Skip to main content
Ysgol Dechnolegau Caerdydd>Cyrsiau>Roboteg a Deallusrwydd Artiffisial - MSc/PgD/PgC

Roboteg a Deallusrwydd Artiffisial - MSc/PgD/PgC

​​

Ar y radd Meistr Gwyddoniaeth hon mewn Roboteg a Deallusrwydd Artiffisial (DA), byddwch yn datblygu sgiliau uwch ar draws pynciau cymhleth a chraidd mewn roboteg gwasanaeth, diwydiannol a chymdeithasol. Byddwch yn astudio’r datblygiadau blaengar diweddaraf yn y maes - megis technegau dysgu peirianyddol, golwg a lleferydd roboteg, a modelu 3D. Yna byddwch chi'n cymhwyso'ch gwybodaeth i ddylunio a datblygu apiau deallus ymreolaethol soffistigedig, dyluniadau 3D a systemau roboteg gorfforol.

Byddwch hefyd yn datblygu sgiliau rheoli ac arwain cryf, a gwerthfawrogiad byd-eang o gyd-destun economaidd, cyfreithiol, cymdeithasol, moesegol ac amgylcheddol roboteg. Yn ogystal, mae cyfleoedd am deithiau symudedd tymor byr i ymweld ag arweinwyr diwydiant byd-eang a lleoliadau interniaeth ddiwydiannol neu academaidd fer, a all yn aml fod yn ddefnyddiol iawn i sicrhau cyflogaeth yn y DU ac yn fyd-eang yn y dyfodol. Mae gwybodaeth ar lefel arbenigol o roboteg, Da a dysgu peirianyddol yn ddymunol iawn mewn diwydiant, gyda chyfleoedd ar gyfer ymchwil bellach ac astudiaeth PhD ar gael hefyd.

Mae'r MSc mewn Roboteg a Deallusrwydd Artiffisial wedi'i integreiddio'n agos â Chanolfan Roboteg EUREKA – un o ddim ond 11 canolfan arbenigol yn y DU, a'r unig Ganolfan yng Nghymru sydd â ffocws unigryw mewn roboteg cymdeithasol a gwasanaeth (wedi'i phroffilio gan yr Adran Masnach Ryngwladol, y DU Llywodraeth, t.11). p. 11). Canolfan Roboteg EUREKA hefyd yw'r unig ganolfan Brifysgol yng Nghymru ar Fap Rhwydwaith Arloesi Roboteg ac AI KTN ar gyfer “Galluoedd a Thechnolegau Penodol”. Mae myfyrwyr yn cael cyfle i ymgymryd ag interniaeth yn y Ganolfan neu sefydliadau partner i ennill roboteg a phrofiad diwydiannol neu ymchwil DA.

Mae'r rhaglen yn anelu at Achrediad Proffesiynol TG Siartredig (CITP) gan y Sefydliad Siartredig TG (BCS), at ddibenion cwrdd yn llawn â'r gofyniad academaidd ar gyfer cofrestru fel Gweithiwr Proffesiynol TG Siartredig yn y DU. Mae hefyd yn ceisio cwrdd â'r gofynion dysgu pellach ar gyfer cofrestru fel Peiriannydd Siartredig (CEng). Mae'r Cyngor Peirianneg yn gosod y gofynion cyffredinol ar gyfer Achredu Rhaglenni Addysg Uwch (AHEP) mewn peirianneg, yn unol â Safon Cymhwysedd Peirianneg Broffesiynol y DU (UK-SPEC).

Rydyn ni’n ymdrechu i gyflwyno cyrsiau yn unol â’r disgrifiad ac ni fyddwn fel arfer yn gwneud newidiadau i gyrsiau, fel teitl, cynnwys, dull cyflwyno a darpariaeth addysgu’r cwrs. Fodd bynnag, gall fod yn angenrheidiol i’r brifysgol wneud newidiadau yn narpariaeth y cwrs cyn neu ar ôl cofrestru. Mae’n cadw’r hawl i wneud amrywiadau i gynnwys neu ddulliau cyflwyno, gan gynnwys terfynu neu gyfuno cyrsiau os ystyrir bod camau gweithredu o’r fath yn angenrheidiol. Darllenwch ein Telerau ac Amodau i gael y wybodaeth lawn.

