Gwasanaeth Diweddaru DBS

Argymhellir bod ymgeiswyr yn cofrestru gyda'r Gwasanaeth Diweddaru, felly gall y datgeliad aros yn gyfoes trwy gydol yr astudiaethau a gall gwmpasu lleoliadau, os ymgymerir â hwy. Efallai na fydd rhai darparwyr lleoliadau hefyd yn derbyn eich tystysgrif DBS gyfredol trwy Brifysgol Metropolitan Caerdydd oni bai eich bod wedi ymuno â'r Gwasanaeth Diweddaru DBS.

Mae'r Gwasanaeth Diweddaru yn caniatáu i unigolion wneud cais i gael eu gwiriad cofnod troseddol yn gyfredol a chyflogwyr i wirio bod y wybodaeth yn gyfredol ac yn ddilys, os ydynt yn dewis gwneud hynny. Gall unigolion wneud cais am y Gwasanaeth Diweddaru ar yr un pryd â'r cais DBS, neu hyd at 30 diwrnod ar ôl cyhoeddi'r Dystysgrif DBS.

Rhoddir Tystysgrifau DBS yn uniongyrchol i'r unigolyn. Os oes angen i Met Caerdydd weld hyn oherwydd bod euogfarn yn cael ei nodi bydd angen anfon hyn at Dderbyniadau. Os na ddarperir y dystysgrif wreiddiol i Dderbyniadau, bydd yn arwain at gadarnhau oedi cyn cynnig. Anogir myfyrwyr lleol i ddod â'u Tystysgrif DBS gwreiddiol i'r i-zone ym Met Caerdydd (www.cardiffmet.ac.uk/izone) gan na all y sefydliad gymryd cyfrifoldeb am dystysgrifau a gollir yn y post.

Er mwyn defnyddio'r Gwasanaeth Diweddaru, mae Met Caerdydd angen caniatâd gan ymgeiswyr. Nodir yr opsiwn cydsynio ar Ffurflen Cydsynio Gwybodaeth a Diweddariad Euogfarnau Troseddol, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn cwblhau ac yn ei ddychwelyd i Dderbyniadau ynghyd â'ch datgeliad DBS. Bydd methu â chydsynio i'r Gwasanaeth Diweddaru yn golygu y bydd yn rhaid i ymgeiswyr gynnal gwiriad cofnodion troseddol newydd.

Er mwyn sicrhau y gall Met Caerdydd dderbyn gwiriad DBS presennol trwy'r Gwasanaeth Diweddaru, mae angen i'r DBS fod o safon Manylach, a chynnwys y lefel berthnasol o wiriadau sy'n ofynnol ar gyfer y rhaglen y mae'n cael ei chynnal, e.e. plant a neu oedolion agored i niwed. Os ydych chi'n ansicr, cysylltwch â Derbyniadau mewn perthynas â hyn.

Os ydych chi'n tanysgrifio i'r Gwasanaeth Diweddaru, rhoddir Rhif ID i chi gael mynediad i'ch cyfrif. Nid oes angen darparu hwn i Met Caerdydd oherwydd dim ond eich Tystysgrif DBS wreiddiol a'ch ffurflen Hunan Datganiad y bydd ei hangen arnom.

I gael rhagor o wybodaeth am y Gwasanaeth Diweddaru gan gynnwys cwestiynau cyffredin, ewch i:

https://www.gov.uk/dbs-update-service​