Cardiff School of Sport and Health Sciences>Courses>Cyfryngau Chwaraeon - Gradd BSc (Anrh)
BSc (Hons) Sport Media Degree

Cyfryngau Chwaraeon - Gradd BSc (Anrh)

 

Ffeithiau allweddol

Cod UCAS: C610

Man Astudio: 
Campws Cyncoed

Ysgol:
Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd Caerdydd

Hyd y Cwrs:
Tair blynedd llawn-amser.

Ar gael yn rhan-amser hefyd a gall gymryd hyd at wyth mlynedd. Mae'r myfyrwyr rhan-amser yn ymuno â'r myfyrwyr llawn-amser ar gyfer pob modiwl. Felly cwblheir y rhan fwyaf o'r modiwlau rhwng 9.00 am a 6.00 pm yn ystod yr wythnos.

Ffioedd rhan-amser:
Codir taliadau fesul modiwl unigol oni nodir yn benodol: israddedig = 10 credyd. Cysylltwch ag arweinydd y rhaglen i gael mwy o wybodaeth am fodiwlau i'w hastudio'n rhan-amser a sut y bydd hyn yn effeithio ar ffioedd.

Trosolwg o'r Cwrs

Bydd y Radd Cyfryngau Chwaraeon yn eich galluogi i ddatblygu dealltwriaeth feirniadol, a gwybodaeth broffesiynol y diwydiant cyfryngau chwaraeon, marchnata a chyfathrebu, ynghyd â rhoi cyfle i chi ddatblygu’r newyddiaduraeth, cynhyrchu darlledu a’r sgiliau digidol sydd eu hangen i fynd i mewn i’r byd cyfryngau chwaraeon sy'n newid yn gyflym.  
Gallai hyn gynnwys swyddi newyddiaduraeth ddarlledu gyda darlledwyr mawr, rolau cynhyrchwyr yn creu cynnwys ar gyfer brandiau chwaraeon a llwyfannau digidol neu weithio yn swyddfa gyfryngau sefydliadau chwaraeon mawr, digwyddiadau chwaraeon a chyrff llywodraethu chwaraeon sy'n delio â'r wasg, y cyfryngau a noddwyr. Bydd elfen rheoli chwaraeon y rhaglen yn caniatáu i chi ddysgu am ddatblygu a rheoli strwythurau ac amgylcheddau chwaraeon elitaidd a llywodraethu a gweinyddu chwaraeon ar lefel genedlaethol a rhyngwladol. Mae'r gydran hon wedi'i chynllunio i roi sylfaen i chi o sut mae chwaraeon proffesiynol yn cael ei ariannu a chyfle i archwilio'r meysydd lle mae cyfryngau chwaraeon, busnes a marchnata yn gorgyffwrdd. 

Byddwch yn ennill dealltwriaeth sylfaenol o sut mae'r diwydiant cyfryngau chwaraeon wedi'i drefnu o safbwynt lleol, cenedlaethol a byd-eang, o sylw ar y teledu i hawliau darlledu, i strwythur timau proffesiynol a thwrnameintiau. Byddwch yn caffael gwerthfawrogiad o'r defnyddiwr chwaraeon; bydd hyn yn cynnwys y defnyddiwr fel ffan, yn y gêm neu ar-lein, ac fel cyfranogwr. 

Ein nod yw helpu i sefydlu egwyddorion arweiniol yr hyn sydd ei angen i fynd i mewn, goroesi a ffynnu yn y diwydiant heddiw. Archwilir cysyniadau fel moeseg, cyfraith y cyfryngau, hawliau delweddau, adrodd straeon digidol a chwaraeon ar lwyfannau cyfryngau cymdeithasol ochr yn ochr â'ch datblygiad personol a phroffesiynol eich hun, nid yn unig mewn cyd-destun chwaraeon cyfryngau ond hefyd mewn ffordd a fydd yn eich galluogi i drosglwyddo’ch gwybodaeth a’ch sgiliau i sectorau eraill hefyd. Bydd y rhaglen yn darparu sylfaen gyfoes, wedi'i diffinio'n dda i chi allu adeiladu eich gyrfa arni. 

