Ysgol Addysg a Pholisi Cymdeithasol Caerdydd>Cyrsiau>Addysg (Cymru) MA / MA Addysg (Cymru)

Addysg (Cymru) MA / MA Addysg (Cymru)

Mae'r MA Addysg (Cymru) cenedlaethol yn rhaglen wirioneddol drawsnewidiol ac arloesol ar gyfer gweithwyr addysgol proffesiynol yng Nghymru, o athrawon ar ddechrau gyrfa i uwch arweinwyr.

Mae'r byd addysg yng Nghymru yn newid yn gyflym. Mae addysgu nid yn unig yn gofyn am feistrolaeth ar set gymhleth o sgiliau i arwain, ysgogi, a hwyluso dysgu myfyrwyr, ond hefyd y gallu i ymholi i ymarfer proffesiynol er mwyn ei wella.

Bydd yr MA Cenedlaethol mewn Addysg (Cymru), sydd wedi'i datblygu ar y cyd gan saith prifysgol yng Nghymru, drwy gydweithio'n uniongyrchol ag amrywiaeth o ran ddeiliaid allweddol gan gynnwys Llywodraeth Cymru-yn sicrhau bod pob gweithiwr addysg proffesiynol yng Nghymru yn cael yr un cyfle o ansawdd uchel i wella ei wybodaeth broffesiynol, ymwneud ag ymchwil, a gwella eu hymarfer proffesiynol.

Mae’r cwrs yn gymwys i gael cyllid gan Lywodraeth Cymru, yn amodol ar fodloni meini prawf cymhwysedd. Rhaid derbyn ceisiadau am arian erbyn y dyddiadau cau canlynol: 16eg Gorffennaf a 17 Medi. Gweler y wybodaeth ariannu isod am ragor o wybodaeth.

Anogir darpar fyfyrwyr i gysylltu ag Dr Rhiannon Packer (RAJPacker@cardiffmet.ac.uk).

Cynnwys y Cwrs

Mae'r cwrs yn 3 blynedd yn rhan-amser. Nid oes opsiwn amser llawn.

Mae myfyrwyr sydd wedi cwblhau TAR â 60 credyd ar Lefel 7 yn debygol o gael eu heithrio o'r flwyddyn astudio gyntaf. Bydd y myfyrwyr hynny nad oes ganddynt y wobr hon yn astudio tri modiwl yn y flwyddyn gyntaf:

 • Addysgeg ac ymarfer (20 credyd)
 • Cydweithio ac Ymarfer Proffesiynol (20 credyd)
 • Arfer sy'n Seiliedig ar Dystiolaeth (20 credyd)

Ym Mlwyddyn 2, bydd myfyrwyr yn cymryd modiwl Sgiliau Ymholiad Ymchwil craidd, ochr yn ochr ag unrhyw 2 fodiwl dewisol. Mae'r holl fodiwlau yn 20 credyd.

Modiwlau dewisol:

 • Arweinyddiaeth a Rheoli ADY
 • Ymarfer Dosbarth Cynhwysol
 • Arwain a Rheoli Gweithwyr Proffesiynol Addysg
 • Arwain Newid Sefydliadol
 • Dylunio a Gwireddu Cwricwlwm
 • Archwilio Addysgeg
 • Lles Emosiynol a Meddwl
 • Ecwiti ac Amrywiaeth

Bydd y drydedd flwyddyn a'r flwyddyn olaf yn canolbwyntio ar y modiwl Traethawd Hir craidd (60 credyd).


Pynciau modiwl

Mae'r modiwlau fel arfer yn cynnwys:

 • Sgiliau Ymchwil Uwch ac Ymholiad
 • Anghenion Dysgu Ychwanegol, Rhagoriaeth mewn Ymarfer
 • Dylunio a Gwireddu Cwricwlwm
 • Arfer sy'n Seiliedig ar Dystiolaeth

Dysgu ac Addysgu

Dysgu

Bydd 200 awr o astudio fesul modiwl 20 credyd, a bydd 22 ohonynt yn oriau cyswllt. Bydd dysgu yn gyfuniad o ar-lein ac wyneb yn wyneb. Bydd y gweithgareddau'n gyfuniad o ddarlithoedd, seminarau, gweithgareddau grŵp a gweithgareddau unigol.

