiectau’n ar sail stiwdio ond gallant hefyd fod yn seiliedig ar ymchwil.

O fewn prosiect defnyddir nifer o strategaethau dysgu ac addysgu eraill. Mae’r rhain yn cynnwys:

 • Sesiynau briffio: defnyddir i egluro amcanion a chyfyngiadau'r prosiect. 
 • Beirniadaeth prosiect: fe'i defnyddir i roi cyfle i fyfyrwyr gyflwyno a chyfiawnhau eu gwaith i'w grŵp blwyddyn ac i staff
 • Gweithdai: cynnig amrywiaeth o sgiliau ymarferol a damcaniaethol  
 • Ymarferion: defnyddir i ddiffinio ac egluro agweddau penodol o'r broses ddylunio  
 • Arddangosiadau: hyrwyddo 'dysgu trwy esiampl'  
 • Cyflwyniadau: wedi'u bwriadu i annog creadigrwydd, eglurder a hyder wrth gyflwyno gwaith grŵp neu unigol yn llafar ac yn weledol.

Darlithoedd 
Mae darlithoedd yn cyflwyno rhaglen astudio gydlynol ac ysbrydoliaeth gyffredinol. Fe'u cefnogir gan ddeunydd gweledol a/neu ddeunydd testunol. Gall y cynnwys fod yn hanesyddol, yn ddamcaniaethol, yn gyd-destunol neu'n ymarferol. Lle bo hynny'n briodol, mae darlithoedd wedi'u strwythuro i gynnwys myfyrwyr mewn trafodaeth.

Tiwtorialau Pynciau Modiwlaidd 
Cyfarfodydd myfyriwr neu grŵp o fyfyrwyr gyda darlithydd neu ddarlithwyr yw tiwtorialau ac fe'u defnyddir mewn dwy ffordd yn y rhaglen:

 • Ehangu ar ddeunydd sy'n cael sylw mewn darlithoedd trwy ddull datrys problemau sy'n cael ei lywio gan ymholiad 
 • Gwaith adfer i oresgyn unrhyw ddiffygion yng ngwybodaeth gefndirol myfyriwr.  
 • Gweithdai: cynnig amrywiaeth o sgiliau ymarferol a damcaniaethol

Seminarau  
Cynhelir tri math o seminarau: y rhai a arweinir gan staff lle y darperir testunau neu arteffactau i fyfyrwyr gyflwyno dadansoddiad i'w grŵp; y rhai lle mae myfyrwyr yn dewis testunau/arteffactau i'w trafod o fewn y grŵp; a'r rhai lle mae myfyrwyr yn cyflwyno eu gwaith eu hunain neu ganfyddiadau ymchwil.

Mae seminarau wedi'u cynllunio i annog cyflwyniad groyw a dadansoddol a, thrwy drafodaethau grŵp, i ddatblygu dealltwriaeth o'r pwnc a'i gyd-destun.
Mae hwn yn ddull addysgu a dysgu canolog yn enwedig wrth gysylltu’r dysgu a geir o'r maes a'r cytser a'i gyd-destunoli a'i gysylltu yn ôl mewn i’r pwnc ffotograffiaeth.
Gall seminarau gynnwys myfyriwr neu fyfyrwyr yn cyflwyno gwaith a baratowyd yn flaenorol i gyfoedion a darlithydd. Defnyddir y strategaeth hon i ymestyn cysyniadau damcaniaethol neu ymarferol penodol ynghyd â chyflwyno ymarferion datrys problemau.
Mae seminarau’n rhoi profiad gwerthfawr i fyfyrwyr o ran sgiliau cyflwyno, blogs, wikis neu bodgastiau yn ogystal â darparu staff gyda dull asesu dysgu sy’n canolbwyntio ar y myfyriwr.

Gweithdai Ymarferol 
Mae gweithdai ymarferol yn galluogi myfyrwyr i ymarfer a mireinio eu sgiliau mewn amgylchedd gefnogol lle gallant dderbyn adborth gan aelod o staff academaidd.
Mae gweithdai ymarferol yn cynrychioli trawsnewidiad gwerthfawr rhwng theori ac ymarfer. Mae sesiynau stiwdio ymarferol, sy’n rhoi pwyslais ar gymhwyso egwyddorion sylfaenol ffotograffiaeth, yn canolbwyntio ar ddatrys problemau a datblygiad datrysiadau creadigol a thechnegol i brosiectau ffotograffiaeth.

Mae efelychiadau, ymarferion a phrosiectau byw sy’n cynnwys cleient allanol yn darparu her gyffrous i fyfyrwyr sy’n gweithio’n annibynnol ac mewn grwpiau i gael profiad o broblemau’r byd go iawn. 


Anogir myfyrwyr i fynegi eu cynigion mewn modd gwrthrychol a beirniadol ac i ddatblygu sgiliau cyfathrebu rhyngbersonol sy'n hanfodol i ffotograffiwr proffesiynol.

