Chwaraeon Met Caerdydd>Iechyd a Ffitrwydd>Dosbarthiadau Ffitrwydd

Dosbarthiadau Ffitrwydd

​​​​​

Mae dosbarthiadau yn agored i aelodau a rhai nad ydynt yn aelodau, ac maent yn cael eu harchebu trwy Ap Chwaraeon Met Caerdydd​​.

  • Gall ​ aelodau archebu dosbarthiadau am ddim gan ddefnyddio Ap Chwaraeon Met Caerdydd.​

  • ​Mae'n ofynnol i'r rhai nad ydynt yn aelodau sefydlu proffil 'Talu Wrth Fynd' ar Ap Chwaraeon Met Caerdydd​.

Mae amserlenni dosbarthiadau ar gael ar Ap Chwaraeon Met Caerdydd.​

Cardiff Met Sport App Download Home Page


Gwybodaeth Dosbarth

  • Mae dosbarthiadau'n addas ar gyfer pob lefel gallu.
  • Rhaid i'r cyfranogwyr fod yn 16 oed neu'n hŷn (oni nodir yn wahanol yn disgrifiad o'r dosbarthiadau).
  • Rhowch wybod i'r Hyfforddwr os oes gennych unrhyw gyflyrau meddygol a allai effeithio ar eich gallu i wneud ymarfer corff.
  • Ni fydd dosbarthiadau ar wyliau banc.

Ffoniwch 029 2041 6743 (Canolfan Ffitrwydd Cyncoed) neu 029 2041 6779 (Canolfan Ffitrwydd Llandaf) i gael rhagor o wybodaeth.

Fel arall, e-bostiwch y Rheolwr Ffyrdd o Fyw Egnïol: gjwalters@cardiffmet.ac.uk.​

Disgrifiadau o'r ​Dosbarthiadau

Yoga

Mae’r dosbarthiadau hyn yn addas ar gyfer pob lefel gallu ac yn cyfuno ystumiau penodol, technegau anadlu ac ymwybyddiaeth ofalgar i annog y corff a’r meddwl i ymlacio. Mae’r sesiynau hyn yn defnyddio ymarferion sy’n canolbwyntio ar gryfder, hyblygrwydd ac anadlu sy’n sicr o hybu lles corfforol a meddyliol.

Cylchedau i Ferched yn Unig

Mae’r dosbarthiadau hyn wedi’u cynllunio ar gyfer menywod o bob lefel ffitrwydd, o ddechreuwyr i uwch. Mae’n cyfuno amrywiaeth o ymarferion hyfforddi cardiofasgwlaidd a chryfder i ddarparu sesiynau ymarfer corff cyfan mewn amgylchedd cefnogol a grymusol. Mae’r dosbarth yn canolbwyntio ar wella ffitrwydd cyffredinol, cryfder, dygnwch, a hyblygrwydd tra’n targedu cyhyrau penodol.

Calistheneg

Mae dosbarth ffitrwydd callistheneg i ddechreuwyr wedi’i gynllunio i gyflwyno unigolion sydd ag ychydig neu ddim profiad blaenorol i hanfodion hyfforddiant callistheneg. Mae Callistheneg yn fath o ymarfer corff sy’n defnyddio symudiadau pwysau corff i adeiladu cryfder, hyblygrwydd a ffitrwydd cyffredinol.

Cryfder, Cydbwysedd a Symudedd

Rhaglen ymarfer corff arbenigol sydd wedi’i chynllunio i wella ffitrwydd corfforol cyffredinol trwy dargedu rhannau penodol o’r corff a gwella patrymau symud gweithredol. Mae’r math hwn o ddosbarth yn addas ar gyfer unigolion o lefelau ffitrwydd amrywiol, gan gynnwys pobl hŷn, athletwyr, ac unrhyw un sy’n edrych i wella eu cryfder, cydbwysedd a hyblygrwydd cyffredinol.

