Ysgol Dechnolegau Caerdydd>Cyrsiau>Gradd Meistr Gwyddor Data - MSc / PgD / PgC

Gradd Meistr Gwyddor Data - MSc / PgD / PgC

Mae'r radd Meistr hon mewn Gwyddor Data yn rhaglen astudio ôl-raddedig boblogaidd a pherthnasol i'r diwydiant. Mae Gwyddor Data a "Data Mawr" yn bwysicach nac erioed. Gofynnir am raddedigion sydd wedi'u hyfforddi i gasglu mewnwelediadau o setiau data mawr, echdynnu patrymau a darparu gwybodaeth y gellir ei gweithredu er mwyn datrys problemau'r byd go iawn yn y sector preifat a'r sector cyhoeddus.

Bydd y cwrs hwn yn eich arfogi â gwybodaeth ddamcaniaethol a sgiliau ymarferol mewn galw i ddatblygu systemau gwyddor data, defnyddio meddalwedd i ddadansoddi a syntheseiddio data, a rheoli pob agwedd ar wyddoniaeth data.

Cynnwys Y Cwrs

Modiwlau gorfodol:

 • Rheoli Prosiect Technoleg (20 credyd)
 • Nod y modiwl hwn yw meithrin gwerthfawrogiad beirniadol o egwyddorion ac arferion rheoli prosiect mewn myfyrwyr wrth baratoi ar gyfer pryd y byddant yn rheoli - neu'n cael eu rheoli trwy - brosiectau technoleg.

 • Dadansoddi Prosesau a Data Busnes (20 credyd)
 • Mae'r modiwl hwn wedi'i gynllunio i alluogi'r myfyriwr i ddatblygu gwerthfawrogiad beirniadol o ystod o ddulliau dadansoddi prosesau busnes ac i archwilio materion cyfoes allweddol ynghylch eu cymhwysiad mewn sefydliadau.

 • Dadansoddiad Geo-ofodol (20 credyd)
 • Nod y modiwl hwn yw rhoi cyfle i fyfyrwyr ennill profiad a datblygu sgiliau wrth drin data gofodol, a nodi a deall unrhyw batrymau a ddatgelir yn y data hwnnw trwy gymhwyso technegau amrywiol mewn dadansoddi gofodol.

 • Rhaglennu ar gyfer Dadansoddi Data (20 credyd)
 • Nod y modiwl hwn yw helpu myfyrwyr i ennill sgiliau ar gyfer rolau swydd Gwyddonydd Data, Modelwyr Data a Dadansoddwr Data. Bydd myfyrwyr sy'n cymryd y modiwl hwn yn cael cyfle i ddeall a gweithredu technegau ystadegol a chyfrifiadol amrywiol ar gyfer dadansoddi setiau data gan ddefnyddio amryw o feddalwedd a rhaglenni rhaglennu safonol y diwydiant.

 • Dulliau Ymchwil ar gyfer Traethodau Hir Technoleg (20 credyd)
 • Nod y modiwl hwn yw arfogi'r myfyriwr â'r sgiliau, y wybodaeth a'r technegau sy'n angenrheidiol i gynhyrchu traethawd hir gyda ffocws ymchwil neu dechnegol.

 • Dadansoddeg Cyfryngau Cymdeithasol ar gyfer Busnes (20 credyd)
 • Mae'r modiwl hwn yn rhoi cyfle i fyfyrwyr ennill profiad a datblygu sgiliau wrth drin data cyfryngau cymdeithasol a gynhyrchir o weithgaredd defnyddwyr.

 • Traethawd Hir Technoleg (40 credyd)
 • Nod y prosiect technoleg yw i'r myfyriwr gymhwyso gwybodaeth, sgiliau a thechnegau a ddatblygwyd yn ystod astudiaeth gyfeiriedig ac annibynnol i ddatrys prosiect sy'n gysylltiedig â thechnoleg y byd go iawn. Gall y prosiect technoleg fod ar ffurf prosiect ymchwil manwl neu ddatblygu system gyfrifiadurol.

 • Diogelwch Gwybodaeth (20 credyd)
 • Nod y modiwl hwn yw rhoi mewnwelediad i weithredu diogelwch data mewn systemau cyfrifiadurol ac annog myfyrwyr i werthfawrogi'r egwyddorion rheoli ymarferol a damcaniaethol sy'n gysylltiedig â diogelwch gwybodaeth.

I gael gradd MSc, rhaid i chi ddilyn a chwblhau cyfanswm o 180 credyd yn llwyddiannus. Gellir dyfarnu PgC (60 credyd) a PgD (120 credyd) fel dyfarniadau annibynnol neu ymadael.

