Ymholiadau ynghylch Euogfarnau

Ar gyfer rhaglenni sydd angen Gwiriad DBS, cyfeiriwch at y wybodaeth isod ar gyfer ymholiadau ynghylch polisïau Prifysgol Metropolitan Caerdydd sy'n ymwneud ag euogfarnau troseddol:

  • Nid yw collfarn a nodwyd ar ddatgeliad gwell DBS o reidrwydd yn golygu 'bar' i astudio, hyfforddi neu addysgu.
  • Dim ond ar ôl i gynnig amodol, yn seiliedig ar seiliau academaidd, gael ei wneud y bydd penderfyniadau ar sail unrhyw wybodaeth am ddatgeliad gwell y DBS yn cael eu gwneud.
  • Mae gan Brifysgol Metropolitan Caerdydd bolisi a gweithdrefn benodol i wneud penderfyniad ar addasrwydd gydag euogfarn. Mae hon yn broses gyfrinachol sydd ar wahân i wneud cais a chyfweliad am le ar y rhaglen. Os byddwch yn llwyddiannus mewn cyfweliad, mae pob cynnig o le yn amodol ar Iechyd, DBS ac ar gyfer ymgeiswyr ITET, gwiriadau Addasrwydd i Addysgu (FtT).
  • Bydd panel Diogelu dynodedig yn ystyried pob achos ar ôl derbyn datgeliad gwell y DBS hy ni ellir ystyried hyd nes y bydd Prifysgol Metropolitan Caerdydd yn derbyn ei chopi o'r Datgeliad Gwell. Yna gellir galw ymgeiswyr am gyfweliad ychwanegol i drafod agweddau ar addasrwydd. Bydd y panel yn ystyried yr holl wybodaeth sydd ar gael wrth lunio barn.
  • Unwaith y bydd penderfyniad yn cael ei wneud gan y Panel Diogelu, bydd yr ymgeisydd yn cael ei hysbysu trwy lythyr a anfonir gan yr Uned Dderbyn. Os nad yw ymgeiswyr yn hapus â chanlyniad y broses, bydd angen cyfeirio at weithdrefn gwynion Caerdydd Metropolitan yn www.cardiffmet.ac.uk/complaints.
  • Ni ellir rhoi unrhyw arweiniad i ymgeiswyr ynghylch y penderfyniad a wnaed gan banel y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd h.y. ni ellir ei ragfarnu, ei ragflaenu na'i ail ddyfalu.
  • Er y gall y panel benderfynu bod yr ymgeisydd yn addas i ymgymryd â'r rhaglen, mae angen i ymgeiswyr fod yn ymwybodol y gall partneriaid sy'n cynnig lleoliadau gwaith gymhwyso eu meini prawf eu hunain na fydd efallai'n cyd-fynd â dyfarniad Met Caerdydd ynghylch y lleoliad.
  • Er y gellir rhoi lle i ymgeiswyr ag euogfarn droseddol y rhaglen o'u dewis, ar ôl cwblhau'r rhaglen, bydd angen iddynt wedyn gofrestru naill ai gyda'r Cyngor Addysgu Cyffredinol neu'r Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal. Bydd y Cyngor perthnasol yn gwneud ei benderfyniad ei hun ynghylch addasrwydd ar gyfer cofrestru. Yn yr un modd, bydd cyflogwyr hefyd yn ystyried unrhyw ddatgeliad ar ddatgeliad gwell DBS ymgeisydd yn unol â'u polisïau eu hunain wrth benodi staff.

Am arweiniad a heb ragfarn efallai yr hoffai ymgeiswyr am addysgu edrych ar wefan Cyngor y Gweithlu Addysg  sy'n rhoi arweiniad cyffredinol ar gyfer cofrestru.

I gael gwybodaeth am y Cyngor Proffesiwn Iechyd, cyfeiriwch at http://www.hpc-uk.org/.