BSc (Hons) Podiatry

Podiatreg - Gradd BSc (Anrh)

 

Ffeithiau allweddol

Côd UCAS: B985

Man Astudio: 
Campws Llandaf

Ysgol:
Ysgol Gwyddorau Chwaraeon ac Iechyd Caerdydd

Hyd y Cwrs:
Tair blynedd llawn-amser.

Wedi’i gymeradwyo gan:

Health and Care Profession Council

Wedi’i achredu gan:

Society of Chiropodists and Podiatrists

Cofnod Blog Myfyriwr


A day in the life of a Cardiff Met Podiatry student.
Gan Natalie Pitman - Podiatreg BSc (Anrh).
 

Trosolwg o'r Cwrs

Wedi'i gymeradwyo'n broffesiynol gan y Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal (HCPC), mae ein rhaglen gradd Podiatreg BSc (Anrh) yn cynnig astudiaethau damcaniaethol a chlinigol integredig, sy'n dibynnu ar gwblhau 1,000 o oriau clinigol ar draws lefelau 4, 5 a 6 y rhaglen.

Mae'r gofyniad hwn yn galluogi'r myfyriwr graddedig newydd i ddangos ei fod wedi cwrdd â'r Safonau Hyfedredd sy'n angenrheidiol ar gyfer cofrestru gyda'r Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal (HCPC) - rheolydd y DU ar gyfer y Proffesiynau Iechyd.

Oherwydd bod y rhaglen hon yn cael ei hariannu gan y GIG ac felly bod lleoedd cyfyngedig ar gael a allai amrywio bob blwyddyn, yn anffodus ni ellir ystyried ceisiadau gohiriedig.

Mae'r wybodaeth am y cwrs ar y dudalen hon yn ymwneud â mynediad ym mis Medi 2019.​

Cymerwch gip o gwmpasein cyfleusterau addysgu Podiatreg.​

Cynnwys y Cwrs

Mae hwn yn gwrs o astudiaethau damcaniaethol a chlinigol integredig y byddwch chi, ar ôl graddio, yn dod yn gymwys i gofrestru trwyddi gyda'r Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal (HCPC) - rheolydd y DU ar gyfer y Proffesiynau Iechyd.

Yn ystod blwyddyn academaidd 2015/16, arolygwyd y rhaglen podiatreg o bryd i'w gilydd, a arweiniodd at newid yn strwythur a chyflwyniad cynnwys y cwrs i fyfyrwyr sy'n ymuno â'r rhaglen o fis Medi 2016 ymlaen. Mae'r dull newydd hwn yn defnyddio cwricwla a arweinir gan achosion ac yn ymgorffori technoleg ac lluniadaeth mewn dysgu cymhwysol.


Blwyddyn Un:

 • Meddygaeth Podiatreg 1
 • Astudiaethau Cyhyrysgerbydol 1
 • Datblygiad Proffesiynol 1
 • Ymchwil a Llywodraethu 1
 • Ymarfer Clinigol 1

Blwyddyn Dau:

 • Meddygaeth Podiatreg 2
 • Astudiaethau Cyhyrysgerbydol 2
 • Datblygiad Proffesiynol 2
 • Ymchwil a Llywodraethu 2
 • Ymarfer Clinigol 2

Blwyddyn Tri:

 • Meddygaeth Podiatreg 3
 • Astudiaethau Cyhyrysgerbydol 3
 • Datblygiad Proffesiynol 3
 • Ymchwil a Llywodraethu 3
 • Ymarfer Clinigol 3

Dysgu ac Addysgu

Cynigir y rhaglen yn y fath fodd fel bod ymarfer clinigol yn cael ei ddatblygu ochr yn ochr â'r cyflwyniad academaidd. Mae hyn yn sicrhau bod theori bob amser yn cael ei hintegreiddio ag ymarfer.

Mae'r Ganolfan yn cynnig ystod eang o gyfleoedd dysgu sy'n galluogi myfyrwyr i brofi'r rhan fwyaf o'r dulliau therapiwtig sydd ar gael mewn ymarfer podiatreg. Mae gan Gampws Llandaf gyfleuster clinigol mawr gyda labordy cerddediad, labordai gweithgynhyrchu orthosis a labordy anatomeg a ffisioleg a sefydlwyd yn ddiweddar ble y defnyddir technoleg i wella cyflwyno'r pynciau hyn. Mae yna hefyd ystafell efelychiad ble gellir datblygu amrywiaeth o sgiliau diagnostig a thriniaeth cyn-glinigol. Ar ddechrau astudiaethau mae gofyniad gorfodol i bob myfyriwr newydd gwblhau ac ymgymryd â rhaglen iechyd galwedigaethol a sgrinio brechu.