E-ddysgu 
Mae Amgylchedd Dysgu Rhithwir (VLE) Moodle yn cael ei ddefnyddio’n helaeth ar y rhaglen i ehangu profiad dysgu’r myfyrwyr

Ar wahân i'w ddefnydd eang fel ystorfa ar gyfer deunydd dysgu ac adnoddau, defnyddir y VLE i gysylltu myfyrwyr yn iaith eu hunain drwy ddefnyddio wiki, blogs a grwpiau trafod.
Yn ogystal, mae'r VLE yn cael ei ddefnyddio mewn asesiad ffurfiannol gyda'r defnydd o gwisiau a phrofion hunan-ddiagnostig. Mae hefyd yn werthfawr fel ffordd o gyfathrebu â myfyrwyr ac mae modiwl 'cartref' ar gyfer ffotograffiaeth wedi'i greu i ddarparu canolbwynt ar gyfer cyfathrebu a phostio gwybodaeth mwy cyffredinol.
Defnyddir adborth electronig drwy'r VLE drwy ddefnyddio'r Ganolfan Raddau.

Beirniadaethau 
Cynhelir beirniadaeth ar bob cam asesu (dros dro neu derfynol) ar aseiniad neu brosiect yn y modiwlau stiwdio lle bydd y myfyrwyr yn cyflwyno’u gwaith i'r grŵp blwyddyn a'r tiwtor i gael adborth a dadl.

Mae'r digwyddiad hwn yn elfen bwysig i'r broses ddysgu. Mae aseiniadau wedi'u cynllunio i sicrhau bod myfyrwyr yn mynd i'r afael ag ystod eang o astudiaethau achos neu gynsail sy'n darlunio amrywiaeth o sefyllfaoedd neu atebion.

Mae'r broses feirniadu yn sicrhau bod myfyrwyr yn dysgu o waith sy'n cael ei wneud gan eraill yn ogystal â thrwy ymdrechion eu hunain. 

Asesu 

Trwy gydol eich astudiaethau, cewch eich gwerthuso ar dri phrif faen prawf, sy'n sail i'r holl ddisgyblaethau sy'n cael eu haddysgu yn CSAD:

SGILIAU:  
Y sgiliau ymarferol, technegol a chysyniadol rydych chi'n eu hennill yn ystod eich cwrs.

CYD-DESTUN: 
Eich dealltwriaeth a'ch gwybodaeth o gyd-destun deallusol ehangach eich disgyblaeth a'ch gwaith.  Mae hyn yn cynnwys materion hanesyddol, amgylcheddol a moesegol ac yn aml fe'u harchwilir yn eich modiwlau 'Theori a Chyd-destun'.

SYNIADAU: 
Eich dealltwriaeth o syniadau deallusol a chreadigol o'r tu mewn a thu hwnt i'ch disgyblaeth; ynghyd â'ch gallu i gaffael cysyniadau newydd a ffurfio syniadau newydd. Archwilir syniadau yn eich gwaith ysgrifenedig, yn ogystal â bod yn amlwg yn eich cynnydd ymarferol. Rhoddir pwysoliad cyfartal i bob un o'r meini prawf hyn yn ystod y broses asesu. Hynny yw, maent yn cael eu hystyried yr un mor bwysig a hanfodol i'ch datblygiad; pwyslais sydd wedi'i gynllunio, er enghraifft, er mwyn galluogi set sgiliau fwy cyflawn gan fyfyriwr a allai fod yn fedrus yn dechnegol, ond yn wan wrth gynhyrchu syniadau, neu fyfyriwr â llawer o ddawn greadigol a allai ei chael hi'n anodd mireinio cysyniad bras yn ddyluniad cryf, unigol.

Rydym yn darparu nifer o ffyrdd i chi olrhain eich cynnydd ar y ffordd i gyflwyno'ch gwaith i'w farcio. Gan ddeall y bydd y pwyslais yn gweithio o amgylch meysydd craidd sgiliau, cyd-destun a syniadau, byddwch hefyd yn dod yn gyfarwydd â'r ffurflen asesu strwythuredig a ddefnyddir gan eich tiwtoriaid ac yn dysgu i gysylltu â'ch gwaith yn ôl i’r canlyniadau dysgu a fwriadwyd ym mhob brîff.

Y prif fathau o asesiad ffurfiannol yw; academaidd (adborth gan eich tiwtoriaid); cyfoedion (gan eich cyd-fyfyrwyr ar y cwrs neu bartneriaid prosiect); a hunanasesu (sef eich beirniadaeth eich hun, o ganlyniad i fathau eraill o adborth). Ond nid ar ddiwedd briff yn unig y byddwch yn derbyn adborth - bydd eich tiwtoriaid yn aml yn asesu'ch cynnydd wrth i'ch gwaith ddatblygu, gan ddarparu adborth ffurfiannol ar adegau hanfodol lle y gobeithir eich annog i fentro, cynnal eich cymhelliant neu lluniwo eich syniadau cyn y dyddiad cau.