Bydd myfyrwyr yn ymuno â'u cyfoedion ar yr un cwrs yn y chwe phrifysgol arall ar gyfer rhai sesiynau cydamserol ar-lein i ddatblygu cymuned ddysgu genedlaethol.

Asesiad

Mae asesiadau i gyd yn aseiniadau gwaith cwrs a chânt eu cyflwyno ar ddiwedd pob modiwl. Bydd un asesiad i bob modiwl.


Cyflogadwyedd a Gyrfaoedd

Wedi'i gynllunio ar gyfer athrawon cymwys ar bob cam gyrfa.


Gofynion Mynediad a Sut i Wneud Cais

Gofynion Mynediad

Rhaid i ymgeiswyr feddu ar Statws Athro Cymwysedig a bod yn gyflogedig yn y sector addysg orfodol yn y DU ar hyn o bryd.

Edrychwch ar ein tudalen Dogfennau Ategol Gorfodol i gael mwy o wybodaeth am ddogfennau gorfodol y bydd angen i chi eu darparu wrth wneud cais am y cwrs hwn.


Gall ymgeiswyr ddefnyddio hyd at 60 credyd o ddysgu blaenorol cymeradwy tuag at y radd Meistr. Cyfeiriwch at y Polisi MA RPL a'r dogfennau ategol sydd ar y dudalen dogfennau gorfodol.


Sut i wneud cais

Dylid gwneud ceisiadau am y cwrs hwn (amser llawn) ar-lein i UCAS www.ucas.com. I gael rhagor o wybodaeth am geisiadau amser llawn a rhan amser, ewch i'n tudalennau Sut i Wneud Cais. 

Oherwydd cymhlethdod y broses ymgeisio ac ariannu ar gyfer yr MA Addysg Genedlaethol (Cymru), byddwn yn ymdrechu i gyfathrebu a yw'ch cais wedi bod yn llwyddiannus cyn gynted â phosibl, ond ar hyn o bryd ni allwn ddarparu amserlen fanwl ar gyfer ymateb. Os oes gennych unrhyw gwestiynau am statws eich cais ar unrhyw adeg, cysylltwch â ni ar directapplications@cardiffmet.ac.uk


Ffioedd a Gwybodaeth Ariannu

Ffioedd Dysgu

£6,500

Meini Prawf Cymhwyster ar gyfer lleoedd a ariennir

Rhaid i bob ymgeisydd fodloni gofynion mynediad academaidd y rhaglen. Rhaid i ymgeiswyr fod yn gymwys i gael cyllid Llywodraeth Cymru:

 • Preswylydd yng Nghymru (am 3 blynedd cyn dechrau'r rhaglen)
 • Addysgwyd i lefel gradd neu gyfwerth
 • Deiliad statws athro cymwys (QTS)
 • Wedi'i gofrestru gyda'r EWC yn y categori Athro Ysgol
 • Wedi cwblhau cyfnod sefydlu ANG, mae'n rhaid ei fod wedi'i gwblhau cyn dechrau'r cwrs. (Rhaid cadw cofrestriad EWC trwy gydol y rhaglen)
 • Yn cael ei gyflogi gan ysgol a gynhelir yng Nghymru fel athro
 • Wedi'i gyflogi ar o leiaf 0.4 contract cyfwerth ag amser llawn. Gall hyn gynnwys athrawon cyflenwi sydd ar gontractau tymor hir naill ai gydag Awdurdod Lleol, ysgol neu asiantaeth.
 • A yw ym mlwyddyn 3 i flwyddyn 6 o ymarfer (ar ôl cwblhau'r cyfnod sefydlu) ar ddechrau'r cwrs MA
 • Wedi cynnig lle ar yr MA Addysg Genedlaethol (Cymru) gan un o'r 7 SAU partneriaeth
 • Meddu ar gefnogaeth eu Pennaeth (neu uwch gydweithiwr / rheolwr perthnasol arall) lle bo hynny'n bosibl
 • Os ydych eisoes wedi cyflawni gradd Meistr pwnc-benodol rydych yn dal yn gymwys i wneud cais am gyllid tuag at y rhaglen hon
 • Nid oes unrhyw gymwysterau Meistr mewn Addysg eraill a gynigir gan SAUau yn gymwys i gael y cyllid hwn

