Skip to main content
Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd Caerdydd>Cyrsiau>Maeth ar gyfer Chwaraeon ac Ymarfer Corff - MSc/PgD/PgC

Maeth ar gyfer Chwaraeon ac Ymarfer Corff - MSc/PgD/PgC

Mae maeth yn gwella perfformiad; boed hynny mewn chwaraeon elît, ffitrwydd amatur neu ymarfer corff ymhlith y boblogaeth gyffredinol. Bydd y cwrs hwn yn eich galluogi i ennill y wybodaeth a'r sgiliau sy'n seiliedig ar dystiolaeth sydd eu hangen i ddod yn Faethegydd Chwaraeon ac Ymarfer Corff proffesiynol. Mae'r cwrs wedi'i gynllunio i'ch galluogi i ymuno â'r Gofrestr Maeth Chwaraeon ac Ymarfer Corff (SENr), y gofrestr broffesiynol ar gyfer maethegwyr chwaraeon ac ymarfer corff cymwysedig yn y DU.

Cewch eich addysgu gan ymarferwyr SENr cofrestredig profiadol i sicrhau eich bod yn mynd i mewn i'r gweithle gyda'r sgiliau sydd eu hangen arnoch i gael effaith gadarnhaol ar berfformiad pwy bynnag yr ydych yn gweithio gyda nhw.

Noder: Nid yw MSc Maeth ar gyfer Chwaraeon ac Ymarfer Corff yn rhedeg ar gyfer mynediad 2023/24 ac felly ni fydd yn derbyn ceisiadau.

Rydyn ni’n ymdrechu i gyflwyno cyrsiau yn unol â’r disgrifiad ac ni fyddwn fel arfer yn gwneud newidiadau i gyrsiau, fel teitl, cynnwys, dull cyflwyno a darpariaeth addysgu’r cwrs. Fodd bynnag, gall fod yn angenrheidiol i’r brifysgol wneud newidiadau yn narpariaeth y cwrs cyn neu ar ôl cofrestru. Mae’n cadw’r hawl i wneud amrywiadau i gynnwys neu ddulliau cyflwyno, gan gynnwys terfynu neu gyfuno cyrsiau os ystyrir bod camau gweithredu o’r fath yn angenrheidiol. Darllenwch ein Telerau ac Amodau i gael y wybodaeth lawn.

Cynnwys y Cwrs

Tystysgrif Ôl-raddedig (PgC) - Blwyddyn 1
Hanfodion Maetheg ar gyfer Chwaraeon ac Ymarfer Corff
Maetheg Cymhwysol ar gyfer Chwaraeon ac Ymarfer Corff
Maetheg Arbenigol ar gyfer Chwaraeon ac Ymarfer Corff

Diploma Ôl-raddedig (PgD)/MSc - Blwyddyn 2
Dulliau ymchwil cymhwysol
Ymarfer maeth proffesiynol
Ymarfer maeth proffesiynol estynedig
Prosiect ymchwil

Dysgu ac Addysgu

Mae'r cwrs wedi'i gynllunio'n bennaf i'w astudio'n rhan-amser drwy ddysgu cyfunol. Addysgir pob modiwl gan ddefnyddio cyfuniad o ddysgu o bell rhyngweithiol a bloc 2-3 diwrnod o addysgu wyneb yn wyneb yma ar y campws. Mae myfyrwyr yn dweud wrthym eu bod yn gwerthfawrogi hyblygrwydd y dull hwn gan eu galluogi i gyfuno eu hastudiaethau ochr yn ochr ag ymrwymiadau eraill.

Rydym yn manteisio'n llawn ar ein cyfleusterau rhagorol yn ystod blociau addysgu'r campws. Bydd gennych lawer o brofiad dan oruchwyliaeth o ddyfeisio cynlluniau prydau bwyd yn ein cegin defnyddwyr, profion ffitrwydd yn ein labordai ffisioleg ymarfer corff, sgiliau ymgynghori yn ein hystafelloedd clinig ac ymarferoldeb anthropometrig.

Asesu

Mae'r asesu'n amrywiol i'ch galluogi i ddatblygu'r ystod eang o sgiliau sydd eu hangen ar gyfer cofrestru proffesiynol. Asesir y rhan fwyaf o fodiwlau gan ddefnyddio gwaith cwrs ysgrifenedig gyda rhai elfennau'n cael eu hasesu drwy sesiynau ymarferol a chyflwyniadau llafar. Ni fydd yn rhaid i chi fynychu campws y brifysgol i ymgymryd ag unrhyw arholiadau ysgrifenedig traddodiadol.

Cyflogadwyedd a Gyrfaoedd

Mae modiwlau galwedigaeth mewn ymarfer proffesiynol yn galluogi myfyrwyr i weithio gyda thimau chwaraeon, clybiau ac unigolion dethol i wella eu perfformiad gyda maeth. Cyflawnir hyn mewn modd hyblyg i gyd-fynd â diddordebau a dyheadau gyrfa pob myfyriwr unigol. Caiff yr holl waith ei oruchwylio'n agos gan ymarferwyr cofrestredig i sicrhau datblygiad sgiliau clir o fewn cod ymddygiad proffesiynol SENr.