Mae cyfleusterau cyfryngau rhagorol ar y safle, cyfleusterau chwaraeon o'r radd flaenaf ar y campws a lleoliadau o'r radd flaenaf hefyd yng Nghaerdydd a'r ardal gyfagos yn cyfuno â rhwydwaith o bartneriaid diwydiant darlledu a chyfryngau i ddarparu rhaglen ddysgu gynhwysfawr sy'n gysylltiedig â gwaith a dysgu. Mae hyn wedi'i gynllunio i'ch galluogi i gymhwyso'r wybodaeth a gafwyd o'r cwricwlwm gradd mewn lleoliadau yn y byd go iawn a chael profiad gwerthfawr i'w ddefnyddio fel sylfaen ar gyfer astudiaeth bellach neu gyflogaeth yn y dyfodol.

Mae gwybodaeth am y cwrs ar y dudalen hon yn ymwneud â mynediad ym mis Medi 2020.

Cynnwys y Cwrs

Mae'r rhaglen Cyfryngau Chwaraeon yn cynnig fframwaith modiwl i chi sy'n darparu'r wybodaeth, y sgiliau a'r ddealltwriaeth sylfaenol i allu ennill cyflogaeth mewn rôl greadigol a deinamig ym myd cyflym a chyffrous cyfryngau chwaraeon.
Bydd myfyrwyr yn datblygu ac yn meistroli sbectrwm eang o sgiliau cyfryngau a newyddiaduraeth ddarlledu, yn dysgu hunan-saethu a golygu, recordio a chynhyrchu sain, creu cynnwys digidol wrth hogi eu greddf newyddiadurol, eu gwerthoedd newyddion a'u barn olygyddol. Byddant yn archwilio'n feirniadol y berthynas ddwyochrog rhwng materion cymdeithasol-wleidyddol, sylw modern yn y cyfryngau a chwaraeon proffesiynol. Bydd myfyrwyr hefyd yn astudio elfennau o farchnata chwaraeon, cyfraith y cyfryngau, ac yn dadansoddi sut mae moeseg, ymdeimlad o degwch, didueddrwydd, cywirdeb a gwybodaeth gadarn o reoliadau a hawliau yn chwarae rhan hanfodol wrth weithredu o fewn y dirwedd ddarlledu cyfryngau chwaraeon, a marchnata.
Bydd cynnwys y modiwl yn caniatáu i chi fyfyrio ar yr egwyddorion busnes a marchnata sylfaenol sy'n helpu i gynnal a datblygu'r diwydiant cyfryngau chwaraeon ac mae ffocws cryf ar greadigrwydd, newyddiaduraeth, marchnata, entrepreneuriaeth a meddwl strategol sy'n cynnig y potensial i chi ddiffinio. a datblygu eich syniadau eich hun ar gyfer cynnwys cyfryngau sy'n gysylltiedig â chwaraeon. Yn sail i'r egwyddorion hyn mae damcaniaethau diwylliant, cyfryngau, newyddiaduraeth ac ymarfer marchnata a gymhwysir mewn ystod eang o leoliadau sy'n gysylltiedig â'r cyfryngau chwaraeon.
Mae blwyddyn un yn cynnwys chwe modiwl, ac mae dau ohonynt yn gyffredin ar draws yr holl gyrsiau chwaraeon. Mae'r modiwlau craidd hyn yn canolbwyntio ar helpu i lunio'ch sgiliau proffesiynol ac academaidd tra hefyd yn ennill rhai cymwysterau proffesiynol. Mae'r pedwar modiwl arall i gyd yn orfodol ac yn ystyried y cyd-destunau y mae cyfryngau chwaraeon yn digwydd ynddynt ac yn helpu i sicrhau bod dealltwriaeth sylfaenol yn cael ei sicrhau o'r dirwedd cyfryngau chwaraeon byd-eang; y defnyddiwr chwaraeon; y llwyfannau y darlledir chwaraeon arnynt a busnes chwaraeon.