Mae ymarfer podiatreg yn cael ei ddarparu o fewn y GIG ac yn y sector annibynnol ac mae nifer sylweddol o ymarferwyr naill ai'n ymwneud yn llawn neu'n rhannol ag Ymarfer Preifat. Nod y Rhaglen felly yw cyflwyno myfyrwyr i'r ddau faes ymarfer yn eu profiadau dysgu clinigol. Mae ymarferwyr preifat, staff y GIG a staff academaidd podiatreg i gyd yn gweithio yn yr amgylchedd clinigol gyda myfyrwyr. Yn ogystal, mae'r Ganolfan yn cynnal clinigau'r GIG ble mae cleifion y GIG yn cael eu trin gan fyfyrwyr podiatreg o dan oruchwyliaeth podiatryddion y GIG.

Mae myfyrwyr hefyd yn ymweld â chlinigau yn y GIG a'r sector annibynnol gan roi'r cyfle gorau i integreiddio theori ag ymarfer a dod i gysylltiad ag ystod eang o gleifion. Mae'r Ganolfan hefyd yn cymryd rhan mewn rhai gweithgareddau menter newydd sy'n cynnwys creu dwy swydd Graddedig Cyswllt ar gyfer graddedigion newydd. Rydym hefyd yn cymryd rhan weithredol mewn sawl prosiect ymchwil o safbwynt iechyd ac addysg. Mae'r profiad a'r wybodaeth sy'n deillio o weithgaredd o'r fath yn cael eu lledaenu i brofiad y myfyriwr ac yn ychwanegu at y ddarpariaeth addysgol yn ogystal â chyflogadwyedd yn y dyfodol.

Asesiad

Defnyddir asesiad gwaith cwrs ar bob cam o'r radd. Mae hyn, ynghyd ag arholiadau a phrosiect mawr, yn cyfrannu tuag at ganlyniadau diwedd y flwyddyn. Mae'r asesiad cyfun o flynyddoedd dau a thri yn darparu'r dosbarthiad gradd.

Cyflogadwyedd a Gyrfaoedd​

Gall graddedigion ennill gwaith yn y sector cyhoeddus (GIG) a'r sector preifat (ymarfer, diwydiant, masnach). Ar hyn o bryd mae podiatryddion sydd newydd gymhwyso yn cael digon o gyfleoedd i gael gwaith heb fawr o oedi ar ôl graddio.

Gofynion Mynediad a Sut i Wneud Cais

Rhaid bod gan ymgeiswyr bum TGAU gan gynnwys Iaith Saesneg, Mathemateg * a Gwyddoniaeth ar radd C neu'n uwch / gradd 4 neu'n uwch (ar gyfer ymgeiswyr sydd â TGAU newydd eu diwygio yn Lloegr),  gwiriad Datgeliad DBS GwellHepatitis B a brechiadau tetanws, ynghyd â 112 pwynt o 2 Lefel A o leiaf (neu gyfwerth). Gall cynigion nodweddiadol gynnwys:

 • 112 pwynt o 2 radd lefel A o leiaf i gynnwys graddau CC, un i fod mewn pwnc Gwyddoniaeth/Gwyddor Bwyd; mae Bagloriaeth Cymru - Tystysgrif Her Sgiliau Uwch yn cael ei ystyried yn drydydd pwnc

 • RDiploma Estynedig Cenedlaethol RQF BTEC / Diploma Estynedig Technegol Caergrawnt DMM mewn Gwyddoniaeth Gymhwysol.

 • 112 pwynt o o leiaf 2 ‘Advanced Higher’ yr Alban i gynnwys graddau DD, un i fod mewn pwnc Gwyddoniaeth / Technoleg Bwyd.
 • 112 pwynt o’r ‘Irish Leaving Certificate’ Lefel Uwch i gynnwys graddau 3 x H2, un i fod mewn pwnc Gwyddoniaeth Fiolegol. Dim ond gydag isafswm gradd H4 y mae pynciau lefel uwch yn cael eu hystyried
 • 112 pwynt o'r Diploma Mynediad i Addysg Uwch mewn pwnc Gwyddoniaeth sy'n ymdrin â lefel ddigonol o Fioleg
 • Neu gwrs Metropolitan Caerdydd's ‘Sylfaen yn arwain i BSc Gwyddorau Iechyd’ gyda marc pasio o 70% o leiaf, i'w gael erbyn 31 Awst yn y flwyddyn mynediad, ac ar dderbyn cais newydd trwy UCAS.

Dylai ymgeiswyr nad Saesneg yw eu hiaith gyntaf ac nad ydynt wedi ennill TGAU gradd C mewn Iaith Saesneg basio IELTS gydag isafswm sgôr o 6.5.

*Ar gyfer ymgeiswyr o Gymru sy'n eistedd y TGAU Mathemateg diwygiedig, byddwn yn derbyn naill ai TGAU Mathemateg neu Mathemateg - Rhifedd.