Coesau, Penolau a Boliau Merched yn Unig

Mae hwn yn ddosbarth ffitrwydd poblogaidd sydd wedi’i gynllunio i dargedu a thynhau tri maes penodol o’r corff: y coesau, pen-ôl, a chyhyrau’r bol. Mae’n ymarfer corff cynhwysfawr sy’n canolbwyntio ar ymarfer cryfder a chyflyru i helpu i siapio a chryfhau’r meysydd allweddol hyn. Mae’r dosbarth wedi’i gynllunio ar gyfer pob lefel ffitrwydd a gallu – o ddechreuwyr i uwch.

Bwtcamp

Prif ffocws dosbarth ffitrwydd bwtcamp yw gwella lefelau ffitrwydd cyffredinol, llosgi calorïau, adeiladu cryfder, cynyddu dygnwch, a gwella iechyd cardiofasgwlaidd. Gall cyfranogwyr ddisgwyl chwysu, herio eu hunain, a chael profiad o ymarfer corff cyfan mewn amgylchedd grŵp cefnogol ac egnïol. Gall bŵtcamps fod dan do ac yn yr awyr agored a defnyddio amrywiaeth o offer fel clychau tegell, peli ymarfer, bagiau pwnio a rhaffau brwydro.

Cylchedau HIIT

Mae dosbarth ffitrwydd cylched HIIT (Hyfforddiant Egwyl Dwyster Uchel) yn fath o sesiwn ymarfer corff sy’n cyfuno ymarferion dwyster uchel â chyfnodau byr oorffwys neu adferiad egnïol. Mae’r dosbarth fel arfer yn cynnwys cyfres o orsafoedd neu gylchedau ymarfer corff gwahanol, pob un yn targedu grwpiau cyhyrau gwahanol neu agweddau ar ffitrwydd. Mae’n ddosbarth perffaith i’r rhai sydd â diffyg cymhelliant yn y gampfa ac sydd angen syniadau newydd.

TRX Corff Cyfan a Chlychau Tegell

Mae hwn yn ymarfer dwys a deinamig sy’n cyfuno dau offeryn hyfforddi poblogaidd: esgidiau ymaerfer hongian TRX a chlychau tegell. Mae’n helpu i wella cryfder, dygnwch, sefydlogrwydd a symudedd wrth ddarparu profiad ffitrwydd hwyliog a deinamig. Gellir cynnig addasiadau a dilyniannau i ddarparu ar gyfer gwahanol lefelau ffitrwydd a nodau.

Hwb i’r Egni

Dyma ffordd wych o wella ffitrwydd cardiofasgwlaidd, cynyddu lefelau egni, a gwella cryfder a dygnwch cyffredinol. Mae’n cynnig ymarfer deinamig a heriol a all wneud i chi deimlo’n adfywiad a chyflawn. Mae’r dosbarth yn cynnwys cyfuniad o ymarferion aerobig, hyfforddiant cryfder, ac ymarferion hyblygrwydd i greu ymarfer corff cyfan.

Cryfder i Ddechreuwyr

Sesiwn ymarfer corff mewn grwpiau sydd wedi’i chynllunio’n benodol ar gyfer unigolion sy’n newydd i hyfforddiant cryfder neu sydd â phrofiad cyfyngedig o godi pwysau. Prif ffocws y dosbarth hwn yw cyflwyno ymarferion cryfder sylfaenol a darparu amgylchedd cefnogol ac ysgogol.

Boxercise 50+

Ymarfer deinamig a deniadol sy’n targedu gwahanol agweddau ar ffitrwydd, gan gynnwys dygnwch cardiofasgwlaidd, cryfder, cydsymud a hyblygrwydd. Mae’n ymgorffori elfennau o symudiadau ac ymarferion a ysbrydolwyd gan focsio i ddarparu ymarfer hwyliog ac effeithiol i unigolion yn eu 50au a thu hwnt i wella eu lefelau ffitrwydd a’u lles cyffredinol.

Dosbarth Lleihau’r Risg o Gwympo 50+

Dosbarth ffitrwydd arbenigol sydd wedi’i gynllunio ar gyfer unigolion 50 oed a hŷn gyda’r nod o leihau’r risg o gwympo a hyrwyddo cydbwysedd, cryfder a symudedd cyffredinol. Mae’r dosbarth hwn wedi’i deilwra’n benodol i fynd i’r afael â’r anghenion a’r heriau unigryw y mae oedolion hŷn yn eu gwynebu, a helpu unigolion i gynnal eu hannibyniaeth, lleihau’r ofn o gwympo, a gwella eu lles corfforol a meddyliol cyffredinol.