Dyddiadau cau ceisiadau cyllido

Bydd y rhain yn cael eu dyrannu gan y Panel Gwobrwyo Cyllid Cenedlaethol yn unol â'r dyddiadau isod:

16eg Gorffennaf 2021

17eg Medi 2021

Oherwydd cymhlethdod y broses ymgeisio ac ariannu ar gyfer yr MA Addysg Genedlaethol (Cymru), byddwn yn ymdrechu i gyfathrebu a yw'ch cais wedi bod yn llwyddiannus cyn gynted â phosibl, ond ar hyn o bryd ni allwn ddarparu amserlen fanwl ar gyfer ymateb. Os oes gennych unrhyw gwestiynau am statws eich cais ar unrhyw adeg, cysylltwch â ni ar directapplications@cardiffmet.ac.uk

Mae cyllid ar gyfer y rhaglen hon wedi'i gyfyngu i 50 lle i SAU a bydd yn cael ei ddyrannu gan y Panel Dyfarnu Cyllid. Gwneir dyraniadau cyllid ar sail blaenoriaeth, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn gwneud cais cyn gynted â phosibl i gael y siawns fwyaf o fod yn llwyddiannus.

Cymhwyster lleoedd hunangyllidol

Rhaid i ymgeiswyr NAD ydynt yn gymwys i gael cyllid Llywodraeth Cymru (h.y. NID ym mlynyddoedd 3 - 6 o ymarfer addysgu) feddu ar TAR, a gyflawnwyd fel arfer o fewn y 5 mlynedd diwethaf. Felly bydd ymgeiswyr o'r fath yn gymwys i Gydnabod Dysgu Blaenorol. Ffi rhaglen y myfyrwyr hyn yw £ 6,500.


Cwestiynau Cyffredin Derbyniadau

Ar gyfer pwy mae'r rhaglen hon?

Mae'r MA Addysg Genedlaethol (Cymru) yn rhaglen wirioneddol drawsnewidiol, ac un sy'n arwain y sector, ar gyfer ymarferwyr addysgol proffesiynol yng Nghymru, o athrawon gyrfa gynnar i uwch-arweinwyr. Mae'r dirwedd addysgol yng Nghymru yn newid yn gyflym. Yn ogystal â meistroli set gymhleth o sgiliau i arwain, ysgogi a hwyluso dysgu myfyrwyr, mae addysgu'n galw am y gallu i ymchwilio i ymarfer proffesiynol er mwyn ei wella. Bydd yr MA Addysg Genedlaethol (Cymru), a ddatblygwyd ar y cyd gan saith prifysgol yng Nghymru, drwy ymgysylltu'n uniongyrchol ag amrywiaeth o randdeiliaid allweddol gan gynnwys Llywodraeth Cymru, yn sicrhau y bydd gan yr holl ymarferwyr addysg proffesiynol yng Nghymru yr un cyfle o safon uchel i wella eu gwybodaeth broffesiynol, ymgymryd ag ymchwil a gwella eu hymarfer proffesiynol.

Beth yw'r gofynion mynediad ?
Rhaid bod ymgeiswyr yn meddu ar Statws Athro Cymwysedig a rhaid eu bod yn gweithio yn sector addysg orfodol y DU ar hyn o bryd.

Ydy'r cwrs yn gofyn am ddosbarthiad gradd penodol ar lefel israddedig ?
Nid yw'r cwrs yn gofyn am ddosbarthiad gradd penodol ar lefel israddedig. Mae'r gofynion mynediad fel y nodir uchod.

Beth yw'r dyddiadau cau am gyflwyno cais ?
Caiff ceisiadau eu hystyried drwy gydol y flwyddyn, ond os hoffech gael eich ystyried am gyllid, mae'r dyddiadau cau canlynol yn berthnasol:

 • Dyddiad cau cyntaf ar gyfer ceisiadau am gyllid: 31 Mai 2021
 • Dyddiad Ymateb: 30 Mehefin 2021
 • Ail ddyddiad cau ar gyfer ceisiadau am gyllid: 3 Medi
 • Dyddiad Ymateb i Geisiadau am Gyllid: 17 Medi 2021
 • Dyddiad cofrestru hwyraf posib (rhaid bod myfyrwyr wedi cwblhau cofrestru erbyn y dyddiad hwn): 15 Hydref 2021

Beth yw Cydnabyddiaeth am Ddysgu Blaenorol?

