Hafan>Newyddion>Gweinidog Economi Llywodraeth Cymru yn canmol ymchwil Met Caerdydd

Gweinidog Economi Llywodraeth Cymru yn canmol ymchwil Met Caerdydd

Newyddion | 17 Ebrill 2023

Cafodd ymchwil a gynhaliwyd gan Brifysgol Metropolitan Caerdydd, Prifysgol Abertawe a Phrifysgol Canol Swydd Gaerhirfryn ei chynnwys yn ddiweddar yn natganiad cabinet Gweinidog yr Economi Llywodraeth Cymru, Vaughan Gething AS.

Roedd yr astudiaeth, ‘Astudiaeth Gwmpasu a Dichonoldeb ar gyfer Academi Economi Sylfaenol Newydd yng Nghymru’, sy’n canolbwyntio ar gymorth i’r Economi Sylfaenol (ES) yng Nghymru, yn archwilio sut i wella gallu ES ymarferwyr gwasanaethau cyhoeddus yn effeithiol a dysgu gwersi o’r Model Preston – model sy’n ceisio cadw cyfoeth o fewn y ddinas a’r rhanbarth er budd dinasyddion.

Dr Gary Walpole
Dr Gary Walpole


Mae Dr Gary Walpole, Cyfarwyddwr Prosiect, Ysgol Reoli Caerdydd wedi bod yn arwain yr astudiaeth: “Yn hanesyddol, mae ES wedi’i nodi gan gyflogaeth technoleg isel a chyflogau isel. Mae’r astudiaeth yn awgrymu y bydd gweithredu egwyddorion ES yn galluogi Sefydliadau Gwasanaethau Cyhoeddus i gefnogi datblygiad rhanbarthol a chenedlaethol (Cymru) o’r sector hwn a chadw cyfran fwy o gyfoeth yng Nghymru.”

Mae’r Economi Sylfaenol (ES) yng Nghymru yn darparu nwyddau a gwasanaethau bob dydd yr ydym i gyd yn dibynnu arnynt i sicrhau ein hiechyd a’n lles. Mae gwasanaethau gofal ac iechyd, bwyd, tai, ynni, adeiladu, twristiaeth a manwerthwyr ar y stryd fawr i gyd yn enghreifftiau o’r ES.

Dywedodd Vaughan Gething AS: “Mae wedi rhoi gwell dealltwriaeth i ni o alluoedd ES presennol ar draws y sector cyhoeddus ac agweddau tuag at fabwysiadu ES. Mae hyn yn helpu i lunio ein rhaglen gallu ES i sicrhau ein bod yn darparu’r offer a’r cymorth cywir i ymarferwyr fel y gellir meithrin a chael mynediad at sectorau ES cryf a bywiog, gan wella llesiant dinasyddion Cymru.”

Mae canlyniadau’r astudiaeth bellach wedi’u rhannu â Llywodraeth Cymru a byddant yn cael eu defnyddio i lywio sut i gefnogi rhanddeiliaid a’r math o ymyriadau sydd eu hangen wrth symud ymlaen.

Lansiwyd yr adroddiad hefyd yn y seminar agoriadol Canolfan Arloesedd ac Adfywio Ranbarthol ar 30ain Mawrth.

Darllenwch ddatganiad ysgrifenedig llawn y cabinet.

Mae’r astudiaeth lawn, ‘Astudiaeth Gwmpasu a Dichonoldeb ar gyfer Academi Economi Sylfaenol Newydd yng Nghymru’ hefyd ar gael.