Skip to main content
Ysgol Dechnolegau Caerdydd>Cyrsiau>Gradd Meistr Gwyddor Data - MSc / PgD / PgC

Gradd Meistr Gwyddor Data - MSc / PgD / PgC

​​​​​​​​​​​​

Mae'r radd Meistr hon mewn Gwyddor Data yn rhaglen astudio ôl-raddedig boblogaidd a pherthnasol i'r diwydiant. Mae Gwyddor Data a "Data Mawr" yn bwysicach nac erioed. Gofynnir am raddedigion sydd wedi'u hyfforddi i gasglu mewnwelediadau o setiau data mawr, echdynnu patrymau a darparu gwybodaeth y gellir ei gweithredu er mwyn datrys problemau'r byd go iawn yn y sector preifat a'r sector cyhoeddus.

Bydd y cwrs hwn yn eich arfogi â gwybodaeth ddamcaniaethol a sgiliau ymarferol mewn galw i ddatblygu systemau gwyddor data, defnyddio meddalwedd i ddadansoddi a syntheseiddio data, a rheoli pob agwedd ar wyddoniaeth data.

Bydd y rhaglen hon yn ddarostyngedig ar adolygiad cyfnodol yn 2023/4 i sicrhau bod cynnwys y cwrs yn gyfredol ac yn parhau i fod. Os bydd unrhyw newidiadau i gynnwys y cwrs yn cael eu gwneud o ganlyniad i'r adolygiad, bydd pob ymgeisydd yn cael gwybod unwaith y bydd newidiadau'n cael eu cadarnhau.​

Rydyn ni’n ymdrechu i gyflwyno cyrsiau yn unol â’r disgrifiad ac ni fyddwn fel arfer yn gwneud newidiadau i gyrsiau, fel teitl, cynnwys, dull cyflwyno a darpariaeth addysgu’r cwrs. Fodd bynnag, gall fod yn angenrheidiol i’r brifysgol wneud newidiadau yn narpariaeth y cwrs cyn neu ar ôl cofrestru. Mae’n cadw’r hawl i wneud amrywiadau i gynnwys neu ddulliau cyflwyno, gan gynnwys terfynu neu gyfuno cyrsiau os ystyrir bod camau gweithredu o’r fath yn angenrheidiol. Darllenwch ein Telerau ac Amodau i gael y wybodaeth lawn.

Cynnwys Y Cwrs

Modiwlau gorfodol:

 • Rheoli Prosiect Technoleg (20 credyd)
 • Nod y modiwl hwn yw meithrin gwerthfawrogiad beirniadol o egwyddorion ac arferion rheoli prosiect mewn myfyrwyr wrth baratoi ar gyfer pryd y byddant yn rheoli - neu'n cael eu rheoli trwy - brosiectau technoleg.

 • Dadansoddi Prosesau a Data Busnes (20 credyd)
 • Mae'r modiwl hwn wedi'i gynllunio i alluogi'r myfyriwr i ddatblygu gwerthfawrogiad beirniadol o ystod o ddulliau dadansoddi prosesau busnes ac i archwilio materion cyfoes allweddol ynghylch eu cymhwysiad mewn sefydliadau.

 • Dadansoddiad Geo-ofodol (20 credyd)
 • Nod y modiwl hwn yw rhoi cyfle i fyfyrwyr ennill profiad a datblygu sgiliau wrth drin data gofodol, a nodi a deall unrhyw batrymau a ddatgelir yn y data hwnnw trwy gymhwyso technegau amrywiol mewn dadansoddi gofodol.

 • Rhaglennu ar gyfer Dadansoddi Data (20 credyd)
 • Nod y modiwl hwn yw helpu myfyrwyr i ennill sgiliau ar gyfer rolau swydd Gwyddonydd Data, Modelwyr Data a Dadansoddwr Data. Bydd myfyrwyr sy'n cymryd y modiwl hwn yn cael cyfle i ddeall a gweithredu technegau ystadegol a chyfrifiadol amrywiol ar gyfer dadansoddi setiau data gan ddefnyddio amryw o feddalwedd a rhaglenni rhaglennu safonol y diwydiant.

