Skip to main content
Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd Caerdydd>Cyrsiau>Maeth ar gyfer Chwaraeon ac Ymarfer Corff - MSc/PgD/PgC

Maeth ar gyfer Chwaraeon ac Ymarfer Corff - MSc/PgD/PgC

​Mae maeth yn gwella perfformiad; boed hynny mewn chwaraeon elît, ffitrwydd amatur neu ymarfer corff ymhlith y boblogaeth gyffredinol. Bydd y cwrs hwn yn eich galluogi i ennill y wybodaeth a'r sgiliau sy'n seiliedig ar dystiolaeth sydd eu hangen i ddod yn Faethegydd Chwaraeon ac Ymarfer Corff proffesiynol. Mae'r cwrs wedi'i gynllunio i'ch galluogi i ymuno â'r Gofrestr Maeth Chwaraeon ac Ymarfer Corff (SENr), y gofrestr broffesiynol ar gyfer maethegwyr chwaraeon ac ymarfer corff cymwysedig yn y DU.

Rydym yn gwneud cais am achrediad gyda SENr yn y flwyddyn academaidd 2024-25 a byddwn yn gwybod y canlyniad ym mis Gorffennaf 2025. Rydym wedi cael ein cynghori gan SENr os caiff achrediad ei gymeradwyo, y bydd yr achrediad hwnnw yn berthnasol i fyfyrwyr sydd eisoes wedi cofrestru ar y rhaglen.

Byddwch yn cael eich addysgu gan academyddion profiadol, gan gynnwys ymarferwyr SENr cofrestredig, i sicrhau eich bod yn dod i mewn i'r gweithle gyda'r sgiliau sydd eu hangen arnoch i gael effaith gadarnhaol ar berfformiad pwy bynnag yr ydych yn gweithio gyda nhw.

Ar gyfer myfyrwyr mis Medi 2024, mae'r rhaglen hon ar gael i'w hastudio'n rhan-amser. Rydym yn bwriadu cynnig opsiynau ar gyfer astudio llawn amser o flwyddyn academaidd 2025-26 ymlaen (hy dechrau astudio ym mis Medi 2025).​

Rydyn ni’n ymdrechu i gyflwyno cyrsiau yn unol â’r disgrifiad ac ni fyddwn fel arfer yn gwneud newidiadau i gyrsiau, fel teitl, cynnwys, dull cyflwyno a darpariaeth addysgu’r cwrs. Fodd bynnag, gall fod yn angenrheidiol i’r brifysgol wneud newidiadau yn narpariaeth y cwrs cyn neu ar ôl cofrestru. Mae’n cadw’r hawl i wneud amrywiadau i gynnwys neu ddulliau cyflwyno, gan gynnwys terfynu neu gyfuno cyrsiau os ystyrir bod camau gweithredu o’r fath yn angenrheidiol. Darllenwch ein Telerau ac Amodau i gael y wybodaeth lawn.

