Cyngor i Ymgeiswyr>Gwiriadau’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd>Proses Ymgeisio DBS a Nodiadau Canllawiau

Proses Ymgeisio DBS a Nodiadau Canllawiau

Anfonir cyfarwyddiadau at ymgeiswyr sy'n ymateb yn Gadarn i'w cynnig gyda Met Caerdydd ar sut i gynnal a chwblhau gwiriad DBS trwy Ddatgeliadau Ar-lein First Advantage, sy'n wasanaeth datgelu electronig ar-lein.

Os hoffech chi lawrlwytho fersiwn o Nodiadau Canllawiau ar sut i gwblhau'r broses, cliciwch yma. Darperir arweiniad llawn yn y "Canllaw Defnyddiwr yr Ymgeisydd" yn adran First Advantage ar y wefan.

Sylwch fod yn rhaid eich bod wedi cwblhau'r holl wiriadau cofnodion troseddol cyn dechrau eich cwrs.

Os nad Prifysgol Metropolitan Caerdydd yw eich dewis Cadarn, cysylltwch â'r sefydliad perthnasol i ddarganfod eu gweithdrefnau o ran gwirio cofnodion troseddol.​

Sut mae cwblhau'r ffurflen DBS ar-lein a pha ddogfennau adnabod sydd eu hangen?

Anfonir e-bost atoch o Met Caerdydd a fydd yn cynnwys dolen i dudalen Cofrestru/Mewngofnodi Prydain Fawr lle bydd angen i chi hunan-gofrestru. Bydd yr e-bost hefyd yn cynnwys PIN y Sefydliad, Gair Cudd, ac enw eich cwrs y bydd angen i chi ei ddefnyddio wrth ddewis safle y gwiriad wrth ddechrau'r cais.

Mae'r broses hunan-gofrestru’n galluogi creu cyfrinair fel y gallwch wedyn ddechrau'r broses ymgeisio. Ar ôl ei gwblhau, anfonir e-bost atoch fel cadarnhad eich bod wedi cofrestru, gyda'ch manylion defnyddiwr ar gyfer mewngofnodi yn ôl i'r system. Gallwch fewngofnodi i gwblhau'r broses ymgeisio yn eich amser eich hun a dychwelyd i'r ffurflen mor aml ag sy'n ofynnol.

Cyn i chi ddechrau'r broses hon a ddylai gymryd tua 5 munud yn unig, argymhellir bod gennych y wybodaeth a'r dogfennau canlynol wrth law, er mwyn gwneud y broses mor gyflym â phosibl:

  • Rhif Yswiriant Gwladol
  • Trwydded Yrru Ddilys

  • Pasbort Dilys

  • Cerdyn ID Cenedlaethol Dilys

  • Hanes cyfeiriadau 5 mlynedd llawn gan gynnwys dyddiadau

  • Tystysgrif Priodas os yw'n berthnasol

Yn unol â gofynion y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd, rhaid i chi ddarparu o leiaf 3 dogfen adnabod. I weld rhestr lawn, ewch i dudalen Gwiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

 

Sut alla i wirio fy nogfennau?

Mae Met Caerdydd yn darparu dau opsiwn yng nghais First Advantage Ar-lein ar gyfer gwirio'ch dogfennau fel rhan o'r broses ymgeisio DBS. Yr opsiwn a ddangosir fydd Swyddfa'r Post, fodd bynnag, gallwch newid hwn i Sefydliad os yw'n well gennych ddod i Met Caerdydd i wirio'ch dogfennau.

Opsiwn 1 - Swyddfa'r Post

Ewch â'ch dogfennau adnabod gwreiddiol i Swyddfa Bost gydnabyddedig. Gellir gweld rhestr o leoliadau Swyddfa'r Post ar dudalen Mewngofnodi. Os dewiswch wirio'ch dogfennau drwy'r Swyddfa Bost, fel rhan o'r broses bydd gofyn i chi ddewis y swydd y mae angen cynnal eich gwiriad DBS ar ei chyfer (e.e. Myfyriwr Podiatreg, Myfyriwr Uwchradd TAR), a'ch opsiwn dilysu dogfen fel yr eglurwyd uchod.

