Skip to main content
Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd Caerdydd>Cyrsiau>Gwyddorau Biofeddygol - MSc/PgD/PgC

Gradd Meistr Gwyddor Biofeddygol - MSc/PgD/PgC

Wedi'i achredu'n broffesiynol gan y Sefydliad Gwyddor Biofeddygol (IBMS), nod y rhaglen feistri hon mewn cwrs Gwyddor Biofeddygol yw darparu rhaglen ôl-raddedig o ansawdd uchel sy'n berthnasol i broffesiynol, gyda phwyslais ar wybodaeth ddamcaniaethol ac arfer Gwyddorau Biofeddygol. Yn ogystal â chwblhau nifer o fodiwlau craidd, byddwch yn dewis opsiwn arbenigol i ganolbwyntio arno yn eich astudiaethau (Biocemeg Feddygol; Microbioleg Feddygol; Patholeg Cellog a Molecwlaidd Imiwnhaematoleg neu Geneteg Feddygol a Genomeg), a bydd eich dyfarniad ar raddio yn enwi eich arbenigedd dewisol o fewn teitl y cymhwyster ôl-raddedig y byddwch yn ei gael, fel a ganlyn:

 • MSc Gwyddor Biofeddygol (Biocemeg Feddygol)
 • MSc Gwyddor Biofeddygol (Microbioleg Feddygol)
 • MSc Gwyddor Biofeddygol (Imiwnhaematoleg)
 • MSc Gwyddor Biofeddygol (Patholeg Cellog a Molecwlaidd)​​​​
 • MSc Gwyddor Biofeddygol (Geneteg Feddygol a Genomeg)

Bydd eich dewis arbenigedd yn pennu ffocws eich asesiadau mewn sawl modiwl.​

Drwy gydol eich astudiaethau, bydd eich dealltwriaeth bersonol a phroffesiynol o Wyddor Biofeddygol yn cael ei gwella drwy raglen academaidd gydlynol o ddysgu dan gyfarwyddyd a hunangyfeiriedig. Bydd hyn yn eich grymuso i gymryd rhan mewn themâu biofeddygol cyfoes perthnasol a'u gwerthuso'n feirniadol, ac i gymryd rhan mewn ymchwil ar lefel ôl-raddedig, drwy ddadansoddi a chymhwyso gweithgareddau ymarferol sy'n seiliedig ar labordai.

Rydyn ni’n ymdrechu i gyflwyno cyrsiau yn unol â’r disgrifiad ac ni fyddwn fel arfer yn gwneud newidiadau i gyrsiau, fel teitl, cynnwys, dull cyflwyno a darpariaeth addysgu’r cwrs. Fodd bynnag, gall fod yn angenrheidiol i’r brifysgol wneud newidiadau yn narpariaeth y cwrs cyn neu ar ôl cofrestru. Mae’n cadw’r hawl i wneud amrywiadau i gynnwys neu ddulliau cyflwyno, gan gynnwys terfynu neu gyfuno cyrsiau os ystyrir bod camau gweithredu o’r fath yn angenrheidiol. Darllenwch ein Telerau ac Amodau i gael y wybodaeth lawn.