Cynnwys y Cwrs

 • ​Maeth Chwaraeon ac Ymarfer Corff (rhan amser blwyddyn 1)
  Nod y modiwl yw datblygu dealltwriaeth o ofynion ffisiolegol a biocemegol cymryd rhan mewn chwaraeon ac ymarfer corff, a sut mae'r gofynion hyn yn llywio ac yn dylanwadu ar ofynion maethol unigolion i wella iechyd, perfformiad ac adferiad gorau posibl.
 • Maeth Chwaraeon – Poblogaethau Athletaidd (rhan amser blwyddyn 1)
  Nod y modiwl hwn yw gwella gallu'r myfyriwr i arddangos gwybodaeth fanwl a chymhwyso'r egwyddorion maeth chwaraeon allweddol sydd eu hangen i gefnogi gwahanol boblogaethau athletaidd. Yn ogystal, bydd myfyrwyr yn cwblhau Hyb Chwaraeon Glân UKAD - Cyflwyniad i Chwaraeon Glân i ddatblygu dealltwriaeth feirniadol o droseddau gwrth-gyffuriau a chyffuriau.
 • Maeth Perfformiad Cymhwysol (rhan-amser blwyddyn 1)
  Nod y modiwl hwn yw datblygu'r sgiliau a'r cymwyseddau ymarferol sydd eu hangen ar Faethegydd Chwaraeon ac Ymarfer Corff (SENr) trwy astudiaethau achos cymhwysol a gwaith ymarferol cegin maeth chwaraeon i baratoi myfyrwyr ar gyfer gweithio yn y lleoliad chwaraeon ac ymarfer corff.
 • Dulliau a Dyluniad Ymchwil Cymhwysol (rhan-amser blwyddyn 2)
  Nod y modiwl yw galluogi myfyrwyr i ddatblygu eu sgiliau ymchwil er mwyn cymhwyso egwyddorion ymarfer sy’n seiliedig ar dystiolaeth, a dylunio a chynnal prosiectau ymchwil cadarn.
 • Hyrwyddo Sgiliau Personol ac Ymarfer yn y Gweithle (rhan-amser blwyddyn 2)
  Nod y modiwl yw arfogi myfyrwyr i werthuso eu gofynion dysgu unigol yn feirniadol mewn perthynas â maes ymarfer penodol a chyfiawn sy'n cynnwys y gofyniad i ddatrys senarios ymarfer lefel uchel, cymhleth, a strwythuro dull o ddysgu eu hunain i fodloni canlyniadau dysgu penodedig.
 • Hyrwyddo Sgiliau Personol ac Ymarfer Pellach yn y Gweithle (rhan-amser blwyddyn 2)
  Mae myfyrwyr yn cwblhau'r modiwl hwn ar ôl iddynt gwblhau'r modiwl Hyrwyddo Sgiliau Personol ac Ymarfer yn y Gweithle. Mae'r modiwl yn mabwysiadu dull tebyg ac yn hyrwyddo ymarfer ymhellach trwy fynnu bod myfyrwyr yn datblygu agwedd neu lefel o ymarfer sy'n wahanol i'r hyn a gyflawnwyd yn flaenorol.
 • Prosiect a Chynllunio Gyrfa (rhan amser blwyddyn 3)
  Nod y modiwl hwn yw galluogi myfyrwyr i ddylunio a datblygu prosiect arbenigol uwch yn eu disgyblaeth i wella eu dysgu, eu gwaith neu eu hymarfer eu hunain a/neu eraill, ac i werthuso eu gwybodaeth, eu sgiliau, eu diddordebau a’u huchelgeisiau eu hunain i greu eu cynllun datblygu gyrfa personol eu hunain.
 • Prosiect (rhan amser blwyddyn 3)
  Nod y modiwl hwn yw galluogi myfyrwyr i weithio’n annibynnol i ymchwilio i faes yn eu disgyblaeth sy’n berthnasol i’w dysgu, gwaith neu ymarfer eu hunain, a chyflwyno a thrafod eu canfyddiadau, gan ddangos dealltwriaeth systematig ac ymwybyddiaeth feirniadol o’u disgyblaeth a’u maes o arfer proffesiynol. Rydym yn cynnig ystod eang o fathau o brosiectau gan gynnwys prosiectau ymchwil empirig, prosiectau menter/arloesi (ee, cynllunio busnes neu ymgynghoriaeth), neu ddylunio cynnyrch/ymyrraeth. Gall myfyrwyr hefyd gwblhau'r prosiect fel lleoliad/prosiect datblygu ymarfer proffesiynol, sy'n canolbwyntio ar ddatblygu ac arddangos set benodol o wybodaeth, sgiliau a chymwyseddau proffesiynol a'u cymhwysiad yn ymarferol.


Dysgu ac Addysgu

Cyflwynir y rhaglen hon gan ddefnyddio dysgu cyfunol, lle caiff pob modiwl ei addysgu gan ddefnyddio cyfuniad o ddysgu ar-lein a blociau addysgu 3 diwrnod ar ein campysau yng Nghyncoed a Llandaf. Bydd y blociau hyn fel arfer yn rhedeg o 9am tan 6pm ar ddydd Gwener, dydd Sadwrn a dydd Sul. Mae myfyrwyr yn dweud wrthym eu bod yn gwerthfawrogi hyblygrwydd y dull hwn gan eu galluogi i gyfuno eu hastudiaethau ochr yn ochr ag ymrwymiadau eraill.

Bydd gwaith paratoadol cyn blociau addysgu’r campws, (er enghraifft, llunio rhestr wirio Asesiad Maeth i’w defnyddio gydag Athletwyr a Phobl Chwaraeon, neu brotocol hydradu ar gyfer athletwr/digwyddiad chwaraeon penodol) yn eich galluogi i drafod a rhannu dysgu gyda chydweithwyr cwrs a darlithwyr , a chyfnerthu, ehangu, a chymhwyso eich gwybodaeth i sefyllfaoedd bywyd go iawn.