Cydnabyddiaeth am Ddysgu Blaenorol yw'r broses o gydnabod dysgu a gyflawnwyd gan unigolyn cyn cael ei dderbyn i'r MA. At ddiben y rhaglen hon, mae'r term yn cwmpasu’r canlynol: a) Trosglwyddo Credydau - lle mae'r credydau neu'r cymhwyster wedi cael eu dyfarnu gan sefydliad addysg uwch yn y DU fel rhan o gymhwyster ffurfiol; b) Cydnabod Dysgu Blaenorol trwy Brofiad – lle mae dysgu a gyflawnir drwy brofiad yn cael ei asesu a'i gydnabod.

Allaf gael fy eithrio o ran o'r MA h.y. fy nerbyn drwy Gydnabod Dysgu Blaenorol?
Efallai y bydd modd eich derbyn i lefel uwch yr MA ar sail modiwlau lefel M a astudiwyd mewn sefydliad arall yn y DU yn ystod y pum mlynedd flaenorol. Dylech ddefnyddio’r ffurflen gais safonol i ymgeisio, ond gwnewch yn siŵr eich bod yn cynnwys eich trawsgrifiadau academaidd blaenorol yn ogystal â chopi o faes llafur y cwrs gan roi manylion am y deilliannau dysgu a phwysiad y credydau.

Pa ddogfennau bydd angen i mi eu hanfon atoch?
Yn ogystal â chwblhau proses ymgeisio safonol y Brifysgol, bydd angen i chi gyflwyno ffurflen gais atodol hefyd sydd ar gael yma.

Datganiad o gefnogaeth gan eich Pennaeth neu uwch-gydweithiwr arall/rheolwr. Os ydych chi’n meddu ar gymwysterau a gydnabyddir (e.e. TAR) a/neu brofiad proffesiynol sylweddol, gallwch chi gyflwyno cais i hynny gael ei ystyried yn erbyn y 60 credyd o fodiwlau sy’n ffurfio Blwyddyn 1 y rhaglen. I fod yn gymwys i gael eich ystyried, mae’n rhaid i chi ddarparu tystiolaeth berthnasol eich bod chi’n bodloni’r Deilliannau Dysgu ar gyfer y modiwlau. Gall hyn fod naill ai ar ffurf eich trawsgrifiad TAR neu drwy lenwi’r adrannau perthnasol o ran Cydnabyddiaeth o Ddysgu Blaenorol drwy Brofiad ar ffurflen gais ategol y cwrs gradd MA Addysg (Cymru), neu gyfuniad o’r dulliau hyn. Gweler y canllawiau ar sut i gyflwyno cais a beth i’w gynnwys polisi Cydnabod Dysgu Blaenorol.

Oes angen TGAU Iaith Gymraeg arnaf?
Nid oes angen TGAU Iaith Gymraeg arnoch i gyflwyno cais am y cwrs hwn.

Sut gallaf gofrestru am Ddiwrnod Agored Rhithwir?
Edrychwch ar wefan y Brifysgol rydych chi wedi'i dewis am fanylion diwrnodau agored rhithwir.

Rwyf wedi derbyn cynnig amodol. Beth mae hyn yn ei olygu?
Mae cynnig amodol yn golygu eich bod wedi cael eich derbyn i’r rhaglen MA AR YR AMOD eich bod yn bodloni'r meini prawf a nodwyd yn eich cynnig ffurfiol.

Fydd angen i mi ddarparu datgeliad troseddol manylach penodol i'r rhaglen drwy'r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS)?
Fel athro proffesiynol, byddwch eisoes wedi cael gwiriadau drwy'r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) felly ni fydd angen i chi gwblhau'r broses hon eto.

Athro yn Lloegr/yr Alban/Gogledd Iwerddon ydw i - allaf gyflwyno cais i'r rhaglen?
Gallwch. Rydym yn croesawu ceisiadau gan athrawon o bob rhan o'r DU.

