Ysgol Reoli Caerdydd>Menter>Dysgu Seiliedig ar Waith

Dysgu Seiliedig ar Waith

Rydym yn byw mewn byd gwaith sy'n newid yn gyflym, ac yn awr, mae sgyrsiau am economi byd-eang yn gorfod dod i delerau ag argyfyngau ariannol diweddar sydd wedi achosi dirwasgiadau a diweithdra ond ar yr un pryd, wedi creu cyfleoedd newydd.

​​

Wrth inni ddod allan o'r dirwasgiad ac i sicrhau ein bod yn ailadeiladu ein heconomi, ac yn symud yn ôl tuag at gyflogaeth lawn, mae angen i ni sicrhau bod gan y rhai yn y gweithlu'r sgiliau a'r gallu cywir i aros yn gystadleuol yn y farchnad fyd-eang newydd.

Mae dwy agwedd allweddol i hyn. Y cyntaf yw sicrhau bod y rhai sy'n graddio o Addysg Uwch yn barod i gyfrannu'n gyflym at lwyddiant y sefydliad y maent yn ymuno ag ef. Tra yn y Brifysgol, os yw myfyriwr yn gallu ymgymryd â phrofiad gwaith ymarferol yn ychwanegol at ei ddysgu yn yr ystafell ddosbarth, yna maent yn ennill 'sgiliau meddal' gwerthfawr yn gyflym sy'n eu helpu i ddod yn fwy effeithiol a mwy cynhyrchiol ar ôl iddynt fynd i fyd gwaith.​

Dyluniwyd y rhaglen Lleoliad Gwaith yn Ysgol Reoli Caerdydd i sicrhau bod pob myfyriwr israddedig yn cael cyfle i gael profiad gwaith fel rhan o'u rhaglen astudio. Gellir ennill y profiad hwn yn y sectorau cyhoeddus, preifat neu wirfoddol naill ai yn y DU, yr UE neu gyrchfannau rhyngwladol eraill.

The Mae'r Ganolfan Dysgu Seiliedig ar Waith (CWBL) yn uned 'busnes i fusnes' wedi'i lleoli ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd ac mae'n ymroddedig i ddod ag addysg brifysgol i'r gweithle. Mae'n canolbwyntio ar ddatblygu'r gweithlu trwy atebion dysgu cymhwysol ac ymarferol y gellir eu teilwra'n benodol i anghenion a manylebau'r cyflogwr.

Nod y Ganolfan yw datblygu partneriaethau â busnesau i ddarparu dysgu gwerthfawr ar lefel prifysgol i'w gweithwyr. Gellir cyflwyno'r dysgu yn y gweithle a gellir ei seilio ar arferion, profiadau a gwybodaeth yr unigolyn, fel bod y dysgu'n cael ei gymhwyso'n uniongyrchol yn y gwaith er budd y dysgwr a'r sefydliad.

Gall y Ganolfan ddylunio ac achredu'r dysgu ar gyfer unigolion a chynghori ar symud ymlaen i Addysg Uwch. Gan ddefnyddio'r dull hwn o ddysgu ar lefel Prifysgol, nod y Ganolfan yw gwella perfformiad unigol yn y gweithle i alluogi datblygiad sefydliadol.

Mae rhai o'n gwasanaethau yn cynnwys ein Gwasanaeth Achredu, graddau Sylfaen Dysgu Seiliedig ar Waith, a Chyrsiau Byrion wedi'u teilwra a rhaglenni Dysgu Seiliedig ar Waith (gan gynnwys modiwlau bach o gredydau AU). Am ragor o wybodaeth, ewch i'n gwefan.

Manylion Pellach

WRhaglen Lleoliad Gwaith
Gellir dod o hyd i fanylion y rhaglen Lleoliad Gwaith Israddedig yma
here

FDA - Gradd Sylfaen (celfyddydau) mewn Ymarfer Proffesiynol Cymhwysol Gellir dod o hyd i fanylion yr FDA yma​​