I gefnogi eich astudiaethau, bydd seminarau pwynt cyffwrdd ar-lein ar gael bob pythefnos, a bydd cwisiau rhyngweithiol ffurfiannol, cwestiynau myfyriol a thasgau fforwm myfyrwyr/bwrdd trafod yn cael eu defnyddio i'ch helpu i werthuso eich dealltwriaeth o ddeunydd y ddarlith.

Cyflwynir cymysgedd cytbwys o theori ac ymarfer trwy ystod o ddulliau addysgu ar draws y rhaglen, gan gynnwys:

 • Gweithgareddau dysgu cydamserol ('byw') wedi'u hamserlennu ar y campws – ee darlithoedd, seminarau, gweithdai/sesiynau ymarferol, gwaith grŵp wedi'i hwyluso, ac ati.
 • Cefnogaeth academaidd wedi'i threfnu - ee, sesiynau sgiliau academaidd, tiwtorialau pwnc, gweithdai asesu, goruchwylio ymchwil. Gellir cyflwyno'r rhain ar y campws neu ar-lein yn dibynnu ar ofynion y modiwl a'r rhaglen.
 • Gweithgareddau dysgu anghydamserol wedi'u hamserlennu y mae myfyrwyr yn eu cwblhau yn eu hamser eu hunain - e.e., darlithoedd fideo wedi'u recordio ymlaen llaw, gweithgareddau dysgu wedi'u troi, tasgau paratoi ar gyfer seminarau, ac ati.


Bydd modiwl 20-credyd arferol a addysgir yn cynnwys tua 40-45 awr o weithgareddau addysgu cysylltiedig wedi'u hamserlennu, mewn cyfuniad o'r dulliau uchod. Ochr yn ochr â’r gweithgareddau hyn sydd wedi’u hamserlennu, byddwch yn ymgymryd â’ch dysgu annibynnol eich hun – fel darllen ac ymchwil i baratoi ar gyfer seminarau neu asesiadau, gwaith grŵp heb oruchwyliaeth gyda chyd-fyfyrwyr, ymgysylltu â chymorth sgiliau academaidd, casglu data ar gyfer prosiectau unigol, ac ati.

Rydym yn manteisio'n llawn ar ein cyfleusterau rhagorol yn ystod blociau addysgu'r campws. Bydd gennych lawer o brofiad dan oruchwyliaeth o ddyfeisio cynlluniau prydau bwyd yn ein cegin defnyddwyr, profion ffitrwydd yn ein labordai ffisioleg ymarfer corff, sgiliau ymgynghori yn ein hystafelloedd clinig ac ymarferoldeb anthropometrig.

Asesu

Mae ein rhaglen a'n modiwlau wedi'u cynllunio i gynnig cyfleoedd ar gyfer tasgau ffurfiannol ac adborth i helpu i feithrin hyder a datblygu eich gallu i werthuso eich cynnydd eich hun. Rydym yn defnyddio tasgau asesu dilys sy'n eich galluogi i gymhwyso'ch gwybodaeth a'ch sgiliau i sefyllfaoedd, gweithgareddau a lleoliadau y deuir ar eu traws yn aml mewn ymarfer proffesiynol.

Mae’r rhaglen yn cynnwys amrywiaeth o ddulliau asesu, gan gynnwys:

 • Cyflwyniadau
 • Adroddiadau ysgrifenedig
 • Astudiaethau achos yn seiliedig ar gleientiaid/senario
 • Cyfweliadau viva voce
 • Portffolios proffesiynol
 • Asesiadau ymarferol


I adlewyrchu natur gymhwysol eich astudiaethau, nid yw'r rhaglen yn cynnwys unrhyw arholiadau ysgrifenedig nas gwelwyd o'r blaen.

Rydym yn cynllunio ein hamserlen asesu yn ofalus er mwyn osgoi clystyru gormod o fathau tebyg o asesiadau, a therfynau amser realistig. Mae pob asesiad yn cynnwys briff manwl a meini prawf marcio wedi'u diffinio'n glir, sydd wedi'u datblygu a'u profi mewn partneriaeth â myfyrwyr.

Cyflogadwyedd a Gyrfaoedd

Mae'r rhaglen wedi'i halinio'n agos â safonau a chymwyseddau proffesiynol, yn enwedig y gofynion ar gyfer cofrestru SENr. Mae modiwlau galwedigaethol mewn ymarfer proffesiynol yn galluogi myfyrwyr i weithio gyda thimau chwaraeon, clybiau ac unigolion dethol i wella eu perfformiad gyda maeth. Cyflawnir hyn mewn modd hyblyg i gyd-fynd â diddordebau a dyheadau gyrfa pob myfyriwr unigol. Caiff yr holl waith ei oruchwylio'n agos gan ymarferwyr cofrestredig i sicrhau datblygiad sgiliau clir o fewn cod ymddygiad proffesiynol SENr.