​Cynnwys y Cwrs

 • Strategaethau Ymchwil ac Arloesedd mewn Gwyddorau Biofeddygol
  Nod y modiwl hwn yw datblygu dealltwriaeth o bob agwedd ar strategaethau rheoli prosiect a ddefnyddir mewn arloesi a'r sector Biotechnoleg. Galluogi myfyrwyr i ddadansoddi a chyflwyno data biolegol gan ddefnyddio pecynnau meddalwedd ystadegol priodol.
 • Technegau Dadansoddol a Diagnostig
  Mae’r modiwl hwn wedi’i gynllunio i alluogi myfyrwyr i ddatblygu dealltwriaeth fanwl o grŵp amrywiol o ddulliau dadansoddi modern a ddefnyddir yn helaeth mewn Gwyddor Biofeddygol ar draws disgyblaethau.  Gallu gwerthuso materion sy'n ymwneud â'r technegau hyn yn feirniadol, gan gynnwys dilysu dulliau, a gallu gwerthuso manteision a chyfyngiadau'r technegau hyn. Archwilioa gwerthuso'n feirniadol datblygiad, egwyddorion, strategaethau a chymwysiadau systemau diagnostig cyfoes a ddefnyddir ym maes y gwyddorau biofeddygol.
 • Sail Moleciwlaidd a Cellog Iechyd a Chlefyd
  Cynlluniwyd y modiwl hwn i alluogi’r myfyriwr i roi golwg gyfoes ar y datblygiadau cyfredol mewn bioleg gellog a moleciwlaidd a’u rôl mewn iechyd ac afiechyd.
 • Imiwnoleg Clefydau Dynol
  Cynlluniwyd y modiwl hwn i ddarparu gwybodaeth gynhwysfawr o imiwnoleg a meithrin ymwybyddiaeth o ddatblygiadau cyfredol yn y maes. Darparu dealltwriaeth o'r ymateb imiwn fel system integredig a'i fecanweithiau rheoli. Gwerthfawrogiad o rôl imiwnoleg mewn meysydd ymchwil biofeddygol ac wrth ddatblygu technegau diagnostig a therapiwtig newydd.
 • Datblygiadau Diweddar mewn Gwyddor Biofeddygol
  Nod y modiwl hwn yw annog myfyrwyr i feithrin dull systematig, cyfannol a gwerthusol o ddatblygu dealltwriaeth o arwyddocâd ymchwil amlddisgyblaethol i ystod o gyflyrau ffisiolegol a/neu batholegol sy'n bwysig yn fiofeddygol.
 • Arbenigedd
  Adolygu a gwerthuso'n feirniadol y datblygiadau a'r ymchwil cyfredol mewn ystod o bynciau dethol o fewn eich disgyblaeth arbenigedd dewisol.
 • Prosiect a Chynllunio Gyrfa
  Nod y modiwl hwn yw galluogi myfyrwyr i ddylunio a datblygu prosiect arbenigol uwch yn eu disgyblaeth i wella eu dysgu, eu gwaith neu eu hymarfer eu hunain a/neu eraill, ac i werthuso eu gwybodaeth, eu sgiliau, eu diddordebau a’u huchelgeisiau eu hunain i greu eu cynllun datblygu gyrfa personol eu hunain.
 • Prosiect
  Nod y modiwl hwn yw galluogi myfyrwyr i weithio’n annibynnol i ymchwilio i faes yn eu disgyblaeth sy’n berthnasol i’w dysgu, gwaith neu ymarfer eu hunain, a chyflwyno a thrafod eu canfyddiadau, gan ddangos dealltwriaeth systematig ac ymwybyddiaeth feirniadol o’u disgyblaeth a’u maes o arfer proffesiynol. Rydym yn cynnig ystod eang o fathau o brosiectau gan gynnwys prosiectau ymchwil empirig, prosiectau menter/arloesi (ee, cynllunio busnes neu ymgynghoriaeth), neu ddylunio cynnyrch/ymyrraeth.​

Dysgu ac Addysgu

Cyflwynir cymysgedd cytbwys o theori ac ymarfer trwy ystod o ddulliau addysgu ar draws y rhaglen, gan gynnwys:

 • Gweithgareddau dysgu byw ar y campws – e.e. darlithoedd, seminarau, gweithdai, sesiynau ymarferol yn y labordy, gwaith grŵp wedi’i hwyluso, ac ati.
 • Gweithgareddau cymorth academaidd – ee, sesiynau sgiliau academaidd, tiwtorialau pwnc, gweithdai asesu, goruchwylio ymchwil. Gellir cyflwyno'r rhain ar y campws neu ar-lein yn dibynnu ar ofynion y modiwl a'r rhaglen.
 • Gweithgareddau dysgu anghydamserol y mae myfyrwyr yn eu cwblhau yn eu hamser eu hunain - e.e., darlithoedd fideo wedi'u recordio ymlaen llaw, gweithgareddau dysgu wedi'u troi, tasgau paratoi ar gyfer seminarau, ac ati.


Bydd modiwl 20-credyd arferol a addysgir yn cynnwys tua 40-45 awr o weithgareddau addysgu cysylltiedig wedi'u hamserlennu, gan ddefnyddio cyfuniad o'r dulliau uchod. Bydd y rhan fwyaf o'r gweithgareddau dysgu hyn a drefnwyd yn digwydd ar y campws. Ochr yn ochr â’r gweithgareddau hyn sydd wedi’u hamserlennu, byddwch yn ymgymryd â’ch dysgu annibynnol eich hun – fel darllen ac ymchwil i baratoi ar gyfer seminarau neu asesiadau, gwaith grŵp heb oruchwyliaeth gyda chyd-fyfyrwyr, ymgysylltu â chymorth sgiliau academaidd, casglu data ar gyfer prosiectau unigol, ac ati.

