Skip to main content

Meistr Ymchwil (Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd) - MRes / PGCert

Llwybrau ar gael:

Meistr mewn Ymchwil (Gwyddor Fiofeddygol) – MRes / PGCert

Meistr mewn Ymchwil (Seicoleg) – MRes / PGCert

Meistr mewn Ymchwil (Iechyd) - MRes / PGCert

Meistr mewn Ymchwil (Cryfder a Chyflyru) - MRes / PGCert

Meistr mewn Ymchwil (Strôc) - MRes / PGCert

Meistr Ymchwil (Gwyddorau Cymdeithasol Hanfodol Chwaraeon, Iechyd ac Addysg) - MRes / PGCert

Mae'r rhaglen Meistr mewn Ymchwil (MRes) yn darparu hyfforddiant o ansawdd uchel sy'n berthnasol yn broffesiynol mewn dulliau ymchwil a dadansoddi ar gyfer graddedigion iechyd, seicoleg a gwyddor fiofeddygol.

Drwy'r modiwlau a addysgir bydd myfyrwyr yn datblygu eu sgiliau ymchwil, gan gynnwys arfarnu llenyddiaeth yn feirniadol, datblygu cynigion ymchwil, technegau labordy, rheoli prosiectau, cyflwyno canfyddiadau (drwy gyfryngau llafar, ysgrifenedig a digidol) a gwneud cais am gyllid. Bydd myfyrwyr yn cael eu cyflwyno i ystod eang o fethodolegau a thechnegau ymarferol sy'n berthnasol i'w disgyblaeth. Darperir hyfforddiant mewn llywodraethu ymchwil a gweithdrefnau moesegol i sicrhau bod myfyrwyr yn cael eu paratoi ar gyfer gwaith fel ymchwilwyr proffesiynol.

Bydd myfyrwyr yn cynnal dwy astudiaeth ymchwil sylweddol mewn pwnc o'u dewis, dan oruchwyliaeth aelodau profiadol o staff academaidd. Bydd yr astudiaethau hyn yn cael eu hysgrifennu ar ffurf erthyglau cyfnodolyn a byddant yn elfen sylweddol o'r credydau ar gyfer y dyfarniad MRes.

Mae'r wobr hon yn eich paratoi ar gyfer dyfodol mewn ymchwil a dilyniant i astudiaethau PhD.


Bydd y rhaglen hon yn ddarostyngedig ar adolygiad cyfnodol yn 2024/5 i sicrhau bod cynnwys y cwrs yn gyfredol ac yn parhau i fod. Os bydd unrhyw newidiadau i gynnwys y cwrs yn cael eu gwneud o ganlyniad i'r adolygiad, bydd pob ymgeisydd yn cael gwybod unwaith y bydd newidiadau'n cael eu cadarnhau.


Rydyn ni’n ymdrechu i gyflwyno cyrsiau yn unol â’r disgrifiad ac ni fyddwn fel arfer yn gwneud newidiadau i gyrsiau, fel teitl, cynnwys, dull cyflwyno a darpariaeth addysgu’r cwrs. Fodd bynnag, gall fod yn angenrheidiol i’r brifysgol wneud newidiadau yn narpariaeth y cwrs cyn neu ar ôl cofrestru. Mae’n cadw’r hawl i wneud amrywiadau i gynnwys neu ddulliau cyflwyno, gan gynnwys terfynu neu gyfuno cyrsiau os ystyrir bod camau gweithredu o’r fath yn angenrheidiol. Darllenwch ein Telerau ac Amodau i gael y wybodaeth lawn.

Cynnwys y Cwrs

Bydd myfyrwyr yn cwblhau'r modiwlau canlynol - yn ôl eu llwybr dewisol - dros gyfnod o un flwyddyn lawn (llawn amser) neu ddwy flynedd (rhan-amser). Bwriad y modiwlau yw eich paratoi ar gyfer astudio pwnc-benodol tra hefyd yn datblygu eich sgiliau fel ymchwilydd.

Mae pob llwybr yn cynnwys y modiwlau Traethawd Hir (MRes), sy’n 120 credyd, a Datblygu Sgiliau ar gyfer Gyrfa mewn Ymchwil, sy’n 20 credyd.