Craidd a Chydbwysedd

Nod y dosbarth hwn yw datblygu craidd cryf, gwella sefydlogrwydd a chydsymud, a gwella ffitrwydd gweithredol cyffredinol, gan ei wneud yn fuddiol i unigolion o bob oedran a lefel ffitrwydd.

Ffitrwydd Swyddogaethol 50+

Math o ymarfer corff sy’n canolbwyntio ar wella cryfder cyffredinol, dygnwch, hyblygrwydd a symudedd trwy ymarferion sy’n dynwared symudiadau go iawn. Fe’i cynlluniwyd i wella’ch gallu i gyflawni tasgau bob dydd yn effeithlon gyda llai o risg o anaf. Mae awyrgylch y dosbarth yn gefnogol ac yn gynhwysol, gan feithrin ymdeimlad o gymuned ymhlith y cyfranogwyr.

Campfa i’r Teulu 

Mae’r dosbarth hwn yn sesiwn ymarfer corff wedi’i gynllunio’n arbennig ar gyfer anghenion ffitrwydd y teulu cyfan. Mae’n canolbwyntio ar greu amgylchedd hwyliog a deniadol lle gall aelodau’r teulu ymarfer gyda’i gilydd a chefnogi ei gilydd ar eu taith ffitrwydd.

Pilates 

Mae’r dosbarth hwn yn cynnig ymarfer corff cynhwysfawr sy’n targedu’r corff cyfan, yn gwella cryfder eich craidd, yn gwella hyblygrwydd, ac yn hyrwyddo cysylltiad meddwl-corff. Mae ymarferion Pilates yn aml yn canolbwyntio ar y cyhyrau craidd, gan gynnwys y bol, rhan isaf y cefn, y cluniau a chyhyrau’r ffolennau. Mae’r dosbaeth hwn addas ar gyfer unigolion o bob lefel ffitrwydd a gellir eu haddasu i gwrdd ag anghenion a nodau unigol.

Dysgu Hyfforddi

Mae’r dosbarth hwn ar gyfer rheiny sydd ag ychydig neu ddim profiad o godi pwysau ac wedi’i gynllunio i ddysgu technegau codi pwysau priodol i unigolion a’u helpu i adeiladu cryfder a chyhyrau. Mae’n addas ar gyfer dechreuwyr sydd ag ychydig neu ddim profiad o godi pwysau.

Beicio Dan Do

Ymarfer beicio dan do olynol gyda cherddoriaeth ysgogol. Gall aelodau losgi hyd at 620 o galorïau fesul ymarfer trwy sesiwn hyfforddi a fydd yn caniatáu iddynt ddatblugu eu ffitrwydd yn gyflym. Bydd y dosbarth hwn yn darparu symudiadau beicio sylfaenol, sefyll i fyny, eistedd i lawr, newid cyflymder, a newid safle’r dwylo. Ffordd wych i adeiladu ymdeimlad o’ch cyflawniad personol chi ar eich cyflymder chi.

Box HIIT 

Dosbarth llawn hwyl ac egni. Mae’r dosbarth yn gymysgedd o bocsymarfer (gwaith pad, sgipio) ynghyd â gorsafoedd tebyg i HIIT (Hyfforddiant Egwyl Dwyster Uchel). Rhowch eich cyflwr ar brawf gyda’r ymarfer corff cyfan hwn sydd wedi’i gynllunio’n benodol i wneud eich calon guro’n gyflym.

Milltir Met 

Dosbarth hamddenol sy’n croesawu cyfranogwyr o bob oed a gallu. Mae’r Milltir Met yn gwrs syml milltir o hyd o gwmpas campws y brifysgol sy’n cynnig cyfle i bobl ddod at ei gilydd a siarad wrth gerdded. Menter sy’n galluogi pobl i siarad am eu bywydau bob dydd a gwneud ffrindiau ar hyd y ffordd! Mae’r dosbarth hwn yn rhad ac am ddim i bawb p’un a ydych yn aelod neu beidio felly does dim esgus i beidio mynd yr ail filltir!​​