Skip to main content
Ysgol Dechnolegau Caerdydd>Cyrsiau>Gradd Meistr Rheolaeth Technoleg Gwybodaeth- MSc/PgD/PgC

Gradd Meistr Rheolaeth Technoleg Gwybodaeth- MSc/PgD/PgC

​​​​​​​​

Bydd y radd Meistr hon mewn Rheolaeth Technoleg Gwybodaeth yn eich arfogi â'r cymwyseddau i reoli technolegau gwybodaeth cydgyfeiriol er mwyn cwrdd â nodau rheoli busnes.

Bydd eich dysgu'n uniongyrchol berthnasol i'r gweithle modern, lle mae technoleg yn hollbresennol ac yn hanfodol er mwyn cadw mantais gystadleuol. Mae modiwlau mewn rheoli prosiectau, gyda phwyslais ar dechnoleg a risg, yn darparu sylfaen gadarn cyn symud ymlaen i fynd i'r afael â'r diogelwch gwybodaeth a'r dadansoddiad data cynyddol bwysig. Ymdrinnir â phrosesau busnes, yn ogystal ag offer rheolaeth gwybodaeth allweddol.


Bydd y rhaglen hon yn ddarostyngedig ar adolygiad cyfnodol yn 2023/4 i sicrhau bod cynnwys y cwrs yn gyfredol ac yn parhau i fod. Os bydd unrhyw newidiadau i gynnwys y cwrs yn cael eu gwneud o ganlyniad i'r adolygiad, bydd pob ymgeisydd yn cael gwybod unwaith y bydd newidiadau'n cael eu cadarnhau.


Rydyn ni’n ymdrechu i gyflwyno cyrsiau yn unol â’r disgrifiad ac ni fyddwn fel arfer yn gwneud newidiadau i gyrsiau, fel teitl, cynnwys, dull cyflwyno a darpariaeth addysgu’r cwrs. Fodd bynnag, gall fod yn angenrheidiol i’r brifysgol wneud newidiadau yn narpariaeth y cwrs cyn neu ar ôl cofrestru. Mae’n cadw’r hawl i wneud amrywiadau i gynnwys neu ddulliau cyflwyno, gan gynnwys terfynu neu gyfuno cyrsiau os ystyrir bod camau gweithredu o’r fath yn angenrheidiol. Darllenwch ein Telerau ac Amodau i gael y wybodaeth lawn.

​Cynnwys Y Cwrs

Modiwlau gorfodol:

 • Rheoli Prosiect Technoleg (20 credyd)
 • Nod y modiwl hwn yw meithrin gwerthfawrogiad beirniadol o egwyddorion ac arferion rheoli prosiect mewn myfyrwyr wrth baratoi ar gyfer pryd y byddant yn rheoli - neu'n cael eu rheoli trwy - brosiectau technoleg.

 • Rheoli Risg Cyfrifiadura Defnyddiwr Terfynol (20 credyd)
 • Mae'r modiwl hwn wedi'i gynllunio i roi gwerthfawrogiad beirniadol i'r myfyriwr o reoli risg Cyfrifiadura Defnyddiwr Terfynol (EUC) gyda phwyslais ar risgiau a rheolaeth technoleg taenlen.

 • Proses Fusnes a Dadansoddi Data (20 credyd)
 • Mae'r modiwl hwn wedi'i gynllunio i alluogi'r myfyriwr i ddatblygu gwerthfawrogiad beirniadol o ystod o ddulliau dadansoddi prosesau busnes ac i archwilio materion cyfoes allweddol ynghylch eu cymhwysiad mewn sefydliadau.

 • Dulliau Ymchwil ar gyfer Traethodau Hir Technoleg (20 credyd)
 • Nod y modiwl hwn yw arfogi'r myfyriwr â'r sgiliau, y wybodaeth a'r technegau sy'n angenrheidiol i gynhyrchu traethawd hir gyda ffocws ymchwil neu dechnegol.