Opsiwn 2 - Sefydliad

Dewch â'ch dogfennau adnabod gwreiddiol i i-zone Met Caerdydd i'w gwirio naill ai ar gampws Llandaf neu Cyncoed. Ar ddiwedd eich proses ymgeisio ar-lein, fe'ch anogir i ddewis dilyswr o restr o aelodau staff Met Caerdydd, ni fydd angen i chi wneud hyn, dim ond dod â'ch dogfennau gyda chi i Met Caerdydd. Yn achos ymgeiswyr lleol neu hwyr, rydym yn argymell eich bod yn dewis Sefydliad fel y dull o wirio'ch dogfennau er hwylustod ac oherwydd bod y gwasanaeth yn rhad ac am ddim.

Newid Dull Gwirio

Os ydych wedi dewis un dull gwirio e.e. Swyddfa'r Post ac yna angen newid hwn e.e. i Sefydliad, bydd angen i chi fewngofnodi yn ôl i system Prydain Fawr a mynd i Gam 3, lle cewch gyfle i newid y dull a ddewiswyd.

Faint mae'n ei gostio?

Met Caerdydd sy'n talu am brosesu gwiriad DBS felly nid oes angen gwneud unrhyw daliad fel rhan o'r broses. Fodd bynnag, er mwyn i'ch gwiriad DBS fod yn drosglwyddadwy a chaniatáu i sefydliad arall ei dderbyn, argymhellir eich bod yn cofrestru ar gyfer y Gwasanaeth Diweddaru, y codir ffi amdano. Cyfeiriwch at yr adran ar Wasanaeth Diweddaru i gael mwy o wybodaeth.

Sut yr ymdrinnir â'm cais o ddatgan euogfarn droseddol berthnasol

Ar ôl i'ch tystysgrif Datgelu DBS gael ei phrosesu, dim ond os bydd euogfarn wedi'i nodi y cysylltir â chi. Os yw hyn yn wir, bydd gofyn i chi ddod/anfon eich tystysgrif wreiddiol i'r Swyddfa Dderbyn cyn gynted â phosibl. Os ydych chi'n anfon eich Tystysgrif drwy’r post, argymhellir eich bod chi'n defnyddio’r Post cofrestredig. Anfonir eich tystysgrif i'r Ysgol berthnasol i asesu a yw'r euogfarn yn rhwystro mynediad i'r cwrs. Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth.

Os yn fodlon nad ydych chi'n peri risg, bydd eich cais yn symud ymlaen yn y ffordd arferol. Bydd yr holl wybodaeth sy'n ymwneud ag euogfarnau droseddol yn cael ei thrin yn sensitif, yn gyfrinachol a'i rheoli yn unol â Deddf Diogelu Data 1998.

Awgrymiadau ar gyfer cwblhau'r cais

Wrth gwblhau eich cais gwnewch yn siŵr eich bod:

YN darllen y Canllaw Defnyddiwr ar gyfer Ymgeisydd ar y dudalen Mewngofnodi. 

YN sicrhau bod gennych o leiaf 3 dogfen adnabod. I weld rhestr lawn, ewch i dudalen Gwiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd. Yn dangos hanes eich cyfeiriad llawn dros y pum mlynedd ddiwethaf.

Yn dangos dyddiadau unrhyw newidiadau i'ch enw. gwnewch nodyn o enw eich mam cyn priodi. 

Yn cymryd cymaint o amser ag sydd ei angen. Mae'r system yn caniatáu i ddefnyddwyr ymgymryd â'r broses yn eu hamser eu hunain a dychwelyd i'r ffurflen mor aml ag sydd ei angen i gwblhau'r broses. Gwnewch yn siŵr eich bod yn cadw'ch tystysgrif DBS mewn man diogel gan nad yw'r DBS yn rhoi rhai newydd yn eu lle.