Mae'r cwrs wedi'i gynllunio i'ch galluogi i ymuno â'r Gofrestr Maetheg Chwaraeon ac Ymarfer Corff (SENr), y gofrestr broffesiynol ar gyfer maethegwyr chwaraeon ac ymarfer corff cymwys. Mae hwn yn wneuthurwr ansawdd pwysig sy'n cydnabod bod eich sgiliau a'ch gwybodaeth wedi'u meincnodi yn erbyn y rhai sy'n ofynnol yn y farchnad swyddi gystadleuol hon.

Bydd rhai graddedigion yn mynd i weithio gyda chwaraeon elît ond bydd llawer yn cymhwyso eu sgiliau i ystod ehangach o unigolion gan gynnwys chwaraeon amatur a hyrwyddo maeth da i wella iechyd yn y boblogaeth ehangach. Mae pwyslais cryf ar sgiliau trosglwyddadwy drwy gydol y cwrs, er enghraifft sgiliau asesu dietegol ac ymgynghori.

Gofynion Mynediad a Sut i Wneud Cais

Dylai fod gan ymgeiswyr radd anrhydedd ail ddosbarth o leiaf mewn maetheg, dieteteg, gwyddor chwaraeon, bioleg ddynol, ffisioleg ymarfer corff neu gyfwerth.

Ymgeiswyr Rhyngwladol
Bydd angen i fyfyrwyr nad Saesneg yw eu hiaith gyntaf ddarparu tystiolaeth o ruglder i safon IELTS 6.5 neu gyfwerth o leiaf. I gael manylion llawn am sut i wneud cais a chymwysterau Iaith Saesneg ewch i'r tudalennau Rhyngwladol ar y wefan.

Gweithdrefn Ddethol:
Asesir ymgeiswyr yn erbyn y meini prawf cymhwysedd a grybwyllir uchod drwy lenwi ffurflen gais.

Sut i wneud cais:
Dylai ceisiadau ar gyfer y cwrs hwn yn cael ei wneud yn uniongyrchol i'r brifysgol trwy ein cyfleuster hunanwasanaeth. I gael rhagor o wybodaeth ewch i'n tudalennau Sut i Wneud Cais yma.

Os oes gennych ddiddordeb mewn defnyddio credyd gan sefydliad arall, neu os ydych wedi ennill cymwysterau a / neu brofiad i astudio ar gyfer cwrs ym Met Caerdydd, gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am hyn ynghyd â gwybodaeth ar sut i wneud cais ar y dudalen RPL.

Gwybodaeth Ychwanegol

Wedi'i hachredu gan:
Cynlluniwyd y cwrs hwn i fodloni'r safonau ar gyfer Maethegwyr Chwaraeon ac Ymarfer Corff proffesiynol fel y'u gosodwyd gan gorff proffesiynol y Gofrestr Maeth chwaraeon ac Ymarfer Corff. Bwriedir achredu SENr ar gyfer 2020. Mae graddedigion o gwrs ôl-raddedig achrededig SENr yn gymwys i gael mynediad uniongyrchol i'r Gofrestr Maetheg Chwaraeon ac Ymarfer Corff http://www.senr.org.uk/educationtraining/accredited-postgraduate-courses/

Ffioedd Dysgu a Chefnogaeth Ariannol:
I gael y wybodaeth ddiweddaraf am ffioedd dysgu a'r gefnogaeth ariannol a allai fod ar gael. Cyfeiriwch yma.

Man Astudio:
Dysgu cyfunol – dysgu o bell rhyngweithiol ac ar flociau addysgu 2-3 diwrnod campws

Hyd y Cwrs:
MSc/Diploma Ôl-raddedig: 2 flynedd yn rhan-amser
Tystysgrif Ôl-raddedig: 1 flwyddyn yn rhan amser

Ffioedd rhan-amser:
Codir y taliadau fesul Modiwl Sengl oni nodir yn benodol:
Israddedig = 10 Credyd; Ôl-raddedig = 20 Credyd

Yn gyffredinol, gwelwn y bydd y mwyafrif o fyfyrwyr yn cwblhau 60 credyd y flwyddyn ar gyfer astudio Israddedig ac Ôl-raddedig; i gael gwir gost, eglurwch hyn trwy gysylltu â Chyfarwyddwr y Rhaglen yn uniongyrchol.

Cysylltwch â Ni

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â'r Tîm Derbyniadau ar 029 2041 6044 neu e-bostiwch directapplications@cardiffmet.ac.uk

Ar gyfer ymholiadau cwrs-benodol, cysylltwch â Thîm y Rhaglen: CSSHSLlandaff@cardiffmet.ac.uk

Gwybodaeth Allweddol Am Y Cwrs

Man Astudio:
Campws Llandaf

Ysgol:
Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd Caerdydd

Hyd y Cwrs:
MSc/PgD: 2 flynedd yn rhan-amser
PgC: 1 flwyddyn yn rhan amser