Cyflogadwyedd a Gyrfaoedd 

Mae graddedigion y rhaglen mewn sefyllfa dda i weithio fel ffotograffwyr annibynnol, ymuno â chwmnïau cyfryngau a dylunio neu asiantaethau hysbysebu, neu i gael eu cyflogi yn y diwydiannau ffilm, teledu a darlledu. 

Yn ystod y cwrs, bydd cyfleoedd i gynnal briffiau byw a chael profiad gwaith. Bydd hyn yn cynnwys meithrin cysylltiadau ac ymgymryd lleoliadau yn ogystal ag amlygiad i ffotograffwyr proffesiynol drwy sgyrsiau diwydiant a mentora. Byddwch yn cael cynnig cefnogaeth i ffurfio'ch busnes eich hun pe byddech chi'n dewis gwneud hynny.

Mae rhai graddedigion yn dod yn athrawon trwy gymryd TAR. Mae rhai graddedigion yn dewis mynd â'u hastudiaethau ymhellach trwy astudio yn YCDC ar gyfer cymhwyster lefel Meistr ac mae cyfleoedd i fynd â hyn ymhellach fyth, i ymchwil gyda PhD neu Ddoethuriaeth Broffesiynol mewn Celf neu Ddylunio. 

Gofynion Mynediad a Sut i Wneud Cais 

Dylai fod gan ymgeiswyr bortffolio celf a/neu ddylunio cryf a dangos ymrwymiad i gelf a/neu ddylunio, ac yn ddelfrydol pum pas TGAU sy’n cynnwys iaith Saesneg a Mathemateg * gradd C neu'n uwch/gradd 4 neu'n uwch (ar gyfer ymgeiswyr sydd â TGAU diwygiedig newydd Lloegr)

Yn dilyn cyfweliad ac asesiad o bortffolio, gall ein cynigion nodweddiadol amrywio rhwng:

 • 96 - 120 pwynt o Ddiploma Sylfaen Celf a Dylunio a gwblhawyd yn llwyddiannus neu/a 
 • 96 - 120 pwynt o 2 Safon Uwch o leiaf; bydd Bagloriaeth Cymru - Tystysgrif Her Sgiliau Uwch yn cael ei hystyried yn drydydd pwnc  
 • Diploma Estynedig Cenedlaethol RQF / Diploma Estynedig Technegol Caergrawnt MMM / DDM  
 • 96 - 120 pwynt o gyfuniad o ‘Scottish Highers’ a ‘Scottish Advanced Highers’   
 • 96 - 120 pwynt o'r ‘Irish Leaving Certificate’ Lefel Uwch gan gynnwys 2 radd H2 mewn unrhyw bwnc.  H4 ar Lefel Uwch yw'r radd isaf y gellir ei chyfrif tuag at gynnig  
 • 96 - 120 pwynt o'r Diploma Mynediad i Addysg Uwch mewn pwnc perthnasol

*Ar gyfer ymgeiswyr o Gymru sy'n sefyll y TGAU Mathemateg diwygiedig, byddwn yn derbyn naill ai TGAU Mathemateg neu Mathemateg - Rhifedd.

Ar gyfer ymgeiswyr sydd yn ymgymryd â 2 Safon Uwch neu gyfwerth yn unig, neu'n gwneud cais â phrofiadau bywyd eraill, cymwysterau eraill a/neu gyflawniadau celf a dylunio bydd y rhain yn cael eu hystyried ynghyd â gweddill y proffil academaidd ac efallai y byddwn yn gwneud cynnig wedi'i raddio yn lle cynnig gan ddefnyddio Tariff UCAS.

Os ydych chi'n astudio cyfuniadau o'r uchod neu os nad yw'ch cymhwyster wedi'i restru, cysylltwch â Derbyniadau neu edrychwch ar dudalen Chwilio am Gwrs UCAS am y gofynion mynediad. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am ein gofynion mynediad, gan gynnwys cymwysterau o'r UE trwy glicio yma.

 Ymgeiswyr Rhyngwladol Bydd angen i fyfyrwyr nad Saesneg yw eu hiaith gyntaf ddarparu tystiolaeth o ruglder i o leiaf safon IELTS 6.0 neu gyfwerth. I gael manylion llawn am sut i wneud cais am gymwysterau Iaith Saesneg ewch i’r Tudalennau Rhyngwladol ar y wefan.

Y Broses Ddethol a Diwrnodau Cyfweld: 
Mae'r dewis yn seiliedig ar dderbyn cais UCAS wedi'i gwblhau a mynychu Cyfweliad yn yr Ysgol Celf a Dylunio.