        
PEIDIWCH â defnyddio dogfennau i brofi pwy ydych os nad oes gennych gopi gwreiddiol, dim ond dogfennau gwreiddiol y gellir eu defnyddio i brofi pwy ydych chi naill ai yn Swyddfa'r Post neu ym Met Caerdydd. 

PEIDIWCH â gadael y broses yn rhy hwyr fel ei bod yn gohirio'ch cofrestriad ym Met Caerdydd. Hefyd PEIDIWCH ag oedi cyn anfon eich datgeliad DBS at Dderbyniadau os nodir euogfarn droseddol. 

PEIDIWCH â dewis cysylltu â dilyswr o'r rhestr y byddwch yn ei darparu ar ddiwedd eich proses ymgeisio ar-lein.

PEIDIWCH â darparu Rhif ID y Gwasanaeth Diweddaru i Met Caerdydd gan fod hwn at eich defnydd chi yn unig i gael mynediad i'ch cyfrif.


How long do the checks normally take?

Er mwyn sicrhau bod gwiriadau mor gyfredol â phosibl ni fyddwn yn anfon gwybodaeth cyn mis Mai yn y flwyddyn y mae disgwyl i chi ddechrau ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd (wrth gychwyn ar eich rhaglen ym mis Medi). Ar gyfer derbyniadau heblaw Medi, anfonir gwybodaeth DBS gyda'ch gwybodaeth gynnig.

Mae'r gwiriad DBS ei hun yn cymryd tua phythefnos. Ar ôl cwblhau'r gwiriad, byddwch yn derbyn copi o'ch datgeliad y dylech ei gadw'n ddiogel er mwyn cyfeirio ato yn y dyfodol. Dim ond os bydd euogfarn yn cael ei nodi y bydd angen i chi ddarparu'r datgeliad hwn i Met Caerdydd. Gallwch olrhain eich cais drwy'r system GBG ac o wefan DBS sydd o dan yr adran ar olrhain cynnydd.

Gellir cyfeirio unrhyw ymholiadau yn ymweud â’ch cais at First Advantage.

Sylwch, os na dderbyniwch eich datgeliad oherwydd problem gyda'r gwasanaeth post, dim ond ymhen tri mis o'r dyddiad y cyhoeddwyd y datgeliad y bydd y DBS yn darparu ail-argraffu am ddim.

A allaf olrhain cynnydd fy ngwiriad DBS?

Gallwch olrhain cynnydd eich cais, yn rhad ac am ddim, o wefan DBS: http://www.homeoffice.gov.uk/agencies-public-bodies/dbs/services/online-tracking1/ , bydd angen i chi nodi cyfeirnod y ffurflen a'ch dyddiad geni.

Mae fy nghais yn araf. A ddylwn i gysylltu â Phrifysgol Metropolitan Caerdydd?

Bydd y First Advantage yn cysylltu’n awtomatig â'r DBS os na dderbynnir eich Tystysgrif Datgelu ar ôl deufis. Sylwch, os na dderbyniwch eich datgeliad oherwydd problem gyda'r gwasanaeth post, dim ond cyn pen tri mis o'r dyddiad y cyhoeddwyd y datgeliad y bydd y DBS yn darparu ail-argraffu am ddim.

Mae gen i gopi caled o Ddatgeliad DBS, beth ddylwn i ei wneud nesaf?

Mae angen cadw tystysgrifau DBS yn ddiogel fel y gellir gofyn am eu gweld wrth fynychu lleoliadau ac ati, neu os nodir euogfarn.

Anogir myfyrwyr lleol i ddod â'u Tystysgrif DBS gwreiddiol i'r i-zone ym Met Caerdydd, campws Llandaf neu Cyncoed (www.cardiffmet.ac.uk/izone) gan na all y sefydliad fod yn gyfrifol am dystysgrifau a gollir yn y post. Yn achos ymgeiswyr na allant ymweld â Met Caerdydd, argymhellir defnyddio Post cofrestredig wrth anfon y dystysgrif DBS ymlaen.​​