Dosbarthiadau Ffitrwydd

Rhaglen Dosbarth Iechyd a Ffitrwydd​

 

Cliciwch yma i lawrlwytho ein ap symudol

Gellir dod o hyd i Amserlen ein Dosbarthiadau ar 'Ap ​Chwaraeon Met Caerdydd'

Ymaelodi Ar-lein Gwybodaeth Dosbarth

Agored i aelodau a'r ​rhai nad ydynt yn aelodau.

Tarwch ar 'Ymuno â Ni' ar 'Ap Chwaraeon Met Caerdydd' a chreu proffil 'Talu wrth fynd'.

Aelodau = AM DDIM

  • Mae dosbarthiadau'n addas ar gyfer pob lefel gallu.
  • Rhaid i'r cyfranogwyr fod yn 16 oed neu'n hŷn (oni nodir yn wahanol yn disgrifiad o'r dosbarthiadau).
  • Rhowch wybod i'r Hyfforddwr os oes gennych unrhyw gyflyrau meddygol a allai effeithio ar eich gallu i wneud ymarfer corff.
  • Ni fydd dosbarthiadau ar wyliau banc.


Ffoniwch 029 2041 6743 (Canolfan Ffitrwydd Cyncoed) neu 029 2041 6779 (Canolfan Ffitrwydd Llandaf) i gael rhagor o wybodaeth.

Fel arall, e-bostiwch y Rheolwr Ffyrdd o Fyw Egnïol: gjwalters@cardiffmet.ac.uk.

Mae dosbarthiadau yn cael eu harchebu trwy ein Ap - Cliciwch Yma


Disgrifiad o'r ​Dosbarthiadau

Yoga – Mae’r dosbarthiadau hyn yn addas ar gyfer pob lefel gallu ac yn cyfuno ystumiau penodol, technegau anadlu ac ymwybyddiaeth ofalgar i annog y corff a’r meddwl i ymlacio. Mae’r sesiynau hyn yn defnyddio ymarferion sy’n canolbwyntio ar gryfder, hyblygrwydd ac anadlu sy’n sicr o hybu lles corfforol a meddyliol.

Cylchedau i Ferched yn Unig – Mae’r dosbarthiadau hyn wedi’u cynllunio ar gyfer menywod o bob lefel ffitrwydd, o ddechreuwyr i uwch. Mae’n cyfuno amrywiaeth o ymarferion hyfforddi cardiofasgwlaidd a chryfder i ddarparu sesiynau ymarfer corff cyfan mewn amgylchedd cefnogol a grymusol. Mae’r dosbarth yn canolbwyntio ar wella ffitrwydd cyffredinol, cryfder, dygnwch, a hyblygrwydd tra’n targedu cyhyrau penodol.

Calistheneg – Mae dosbarth ffitrwydd callistheneg i ddechreuwyr wedi’i gynllunio i gyflwyno unigolion sydd ag ychydig neu ddim profiad blaenorol i hanfodion hyfforddiant callistheneg. Mae Callistheneg yn fath o ymarfer corff sy’n defnyddio symudiadau pwysau corff i adeiladu cryfder, hyblygrwydd a ffitrwydd cyffredinol.

Cryfder, Cydbwysedd a Symudedd – rhaglen ymarfer corff arbenigol sydd wedi’i chynllunio i wella ffitrwydd corfforol cyffredinol trwy dargedu rhannau penodol o’r corff a gwella patrymau symud gweithredol. Mae’r math hwn o ddosbarth yn addas ar gyfer unigolion o lefelau ffitrwydd amrywiol, gan gynnwys pobl hŷn, athletwyr, ac unrhyw un sy’n edrych i wella eu cryfder, cydbwysedd a hyblygrwydd cyffredinol.

Coesau, Penolau a Boliau Merched yn Unig – Mae hwn yn ddosbarth ffitrwydd poblogaidd sydd wedi’i gynllunio i dargedu a thynhau tri maes penodol o’r corff: y coesau, pen-ôl, a chyhyrau’r bol. Mae’n ymarfer corff cynhwysfawr sy’n canolbwyntio ar ymarfer cryfder a chyflyru i helpu i siapio a chryfhau’r meysydd allweddol hyn. Mae’r dosbarth wedi’i gynllunio ar gyfer pob lefel ffitrwydd a gallu – o ddechreuwyr i uwch.