Cynnwys Y Cwrs

Modiwlau gorfodol:

 • DA Uwch mewn Roboteg (20 credyd)
 • Dyluniad Robot wedi'i ysbrydoli gan Bio 3D (20 credyd)
 • Roboteg Symudol(20 credyd)
 • Ceisiadau ar gyfer Robotiaid Cymdeithasol a Gwasanaethau (20 credyd)
 • Gweledigaeth gyda Dysgu Dwfn (20 credyd)
 • Rhan 1 y Prosiect: Technoleg Dulliau Ymchwil (20 credyd)
 • Rhan 2 y Prosiect: Traethawd Hir Technoleg NEU Interniaeth (40 credyd)

Modiwlau dewisol:

 • Synwyryddion a Chychwynwyr (20 credyd)
 • Ffiniau mewn Technoleg (20 credyd)
 • Rhaglennu ar gyfer Dadansoddi Data (20 credyd)
 • Diogelwch Gwybodaeth (20 credyd)

I gael gradd MSc, rhaid i chi ddilyn a chwblhau cyfanswm o 180 credyd yn llwyddiannus. Gellir dyfarnu PgC (60 credyd) a PgD (120 credyd) fel dyfarniadau annibynnol neu ymadael.


Dysgu ac Addysgu

Cyflwynir y rhaglen trwy gyfuniad priodol o stiwdios, gweithdai a seminarau gydag arbenigwyr diwydiannol i roi mewnwelediadau i'w hymchwil neu weithgaredd busnes. Bydd cyfuniad meddylgar o ddysgu wyneb yn wyneb a Moodle, Microsoft Teams a thechnolegau addysgol amrywiol.

Anogir dull myfyriwr-ganolog o ddysgu ac addysgu trwy ddefnyddio ystod eang o strategaethau addysgu, megis labordai technegol a phrosiectau unigol a grŵp. Oherwydd natur y rhaglen, mae gweithdai ymarferol ar-lein ac ar y campws yn allweddol i ddatblygu dealltwriaeth a galluoedd technegol myfyrwyr, wedi'u hategu gan arbenigedd damcaniaethol cadarn. Disgwylir i fyfyrwyr ddatblygu eu gwybodaeth a'u dealltwriaeth ymhellach trwy hunan-astudio dan gyfarwyddyd ac amser dysgu annibynnol myfyriol - yn ychwanegol at y cyflwyniad ar yr amserlen.

Mae myfyrwyr yn cael cyfle i brofi cyfleusterau ac offer arbenigol o'r radd flaenaf yng Nghanolfan Roboteg EUREKA - fel robotiaid gwasanaeth lled-ddynol, braich robotig gradd ddiwydiannol, ac argraffwyr 3D sydd â nodweddion deallus artiffisial cymhwysol datblygedig.

Mae cyfleoedd Symudedd Tymor Byr ac ERASMUS + ar gael i fyfyrwyr wneud cais am deithiau maes i wledydd fel Tsieina, Malaysia a'r UE i adeiladu rhwydwaith gyrfa roboteg a chael gwybodaeth a mewnwelediadau gan arweinwyr roboteg byd-eang rhyngwladol. Mae panel diwydiannol a phartneriaid Canolfan Roboteg EUREKA yn cefnogi safon ddiwydiannol dyluniad y cwricwlwm ac ar ben hynny, gwahoddir partneriaid i draddodi darlithoedd gwadd a chyfrannu at asesu ac adborth.

Anogir myfyrwyr hefyd i gyhoeddi eu gwaith ar flogiau, gwefan EUREKA Robotics, siopau apiau roboteg, cyfryngau cymdeithasol a'r wasg, a chynadleddau academaidd i gyfnewid gwybodaeth a rhannu canlyniadau dysgu ac ymchwil. Adolygiad beirniadol gan gymheiriaid neu adolygiadau arbenigol fydd y broses ddatblygu tuag at gynhyrchu dyluniad roboteg newydd, datrys problemau, difa chwilod gwallau ac adfer methiant.

Cefnogir myfyrwyr yn academaidd ac yn fugeiliol gan Dîm y Rhaglen, dan arweiniad Cyfarwyddwr y Rhaglen. Penodir Diwtor Personol i bob myfyriwr o fewn yr Ysgol, sy'n darparu pwynt cyswllt ar gyfer materion academaidd a bugeiliol cyffredinol. Mae amgylchedd addysgol EDGE (Moesegol, Digidol, Byd-eang ac Entrepreneuraidd) wedi'i ymgorffori ym mhob modiwl, ac mae'r staff academaidd uchaf yn Gymrodyr yr Academi Addysg Uwch (AAU) a Gweithwyr Proffesiynol TG Siartredig (i fod) sydd â phrofiad yn y byd go iawn, ynghyd ag ansawdd addysgu o'r radd flaenaf y DU. Dyma broffiliau rhai staff addysgu allweddol:


Asesu

Mae asesiadau ar ffurf papurau ymchwil, aseiniadau ymarferol, cyflwyniadau, adroddiadau unigol a grŵp, yn ogystal â phrosiectau unigol a thîm. Trwy ddefnyddio asesu ffurfiannol gydag adborth tymor byr yn aml yn gynnar yn y cwrs ac yn ystod y gweithdai wythnosol, cyflwyniadau, asesiad cymheiriaid yn y dosbarth a chefnogaeth academaidd yn y llyfrgell, mae'r strategaeth asesu wedi'i chynllunio i annog myfyrwyr ac i fagu eu hyder.