Ym mlwyddyn dau mae'r modiwlau gorfodol yn adeiladu ar y wybodaeth a'r ddealltwriaeth a gafwyd ym mlwyddyn un ond yn canolbwyntio ar agweddau mwy swyddogaethol ar weithio mewn cyfryngau chwaraeon fel adrodd straeon digidol, darlledu radio chwaraeon, menter, marchnata a rheoli pobl. Mae ffocws hefyd ar foeseg chwaraeon a’u cymhwysiad i Gyfryngau Chwaraeon. Byddwch yn dechrau archwilio ac archwilio rôl Newyddion Chwaraeon a Newyddiaduraeth Ddarlledu a'r sgiliau sy'n ofynnol i weithio yn y meysydd hyn. Mae'r holl agweddau hyn ar gyfryngau chwaraeon yn sail i gyfleoedd dysgu cysylltiedig â gwaith, wedi'u seilio'n bennaf ar y cyfleusterau, digwyddiadau a gweithgareddau rhagorol ac eang a gynigir ar y campws i fyfyrwyr, staff a'r gymuned leol. 

Yn ystod Blwyddyn dau bydd myfyrwyr yn cael eu gosod gydag un o dimau chwaraeon y brifysgol gyda chylch gwaith i ofalu am eu gofynion cyfryngau chwaraeon a marchnata. Mae hyn yn rhan o fodiwl dysgu, gwasanaeth a chyflenwi yn y gwaith. Trwy'r cyfle hwn, bydd myfyrwyr yn ennill profiad ymarferol, byd go iawn o rolau darlledu amrywiol gan gynnwys cyflwynydd, gohebydd, cynhyrchydd, cyfarwyddwr, fideograffydd, gweithredwr camera, rheolwr llawr, golygydd fideo, cynhyrchydd cyfryngau cymdeithasol, sylwebydd a newyddiadurwr darlledu cyffredinol. Bydd myfyrwyr yn dysgu ymchwilio, rhwydweithio ac adeiladu cysylltiadau, gan ddyrchafu eu sgiliau adrodd ac ysgrifennu chwaraeon i'r lefel nesaf a meistroli'r grefft o adrodd straeon a creu cynnwys  yn yr oes ddigidol sy'n newid yn gyflym trwy lwyfannau cyfryngau cymdeithasol, blogio, flogio, ffrydiau byw a phodlediadau. Byddant hefyd yn gyfrifol am gyfathrebu, marchnata, hyrwyddiadau a chyhoeddusrwydd ar gyfer gemau a digwyddiadau eu tîm. 

Yn y drydedd flwyddyn edrychwn ar ddarlledu chwaraeon byw, ffrydio byw a dadansoddi yn y cyfryngau chwaraeon yn ogystal ag archwiliad mwy datblygedig o gyfryngau chwaraeon digidol a'r ffordd y mae technoleg yn gyrru'r newid ym meysydd darlledu a marchnata. Yn ystod y flwyddyn olaf hefyd bydd y cyfle i ddatblygu eich hunaniaeth broffesiynol ymhellach trwy brosiect terfynol sy'n gweithredu mewn partneriaeth ag ystod o sefydliadau diwydiant, yn rhanbarthol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol, a'n timau ein hunain ar y campws. Gyda materion gweithredol yn brif ffocws ym mlwyddyn dau, byddwch nawr yn ystyried agweddau strategol, cymdeithasol-ddiwylliannol, gwleidyddol, moesegol, llywodraethu ac ariannol lefel uwch y ffordd y mae chwaraeon yn cael ei redeg, ei drefnu a'i ariannu. Mae'r flwyddyn olaf yn canolbwyntio ar eich datblygu chi fel dysgwr annibynnol, ysgogol a all reoli eich dysgu a sicrhau bod hyn yn cyd-fynd â'ch cam cyntaf i gyflogaeth raddedig neu astudiaethau pellach.