Athro ydw i sy'n gweithio yn yr UE/gwlad dramor y tu allan i'r UE - allaf gyflwyno cais am y rhaglen?
Yn anffodus, nid yw'r rhaglen hon ar gael i athrawon yn yr UE/mewn gwledydd tramor y tu allan i’r DU.

Rwyf wedi cwblhau’r GTP, a ydw i’n gymwys i ddilyn y cwrs gradd MA Addysg (Cymru) Genedlaethol?
Ydych, mae athrawon sydd wedi cymhwyso trwy ddilyn y llwybr GTP yn gymwys i gyflwyno cais ar gyfer y cwrs gradd MA Addysg (Cymru) Genedlaethol. Bydd angen i chi fapio eich dysgu a/neu eich profiad yn erbyn y Deilliannau Dysgu yn adran Cydnabod Dysgu Blaenorol y ffurflen atodol sydd. Mae canllawiau ar sut i lenwi hon ar gael yn y polisi Cydnabod Dysgu Blaenorol.


Cwestiynau Cyffredin Cyllid

Ydw i'n gymwys am gyllid?
Gweler meini prawf y cyllid.

Mae meini prawf cymhwysedd y cyllid yn datgan bod yn rhaid imi fod ym mlwyddyn 3 i 6 o ymarfer ar ddechrau'r cwrs. Beth mae hyn yn ei olygu?
Mae hyn yn golygu bod yn rhaid ichi fod ym mlynyddoedd 3 i 6 o'ch gwaith addysgu ar ôl cwblhau eich cyfnod sefydlu fel ANG pan fydd y cwrs i fod i ddechrau (nid pan fyddwch yn cyflwyno cais)

Oes rhaid imi fod yn gofrestredig gyda Chyngor y Gweithlu Addysg?
Oes, er mwyn bod yn gymwys am gyllid mae'n rhaid ichi fod yn gofrestredig gyda Chyngor y Gweithlu Addysg yn y categori athro ysgol. Mae'n rhaid cynnal hyn am hyd y cwrs.

Pam mae'r cyllid ar gael i athrawon sydd ym mlynyddoedd 3 i 6 o ymarfer yn unig?
Llywodraeth Cymru sy'n cynnig y cyllid ar gyfer y rhaglen hon, fel rhan o'r Pecyn i Athrawon Gyrfa Gynnar.

Ar ôl cwblhau fy nghyfnod sefydlu fel ANG, treuliais gyfnod yn gweithio dramor / cymerais saib yn fy ngyrfa. Ydy hyn yn cyfrif?
Ni chaiff amser a dreuliwyd yn gweithio fel athro y tu allan i'r DU, neu amser a gymerwyd fel saib yn eich gyrfa, ei gyfrif fel blynyddoedd yn ymarfer.

Oes angen imi feddu ar gontract athro am isafswm cyfnod, e.e. tymor neu flwyddyn academaidd? Beth fydd yn digwydd os bydd fy nghontract yn dod i ben yn ystod y rhaglen?
Ydych, ar yr amod bod cyfanswm eich contractau yn 0.4CALl neu’n uwch, byddwch chi’n gymwys i gyflwyno cais am gyllid.

Mae gen i gyflogaeth fel athro mewn nifer o ysgolion ac mae cyfanswm fy nghontractau yn werth mwy na 0.4 CALl. Ydw i'n gymwys am gyllid?
Gallwch, ar yr amod bod cyfanswm eich contractau yn 0.4CALl neu’n uwch, byddwch chi’n gymwys i gyflwyno cais am gyllid

Rwy'n athro rhan-amser a/neu’n athro cyflenwi. Ga i gyflwyno cais am gyllid?
Cadarnheir cymhwysedd ar ddechrau’r rhaglen. Ar yr adeg honno, bydd yn rhaid i chi feddu ar gontract ar gyfer o leiaf un tymor.

Oes rhaid imi ymrwymo i weithio yng Nghymru ar ôl imi gwblhau'r MA mewn Addysg?
Er mwyn bod yn gymwys am gyllid, rhaid eich bod wedi bod yn preswylio yng Nghymru am 3 blynedd cyn dechrau'r cwrs ac mae’n rhaid ichi aros yng Nghymru am hyd y rhaglen.