Tiwtorialau Personol a Datblygiad Proffesiynol:

Rydym yn eich annog i gwrdd â staff academaidd yn rheolaidd drwy gydol y rhaglen i drafod adborth ar aseiniadau a datblygu sgiliau academaidd. Byddwch yn cael Tiwtor Personol ar ddechrau'r rhaglen, y gallwch weithio gydag ef i ddatblygu eich sgiliau academaidd ac ystyried sut y gallwch integreiddio eich profiadau dysgu â'ch anghenion a'ch dyheadau datblygiad proffesiynol eich hun.

Asesu

Mae ein rhaglen a'n modiwlau wedi'u cynllunio i gynnig cyfleoedd ar gyfer tasgau ffurfiannol ac adborth i helpu i feithrin hyder a datblygu eich gallu i werthuso eich cynnydd eich hun. Mae ein tasgau asesu yn eich galluogi i ddatblygu ac arddangos y sgiliau gwybyddol lefel uwch o ddadansoddi, syntheseiddio a gwerthuso.

Mae'r rhaglen yn cynnwys ystod o ddulliau asesu, gan gynnwys:

 • Arholiadau dibaratoad
 • Traethodau
 • Ymarferion labordy ymarferol
 • Adroddiadau labordy
 • Astudiaethau achos
 • Cyflwyniadau clwb cyfnodolyn
 • Cyfweliadau llafar viva voce
 • Cyflwyno poster
 • Cyflwyno astudiaeth achos
 • Ysgrifennu haniaethol ac adolygiadau o erthyglau cyfnodolion


Ystyrir bod arholiadau amser cyfyngedig yn wiriad diwedd modiwl ar gyrhaeddiad academaidd myfyrwyr mewn modiwlau penodol lle ystyrir bod dealltwriaeth fanwl o feddwl gwyddonol cyfoes, yn aml yn cael ei arwain gan ymchwil, yn arian hanfodol.

Rydym yn cynllunio ein hamserlen asesu yn ofalus er mwyn osgoi clystyru gormod o fathau tebyg o asesiadau, a therfynau amser realistig. Mae pob asesiad yn cynnwys briff manwl a meini prawf marcio wedi'u diffinio'n glir, sydd wedi'u datblygu a'u profi mewn partneriaeth â myfyrwyr​.

Cyflogadwyedd a Gyrfaoedd​

Mae'r rhaglen wedi'i halinio'n agos â safonau proffesiynol mewn Gwyddor Biofeddygol, a ddangosir gan ein hachrediad proffesiynol gan y Sefydliad Gwyddor Biofeddygol (IBMS). Bydd y cwrs yn eich paratoi ar gyfer cam nesaf eich gyrfa, boed yn dilyn ymchwil pellach, neu astudiaeth broffesiynol, neu'n dechrau gweithio ym maes Gwyddor Biofeddygol. Bydd y cwrs hefyd yn gwella rhagolygon gyrfa'r rhai sy'n dymuno cael swyddi rheolwyr canol ac uwch o fewn Gwasanaeth Patholeg y GIG a'r sector masnachol.

Mae ein hasesiadau modiwl yn ymwneud yn uniongyrchol â chyflogaeth yn y dyfodol neu dasgau cysylltiedig â gwaith, neu'n fwy cyffredinol â datblygiad y pwnc a'r proffesiwn, a'ch dyheadau chi. Bydd hyn yn eich galluogi i ddatblygu a dangos sut y cymhwysir eich gwybodaeth a'ch sgiliau i sefyllfaoedd proffesiynol yn y byd go iawn.

Cynllunio datblygiad gyrfa

Yn y modiwl Prosiect a Chynllunio Gyrfa, byddwch yn ymgymryd â hunanwerthusiad adfyfyriol o'ch gwybodaeth, sgiliau, a phrofiadau, gan feincnodi'r rhain yn erbyn safonau disgyblaethol/fframweithiau cymhwysedd perthnasol. Byddwn yn eich cefnogi i werthuso eich cryfderau presennol a blaenoriaethu meysydd i'w gwella sy'n berthnasol i'ch nodau a'ch uchelgeisiau gyrfa eich hun.