Os ydych chi’n astudio cyfuniadau o’r uchod neu os nad yw’ch cymhwyster wedi’I restru, cysylltwch â Derbyniadau neu cyfeiriwch at Chwilio Cyrsiau UCAS i gael y gofynion mynediad. Gellir dod o hyd i wybodaeth bellach am ein gofynion mynediad, gan gynnwys cymwysterau o’r UE, trwy glicio yma.

Bydd disgwyl i chi:  
a) Fod wedi trefnu ac ymgymryd â'ch arsylwad eich hun o bodiatryddion / ceiropodyddion wrth eu gwaith mewn lleoliad clinigol. 
b) Fod ag ymwybyddiaeth sylfaenol o gwmpas podiatreg fel proffesiwn ac o waith beunyddiol podiatrydd. 
c) Ddangos brwdfrydedd ac ymrwymiad i bodiatreg fel gyrfa. 
d) Fod ag ymwybyddiaeth sylfaenol o ofynion hyfforddiant podiatreg. 

Gellir gwneud cynnig amodol i ymgeiswyr llwyddiannus, a fydd yn cynnwys:  
a) Ennill unrhyw ofynion academaidd sy'n weddill a / neu ddarparu prawf o gymwysterau 
b) Cymhwyster a chais llwyddiannus am gyllid bwrsariaeth GIG Cymru ar gyfer y cwrs 
c) SDatgeliad boddhaol, tystiolaeth a phrydlon DBS (rhaid i gyfarwyddwr y cwrs gymeradwyo unrhyw gollfarnau neu rybuddion). Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth yma: www.cardiffmet.ac.uk/dbs 
d) Clirio galwedigaethol boddhaol a chydymffurfio â gofynion iechyd galwedigaethol (gan gynnwys imiwneiddio rhag Hepatitis B). Mae mwy o wybodaeth ar gael yn www.cardiffmet.ac.uk/ohq

Y Weithdrefn Ddethol a Chyfweliadau

Mae mynediad i'r rhaglen hon ar yr amod bod ymgeiswyr yn llwyddiannus mewn cyfweliad.

Mae'r broses o ddethol ar gyfer cyfweliad yn seiliedig ar y wybodaeth a gyflwynir ar ffurflen gais UCAS. Gwah chyfweliad strwythuredig, sydd wedi'i gynllunio i asesu gwerthoedd un o weithwyr y GIG yn y dyfodol. Yn ogystal, cynhelir asesiad o sgiliau cyfathrebu ymgeiswyr a'u dealltwriaeth o'r proffesiwn.

Bydd y cyfweliad cyntaf ar gyfer mynediad yn 2019 yn cael ei gynnal ar 26 Ionawr 2019. Anogir ceisiadau cynnar er mwyn gallu prosesu gwahoddiadau cyfweliad yn effeithiol.​

Ymgeiswyr Rhyngwladol
Bydd angen i fyfyrwyr nad Saesneg yw eu hiaith gyntaf ddarparu tystiolaeth o ruglder i safon IELTS 6.5 neu gyfwerth o leiaf. I gael manylion llawn am sut i wneud cais ac am gymwysterau Iaith Saesneg ewch i’r tudalennau Rhyngwladol ar y wefan.

Sut i Wneud Cais:
Dylid gwneud ceisiadau am y cwrs hwn ar-lein i UCAS: www.ucas.com. Am wybodaeth bellach ewch i'n tudalennau Sut i Wneud Cais: www.cardiffmet.ac.uk/howtoapply.

Dysgu Blaenorol Cydnabyddedig (RPL) a Throsglwyddo Credyd i flwyddyn 2 a 3

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn trosglwyddo credyd o sefydliad arall i astudio yn Met Caerdydd ar gyfer cwrs sy'n derbyn mynediad ar gyfer blwyddyn 2 a / neu 3, gallwch ddod o hyd i fwy o wybodaeth am hyn a gwybodaeth ar sut i wneud cais ardudalen RPL. Cysylltwch â Derbyniadau gydag unrhyw ymholiadau sydd gennych am RPL.

Myfyrwyr aeddfed

Ymgeisydd aeddfed yw unrhyw un dros 21 oed nad aeth i'r brifysgol ar ôl ysgol neu goleg. Mae Met Caerdydd yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr aeddfed a gellir cael mwy o gyngor a gwybodaeth yma.

Bwrsariaeth a Chefnogaeth Ariannol y GIG

I gael mwy o wybodaeth am gynllun Bwrsariaeth y GIG a sut i wneud cais, cliciwch yma..

Cysylltu â Ni

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â’r Tîm Derbyn ar 029 2041 6044 neu e-bostiwch: askadmissions@cardiffmet.ac.uk​

​Ar gyfer ymholiadau cwrs-benodol, cysylltwch â'r tiwtor Derbyn, Craig Gwynne:
E-bost: cgwynne@cardiffmet.ac.uk
Ffôn: 029 2041 7036Gellir dod o hyd i’r telerau ac amodau llawn sy’n ymwneud â derbyn cynnig i astudio ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd trwy ymweld â www.metcaerdydd.ac.uk/terms