 • Dulliau Ymchwil ar gyfer Traethodau Hir Technoleg (20 credyd)
 • Nod y modiwl hwn yw arfogi'r myfyriwr â'r sgiliau, y wybodaeth a'r technegau sy'n angenrheidiol i gynhyrchu traethawd hir gyda ffocws ymchwil neu dechnegol.

 • Dadansoddeg Cyfryngau Cymdeithasol ar gyfer Busnes (20 credyd)
 • Mae'r modiwl hwn yn rhoi cyfle i fyfyrwyr ennill profiad a datblygu sgiliau wrth drin data cyfryngau cymdeithasol a gynhyrchir o weithgaredd defnyddwyr.

 • Traethawd Hir Technoleg (40 credyd)
 • Nod y prosiect technoleg yw i'r myfyriwr gymhwyso gwybodaeth, sgiliau a thechnegau a ddatblygwyd yn ystod astudiaeth gyfeiriedig ac annibynnol i ddatrys prosiect sy'n gysylltiedig â thechnoleg y byd go iawn. Gall y prosiect technoleg fod ar ffurf prosiect ymchwil manwl neu ddatblygu system gyfrifiadurol.

 • Diogelwch Gwybodaeth (20 credyd)
 • Nod y modiwl hwn yw rhoi mewnwelediad i weithredu diogelwch data mewn systemau cyfrifiadurol ac annog myfyrwyr i werthfawrogi'r egwyddorion rheoli ymarferol a damcaniaethol sy'n gysylltiedig â diogelwch gwybodaeth.

I gael gradd MSc, rhaid i chi ddilyn a chwblhau cyfanswm o 180 credyd yn llwyddiannus. Gellir dyfarnu PgC (60 credyd) a PgD (120 credyd) fel dyfarniadau annibynnol neu ymadael.

Dysgu Ac Addysgu

Defnyddir amrywiaeth o ddulliau addysgu yn Ysgol Dechnolegau Caerdydd, gan gynnwys stiwdios, gweithdai ymarferol, tiwtorialau, seminarau ac astudiaethau achos byd go iawn, i gyd wedi'u cefnogi gan ddysgu ar-lein drwy Moodle. Gyda dull sy'n canolbwyntio ar y myfyriwr, mae'r ysgol yn gweithredu polisi drws agored i staff a bydd tiwtor personol yn cael ei neilltuo i bob myfyriwr. 

Stiwdios 

Mae stiwdios yn rhan bwysig o'r strategaeth addysgu ar gyfer y rhaglen. Mae stiwdios yn ffordd effeithiol o ddarparu deunydd craidd a sefydlu fframwaith ar gyfer modiwl y gellir gosod deunydd arall yn ei erbyn. Yn wahanol i leoliad darlithfa nodweddiadol, mae'r sesiynau hyn yn galluogi mwy o ryngweithio ymhlith y darlithwyr a'r grŵp o fyfyrwyr. 

Gweithdai Ymarferol 

Yn y sesiynau hyn, gall myfyrwyr ymarfer a mireinio eu sgiliau mewn amgylchedd cefnogol lle gallant dderbyn adborth gan aelod o staff academaidd. Mae gweithdai ymarferol yn cynrychioli pontio gwerthfawr rhwng theori a'r gweithle. Mae'r sesiynau hyn hefyd yn cynnwys tiwtorialau lle gall myfyrwyr neu grŵp o fyfyrwyr gyfarfod â'u tiwtor ac fe'u defnyddir mewn dwy ffordd o fewn y rhaglen:
(a) ehangu ar ddeunydd y darlithoedd drwy ddull datrys problemau drwy ymholi
(b) gwaith adferol i oresgyn unrhyw ddiffygion yng ngwybodaeth gefndirol y myfyriwr. 