Mae'r cwrs wedi'i gynllunio i'ch galluogi i ymuno â'r Gofrestr Maetheg Chwaraeon ac Ymarfer Corff (SENr), y gofrestr broffesiynol ar gyfer maethegwyr chwaraeon ac ymarfer corff cymwys. Mae hwn yn wneuthurwr ansawdd pwysig sy'n cydnabod bod eich sgiliau a'ch gwybodaeth wedi'u meincnodi yn erbyn y rhai sy'n ofynnol yn y farchnad swyddi gystadleuol hon.

Bydd rhai graddedigion yn mynd i weithio gyda chwaraeon elît ond bydd llawer yn cymhwyso eu sgiliau i ystod ehangach o unigolion gan gynnwys chwaraeon amatur a hyrwyddo maeth da i wella iechyd yn y boblogaeth ehangach. Mae pwyslais cryf ar sgiliau trosglwyddadwy drwy gydol y cwrs, er enghraifft sgiliau asesu dietegol ac ymgynghori.

Mae ein hasesiadau modiwl yn ymwneud yn uniongyrchol â chyflogaeth yn y dyfodol neu dasgau cysylltiedig â gwaith, neu'n fwy cyffredinol â datblygiad y pwnc a'r proffesiwn, a'ch dyheadau chi. Bydd hyn yn eich galluogi i ddatblygu a dangos sut y cymhwysir eich gwybodaeth a'ch sgiliau i sefyllfaoedd proffesiynol yn y byd go iawn.


Cynllunio datblygiad gyrfa a chyfleoedd dysgu seiliedig ar waith


Yn y modiwl Prosiect a Chynllunio Gyrfa, byddwch yn ymgymryd â hunanwerthusiad adfyfyriol o'ch gwybodaeth, sgiliau, a phrofiadau, gan feincnodi'r rhain yn erbyn safonau disgyblaethol/fframweithiau cymhwysedd perthnasol. Byddwn yn eich cefnogi i werthuso eich cryfderau presennol a blaenoriaethu meysydd i'w gwella sy'n berthnasol i'ch nodau a'ch uchelgeisiau gyrfa eich hun.

Yn y modiwl Prosiect, gallwch ddewis cwblhau lleoliad diwydiant/prosiect dysgu seiliedig ar waith, gan ganolbwyntio ar ddatblygu eich sgiliau a'ch cymwyseddau mewn cyd-destun proffesiynol cymhleth. Os dewiswch y prosiect hwn bydd angen i chi gael lleoliad addas (hyd lleiaf: 200 awr, hyd mwyaf 6 mis). Byddwn yn eich cefnogi i ganfod a chael profiad dysgu seiliedig ar waith priodol gan ddefnyddio ein rhwydwaith o gysylltiadau diwydiant. Ni allwn warantu cyfle lleoliad i bob myfyriwr, ac mae’n debygol y bydd llawer o gyfleoedd lleoliad yn cynnwys rhyw fath o broses recriwtio gystadleuol.

Neu efallai y byddai’n well gennych ddewis un o’r mathau eraill o brosiectau (e.e., ymchwil empirig, ymgynghoriaeth, menter/arloesedd, neu brosiect dylunio cynnyrch/ymyriad) a’i gwblhau mewn lleoliad gwaith, gan weithio mewn partneriaeth â chyflogwr neu sefydliad arall. Efallai mai eich sefydliad neu weithle eich hun yw hwn – dull cyffredin a ddefnyddir gan fyfyrwyr rhan-amser sy’n ymchwilio i brosiect sy’n cyd-fynd â’u harfer proffesiynol eu hunain.

Gofynion Mynediad a Sut i Wneud Cais

Mae'n ofynnol i fyfyrwyr feddu ar radd BSc (Anrh) mewn pwnc sy'n bodloni gofyniad biowyddorau'r gofrestr Maeth Chwaraeon ac Ymarfer Corff ar gyfer astudiaeth lefel gradd mewn ffisioleg ddynol a biocemeg. Yn nodweddiadol, byddai hyn yn cynnwys pynciau fel:

 • BSc (Anrh) Maeth
 • BSc (Anrh) Dieteteg
 • BSc (Anrh) Gwyddorau Biofeddygol
 • BSc (Anrh) Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff
 • BSc (Anrh) Bioleg


Fodd bynnag, nid yw hon yn rhestr gyflawn. Os oes gennych radd mewn pwnc perthnasol ac yr hoffech drafod a ydych yn bodloni’r gofynion mynediad ar gyfer y rhaglen hon, cysylltwch â Chyfarwyddwr y Rhaglen gan ddefnyddio’r manylion cyswllt isod.