 • Diogelwch Gwybodaeth (20 credyd)
 • Nod y modiwl hwn yw rhoi mewnwelediad i weithredu diogelwch data mewn systemau cyfrifiadurol ac annog myfyrwyr i werthfawrogi'r egwyddorion rheoli ymarferol a damcaniaethol sy'n gysylltiedig â diogelwch gwybodaeth.

 • Dadansoddeg Cyfryngau Cymdeithasol ar gyfer Busnes (20 credyd)
 • Mae'r modiwl hwn yn rhoi cyfle i fyfyrwyr ennill profiad a datblygu sgiliau wrth drin data cyfryngau cymdeithasol a gynhyrchir o weithgaredd defnyddwyr.

 • Traethawd Hir Technoleg (40 credyd)
 • Nod y prosiect technoleg yw i'r myfyriwr gymhwyso gwybodaeth, sgiliau a thechnegau a ddatblygwyd yn ystod astudiaeth gyfeiriedig ac annibynnol i ddatrys prosiect sy'n gysylltiedig â thechnoleg y byd go iawn. Gall y prosiect technoleg fod ar ffurf prosiect ymchwil manwl neu ddatblygu system gyfrifiadurol.

 • Prosiect Datblygu Meddalwedd Tîm (20 credyd)
 • Nod y modiwl hwn yw rhoi profiad ymarferol a myfyriol i fyfyrwyr o ddatblygu prototeip meddalwedd mewn tîm.

I gael gradd MSc, rhaid i chi ddilyn a chwblhau cyfanswm o 180 credyd yn llwyddiannus. Gellir dyfarnu PgC (60 credyd) a PgD (120 credyd) fel dyfarniadau annibynnol neu ymadael.


Dysgu Ac Addysgu

Defnyddir ystod o ddulliau addysgu yn Ysgol Dechnolegau newydd Caerdydd, gan gynnwys darlithoedd, gweithdai ymarferol, tiwtorialau, seminarau ac astudiaethau achos yn y byd go iawn, pob un wedi'i gefnogi gan ddysgu ar-lein trwy Moodle. Gyda dull myfyriwr-ganolog, mae'r Ysgol yn gweithredu polisi drws agored i staff a bydd pob myfyriwr yn cael tiwtor personol.

Darlithoedd

Mae darlithoedd yn rhan fawr o'r strategaeth addysgu ar gyfer y rhaglen.

Tiwtorialau Pynciau Modiwlaidd

Cyfarfodydd myfyriwr neu grŵp o fyfyrwyr gyda darlithydd neu ddarlithwyr yw tiwtorialau ac fe'u defnyddir mewn dwy ffordd yn y rhaglen:

 • ehangu ar ddeunydd sy'n cael sylw mewn darlithoedd trwy ddull datrys problemau sy'n cael ei yrru gan ymholiadau
 • gwaith adfer er mwyn goresgyn unrhyw ddiffygion yng ngwybodaeth gefndir myfyriwr.

Seminarau

Mae seminarau yn cynnwys myfyriwr neu fyfyrwyr yn cyflwyno gwaith a baratowyd yn flaenorol i gyfoedion a darlithydd. Defnyddir y strategaeth hon i ymestyn cysyniadau damcaniaethol neu ymarferol penodol ynghyd â chyflwyno ymarferion datrys problemau. Defnyddir seminarau yn y mwyafrif o fodiwlau ac maent yn rhoi profiad gwerthfawr i fyfyrwyr mewn sgiliau cyflwyno yn ogystal â darparu dull i staff asesu dysgu sy'n canolbwyntio ar y myfyriwr.

Gweithdai Ymarferol

Yn y dosbarthiadau hyn gall myfyrwyr ymarfer a mireinio eu sgiliau mewn amgylchedd cefnogol lle gallant dderbyn adborth gan aelod o staff academaidd. Mae gweithdai ymarferol yn symudiad gwerthfawr rhwng theori a'r gweithle.