Mae llwyddo mewn cyfweliad yn seiliedig ar dri maen prawf:
Brwdfrydedd personol dros ac wedi ymgolli mewn ymarfer a theori Celf a Dylunio.
Cyflawniad a gallu academaidd
Ansawdd gwaith, uchelgais a sgiliau a ddangosir mewn portffolio

I gael mwy o wybodaeth am Ddiwrnodau Cyfweld Celf a Dylunio, cliciwch yma.  

Sut i Wneud Cais: 
Dylid gwneud ceisiadau am y cwrs hwn ar-lein i UCAS:www.ucas.com/apply. Dylid gwneud ceisiadau rhan-amser yn uniongyrchol i'r Brifysgol yn www.cardiffmet.ac.uk/selfservice.
Am wybodaeth bellach ewch i'n tudalennau Sut i Wneud Cais: www.metcaerdydd.ac.uk/howtoapply.

Dysgu Blaenorol Cydnabyddedig (RPL) a Throsglwyddo Credyd i flwyddyn 2 a 3 
Os oes gennych ddiddordeb mewn trosglwyddo credyd o sefydliad arall i astudio yn met Caerdydd ar gyfer cwrs sy'n derbyn mynediad ar gyfer blwyddyn 2 a/neu 3, gallwch ddod o hyd i wybodaeth bellach am hyn a gwybodaeth ar sut i wneud cais ar y dudalen RPL. Cysylltwch a Derbyniadau am unrhyw ymholiad sydd gennych am RPL.

Myfyrwyr aeddfed 
Ymgeisydd aeddfed yw unrhyw un dros 21 oed nad aeth i'r brifysgol ar ôl ysgol neu goleg. Mae Met Caerdydd yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr aeddfed a gellir cael mwy o gyngor a gwybodaeth yma. 

Ffioedd Dysgu, Cyllid Myfyrwyr a Chostau Ychwanegol 

I gael y gwybodaeth ddiweddaraf am ffioedd dysgu a'r gefnogaeth ariannol a allai fod ar gael tra yn y brifysgol, ewch i www.cardiffmet.ac.uk/fees.

Costau astudio israddedig yn CSAD  
Deunyddiau  

Mae CSAD yn darparu amrywiaeth o ddeunyddiau sylfaenol. Mae'r rhain yn galluogi myfyrwyr i ddatblygu eu cymhwysedd mewn ystod o sgiliau a dangos eu gallu technegol. Mae deunyddiau sydd eu hangen mewn meintiau anarferol, neu'r rhai sy'n arbenigol, yn ddrud neu'n anghyffredin ar draul y myfyriwr. Rhoddir cyngor ynghylch sut y diffinnir 'anarferol', pa ddefnyddiau yr ystyrir eu bod yn 'ddrud', a rhoddir enghreifftiau o'r hyn a ystyrir yn 'anarferol'. Mae myfyrwyr CSAD yn aml yn dewis gwario ar ddeunyddiau y mae'n well ganddyn nhw weithio gyda nhw, gan gynnwys llyfrau braslunio a beiros, yn ogystal ag offer arbenigol o'u dewis eu hunain.
Ar y cyfan, ni chodir unrhyw daliadau am ddefnyddio offer, ac eithrio rhai offer arbenigol  drud fel yr argraffwyr Mimaki a 3D. Mae mynediad i FabLab Caerdydd yn amodol ar aelodaeth myfyrwyr; mae'n cynnig ffioedd is at ddefnydd myfyrwyr.
I gael rhagor o wybodaeth am gostau cwrs ychwanegol, gan gynnwys ffioedd, gofynion offer a thaliadau eraill ar gyfer pob rhaglen israddedig, ewch i www.cardiffmet.ac.uk/additionalcosts.

 Teithiau maes ac ymweliadau 
Bydd yr Ysgol yn talu am deithiau maes sy'n rhan o’r dysgu craidd. Trefnir ymweliadau ychwanegol o bryd i'w gilydd sy'n ddewisol a lle gellir gofyn i'r myfyrwyr rannu'r costau. Cyfrifoldeb y myfyriwr unigol yw costau astudio dramor, gan gynnwys cyfnewidiadau, profiad gwaith a phrosiectau.

Contact Us

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â'r Tîm Derbyn ar029 2041 6044 neu e-bostiwch askadmissions@cardiffmet.ac.uk.

Ar gyfer ymholiadau penodol i gwrs, cysylltwch â Swyddfa Celf a Dylunio Caerdydd:
E-bost: CSADadmin@cardiffmet.ac.uk  Ffôn: 029 2020 5898Gellir dod o hyd i’r telerau ac amodau llawn sy’n ymwneud â derbyn cynnig i astudio ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd trwy ymweld â www.metcaerdydd.ac.uk/terms