Opsiynau prosiect seiliedig ar waith

Gallwch ddewis cwblhau eich prosiect mewn lleoliad gwaith, gan weithio mewn partneriaeth â chyflogwr neu sefydliad arall. Gallai hyn fod gydag un o’n partneriaid GIG neu ddiwydiant neu eich sefydliad neu weithle eich hun – dull cyffredin a ddefnyddir gan fyfyrwyr rhan-amser sy’n ymchwilio i brosiect sy’n cyd-fynd â’u harfer proffesiynol eu hunain.

Gofynion Mynediad a Sut i Wneud Cais

Fel arfer, dylai ymgeiswyr gael un o'r canlynol:

 • Gradd anrhydedd dosbarth cyntaf neu ail ddosbarth (1af neu 2:1) sydd â chynnwys sylweddol o wyddoniaeth fiolegol
 • Tocyn o 60% o leiaf yn yr arholiad Cynradd (Rhan I) ar gyfer Cymrodoriaeth y Sefydliad Gwyddor Biofeddygol
 • Profiad perthnasol sylweddol ar lefel uwch

Gweithdrefn Ddethol:

Fel arfer, mae hyn drwy lenwi'r ffurflen gais briodol. Efallai y bydd yn ofynnol i ymgeiswyr sy'n ymuno drwy'r llwybr mynediad eithriadol fynychu cyfweliad.

Dylech hefyd gynnwys y ddogfen ategol a restrir yn y Dogfennau Ategol Gorfodol > Cyrsiau Ôl-raddedig.

Ymgeiswyr Rhyngwladol
Bydd angen i fyfyrwyr nad Saesneg yw eu hiaith gyntaf ddarparu tystiolaeth o ruglder i safon IELTS 6.5 neu gyfwerth o leiaf. I gael manylion llawn am sut i wneud cais a chymwysterau Iaith Saesneg ewch i'r tudalennau Rhyngwladol ar y wefan.

Sut i Wneud Cais:
Dylid gwneud ceisiadau am y cwrs hwn yn uniongyrchol i'r Brifysgol trwy ein cyfleuster hunanwasanaeth. Am wybodaeth bellach ewch i'n tudalennau Sut i Wneud Cais.

Os oes gennych ddiddordeb mewn defnyddio credyd gan sefydliad arall, neu os ydych wedi ennill cymwysterau a/neu brofiad i astudio ar gyfer cwrs ym Met Caerdydd, gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am hyn ynghyd â gwybodaeth ar sut i wneud cais ar y dudalen RPL.

Gwybodaeth Ychwanegol

Ffioedd Dysgu a Chefnogaeth Ariannol:
I gael y wybodaeth ddiweddaraf am ffioedd dysgu a'r gefnogaeth ariannol a allai fod ar gael. Cyfeiriwch yma.

Ffioedd rhan-amser:
Codir y taliadau fesul Modiwl Sengl oni nodir yn benodol:
Israddedig = 10 Credyd; Ôl-raddedig = 20 Credyd

Yn gyffredinol, gwelwn y bydd y mwyafrif o fyfyrwyr yn cwblhau 60 credyd y flwyddyn ar gyfer astudio Israddedig ac Ôl-raddedig; i gael gwir gost, eglurwch hyn trwy gysylltu â Chyfarwyddwr y Rhaglen yn uniongyrchol.

Cysylltwch â Ni

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â'r Tîm Derbyniadau ar 029 2041 6044 neu e-bostiwch directapplications@cardiffmet.ac.uk

Ar gyfer ymholiadau cwrs-benodol, cysylltwch â Chyfarwyddwr y Rhaglen, Maninder Ahluwalia:
E-bost: mahluwalia@cardiffmet.ac.uk

Gwybodaeth Allweddol Am Y Cwrs

​​Man Astudio:
Campws Llandaf

Ysgol:
Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd Caerdydd

Hyd y Cwrs:
MSc: Blwyddyn yn llawn amser (dau ddiwrnod yr wythnos) neu ddwy flynedd yn rhan-amser (un diwrnod a noson yr wythnos.)
PgD: Blwyddyn yn llawn amser (dau ddiwrnod yr wythnos) neu ddwy flynedd yn rhan-amser (un diwrnod a noson yr wythnos.)
PgC: Blwyddyn yn llawn amser (dau ddiwrnod yr wythnos) ac un flwyddyn yn rhan-amser (un diwrnod a noson yr wythnos.)