Traethawd Hir:

Bydd y traethawd hir (120 credyd o'r 180 credyd ar gyfer y Rhaglenni cyfan) yn cynnwys holl elfennau'r broses ymchwil o gynllunio'r astudiaeth, casglu data, dadansoddi canfyddiadau ac ysgrifennu ar ffurf erthygl mewn cyfnodolyn. Bydd myfyrwyr yn cael eu goruchwylio gan ddau aelod o staff i gwblhau eu traethawd hir. Bydd myfyrwyr yn cael eu paru ag aelodau priodol o staff sydd ag arbenigedd yn y pwnc a/neu fethodoleg a ddewiswyd.

Yna mae gan bob llwybr y modiwlau 20 credyd eraill a ganlyn i'w gwneud yn hyd at 180 credyd.

Meistr Ymchwil (Gwyddoniaeth Fiofeddygol) - MRes / PGCert

Strategaethau Ymchwil ac Arloesedd yn y Gwyddorau Fiofeddygol

Technegau Dadansoddol a Diagnostig


Meistr Ymchwil (Seicoleg) - MRes / PGCert

Dulliau Ymchwil a Dylunio

Arfer Seiliedig ar Dystiolaeth


Meistr Ymchwil (Iechyd) - MRes / PGCert

Dulliau a Dyluniad Ymchwil Cymhwysol

Arfer Seiliedig ar Dystiolaeth


Meistr Ymchwil (Cryfder a Chyflyru) - MRes / PGCert

Cysylltwch â Chyfarwyddwr y Rhaglen Jeremy Moody: jmoody@cardiffmet.ac.uk


Meistr Ymchwil (Strôc) - MRes / PGCert

Dulliau a Dyluniad Ymchwil Cymhwysol

Ymchwil ac Ymarfer mewn Strôc


Meistr Ymchwil (Gwyddorau cymdeithasol hanfodol chwaraeon, iechyd ac addysg) - MRes / PGCert

Dulliau Ymchwil mewn Chwaraeon – mae hwn yn graidd, ynghyd ag opsiwn o un o’r tri modiwl canlynol;

Arfer Cynaliadwy mewn Chwaraeon a Diwylliant Corfforol

Bywydau Chwaraeon

Trawsnewid Addysg Iechyd Corfforol


Dysgu ac Addysgu

Mae'r rhaglen MRes yn cynnwys 180 o gredydau y mae 120 ohonynt yn deillio o gwblhau cynnig traethawd hir a'r traethawd hir ar y pwnc a ddewiswyd gan y myfyriwr. Felly, mae'r rhaglen yn ymchwil annibynnol i raddau helaeth, gyda chefnogaeth goruchwylwyr academaidd. Mae'r modiwlau ymchwil arbenigol a addysgir yn sicrhau y bydd gennych y wybodaeth, y sgiliau ymarferol a phroffesiynol i gymryd rhan yn eich maes ymchwil dewisol a hefyd i roi sylfaen wybodaeth ehangach o fethodolegau ymchwil i chi. Bydd y modiwlau a addysgir yn cynnwys amrywiaeth o wahanol ddulliau dysgu ac addysgu gan gynnwys: darlithoedd, seminarau, gwaith grŵp bach, gweithdai, dysgu ar-lein, tiwtorialau a dysgu hunangyfeiriedig. Bydd pob myfyriwr yn cael dau aelod o staff i oruchwylio eu traethawd hir a thiwtor personol ar wahân. Bydd eich tiwtor personol yn eich cefnogi gyda gofal bugeiliol a chyngor ar gyfer cynllunio gyrfa, e.e. eich cefnogi i gwblhau cynllun datblygu personol.

Asesu

Mae gan bob modiwl ei ffurf ei hun o asesu. Asesir y rhan fwyaf o fodiwlau drwy waith cwrs, gan gynnwys adolygiadau ymchwil, adroddiadau, traethodau a chyflwyniadau. Bydd y traethawd hir yn cael ei ysgrifennu ar ffurf dwy erthygl mewn cyfnodolyn neu draethawd ymchwil, gyda chytundeb eich goruchwylwyr.