Hoffwn i hunan ariannu; faint yw'r ffioedd?
£6,500

Rydw i wedi astudio ar lefel Meistr o'r blaen. Ydw i'n gymwys am gyllid ar gyfer y rhaglen hon?
Os ydych chi wedi astudio pwnc penodol ar raglen Meistr o'r blaen, rydych yn dal i fod yn gymwys i gyflwyno cais am gyllid (ar yr amod eich bod yn bodloni'r holl feini prawf eraill). Sylwer na fyddwch yn gymwys i gyflwyno cais am gyllid ar gyfer yr MA Cenedlaethol os ydych wedi astudio MEd a ariannwyd o'r blaen.

Roedd fy nghais am gyllid yn aflwyddiannus. Beth yw fy opsiynau?
Os na fydd eich cais am gyllid yn llwyddiannus, gallai fod modd ichi gael lle ar y cwrs o hyd, fel myfyriwr sy'n hunan ariannu.

Roedd fy nghais am gyllid yn aflwyddiannus. Sut ga i apelio yn erbyn y penderfyniad?
Dylai ymgeiswyr nad ydynt yn fodlon ar benderfyniad Panel Dyfarnu Cyllid yr MA Cenedlaethol mewn Addysg (Cymru) gysylltu â Chadeirydd y Panel yn y lle cyntaf

Pwy sy'n penderfynu ar ddyrannu cyllid?
Wrth dderbyn eich cais, bydd y Tîm Derbyn Myfyrwyr yn y sefydliad o'ch dewis yn sicrhau eich bod yn bodloni'r meini prawf cymhwysedd. Yna bydd Panel Dyfarnu Cyllid yr MA Cenedlaethol mewn Addysg (Cymru) yn asesu pob cais cymwys er mwyn pennu'r canlyniad a dyfarnu cyllid i'r rhai sy'n llwyddiannus. Mae'r Panel yn cynnwys cynrychiolwyr o bob prifysgol sy'n bartner, ac mae'n atebol i'r Bwrdd Rheoli Cenedlaethol (sydd ag aelodau o Lywodraeth Cymru), er mwyn sicrhau atebolrwydd a goruchwyliaeth eglur.


Mae 500 o leoedd a ariennir ar draws partneriaeth yr MA Cenedlaethol mewn Addysg (Cymru).

Ydw i'n gymwys am fenthyciad myfyriwr?

Os oes disgwyl i chi ddechrau'r MA Addysg Cenedlaethol (Cymru) yn 2021, ni fyddwch yn gymwys i wneud cais am fenthyciad myfyrwyr gan y byddwch yn hawlio Cydnabyddiaeth o Ddysgu Blaenorol/Dysgu drwy Brofiad, yn unol â chanllawiau Cyllid Myfyrwyr Cymru, fel a amlinellir isod.

Nid yw Myfyrwyr Cyllid Myfyrwyr Cymru yn gymwys pan fyddant yn astudio cwrs meistr rhannol lle ystyriwyd astudiaethau a/neu waith blaenorol, gan ganiatáu i'r myfyriwr hepgor rhai agweddau/modiwlau ar y cwrs meistr llawn. Lluniwyd Cyllid Meistr i Ôl-raddedigion fel cyfraniad at y costau sy'n gysylltiedig â chwrs meistr llawn lle nad oes cymorth cymwys ar gael pan wneir cwrs meistr annibynnol llawn. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar dudalennau gwe Cyllid Myfyrwyr Cymru yma.


Cysylltu â Ni

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â'r Tîm Derbyn ar 029 2041 6044 neu e-bostiwch directapplications@cardiffmet.ac.uk.

FAr gyfer ymholiadau cwrs-benodol, cysylltwch â: Dr Rhiannon Packer
Ebost: RAJPacker@cardiffmet.ac.uk

Gwybodaeth Cwrs Allweddol

Lleoliad Astudio:
Campws Cyncoed

Ysgol:
Ysgol Addysg a Pholisi Cymdeithasol Caerdydd

Hyd y cwrs:
Tair blynedd yn rhan- amser

Full terms and conditions in relation to accepting an offer to study at Cardiff Metropolitan University can be found by visiting www.cardiffmet.ac.uk/terms