Dysgu ac Addysgu

Mae dulliau dysgu, addysgu ac asesu effeithiol yn sail nodau addysgol a deilliannau dysgu pob un o'n rhaglenni a'n modiwlau. Gall dulliau dysgu ac addysgu yn y rhaglen chwaraeon a gwyddor ymarfer gynnwys darlithoedd, seminarau, gweithdai, tiwtorialau, sesiynau ymarferol mewn labordy, siaradwyr gwadd ac ymweliadau diwydiannol. Mae ein Amgylchedd Dysgu Rhithwir hefyd yn elfen annatod o'r pecyn dysgu sy'n cefnogi anghenion ein myfyrwyr.

Mae darlithoedd arweiniol yn cyflwyno pynciau a chysyniadau allweddol, tra bod seminarau, tiwtorialau, gweithdai a sesiynau  labordy ymarferol yn canolbwyntio ar gymhwyso cysyniadau allweddol gyda'r nod o wella profiad ac ymgysylltiad myfyrwyr. Byddwch hefyd yn cwrdd â thiwtoriaid ar sail un i un. Fel ysgol, rydym yn gweithio'n galed i ddarparu cyfleoedd dysgu myfyriwr-ganolog, sy'n darparu amgylchedd dysgu hyblyg o ansawdd uchel.

Mae dulliau dysgu ac addysgu yn pwysleisio ac yn hwyluso datblygiad eich rhesymu beirniadol, ac yn annog integreiddio ymarfer a theori. Drwy gydol eich rhaglen, byddwch yn cael profiad o ddysgu a arweinir gan diwtor a dulliau dysgu hunangyfeiriedig, gan gynyddu annibyniaeth a myfyrio a'ch annog i ddatblygu agwedd gadarnhaol tuag at ddysgu gydol oes.

Mae ein dulliau addysgu a dysgu yn ymgorffori 'EDGE' Met Caerdydd (Sgiliau Moesegol, Byd-Eang, Digidol ac Entrepreneuriaeth) a byddwch mewn sefyllfad da i ddangos priodoleddau graddedig y disgwylir i chi eu cael mewn byd gwaith sy'n mynd yn fwyfwy cystadleuol. Ein nod yw eich helpu i ddatblygu'n wyddonwyr proffesiynol myfyriol ac yn ysgolheigion beirniadol.

Yn eich rhaglen chwaraeon ym Met Caerdydd, byddwch yn cael profiad dysgu o'r cyfnod sefydlu i raddio sy'n gydlynus ac sy'n datblygu eich hunaniaeth o fewn eich rhaglen astudio.

Mae nodweddion penodol y profiad dysgu ar y cwrs Cyfryngau Chwaraeon yn cynnwys: 
• Ymchwilwyr a hyfforddwyr byd-enwog a tiwtoriaid gydag arbenigedd mewn diwydiant  sy'n rhan annatod o'r pecyn dysgu a gynigir i'n myfyrwyr. 
• Cyfleusterau cyfryngau penigamp ar y campws a ddefnyddir er mwyn gwella profiad dysgu myfyrwyr a chymhwyso'r wybodaeth ddamcaniaethol mewn lleoliad byd go iawn. 
• Partneriaethau diwydiant ardderchog a ddefnyddir i danategu a gwella cyflwyno'r rhaglen. 
• Rhaglen radd sydd wedi'i chymeradwyo gan bartneriaid diwydiant ac sy'n diwallu anghenion cyflogwyr.