Seminarau 

Mae seminarau'n cynnwys myfyriwr neu fyfyrwyr sy'n cyflwyno gwaith a baratowyd yn flaenorol i gyfoedion a darlithydd. Defnyddir y strategaeth hon i ymestyn cysyniadau damcaniaethol neu ymarferol penodol yn ogystal â chyflwyno ymarferion datrys problemau. Defnyddir seminarau yn y rhan fwyaf o fodiwlau ac maent yn rhoi profiad gwerthfawr i fyfyrwyr mewn sgiliau cyflwyno yn ogystal â rhoi dull i staff asesu dysgu sy'n canolbwyntio ar y myfyriwr. Gellir cynnal y sesiynau hyn naill ai mewn modd annibynnol neu gellir eu cyfuno â stiwdios neu weithdai hefyd, yn dibynnu ar amcanion dysgu modiwl penodol. 

Astudiaethau Achos 

Mae astudiaethau achos yn strategaeth addysgu a dysgu, a gyflogir mewn ystod o fodiwlau; maent hefyd yn offeryn asesu defnyddiol. Cyflwynir neu gofynnir i fyfyrwyr ddatblygu problemau cymhleth gwirioneddol neu ffug y mae'n ofynnol iddynt eu dadansoddi'n fanwl ac yna creu/cyflwyno eu hateb eu hunain yn ysgrifenedig neu ar lafar. 

Llwyfannau dysgu ar-lein 

Cefnogir pob modiwl gan Moodle a MS Teams sy'n darparu ystod eang o ddeunydd dysgu a chanllawiau astudio i fyfyrwyr.

Asesu

Mae asesiadau ar ffurf arholiadau (wedi'u gweld / heb eu gweld, llyfr agored, traethodau / atebion byr), traethodau, asesiadau ymarferol, cyflwyniadau, chwarae rôl, adroddiadau unigol a grŵp, a thraethawd hir neu brosiect datblygiadol.

Cyflogadwyedd A Gyrfaoedd

Mae'r rhaglen hon yn archwilio sut y gellir rheoli technolegau gwybodaeth a chyfathrebu, a sut y gallant wasanaethu dibenion rheoli. Mae graddedigion wedi dilyn gyrfaoedd fel rheolwyr TGCh, rheolwyr prosiectau ac ymgynghorwyr, dadansoddwyr busnes a systemau, athrawon a darlithwyr.

Gofynion Mynediad A Sut I Wneud Cais

Darlithoedd

Dylai ymgeiswyr gwrdd ag un o'r canlynol:

 • Meddu ar, neu ddisgwyl cael, gradd israddedig neu gyfwerth, mewn maes perthnasol gydag isafswm o ddosbarthiad 2: 2;
 • Meddu ar gymhwyster proffesiynol addas gan gorff proffesiynol priodol.

Myfyrwyr Rhyngwladol:

Bydd angen i fyfyrwyr nad Saesneg yw eu hiaith gyntaf ddarparu tystiolaeth o ruglder i safon IELTS 6.0 o leiaf, heb unrhyw elfen o dan 5.5 neu gyfwerth. I gael manylion llawn am sut i wneud cais a’r cymwysterau Iaith Saesneg, ewch i’r tudalennau Rhyngwladol ar y wefan.​

Gall myfyrwyr sydd â chymwysterau lefel 7 sy'n bodoli sy'n dymuno ymuno â'r cwrs wneud cais ar sail RPL am fynediad gyda Chredyd. Mewn achosion o'r fath bydd y rheoliadau y manylir arnynt yn y Llawlyfr Academaidd yn berthnasol ac yn caniatáu ar gyfer uchafswm RPL o 120 credyd ar raglen Meistr. Yn yr achos hwn byddai'r 60 credyd sy'n weddill yn cynnwys y modiwl dulliau ymchwil a'r traethawd hir.​

Os oes gennych ddiddordeb mewn defnyddio credyd o sefydliad arall, neu os ydych chi wedi cael cymwysterau a/neu brofiad er mwyn astudio cwrs ym Mhrifysgol Met Caerdydd, gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am hyn, ynghyd â gwybodaeth am sut i wneud cais, ar y dudalen Cydnabod Dysgu Blaenorol.​

Gweithdrefn Ddethol:
Ffurflen gais ac, os oes angen, cyfweliad.