Astudiaethau Achos

CMae astudiaethau achos yn strategaeth addysgu a dysgu, a ddefnyddir mewn ystod o fodiwlau; maent hefyd yn offeryn asesu defnyddiol. Cyflwynir i fyfyrwyr neu gofynnir iddynt ddatblygu problemau cymhleth go iawn neu efelychiedig sydd angen eu dadansoddi'n fanwl ac yna syntheseiddio/cyflwyno eu datrysiad eu hunain yn ysgrifenedig neu ar lafar.

Moodle

Bydd pob modiwl yn cael ei gefnogi gan Moodle sy’n darparu ystod eang o ddeunydd dysgu ac arweiniad astudio i fyfyrwyr.

Asesu

Mae asesiadau ar ffurf arholiadau (wedi'u gweld / heb eu gweld, llyfr agored, traethodau / atebion byr), traethodau, asesiadau ymarferol, cyflwyniadau, chwarae rôl, adroddiadau unigol a grŵp, a thraethawd hir neu brosiect datblygiadol.

Cyflogadwyedd & Gyrfaoedd

Mae'r rhaglen hon yn archwilio sut y gellir rheoli technolegau gwybodaeth a chyfathrebu, a sut y gallant wasanaethu dibenion rheoli. Mae graddedigion wedi dilyn gyrfaoedd fel rheolwyr TGCh, rheolwyr prosiectau ac ymgynghorwyr, dadansoddwyr busnes a systemau, athrawon a darlithwyr.

Gofynion Mynediad​

Dylai fod gan ymgeiswyr un o'r canlynol:

Gradd Anrhydedd o leiaf 2: 2 neu'r hyn sy'n cyfateb iddo mewn maes perthnasol e.e. Cyfrifiadura, Systemau Gwybodaeth neu arbenigedd Peirianneg priodol.
Bydd ymgeiswyr o gefndiroedd eraill yn cael eu hystyried yn unigol.

Os oes gennych ddiddordeb mewn defnyddio credyd gan sefydliad arall, neu wedi ennill cymwysterau a / neu brofiad i astudio ar gyfer cwrs yng Nghaerdydd Met, gallwch ddod o hyd i wybodaeth bellach am hyn yn ogystal â gwybodaeth ar sut i wneud cais ar y dudalen RPL

Ymgeiswyr Rhyngwladol
Bydd angen i fyfyrwyr nad Saesneg yw eu hiaith gyntaf ddarparu tystiolaeth o ruglder i safon IELTS 6.0 o leiaf, heb unrhyw elfen o dan 5.5 neu gyfwerth.​ I gael manylion llawn am sut i wneud cais a chymwysterau Iaith Saesneg ewch i'r tudalennau Rhyngwladol ar y wefan.

Gall myfyrwyr sydd â chymwysterau lefel 7 sy'n bodoli sy'n dymuno ymuno â'r cwrs wneud cais ar sail RPL am fynediad gyda Chredyd. Mewn achosion o'r fath bydd y rheoliadau y manylir arnynt yn y Llawlyfr Academaidd yn berthnasol ac yn caniatáu ar gyfer uchafswm RPL o 120 credyd ar raglen Meistr. Yn yr achos hwn byddai'r 60 credyd sy'n weddill yn cynnwys y modiwl dulliau ymchwil a'r traethawd hir.​

Os oes gennych ddiddordeb mewn defnyddio credyd o sefydliad arall, neu os ydych chi wedi cael cymwysterau a/neu brofiad er mwyn astudio cwrs ym Mhrifysgol Met Caerdydd, gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am hyn, ynghyd â gwybodaeth am sut i wneud cais, ar y dudalen Cydnabod Dysgu Blaenorol.​

Gwybodaeth Ychwanegol

Y Broses Ddethol:
Bydd dethol ar y cwrs hwn trwy ffurflen gais a chyfweliad lle bo angen.

Sut i Wneud Cais:
Dylid gwneud ceisiadau am y cwrs hwn yn uniongyrchol i'r brifysgol trwy ein cyfleuster hunanwasanaeth. Am wybodaeth bellach ewch i'n tudalennau Sut i Wneud Cais yn www.cardiffmet.ac.uk/howtoapply.