Ymgeiswyr Rhyngwladol:
Bydd angen i fyfyrwyr nad Saesneg yw eu hiaith gyntaf ddarparu tystiolaeth o ruglder i safon IELTS 6.5 neu gyfwerth o leiaf. I gael manylion llawn am sut i wneud cais a chymwysterau Iaith Saesneg ewch i tudalennau Rhyngwladol ar y wefan.

Gweithdrefn Ddethol:
Asesir ymgeiswyr yn erbyn y meini prawf cymhwysedd a grybwyllir uchod drwy lenwi ffurflen gais.

Sut i Wneud Cais:
Dylai ceisiadau ar gyfer y cwrs hwn yn cael ei wneud yn uniongyrchol i'r Brifysgol trwy ein cyfleuster hunanwasanaeth. I gael rhagor o wybodaeth ewch i'n tudalennau Sut i Wneud Cais yma.

Os oes gennych ddiddordeb mewn defnyddio credyd gan sefydliad arall, neu os ydych wedi ennill cymwysterau a/neu brofiad i astudio ar gyfer cwrs ym Met Caerdydd, gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am hyn ynghyd â gwybodaeth ar sut i wneud cais ar y dudalen RPL.

Gwybodaeth Ychwanegol

Wedi'i hachredu gan:
Cynlluniwyd y cwrs hwn i fodloni'r safonau ar gyfer Maethegwyr Chwaraeon ac Ymarfer Corff proffesiynol fel y'u gosodwyd gan gorff proffesiynol y Gofrestr Maeth chwaraeon ac Ymarfer Corff. Rydym yn gwneud cais am achrediad gyda’r SENr yn ystod blwyddyn academaidd 2024-25, a byddwn yn gwybod y canlyniad ym mis Gorffennaf 2025. Rydym wedi cael ein cynghori gan SENr os caiff achrediad ei gymeradwyo, y bydd yr achrediad hwnnw yn berthnasol i fyfyrwyr sydd eisoes wedi cofrestru ar y rhaglen. Mae graddedigion o gwrs ôl-raddedig achrededig SENr yn gymwys i gael mynediad uniongyrchol i'r Gofrestr Maetheg Chwaraeon ac Ymarfer Corff www.senr.org.uk/educationtraining/accredited-postgraduate-courses/

Ffioedd Dysgu a Chefnogaeth Ariannol:
I gael y wybodaeth ddiweddaraf am ffioedd dysgu a'r gefnogaeth ariannol a allai fod ar gael. Cyfeiriwch yma.

Man Astudio:
Dysgu cyfunol – dysgu o bell rhyngweithiol a blociau addysgu 2-3 diwrnod ar y campws ar gampysau Cyncoed a Llandaf​

Hyd y Cwrs:
MSc/Diploma Ôl-raddedig: 2 flynedd yn rhan-amser
Tystysgrif Ôl-raddedig: 1 flwyddyn yn rhan amser

Ffioedd rhan-amser:
Codir y taliadau fesul Modiwl Sengl oni nodir yn benodol:
Israddedig = 10 Credyd; Ôl-raddedig = 20 Credyd

Yn gyffredinol, gwelwn y bydd y mwyafrif o fyfyrwyr yn cwblhau 60 credyd y flwyddyn ar gyfer astudio Israddedig ac Ôl-raddedig; i gael gwir gost, eglurwch hyn trwy gysylltu â Chyfarwyddwr y Rhaglen yn uniongyrchol.

Cysylltwch â Ni

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â'r Tîm Derbyniadau ar 029 2041 6044 neu e-bostiwch directapplications@cardiffmet.ac.uk

Ar gyfer ymholiadau cwrs-benodol, cysylltwch â Chyfarwyddwr y Rhaglen, Dr Karen Reid (kareid@cardiffmet.ac.uk) - Cofrestr Maeth Chwaraeon ac Ymarfer Corff (SENr), cofrestrydd Ymarferwyr

Gwybodaeth Allweddol Am Y Cwrs

​​Man Astudio:
Campws Llandaf

Ysgol:
Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd Caerdydd

Hyd y Cwrs:
MSc/PgD: 2 flynedd yn rhan-amser
PgC: 1 flwyddyn yn rhan amser