Dysgu Ac Addysgu

Defnyddir amrywiaeth o ddulliau addysgu yn Ysgol Dechnolegau Caerdydd, gan gynnwys stiwdios, gweithdai ymarferol, tiwtorialau, seminarau ac astudiaethau achos byd go iawn, i gyd wedi'u cefnogi gan ddysgu ar-lein drwy Moodle. Gyda dull sy'n canolbwyntio ar y myfyriwr, mae'r ysgol yn gweithredu polisi drws agored i staff a bydd tiwtor personol yn cael ei neilltuo i bob myfyriwr. 

Stiwdios 

Mae stiwdios yn rhan bwysig o'r strategaeth addysgu ar gyfer y rhaglen. Mae stiwdios yn ffordd effeithiol o ddarparu deunydd craidd a sefydlu fframwaith ar gyfer modiwl y gellir gosod deunydd arall yn ei erbyn. Yn wahanol i leoliad darlithfa nodweddiadol, mae'r sesiynau hyn yn galluogi mwy o ryngweithio ymhlith y darlithwyr a'r grŵp o fyfyrwyr. 

Gweithdai Ymarferol 

Yn y sesiynau hyn, gall myfyrwyr ymarfer a mireinio eu sgiliau mewn amgylchedd cefnogol lle gallant dderbyn adborth gan aelod o staff academaidd. Mae gweithdai ymarferol yn cynrychioli pontio gwerthfawr rhwng theori a'r gweithle. Mae'r sesiynau hyn hefyd yn cynnwys tiwtorialau lle gall myfyrwyr neu grŵp o fyfyrwyr gyfarfod â'u tiwtor ac fe'u defnyddir mewn dwy ffordd o fewn y rhaglen:
(a) ehangu ar ddeunydd y darlithoedd drwy ddull datrys problemau drwy ymholi
(b) gwaith adferol i oresgyn unrhyw ddiffygion yng ngwybodaeth gefndirol y myfyriwr. 

Seminarau 

Mae seminarau'n cynnwys myfyriwr neu fyfyrwyr sy'n cyflwyno gwaith a baratowyd yn flaenorol i gyfoedion a darlithydd. Defnyddir y strategaeth hon i ymestyn cysyniadau damcaniaethol neu ymarferol penodol yn ogystal â chyflwyno ymarferion datrys problemau. Defnyddir seminarau yn y rhan fwyaf o fodiwlau ac maent yn rhoi profiad gwerthfawr i fyfyrwyr mewn sgiliau cyflwyno yn ogystal â rhoi dull i staff asesu dysgu sy'n canolbwyntio ar y myfyriwr. Gellir cynnal y sesiynau hyn naill ai mewn modd annibynnol neu gellir eu cyfuno â stiwdios neu weithdai hefyd, yn dibynnu ar amcanion dysgu modiwl penodol. 

Astudiaethau Achos 

Mae astudiaethau achos yn strategaeth addysgu a dysgu, a gyflogir mewn ystod o fodiwlau; maent hefyd yn offeryn asesu defnyddiol. Cyflwynir neu gofynnir i fyfyrwyr ddatblygu problemau cymhleth gwirioneddol neu ffug y mae'n ofynnol iddynt eu dadansoddi'n fanwl ac yna creu/cyflwyno eu hateb eu hunain yn ysgrifenedig neu ar lafar. 

Llwyfannau dysgu ar-lein 

Cefnogir pob modiwl gan Moodle a MS Teams sy'n darparu ystod eang o ddeunydd dysgu a chanllawiau astudio i fyfyrwyr.

Asesu

Mae asesiadau ar ffurf arholiadau (wedi'u gweld / heb eu gweld, llyfr agored, traethodau / atebion byr), traethodau, asesiadau ymarferol, cyflwyniadau, chwarae rôl, adroddiadau unigol a grŵp, a thraethawd hir neu brosiect datblygiadol.

Cyflogadwyedd A Gyrfaoedd

Mae'r rhaglen hon yn archwilio sut y gellir rheoli technolegau gwybodaeth a chyfathrebu, a sut y gallant wasanaethu dibenion rheoli. Mae graddedigion wedi dilyn gyrfaoedd fel rheolwyr TGCh, rheolwyr prosiectau ac ymgynghorwyr, dadansoddwyr busnes a systemau, athrawon a darlithwyr.

Gofynion Mynediad A Sut I Wneud Cais

Darlithoedd

Dylai ymgeiswyr gwrdd ag un o'r canlynol:

 • Meddu ar, neu ddisgwyl cael, gradd israddedig neu gyfwerth, mewn maes perthnasol gydag isafswm o ddosbarthiad 2: 2;
 • Meddu ar gymhwyster proffesiynol addas gan gorff proffesiynol priodol.

