Skip to main content
Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd Caerdydd>Cyrsiau>Gwyddorau Biofeddygol - MSc/PgD/PgC

Gwyddorau Biofeddygol - MSc/PgD/PgC

Wedi'i achredu'n broffesiynol gan y Sefydliad Gwyddor Biofeddygol (IBMS), nod y rhaglen feistri hon mewn cwrs Gwyddor Biofeddygol yw darparu rhaglen ôl-raddedig o ansawdd uchel sy'n berthnasol i broffesiynol, gyda phwyslais ar wybodaeth ddamcaniaethol ac arfer Gwyddorau Biofeddygol. Yn ogystal â chwblhau nifer o fodiwlau craidd, byddwch yn dewis opsiwn arbenigol i ganolbwyntio arno yn eich astudiaethau (Biocemeg Feddygol; Microbioleg Feddygol; Patholeg Cellog a Molecwlaidd Imiwnhaematoleg neu Geneteg Feddygol a Genomeg), a bydd eich dyfarniad ar raddio yn enwi eich arbenigedd dewisol o fewn teitl y cymhwyster ôl-raddedig y byddwch yn ei gael, fel a ganlyn:

 • MSc Gwyddor Biofeddygol (Biocemeg Feddygol)
 • MSc Gwyddor Biofeddygol (Microbioleg Feddygol)
 • MSc Gwyddoniaeth Biofeddygol (Imiwnhaematoleg)
 • MSc Gwyddoniaeth Biofeddygol (Patholeg Cellog a Molecwlaidd)​​​​
 • MSc Gwyddoniaeth Biofeddygol (Geneteg Feddygol a Genomeg)

Drwy gydol eich astudiaethau, bydd eich dealltwriaeth bersonol a phroffesiynol o Wyddonrau Biofeddygol yn cael ei gwella drwy raglen academaidd gydlynol o ddysgu dan gyfarwyddyd a hunangyfeiriedig. Bydd hyn yn eich grymuso i gymryd rhan mewn themâu biofeddygol cyfoes perthnasol a'u gwerthuso'n feirniadol, ac i gymryd rhan mewn ymchwil ar lefel ôl-raddedig, drwy ddadansoddi a chymhwyso gweithgareddau ymarferol sy'n seiliedig ar labordai.

Rydyn ni’n ymdrechu i gyflwyno cyrsiau yn unol â’r disgrifiad ac ni fyddwn fel arfer yn gwneud newidiadau i gyrsiau, fel teitl, cynnwys, dull cyflwyno a darpariaeth addysgu’r cwrs. Fodd bynnag, gall fod yn angenrheidiol i’r brifysgol wneud newidiadau yn narpariaeth y cwrs cyn neu ar ôl cofrestru. Mae’n cadw’r hawl i wneud amrywiadau i gynnwys neu ddulliau cyflwyno, gan gynnwys terfynu neu gyfuno cyrsiau os ystyrir bod camau gweithredu o’r fath yn angenrheidiol. Darllenwch ein Telerau ac Amodau i gael y wybodaeth lawn.

​Cynnwys y Cwrs

Bydd y rhaglen yn pwysleisio datblygiad sgiliau dadansoddol a beirniadol ac ar adnabod a dadansoddi problemau o fewn cyd-destun Gwyddorau Biofeddygol. Cewch eich addysgu gan dîm o academyddion profiadol, ymchwilwyr a staff sydd â chymwysterau proffesiynol. Mae nifer o'r tîm addysgu hefyd yn Wyddonwyr Biofeddygol cofrestredig HCPC.

Mae modiwlau craidd fel a ganlyn (20 credyd yr un):

 • Strategaethau ymchwil ac arloesedd mewn Gwyddor Biofeddygol
 • Technegau dadansoddol a diagnostig
 • Sail Molecwlaidd a cellog iechyd a chlefyd
 • Imiwnoleg clefydau dynol
 • Datblygiadau diweddar mewn Gwyddor Biofeddygol

Bydd myfyrwyr yn ymgymryd ag un o'r opsiynau canlynol ac yn cymryd y modiwl perthnasol o'r isod (20 credyd yr un):

 • Biocemeg Feddygol
 • Microbioleg Feddygol
 • Imiwnhaematoleg
 • Patholeg Cellog a Molecwlaidd
 • Geneteg a Genomeg Feddygol

Prosiect ymchwil (60 credyd)

Os cewch eich derbyn i'r cynllun Meistr ond wedyn yn methu neu os na chaniateir i chi symud ymlaen, gallwch, yn dibynnu ar nifer y credydau a enillwyd ar adeg yr allanfa, fod yn gymwys ar gyfer un o'r dyfarniadau canlynol:

 • Tystysgrif Ôl-raddedig (PgC): Dim llai na 60 credyd
 • Diploma Ôl-raddedig (PgD): Dim llai na 120 credyd
 • Meistr mewn Gwyddoniaeth (MSc): Dim llai na 180 credyd

Mae'r ymgeisyddiaeth ar gyfer yr MSc yn ddwy flynedd ar gyfer myfyrwyr amser llawn a phum mlynedd ar gyfer myfyrwyr rhan-amser.