Asesu

Mae'r strategaethau asesu ar gyfer pob modiwl yn amrywio i sicrhau bod y dull mwyaf priodol yn cael ei weithredu ar gyfer eich maes astudio. Cynlluniwyd y dulliau asesu er mwyn gwella eich profiad dysgu ac er mwyn cydnabod eich bod wedi cyflawni'r canlyniadau dysgu sy'n gysylltiedig â phob modiwl. Mae asesu hefyd yn sicrhau eich bod wedi cyflawni'r safon sy'n ofynnol i symud ymlaen i'r cam nesaf neu i fod yn gymwys ar gyfer dyfarniad (fel y nodwyd gan y FHEQ a FFCCHC). Mae asesiadau'n ategu eich profiad dysgu drwy roi cyfleoedd i chi gymryd rhan mewn asesiadau ffurfiannol a chrynodol i brofi eich gwybodaeth, eich gallu, eich sgiliau a'ch dealltwriaeth feirniadol. Asesir y modiwlau israddedig drwy gyfuniad o fathau o asesiadau. Er enghraifft:

 • gwaith cwrs ysgrifenedig
 • cyflwyniadau poster  
 • cyflwyniadau llafar 
 • portffolios 
 • arholiadau wedi’u gweld a heb eu gweld 
 • sgiliau ymarferol 
 • gweithgareddau eraill sydd wedi'u cynllunio er mwyn asesu, datblygu a gwella sgiliau academaidd a chyflogadwyedd.

Bydd disgwyl i chi gwblhau prosiect terfynol fel rhan o'r asesiad o'ch gradd Anrhydedd. Mae prosiectau terfynol yn ddarnau pwysig o waith a all fod yn brosiect ymchwil, arloesedd, ymgynghoriaeth neu gymunedol.

Mae natur y rhaglen Cyfryngau Chwaraeon yn gofyn am i fyfyrwyr arddangos theori (arfer yn seiliedig ar dystiolaeth) a chymhwysedd (sgiliau ymarferol) felly mae asesiadau o fewn modiwlau Cyfryngau Chwaraeon yn cynnwys asesiadau damcaniaethol ochr yn ochr ag asesiadau ymarferol mewn lleoliadau cymhwysol megis digwyddiadau a gweithgareddau grwp.

Cyflogadwyedd a Gyrfaoedd

Mae EDGE Met Caerdydd yn eich cynorthwyo i ffynnu yn y byd modern. Drwy gydol eich gradd byddwch yn profi ystod o gyfleoedd i ddatblygu eich cymwyseddau Moesegol, Digidol, Byd-eang ac Entrepreneuriaeth drwy ddysgu sy'n seiliedig ar broblemau, astudiaethau achos diwydiant y byd go iawn, profiadau gwaith integredig ar y campws a cyfleoedd ar gyfer lleoliadau dysgu’n seiliedig ar waith oddi ar y campws. Byddwn yn sicrhau eich bod yn cael ystod o gyfleoedd i ddatblygu sgiliau trosglwyddadwy megis cyfathrebu, gwaith tîm ac arweinyddiaeth.

Yn ystod eich amser gyda ni byddwch yn cael cyfle i ymgymryd â chymwysterau technegol mewn ystod o feysydd sy'n berthnasol i'r diwydiant gan gynnwys golygu fideo, cyfryngau cymdeithasol ac iechyd a diogelwch. Bydd y cyfleoedd hyn yn sicrhau bod gennych y cymwysterau a'r profiad priodol i wneud cais am un o'r llu o gyfleoedd lleoliadau gwaith a gynigir ar y campws ac oddi arno. Byddwn hefyd yn eich cefnogi i chwilio am gyfleoedd i weithio neu astudio dramor. Gall lleoliadau gwaith roi mantais hollbwysig i chi o ran cael gwaith proffesiynol ar ôl graddio. Disgwylir i fyfyrwyr sydd wedi graddio o'r rhaglen Cyfryngau Chwaraeon fynd ymlaen i weithio mewn gyrfaoedd o fewn a thu hwnt i'r Cyfryngau Chwaraeon, Marchnata, Cyfathrebu a'r Cyfryngau Digidol.