Rhoddir adborth crynodol ar ffurf gyson ar Stiwdio Adborth Moodle a Turnitin-GradeMark, gyda nodweddion amrywiol rubrics, mewn testun ac adborth cyffredinol.

Wrth ddylunio'r fformat asesu ar gyfer modiwlau'r MSc mewn Roboteg a DA, ystyrir y ffactorau canlynol:

 • Canlyniadau dysgu'r modiwl ar lefel ôl-raddedig, gyda phwyslais arbennig ar allu'r myfyriwr i ddadansoddi, syntheseiddio, gwerthuso a chyfleu gwybodaeth sy'n deillio o gynnwys modiwl; gwybodaeth ddysgedig o feysydd/cymwysterau eraill; profiad Gwaith; Strategaethau chwilio gwybodaeth systematig annibynnol.
 • Meini prawf perfformiad asesu.
 • Annog myfyrwyr i gymhwyso eu sgiliau i broblemau cyfrifiadurol a thechnoleg penodol yn y byd go iawn.
 • Dilysrwydd a dibynadwyedd y dulliau asesu, sy'n cael eu monitro a'u gwirio gan arweinwyr modiwlau, grwpiau maes a thimau rhaglenni.
 • Yr angen am asesiad i ganiatáu i'r myfyriwr adolygu a myfyrio.

Cyflogadwyedd A Gyrfaoedd

Mae'r angen am arbenigwyr hyfforddedig mewn Roboteg a Deallusrwydd Artiffisial yn tyfu'n fyd-eang.

Dyluniwyd dysgu, addysgu, asesu ac adborth yr MSc mewn Roboteg ac DA i ddatblygu portffolio proffesiynol o waith prosiect ac roboteg ac arteffactau DA wrth i fyfyrwyr symud i gyflogaeth graddedigion.

Mae'r rhaglen arloesol hon wedi'i hadeiladu gyda phwyslais ar ddysgu yn y gwaith tuag at gyflogadwyedd, entrepreneuriaeth foesegol a chymdeithasol. Ei nod yw datblygu gweithwyr proffesiynol ac entrepreneuriaid sydd â gwybodaeth fyd-eang o ystod eang o roboteg a damcaniaethau DA a chymwysiadau gwyddonol trwy lensys entrepreneuriaeth gymdeithasol.

Bydd cyfleoedd ar gyfer symudedd tymor byr ac interniaethau yn darparu profiad dysgu gwell a phortffolio o brosiectau yn y byd go iawn y gall graddedigion eu cymryd yn eu gyrfaoedd dewisol.


Gofynion Mynediad a Sut i Wneud Cais

Dylai fod gan ymgeiswyr radd Anrhydedd 2:2 neu’n uwch neu'r hyn sy'n cyfateb iddo mewn maes perthnasol e.e. Roboteg, deallusrwydd artiffisial, Cyfrifiadureg, Systemau Gwybodaeth, Mathemateg neu arbenigedd Peirianneg priodol.

Cyfarwyddwr y Rhaglen fydd yn penderfynu perthnasedd gan gyfeirio at drawsgrifiad yr ymgeisydd, ac, os bydd angen, trwy gyfweliad.

Bydd cywerthedd yn cael ei bennu gan:

 • Swyddfa Ryngwladol ar gyfer ymgeiswyr o'r tu allan i'r Undeb Ewropeaidd.
 • Cyfarwyddwr y Rhaglen ar gyfer ymgeiswyr sy'n cyflwyno cymwysterau proffesiynol megis o'r BCS. Byddai ymgeisydd o'r fath yn cael ei gyfweld gan Gyfarwyddwr y Rhaglen i sefydlu addasrwydd.

Ymgeiswyr Rhyngwladol:
Bydd angen i fyfyrwyr nad Saesneg yw eu hiaith gyntaf ddarparu tystiolaeth o ruglder i safon IELTS 6.0 o leiaf, heb unrhyw elfen o dan 5.5 neu gyfwerth.​​ I gael manylion llawn am sut i wneud cais a chymwysterau Iaith Saesneg ewch i'r tudalennau Rhyngwladol ar y wefan.