Noder nad oes sicrwydd y bydd yr holl opsiynau'n cael eu cynnig bob blwyddyn.

Dysgu ac Addysgu

Cyflogir amrywiaeth o strategaethau addysgu i adlewyrchu'r canlynol:

 • Mae gofynion y pwnc penodol
 • Mae bodolaeth profiad cefndir o fewn y grŵp
 • Y lefel a'r math o astudiaeth sy'n ofynnol ar lefel 7

Sesiynau a addysgir:

Darlithoedd wyneb yn wyneb yw'r dull addysgu mwyaf cyffredin ar gyfer cyflwyno deunydd modiwl, lle mai'r brif swyddogaeth yw darparu fframwaith sylfaenol, ennyn diddordeb yn y pwnc dan sylw ac esbonio pwyntiau cymhleth. Ategir y sesiynau hyn a addysgir gan ddeunyddiau e-ddysgu strwythuredig, a ddarperir i alluogi myfyrwyr i feithrin dealltwriaeth ddyfnach o'r pwnc, ymarfer rhai sgiliau allweddol sy'n gysylltiedig â deilliannau dysgu'r modiwl, a pharatoi ar gyfer sesiynau wyneb yn wyneb dilynol (gan gynnwys dulliau 'ystafell ddosbarth wedi'u fflipio' lle y bo'n briodol).

Tiwtorialau:

Ategir darlithoedd gan sesiynau tiwtorial a gynlluniwyd i annog trafodaeth fanylach. Y prif nod yw datblygu sgiliau dadansoddi ac arfarnu beirniadol, gwerthuso'r llenyddiaeth gyfredol a chyflwyno gwybodaeth wyddonol.

Gweithdai Gwaith Ymarferol/Arddangos/bioinformeg:

Mewn rhai modiwlau, ategu ac ymestyn yr agweddau damcaniaethol ar astudio a darparu sgiliau trosglwyddadwy, er enghraifft offer ystadegol a bioinformeg.

Cymorth Academaidd:

Cefnogir myfyrwyr ar bob cam dysgu ac asesu. Cyfarwyddwr y Rhaglen sy'n gyfrifol am reolaeth academaidd gyffredinol y rhaglen a chymorth i'r myfyriwr. Mae gan bob modiwl academaidd arweinydd modiwl sy'n gyfrifol am arweiniad academaidd a chymorth ar gyfer pob modiwl a gynigir. Mae gennym dîm cymorth technegol ardderchog i'ch tywys drwy elfennau ymarferol modiwl prosiect a addysgir ac ymchwil. Gallwch gael rhagor o wybodaeth am arbenigedd y tîm ar eu tudalennau proffil staff.

Tiwtorialau personol:

Yn ogystal â pholisi drws agored cyffredinol, rydym yn eich annog i gyfarfod â staff academaidd yn rheolaidd drwy gydol y rhaglen i drafod adborth ar aseiniadau a datblygu sgiliau academaidd. Bydd Tiwtor Personol wedi'i neilltuo i chi ar ddechrau'r rhaglen, gyda phwy y gallwch weithio i ddatblygu eich sgiliau academaidd ac ystyried sut y gallwch integreiddio eich profiadau dysgu â'ch anghenion a'ch dyheadau datblygiad proffesiynol eich hun.

Asesu

Cydnabyddir bod asesu yn rhan angenrheidiol o werthusiad o addasrwydd myfyriwr ar gyfer dyfarniad a'i fod yn cynnwys profi a datblygu sgiliau gwybyddol lefel uwch dadansoddi, synthesis a gwerthuso. Am y rheswm hwn, mae asesu wedi'i gynllunio i fesur i ba raddau y gall y myfyriwr fodloni canlyniad dysgu bwriedig pob modiwl. Asesir y deilliannau dysgu o fewn y modiwlau drwy amrywiaeth o ddulliau gan gynnwys:

 • Arholiadau dibaratoads
 • Traethodau
 • Ymarferion labordy ymarferol
 • Adroddiadau labordy
 • Astudiaethau achos
 • Cyflwyniadau clwb cyfnodolyn
 • Viva voce ar lafar
 • Cyflwyno poster
 • Cyflwyno astudiaeth achos
 • Ysgrifennu haniaethol ac adolygiadau o erthyglau cyfnodolion

Ystyrir bod arholiadau amser cyfyngedig yn wiriad diwedd modiwl ar gyrhaeddiad academaidd myfyrwyr mewn modiwlau penodol lle ystyrir bod dealltwriaeth fanwl o feddwl gwyddonol cyfoes, sy'n aml yn arwain ymchwil, yn arian hanfodol.