Cyflogadwyedd a Gyrfaoedd

Bydd graddedigion MRes mewn sefyllfa dda ar gyfer astudio ar lefel PhD neu yrfa sy'n cynnwys cyflawni, arfarnu neu gymhwyso canfyddiadau ymchwil yn feirniadol. Mae arfer sy'n seiliedig ar dystiolaeth yn golygu bod gwybodaeth a dealltwriaeth o ymchwil yn hanfodol ym mhob maes sy'n gysylltiedig ag iechyd fel bod darparwyr gofal iechyd yn gallu dehongli canfyddiadau ymchwil blaenorol, yn ogystal â chyfrannu at y broses o gynllunio a chynnal prosiectau ymchwil. Bydd graddedigion hefyd mewn sefyllfa dda mewn rolau sy'n cynnwys ysgrifennu gwyddonol, dadansoddi ymchwil, dylunio neu weinyddu prosiectau ymchwil a datblygu portffolios ymchwil.

Gofynion Mynediad a Sut i Wneud Cais

Fel arfer, mae angen gradd anrhydedd dda (2.1 neu uwch fel arfer) mewn pwnc iechyd neu wyddoniaeth gymdeithasol. Fodd bynnag, mae ymgeiswyr sydd â phrofiad neu gymwysterau proffesiynol perthnasol yn cael eu croesawu a byddant yn cael eu hystyried yn unigol.

Ymgeiswyr Rhyngwladol:
Bydd angen i fyfyrwyr nad Saesneg yw eu hiaith gyntaf ddarparu tystiolaeth o ruglder i safon IELTS 6.5 neu gyfwerth o leiaf. I gael manylion llawn am sut i wneud cais a chymwysterau Iaith Saesneg ewch i'r tudalennau Rhyngwladol ar y wefan.

Gweithdrefn Ddethol:
Unwaith y bydd eich cais wedi dod i law, cewch eich gwahodd am gyfarfod byr gyda Chyfarwyddwr y Rhaglen i drafod y cwrs yn fanylach ac ystyried pa un yw'r llwybr rhaglen mwyaf priodol i weddu i'ch cefndir a'ch anghenion yn y dyfodol.

Sut i wneud cais::
Dylid gwneud ceisiadau am y cwrs hwn yn uniongyrchol i'r brifysgol trwy ein cyfleuster hunanwasanaeth. Am wybodaeth bellach ewch i'n tudalennau Sut i Wneud Cais.

Os oes gennych ddiddordeb mewn defnyddio credyd gan sefydliad arall, neu os ydych wedi ennill cymwysterau a / neu brofiad i astudio ar gyfer cwrs ym Met Caerdydd, gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am hyn ynghyd â gwybodaeth ar sut i wneud cais ar y dudalen RPL.

Gwybodaeth Ychwanegol

Ffioedd Dysgu a Chefnogaeth Ariannol:
I gael y wybodaeth ddiweddaraf am ffioedd dysgu a'r gefnogaeth ariannol a allai fod ar gael. Cyfeiriwch yma.

Sylwer bod costau yn ychwanegol at ffi'r cwrs ar gyfer y rhaglen hon. Gellir cael rhagor o wybodaeth drwy'r dudalen ffioedd.

Ffioedd rhan-amser:
Codir y taliadau fesul Modiwl Sengl oni nodir yn benodol:
Israddedig = 10 Credyd; Ôl-raddedig = 20 Credyd

Yn gyffredinol, gwelwn y bydd y mwyafrif o fyfyrwyr yn cwblhau 60 credyd y flwyddyn ar gyfer astudio Israddedig ac Ôl-raddedig; i gael gwir gost, eglurwch hyn trwy gysylltu â Chyfarwyddwr y Rhaglen yn uniongyrchol.

Cysylltwch â Ni

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â'r Tîm Derbyniadau ar 029 2041 6044 neu e-bostiwch: derbyniadau@cardiffmet.ac.uk

Ar gyfer ymholiadau sy'n benodol i'r cwrs, cysylltwch ag arweinydd y rhaglen, Ian Bezodis: ibezodis@cardiffmet.ac.uk 

Ar gyfer Meistr mewn Ymchwil (Cryfder a Chyflyru), cysylltwch â​ Jeremy Moody: jmoody@cardiffmet.ac.uk​​​

Gwybodaeth Allweddol Am Y Cwrs

Man Astudio:
Campws Llandaf

Ysgol:
Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd Caerdydd

Hyd y Cwrs:
Blwyddyn amser llawn neu dair blynedd yn rhan-amser.