Bwtcamp – Prif ffocws dosbarth ffitrwydd bwtcamp yw gwella lefelau ffitrwydd cyffredinol, llosgi calorïau, adeiladu cryfder, cynyddu dygnwch, a gwella iechyd cardiofasgwlaidd. Gall cyfranogwyr ddisgwyl chwysu, herio eu hunain, a chael profiad o ymarfer corff cyfan mewn amgylchedd grŵp cefnogol ac egnïol. Gall bŵtcamps fod dan do ac yn yr awyr agored a defnyddio amrywiaeth o offer fel clychau tegell, peli ymarfer, bagiau pwnio a rhaffau brwydro.

Cylchedau HIIT – Mae dosbarth ffitrwydd cylched HIIT (Hyfforddiant Egwyl Dwyster Uchel) yn fath o sesiwn ymarfer corff sy’n cyfuno ymarferion dwyster uchel â chyfnodau byr oorffwys neu adferiad egnïol. Mae’r dosbarth fel arfer yn cynnwys cyfres o orsafoedd neu gylchedau ymarfer corff gwahanol, pob un yn targedu grwpiau cyhyrau gwahanol neu agweddau ar ffitrwydd. Mae’n ddosbarth perffaith i’r rhai sydd â diffyg cymhelliant yn y gampfa ac sydd angen syniadau newydd.

TRX Corff Cyfan a Chlychau Tegell – Mae hwn yn ymarfer dwys a deinamig sy’n cyfuno dau offeryn hyfforddi poblogaidd: esgidiau ymaerfer hongian TRX a chlychau tegell. Mae’n helpu i wella cryfder, dygnwch, sefydlogrwydd a symudedd wrth ddarparu profiad ffitrwydd hwyliog a deinamig. Gellir cynnig addasiadau a dilyniannau i ddarparu ar gyfer gwahanol lefelau ffitrwydd a nodau.

Hwb i’r Egni – dyma ffordd wych o wella ffitrwydd cardiofasgwlaidd, cynyddu lefelau egni, a gwella cryfder a dygnwch cyffredinol. Mae’n cynnig ymarfer deinamig a heriol a all wneud i chi deimlo’n adfywiad a chyflawn. Mae’r dosbarth yn cynnwys cyfuniad o ymarferion aerobig, hyfforddiant cryfder, ac ymarferion hyblygrwydd i greu ymarfer corff cyfan.

Cryfder i Ddechreuwyr – sesiwn ymarfer corff mewn grwpiau sydd wedi’i chynllunio’n benodol ar gyfer unigolion sy’n newydd i hyfforddiant cryfder neu sydd â phrofiad cyfyngedig o godi pwysau. Prif ffocws y dosbarth hwn yw cyflwyno ymarferion cryfder sylfaenol a darparu amgylchedd cefnogol ac ysgogol.

Boxercise 50+ – ymarfer deinamig a deniadol sy’n targedu gwahanol agweddau ar ffitrwydd, gan gynnwys dygnwch cardiofasgwlaidd, cryfder, cydsymud a hyblygrwydd. Mae’n ymgorffori elfennau o symudiadau ac ymarferion a ysbrydolwyd gan focsio i ddarparu ymarfer hwyliog ac effeithiol i unigolion yn eu 50au a thu hwnt i wella eu lefelau ffitrwydd a’u lles cyffredinol.

Dosbarth Lleihau’r Risg o Gwympo 50+ – dosbarth ffitrwydd arbenigol sydd wedi’i gynllunio ar gyfer unigolion 50 oed a hŷn gyda’r nod o leihau’r risg o gwympo a hyrwyddo cydbwysedd, cryfder a symudedd cyffredinol. Mae’r dosbarth hwn wedi’i deilwra’n benodol i fynd i’r afael â’r anghenion a’r heriau unigryw y mae oedolion hŷn yn eu gwynebu, a helpu unigolion i gynnal eu hannibyniaeth, lleihau’r ofn o gwympo, a gwella eu lles corfforol a meddyliol cyffredinol.