Mae graddedigion o'n MSc Darlledu Chwaraeon bellach yn gweithio yn y diwydiant cyfryngau chwaraeon proffesiynol gyda BBC Sport, Sky Sports, LiveWire Sport a Chlwb Pêl-droed Dinas Caerdydd.

Mae llawer o fyfyrwyr hefyd yn dilyn eu cyfleoedd eu hunain ac yn sefydlu busnesau yn seiliedig ar syniadau y maent wedi'u cynhyrchu yn ystod eu hastudiaethau. Mae cefnogaeth fenter barhaus ar gael gan y Ganolfan Entrepreneuriaeth a ddyluniwyd i helpu i roi'r cyfle gorau i greu menter lwyddiannus. Mae hyn yn cynnwys mentora busnes, cyngor cyllido, gofod swyddfa am ddim a chyfleoedd i rwydweithio. 

Efallai y bydd myfyrwyr eraill yn dewis parhau i astudio ymhellach trwy ein rhaglen MSc Darlledu Chwaraeon er enghraifft a gallent symud ymlaen i astudiaethau lefel doethuriaeth. Gallwch hefyd symud ymlaen i raglenni Meistr lefel Cyfryngau, Darlledu, Marchnata a Rheoli mwy generig gan gynnwys y Gradd Meistr mewn Gweinyddu Busnes (MBA) ym Met Caerdydd neu sefydliadau Addysg Uwch eraill sy'n cynnig cyrsiau tebyg.

Gofynion Mynediad a Sut i Wneud Cais

Dylai fod gan ymgeiswyr bum gradd TGAU gan gynnwys Iaith Saesneg (neu Iaith Gyntaf Gymraeg) a Mathemtaeg* gradd C neu'n uwch (gradd 4 neu'n uwch ar gyfer ymgeiswyr sydd â TGAU newydd eu diwygio yn Lloegr) ynghyd â 112 - 120 o bwyntiau o 3 Safon

Uwch  (neu gyfwerth).  Gall cynigion nodweddiadol gynnwys:

 • Safon Uwch: 112 - 120 pwynt i gynnwys graddau BB. Bydd Bagloriaeth Cymru - Tystysgrif Her Sgiliau Uwch yn cael ei hystyried yn drydydd pwnc fel rheol
 • Diploma Estynedig Cenedlaethol RQF BTEC / Diploma Estynedig Technegol Caergrawnt DMM mewn pwnc Gwyddoniaeth neu Ymarfer Corff 
 • Diploma Estynedig VTCT mewn Astudiaethau Chwaraeon  gradd DDM yn gyffredinol
 • 112-120 pwynt o ‘Irish Leaving Certifiicate ’ Lefel Uwch i gynnwys graddau 3 x  H2 (y radd isaf a ystyrir yw H4)
 • ‘Advanced Highers’ yr Alban: 112 - 120 pwynt gyda graddau CC 
 • Diploma Mynediad i Addysg Uwch: Pasio gyda 15 credyd gyda Rhagoriaeth a 30 credyd gyda Theilyngdod 
 • Yn ddelfrydol, dylai fod gan ymgeiswyr broffil chwaraeon cryf

 *Ar gyfer ymgeiswyr o Gymru sy'n sefyll y TGAU Mathemateg diwygiedig, byddwn yn derbyn naill ai TGAU Mathemateg neu Mathemateg - Rhifedd.
F

el arfer, gwneir cynnig i ymgeiswyr yn seiliedig ar y manylion uchod. Bydd cynigion nodweddiadol yn cael eu gwneud o fewn yr ystod tariff a nodir uchod a byddant yn seiliedig ar gryfder eich cais cyffredinol, gan gynnwys eich proffil academaidd a chwaraeon. Ar gyfer ymgeiswyr sydd yn ymgymryd â 2 Safon Uwch (neu gyfwerth) yn unig neu sydd ddim yn rhagweld eu bod am gyrraedd y tariff safonol, caiff ceisiadau eu hystyried ar sail y proffil academaidd cyfan ac efallai y byddwn yn gwneud cynnig wedi'i raddio yn lle cynnig gan ddefnyddio Tariff UCAS.