Myfyrwyr Rhyngwladol:
Bydd angen i fyfyrwyr nad NID yw eu hiaith gyntaf ddarparu tystiolaeth o ruglder i safon IELTS 6.0 o leiaf.

Gweithdrefn Ddethol:
Ffurflen gais ac, os oes angen, cyfweliad.

Sut i wneud cais:

Dylid gwneud ceisiadau am y cwrs hwn yn uniongyrchol i'r brifysgol trwy ein cyfleuster hunanwasanaeth. Am wybodaeth bellach ewch i'n tudalennau Sut i Wneud Cais yn www.cardiffmet.ac.uk/howtoapply.


Gwybodaeth Ychwanegol

Ymgeiswyr Rhyngwladol:

Cyn gwneud cais, dylai myfyrwyr rhyngwladol (y rhai o’r tu allan i'r UE), gysylltu â'r Swyddfa Ryngwladol ym Met Caerdydd i drafod y gweithdrefnau angenrheidiol mewn perthynas ag astudio gyda ni. I gael rhagor o wybodaeth, ewch www.cardiffmet.ac.uk/international.

Ffioedd Dysgu a Chefnogaeth Ariannol:

I gael y wybodaeth ddiweddaraf am ffioedd dysgu a'r gefnogaeth ariannol a allai fod ar gael. Ewch i www.cardiffmet.ac.uk/fees.

Ffioedd rhan-amser:
Codir y taliadau fesul Modiwl Unigol oni nodir yn wahanol:
Israddedig = 10 Credyd; Ôl-raddedig = 20 Credyd

Yn gyffredinol, bydd y mwyafrif o fyfyrwyr yn cwblhau 60 credyd y flwyddyn ar gyfer astudiaethau Israddedig ac Ôl-raddedig; i gael gwir bris, cysylltwch â Chyfarwyddwr y Rhaglen yn uniongyrchol.


Cysylltu  Ni

FAr gyfer ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â'r Tîm Recriwtio Myfyrwyr ar 029 2041 6044 neu e-bostiwc askadmissions@cardiffmet.ac.uk

Ar gyfer ymholiadau cwrs-benodol, cysylltwch â Chyfarwyddwr y Rhaglen Dr Angesh Anupam: AAnupam@cardiffmet.ac.uk

Gwybodaeth Allweddol Am Y Cwrs

Man Astudio:
Campws Llandaf

Ysgol:
Ysgol Dechnolegau Caerdydd

Hyd y cwrs:
Un flwyddyn llawn amser neu tair blynedd ran-amser
Mewnlifiadau Medi ac Ionawr ar gael.

Ysgoloriaethau Ôl-raddedig:
Mae'r brifysgol hefyd yn cynnig cynllun ysgoloriaeth ôl-raddedig i helpu myfyrwyr tra yn y brifysgol.
Gweld a ydych chi'n gymwys..

ARCHWILIO EIN CYFLEUSTERAU | TAITH RHITHIOL
Taith rithiol o amgylch Ysgol Technolegau Caerdydd

Ewch am dro rhithiol o'n Ysgol Technolegau newydd sbon ym Met Caerdydd.

Perfformiad Chwaraeon

Mae Met Caerdydd yn darparu ac yn rheoli amgylchedd Cynllun Gyrfa Ddeuol achrededig TASS sy'n caniatáu i fyfyrwyr gyflawni eu potensial academaidd ochr yn ochr â hyfforddi, chwarae a pherfformio yn eu dewis chwaraeon.


Gyda phrofiad personol o gystadlu ar y llwyfan rhyngwladol ac ymgymryd ag ymchwil o'r radd flaenaf, mae ein staff academaidd a Chwaraeon Perfformiad yn creu amgylchedd cwbl unigryw o ragoriaeth chwaraeon. Mae'r model integredig yn golygu y gallwch fod yn sicr bod ein rhaglenni'n cael eu llywio gan y gwasanaethau hyfforddi a chymorth diweddaraf, pob un wedi'i gynllunio i'ch datblygu chi fel athletwr. Ynghyd â'n partneriaethau allweddol gydag amrywiaeth o Gyrff Llywodraethu Cenedlaethol, mae ein rhaglenni'n gweithio ochr yn ochr â llwybrau talent cydnabyddedig. Darganfyddwch fwy

Gellir dod o hyd i delerau ac amodau llawn mewn perthynas â derbyn cynnig i astudio ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd trwy ymweld â www.metcaerdydd.ac.uk/terms