Gall myfyrwyr sydd â chymwysterau lefel 7 eisoes sy'n dymuno ymuno â'r cwrs wneud cais ar sail Cydnabyddiaeth o Ddysgu Blaenorol am fynediad gyda Chredyd. Mewn achosion o'r fath bydd y rheoliadau y manylir arnynt yn y Llawlyfr Academaidd yn berthnasol ac yn caniatáu ar gyfer uchafswm Cydnabyddiaeth o Ddysgu Blaenorol o 120 credyd ar raglen Meistr. Yn yr achos hwn byddai'r 60 credyd sy'n weddill yn cynnwys y modiwl dulliau ymchwil a'r traethawd hir. 

Os oes gennych ddiddordeb mewn defnyddio credyd gan sefydliad arall, neu wedi ennill cymwysterau a / neu brofiad i astudio ar gyfer cwrs yng Nghaerdydd Met, gallwch ddod o hyd i wybodaeth bellach am hyn yn ogystal â gwybodaeth ar sut i wneud cais ar y dudalen Cydnabyddiaeth o Ddysgu Blaenorol. Cydnabyddiaeth o Ddysgu Blaenorol.

Sut i wneud cais:
Dylid gwneud ceisiadau am y cwrs hwn yn uniongyrchol i'r brifysgol trwy ein cyfleuster hunanwasanaeth. Am wybodaeth bellach ewch i'n tudalennau Sut i Wneud Cais yn www.cardiffmet.ac.uk/howtoapply.


Gwybodaeth Ychwanegol

Ymgeiswyr Rhyngwladol:

Cyn gwneud cais, dylai myfyrwyr rhyngwladol (y rhai y tu allan i'r UE), gysylltu â'r Swyddfa Ryngwladol yn Met Caerdydd i drafod y gweithdrefnau angenrheidiol mewn perthynas ag astudio gyda ni. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i www.cardiffmet.ac.uk/international.

Ffioedd Dysgu a Chefnogaeth Ariannol:

I gael y wybodaeth ddiweddaraf am ffioedd dysgu a'r gefnogaeth ariannol a allai fod ar gael. Cyfeiriwch at www.cardiffmet.ac.uk/fees.

Ffioedd rhan-amser:
Codir y taliadau fesul Modiwl Sengl oni nodir yn benodol:
Israddedig = 10 Credyd; Ôl-raddedig = 20 Credyd

Yn gyffredinol, gwelwn y bydd y mwyafrif o fyfyrwyr yn cwblhau 60 credyd y flwyddyn ar gyfer astudio Israddedig ac Ôl-raddedig; i gael gwir gost, eglurwch hyn trwy gysylltu â Chyfarwyddwr y Rhaglen yn uniongyrchol.


Cysylltwch â Ni

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â'r Tîm Derbyn ar 029 2041 6044 neu e-bostiwch directapplications@cardiffmet.ac.uk

Ar gyfer ymholiadau cwrs-benodol, cysylltwch â Chyfarwyddwr y Rhaglen, Dr Shadan Khattak: SKhattak@cardiffmet.ac.uk

Gwybodaeth Allweddol Am Y Cwrs

Man Astudio:
Campws Llandaf

Ysgol:
Ysgol Dechnolegau Caerdydd

Hyd y Cwrs:
Blwyddyn amser llawn, neu 3 blynedd yn rhan-amser. Carfan Medi.

Ysgoloriaethau Ôl-raddedig:
Mae'r brifysgol hefyd yn cynnig cynllun ysgoloriaeth ôl-raddedig i helpu myfyrwyr tra yn y brifysgol. Gwiriwch a ydych chi'n gymwys.

CYFARFOD Â’R TÎM
Cyfarfod â'r Tîm: Dr Esyin Chew

"Fy niddordeb ymchwil yw Roboteg Humanoid. Cefais fy ysbrydoli yn gyntaf gan Astro Boy, cyfres deledu animeiddiedig o Japan am android pwerus gyda meddwl ac emosiynau dynol." Dewch i gwrdd â Dr Esyin Chew, sylfaenydd Canolfan Roboteg EUREKA Met Caerdydd a Darllenydd ar Beirianneg Roboteg BEng / MEng.

ARCHWILIO EIN CYFLEUSTERAU | TAITH RHITHIOL
Taith rithiol o amgylch Ysgol Technolegau Caerdydd

Ewch am dro rhithiol o'n Ysgol Technolegau newydd sbon ym Met Caerdydd.

Canolfan Roboteg EUREKA ym Met Caerdydd

Cewch glywed mwy am gryfderau a gweithgareddau ymchwil Canolfan Roboteg EUREKA, yr unig ganolfan sy'n arbenigo mewn roboteg gymdeithasol a gwasanaeth yn y DU.