Os ydych yn astudio cyfuniadau o'r uchod neu os nad yw'ch cymhwyster wedi'i restru, cysylltwch â Derbyniadau neu edrychwch ar dudalen Chwilio am Gwrs UCAS am y gofynion mynediad. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am ein gofynion mynediad, gan gynnwys cymwysterau o'r UE trwy glicio yma.

Ymgeiswyr Rhyngwladol Bydd angen i fyfyrwyr nad Saesneg yw eu hiaith gyntaf ddarparu tystiolaeth o ruglder i o leiaf safon IELTS 6.0 neu gyfwerth. I gael manylion llawn am sut i wneud cais am gymwysterau Iaith Saesneg ewch i’r Tudalennau Rhyngwladol ar y wefan.

Diwrnodau Ymgeiswyr Chwaraeon:
Gwahoddir yr ymgeiswyr llwyddiannus i Ddiwrnod ar gyfer Ymgeiswyr Chwaraeon yn Benodol fel rhan o'r broses ymgeisio. Am fwy o wybodaeth am Ddyddiau Chwaraeon Agored a Dyddiau Ymgeiswyr, cliciwch yma.

Disgwylir i ymgeiswyr llwyddiannus roi'r flaenoriaeth gyntaf i dimau chwaraeon y brifysgol drwy gydol eu gyrfaoedd israddedig. 

Y Broses Ddethol:
Mae'r broses ddethol yn seiliedig ar dderbyn cais UCAS wedi'i gwblhau a'r presenoldeb ar gyfer Diwrnod Ymgeiswyr Chwaraeon.

Sut i Wneud Cais:

Dylid gwneud ceisiadau am y cwrs hwn ar-lein i UCAS yn www.ucas.com. Am wybodaeth bellach ewch i'n tudalennau Sut i Wneud Cais: www.cardiffmet.ac.uk/howtoapply.

Dylid gwneud ceisiadau rhan-amser yn uniongyrchol i'r Brifysgol yn: www.cardiffmet.ac.uk/selfservice

Dysgu Blaenorol Cydnabyddedig (RPL) a Throsglwyddo Credyd i flwyddyn 2 a 3

Os oes gennych ddiddordeb mewn trosglwyddo credyd o sefydliad arall i astudio yn met Caerdydd ar gyfer cwrs sy'n derbyn mynediad ar gyfer blwyddyn 2 a/neu 3, gallwch ddod o hyd i wybodaeth bellach am hyn a gwybodaeth ar sut i wneud cais ar y dudalen RPL. Cysylltwch â Derbyniadau am unrhyw ymholiad sydd gennych am RPL. 


Myfyrwyr Aeddfed
Ymgeisydd aeddfed yw unrhyw un dros 21 oed nad aeth i'r brifysgol ar ôl ysgol neu goleg. Mae Met Caerdydd yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr aeddfed a gellir cael mwy o gyngor a gwybodaeth 
yma.

Cysylltu â Ni

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â'r Tîm Derbyn ar 029 2041 6044 neu e-bostiwch askadmissions@cardiffmet.ac.uk

Ar gyfer ymholiadau cwrs-benodol, cysylltwch â Thîm Cefnogi’r Rhaglen: 
E-bost: CCProgadmin@cardiffmet.ac.uk


Gellir dod o hyd i’r telerau ac amodau llawn sy’n ymwneud â derbyn cynnig i astudio ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd trwy ymweld â www.metcaerdydd.ac.uk/terms