Sut i wneud cais:

Dylid gwneud ceisiadau am y cwrs hwn yn uniongyrchol i'r brifysgol trwy ein cyfleuster hunanwasanaeth. Am wybodaeth bellach ewch i'n tudalennau Sut i Wneud Cais yn www.cardiffmet.ac.uk/howtoapply.


Gwybodaeth Ychwanegol

Ymgeiswyr Rhyngwladol:

Cyn gwneud cais, dylai myfyrwyr rhyngwladol (y rhai o’r tu allan i'r UE), gysylltu â'r Swyddfa Ryngwladol ym Met Caerdydd i drafod y gweithdrefnau angenrheidiol mewn perthynas ag astudio gyda ni. I gael rhagor o wybodaeth, ewch www.cardiffmet.ac.uk/international.

Ffioedd Dysgu a Chefnogaeth Ariannol:

I gael y wybodaeth ddiweddaraf am ffioedd dysgu a'r gefnogaeth ariannol a allai fod ar gael. Ewch i www.cardiffmet.ac.uk/fees.

Ffioedd rhan-amser:
Codir y taliadau fesul Modiwl Unigol oni nodir yn wahanol:
Israddedig = 10 Credyd; Ôl-raddedig = 20 Credyd

Yn gyffredinol, bydd y mwyafrif o fyfyrwyr yn cwblhau 60 credyd y flwyddyn ar gyfer astudiaethau Israddedig ac Ôl-raddedig; i gael gwir bris, cysylltwch â Chyfarwyddwr y Rhaglen yn uniongyrchol.


Cysylltu  Ni

FAr gyfer ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â'r Tîm Recriwtio Myfyrwyr ar 029 2041 6044 neu e-bostiwc askadmissions@cardiffmet.ac.uk

Ar gyfer ymholiadau cwrs-benodol, cysylltwch â Chyfarwyddwr y Rhaglen, Dr Imtiaz Hussain Khan​​​: IHKhan@cardiffmet.ac.uk

Gwybodaeth Allweddol Am Y Cwrs

Man Astudio:
Campws Llandaf

Ysgol:
Ysgol Dechnolegau Caerdydd

Hyd y cwrs:
Un flwyddyn llawn amser neu tair blynedd ran-amser
Mewnlifiadau Medi ac Ionawr ar gael.

Ysgoloriaethau Ôl-raddedig:
Mae'r brifysgol hefyd yn cynnig cynllun ysgoloriaeth ôl-raddedig i helpu myfyrwyr tra yn y brifysgol.
Gweld a ydych chi'n gymwys..

DEWCH I GWRDD Â'R TÎM

"Rwy'n weithiwr proffesiynol Deallusrwydd Artiffisial (AI) sy’n canolbwyntio ar wyddor data a dros 20 mlynedd o brofiad mewn addysgu ac ymchwil. Mae gwyddor data yn dod i'r amlwg fel microcosm o AI sy'n gofyn am gefndir a chymhelliant cryf mewn modelu mathemategol, rhaglennu a datrys problemau, a meddwl dadansoddol. Mae angen profiad ymarferol gyda setiau data ac offer byd go iawn fel Python, Scikit-learn, a Spark. Rwy'n cadw fy sgiliau’n gyfredol ac mae fy ymarfer addysgegol wedi datblygu’n ddysgu gweithredol sy'n cael ei arwain gan ymchwil, sy'n canolbwyntio ar y myfyriwr ac yn seiliedig ar broblemau. Rwy’n credu mewn cysylltiad cryf rhwng y myfyriwr a’r athro ac yn ceisio adborth gan fyfyrwyr a chymheiriaid yn barhaus i wella fy ymarfer addysgu."


Dr Imtiaz Hussain Khan
Uwch Ddarlithydd a Chyfarwyddwr y Rhaglen MSc Gwyddor Data yn Ysgol Dechnolegau Caerdydd

ARCHWILIO EIN CYFLEUSTERAU | TAITH RHITHIOL
Taith rithiol o amgylch Ysgol Technolegau Caerdydd

Ewch am dro rhithiol o'n Ysgol Technolegau newydd sbon ym Met Caerdydd.