Ffioedd Dysgu a Chefnogaeth Ariannol:
I gael y wybodaeth ddiweddaraf am ffioedd dysgu a'r gefnogaeth ariannol a allai fod ar gael. Ewch i www.cardiffmet.ac.uk/fees.

Ffioedd rhan-amser:
Codir y taliadau fesul Modiwl Unigol oni nodir yn wahanol:
Israddedig = 10 Credyd; Ôl-raddedig = 20 Credyd

Yn gyffredinol, bydd y mwyafrif o fyfyrwyr yn cwblhau 60 credyd y flwyddyn ar gyfer astudiaethau Israddedig ac Ôl-raddedig; i gael gwir bris, cysylltwch â Chyfarwyddwr y Rhaglen yn uniongyrchol.

Cysylltu â Ni

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â'r Tîm Recriwtio Myfyrwyr ar 029 2041 6044 neu e-bostiwch directapplications@cardiffmet.ac.uk.

Ar gyfer ymholiadau cwrs-benodol, cysylltwch â Chyfarwyddwr y Rhaglen Dr Rajkumar Rathore: rsrathore@cardiffmet.ac.uk​​

​​​​

Gwybodaeth Allweddol Am Y Cwrs

Lleoliad Astudio:
Campws Llandaf

Ysgol:
Ysgol Technolegau Caerdydd

Hyd y Cwrs:
12-18 mis amser llawn yn dibynnu ar y dyddiad cychwyn, neu dair blynedd yn rhan-amser.

Mewnlifiadau Medi ac Ionawr ar gael.

Ysgoloriaethau Ôl-raddedig:
Mae'r brifysgol hefyd yn cynnig cynllun ysgoloriaeth ôl-raddedig i helpu myfyrwyr tra yn y brifysgol.
Gweld a ydych chi'n gymwys.

DEWCH I GWRDD Â'R TÎM

"Fy angerdd dros dechnoleg gwybodaeth a'i photensial trawsnewidiol yw'r hyn a'm gyrrodd i'r maes hwn. Mae gen i brofiad cyfoethog o ragoriaeth addysgu ac ymchwil sydd wedi rhoi dealltwriaeth ddofn i mi o'r heriau a'r cyfleoedd y mae fy myfyrwyr yn eu hwynebu.


Rwy'n credu'n gryf nad swyddogaeth gymorth yn unig yw TG ond ased strategol a all yrru arloesi a chreu mantais gystadleuol i sefydliadau. Fy nod fel Cyfarwyddwr Rhaglen yw meithrin yr un angerdd hwn ym mhob un o'm myfyrwyr i'w helpu i harneisio pŵer TG i gael effaith gadarnhaol yn eu gyrfaoedd. Rwy'n credu yng ngrym cydweithio, ac rwy'n annog fy myfyrwyr bob amser i ymgysylltu'n weithredol â'u cyd-fyfyrwyr, ein cyfadran uchel ei barch, a gweithwyr proffesiynol y diwydiant a fydd yn rhan o'u profiad addysgol. Bydd y cysylltiadau a adeiladwch yn ystod eich cyfnod ym Met Caerdydd yn amhrisiadwy wrth i chi symud ymlaen yn eich gyrfaoedd.


Rwy'n ystyried y rhaglen hon fel taith o dwf a darganfod a rennir ac mae fy drws bob amser yn agored, yn ffigurol ac weithiau'n llythrennol, i unrhyw gwestiynau, pryderon neu syniadau sydd gan fy myfyrwyr. Rydw i yma i gefnogi fy myfyrwyr yn eu gweithgareddau academaidd er mwyn sicrhau eu llwyddiant."


Dr Rajkumar Singh Rathore
Cyfarwyddwr Rhaglen, MSc Rhaglen Rheoli Technoleg Gwybodaeth yn Ysgol Dechnolegau Caerdydd

ARCHWILIO EIN CYFLEUSTERAU | TAITH RHITHIOL
Taith rithiol o amgylch Ysgol Technolegau Caerdydd

Ewch am dro rhithiol o'n Ysgol Technolegau newydd sbon ym Met Caerdydd.