Yn ogystal, defnyddir aseiniadau naill ai yn ogystal â neu fel dewis amgen i arholiadau ysgrifenedig mewn modiwlau penodol lle maent yn adlewyrchu ehangder dealltwriaeth orau.

Bydd yr amserlen asesu ar gyfer y modiwlau a addysgir yn cael ei darparu gan gyfarwyddwr y rhaglen ar ddechrau'r rhaglen. Bydd arweinydd y modiwl yn cyflenwi teitlau a chanllawiau/meini prawf yr asesiad i ymgymryd â'r aseiniadau a rhoi adborth i'r myfyrwyr.

Cyflogadwyedd a Gyrfaoedd​

Bydd y cwrs yn eich paratoi ar gyfer cam nesaf eich gyrfa, boed yn dilyn ymchwil pellach, neu astudiaeth broffesiynol, neu'n dechrau gweithio ym maes Gwyddor Biofeddygol. Bydd y cwrs hefyd yn gwella rhagolygon gyrfa'r rhai sy'n dymuno cael swyddi rheolwyr canol ac uwch o fewn Gwasanaeth Patholeg y GIG a'r sector masnachol.

Gofynion Mynediad a Sut i Wneud Cais

Fel arfer, dylai ymgeiswyr gael un o'r canlynol:

 • Gradd anrhydedd dosbarth cyntaf neu ail ddosbarth (1af neu 2:1) sydd â chynnwys sylweddol o wyddoniaeth fiolegol
 • Tocyn o 60% o leiaf yn yr arholiad Cynradd (Rhan I) ar gyfer Cymrodoriaeth y Sefydliad Gwyddor Biofeddygol
 • Profiad perthnasol sylweddol ar lefel uwch.
Gweithdrefn Ddethol:

Fel arfer, mae hyn drwy lenwi'r ffurflen gais briodol. Efallai y bydd yn ofynnol i ymgeiswyr sy'n ymuno drwy'r llwybr mynediad eithriadol fynychu cyfweliad.

Dylech hefyd gynnwys y ddogfen ategol a restrir yn y Dogfennau Ategol Gorfodol> Cyrsiau Ôl-raddedig.

Ymgeiswyr Rhyngwladol
Bydd angen i fyfyrwyr nad Saesneg yw eu hiaith gyntaf ddarparu tystiolaeth o ruglder i safon IELTS 6.5 neu gyfwerth o leiaf. I gael manylion llawn am sut i wneud cais a chymwysterau Iaith Saesneg ewch i'r tudalennau Rhyngwladol ar y wefan.

Sut i wneud cais:
Dylid gwneud ceisiadau am y cwrs hwn yn uniongyrchol i'r brifysgol trwy ein cyfleuster hunanwasanaeth. Am wybodaeth bellach ewch i'n tudalennau Sut i Wneud Cais.

Os oes gennych ddiddordeb mewn defnyddio credyd gan sefydliad arall, neu os ydych wedi ennill cymwysterau a / neu brofiad i astudio ar gyfer cwrs ym Met Caerdydd, gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am hyn ynghyd â gwybodaeth ar sut i wneud cais ar y dudalen RPL.

Gwybodaeth Ychwanegol

Ffioedd Dysgu a Chefnogaeth Ariannol:
I gael y wybodaeth ddiweddaraf am ffioedd dysgu a'r gefnogaeth ariannol a allai fod ar gael. Cyfeiriwch yma.

Ffioedd rhan-amser:
Codir y taliadau fesul Modiwl Sengl oni nodir yn benodol:
Israddedig = 10 Credyd; Ôl-raddedig = 20 Credyd

Yn gyffredinol, gwelwn y bydd y mwyafrif o fyfyrwyr yn cwblhau 60 credyd y flwyddyn ar gyfer astudio Israddedig ac Ôl-raddedig; i gael gwir gost, eglurwch hyn trwy gysylltu â Chyfarwyddwr y Rhaglen yn uniongyrchol.

Cysylltwch â Ni

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â'r Tîm Derbyniadau ar 029 2041 6044 neu e-bostiwch directapplications@cardiffmet.ac.uk

Ar gyfer ymholiadau cwrs-benodol, cysylltwch â Chyfarwyddwr y Rhaglen, Maninder Ahluwalia:
mahluwalia@cardiffmet.ac.uk
Ffôn: 029 2020 5924

Gwybodaeth Allweddol Am Y Cwrs

Man Astudio:
Campws Llandaf

Ysgol:
Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd Caerdydd

Hyd y Cwrs:
MSc: Blwyddyn yn llawn amser (dau ddiwrnod yr wythnos) neu ddwy flynedd yn rhan-amser (un diwrnod a noson yr wythnos.)
PgD: Blwyddyn yn llawn amser (dau ddiwrnod yr wythnos) neu ddwy flynedd yn rhan-amser (un diwrnod a noson yr wythnos.)
PgC: Blwyddyn yn llawn amser (dau ddiwrnod yr wythnos) ac un flwyddyn yn rhan-amser (un diwrnod a noson yr wythnos.)