Craidd a Chydbwysedd – nod y dosbarth hwn yw datblygu craidd cryf, gwella sefydlogrwydd a chydsymud, a gwella ffitrwydd gweithredol cyffredinol, gan ei wneud yn fuddiol i unigolion o bob oedran a lefel ffitrwydd.

Ffitrwydd Swyddogaethol 50+ – math o ymarfer corff sy’n canolbwyntio ar wella cryfder cyffredinol, dygnwch, hyblygrwydd a symudedd trwy ymarferion sy’n dynwared symudiadau go iawn. Fe’i cynlluniwyd i wella’ch gallu i gyflawni tasgau bob dydd yn effeithlon gyda llai o risg o anaf. Mae awyrgylch y dosbarth yn gefnogol ac yn gynhwysol, gan feithrin ymdeimlad o gymuned ymhlith y cyfranogwyr.

Campfa i’r Teulu – mae’r dosbarth hwn yn sesiwn ymarfer corff wedi’i gynllunio’n arbennig ar gyfer anghenion ffitrwydd y teulu cyfan. Mae’n canolbwyntio ar greu amgylchedd hwyliog a deniadol lle gall aelodau’r teulu ymarfer gyda’i gilydd a chefnogi ei gilydd ar eu taith ffitrwydd.

Pilates – mae’r dosbarth hwn yn cynnig ymarfer corff cynhwysfawr sy’n targedu’r corff cyfan, yn gwella cryfder eich craidd, yn gwella hyblygrwydd, ac yn hyrwyddo cysylltiad meddwl-corff. Mae ymarferion Pilates yn aml yn canolbwyntio ar y cyhyrau craidd, gan gynnwys y bol, rhan isaf y cefn, y cluniau a chyhyrau’r ffolennau. Mae’r dosbaeth hwn addas ar gyfer unigolion o bob lefel ffitrwydd a gellir eu haddasu i gwrdd ag anghenion a nodau unigol.

Dysgu Hyfforddi – mae’r dosbarth hwn ar gyfer rheiny sydd ag ychydig neu ddim profiad o godi pwysau ac wedi’i gynllunio i ddysgu technegau codi pwysau priodol i unigolion a’u helpu i adeiladu cryfder a chyhyrau. Mae’n addas ar gyfer dechreuwyr sydd ag ychydig neu ddim profiad o godi pwysau.

Beicio Dan Do – Ymarfer beicio dan do olynol gyda cherddoriaeth ysgogol. Gall aelodau losgi hyd at 620 o galorïau fesul ymarfer trwy sesiwn hyfforddi a fydd yn caniatáu iddynt ddatblugu eu ffitrwydd yn gyflym. Bydd y dosbarth hwn yn darparu symudiadau beicio sylfaenol, sefyll i fyny, eistedd i lawr, newid cyflymder, a newid safle’r dwylo. Ffordd wych i adeiladu ymdeimlad o’ch cyflawniad personol chi ar eich cyflymder chi.

Box HIIT – dosbarth llawn hwyl ac egni. Mae’r dosbarth yn gymysgedd o bocsymarfer (gwaith pad, sgipio) ynghyd â gorsafoedd tebyg i HIIT (Hyfforddiant Egwyl Dwyster Uchel). Rhowch eich cyflwr ar brawf gyda’r ymarfer corff cyfan hwn sydd wedi’i gynllunio’n benodol i wneud eich calon guro’n gyflym.

Milltir Met – Dosbarth hamddenol sy’n croesawu cyfranogwyr o bob oed a gallu. Mae’r Milltir Met yn gwrs syml milltir o hyd o gwmpas campws y brifysgol sy’n cynnig cyfle i bobl ddod at ei gilydd a siarad wrth gerdded. Menter sy’n galluogi pobl i siarad am eu bywydau bob dydd a gwneud ffrindiau ar hyd y ffordd! Mae’r dosbarth hwn yn rhad ac am ddim i bawb p’un a ydych yn aelod neu beidio felly does dim esgus i beidio mynd yr ail filltir!​Ymaelodi Ar-lein