Skip to main content
Ysgol Addysg a Pholisi Cymdeithasol Caerdydd>Cyrsiau>Ymarfer Ieuenctid a Chymunedol Uwch- MA/PgD/PgC

Ymarfer Ieuenctid a Chymunedol Uwch- MA/PgD/PgC

Mae'r MA mewn Ymarfer Ieuenctid a Chymunedol Uwch yn addas ar gyfer y rhai ym maes gwaith ieuenctid a chymunedol sydd â chymhwyster JNC a gymeradwywyd yn broffesiynol mewn Gwaith Ieuenctid a Chymunedol, neu'r rhai o ddisgyblaethau proffesiynol eraill sy'n dymuno astudio gwaith ieuenctid a chymunedol ar lefel uwch, ar gyfer diben eu dysgu a'u datblygiad proffesiynol. 

Nod y cwrs ôl-raddedig yw rhoi’r wybodaeth a'r ddealltwriaeth i fyfyrwyr ymateb yn effeithiol i heriau a chyfleoedd y meysydd ymarfer sy'n esblygu sy'n cynnwys pobl ifanc a chymunedau. Bydd yr MA hwn yn cefnogi dilyniant i swyddi rheoli mewn gwaith ieuenctid a chymunedol.

Cyrsiau cysylltiedig

Os nad oes gennych gymhwyster JNC a gymeradwywyd yn broffesiynol ac yn dymuno astudio PgDip academaidd neu radd Meistr ac ennill cymhwyster proffesiynol mewn gwaith ieuenctid a chymunedol, wedi'i gymeradwyo gan ETS Cymru, gweler PgD/MA Gwaith Ieuenctid a Chymunedol.

Rydyn ni’n ymdrechu i gyflwyno cyrsiau yn unol â’r disgrifiad ac ni fyddwn fel arfer yn gwneud newidiadau i gyrsiau, fel teitl, cynnwys, dull cyflwyno a darpariaeth addysgu’r cwrs. Fodd bynnag, gall fod yn angenrheidiol i’r brifysgol wneud newidiadau yn narpariaeth y cwrs cyn neu ar ôl cofrestru. Mae’n cadw’r hawl i wneud amrywiadau i gynnwys neu ddulliau cyflwyno, gan gynnwys terfynu neu gyfuno cyrsiau os ystyrir bod camau gweithredu o’r fath yn angenrheidiol. Darllenwch ein Telerau ac Amodau i gael y wybodaeth lawn.

​Cynnwys y Cwrs

Mae'r rhaglen hon yn amodol ar ddilysu ar gyfer cofnod ym mis Medi 2022 a gall y wybodaeth a ddarperir fod yn agored i newid. Rhaid i bob rhaglen newydd yn y Brifysgol gael ei dilysu, a'i diben yw sicrhau bod y rhaglen arfaethedig yn cyd-fynd â Chenhadaeth y Brifysgol ac mae ei chynnwys yn adlewyrchu lefelau priodol o safonau ac ansawdd academaidd.  


MA Ymarfer Ieuenctid a Chymunedol Uwch

Mae'r cwrs yn cynnwys chwe modiwl a addysgir y mae tri ohonynt yn orfodol a thri yn fodiwlau dewisol sy'n cael eu haddysgu ar gampws y brifysgol. Mae'r modiwlau'n rhedeg dros semester ac maent yn werth 20 credyd ar lefel 7. Bydd myfyrwyr yn cwblhau modiwl traethawd hir gwerth 60 credyd, gan ganolbwyntio ar bwnc o ddewis sy'n gysylltiedig â maes gwaith ieuenctid a chymunedol.

Modiwlau:

Gorfodol

 • Datblygu a Dysgu'r Glasoed
 • Pobl Ifanc a'r Rhyngrwyd: Gwybodaeth, Cyfathrebu a Hunaniaeth
 • Arwain a Rheoli Ymarfer Proffesiynol
 • Ymarfer Amlasiantaeth

Dewisol

 • Mentora a Hyfforddi: Egwyddorion a Pholisïau ar Waith
 • Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth mewn Plant a Phobl Ifanc
 • Ymgyrchedd, Protest a Threfnu Cymunedol: Safbwyntiau Byd-eang a Lleol
 • Diwylliant Ieuenctid ac Isddiwylliant: Safle ar gyfer Gwaith Ieuenctid Radical
 • Datblygu gallu Arwain a Rheoli drwy Ymholiad (achrededig ILM)


Tystysgrif Ôl-raddedig mewn Arweinyddiaeth a Rheoli Gwaith Ieuenctid 

Dyfarniad canolradd yw hwn (gwerth 60 credyd) sydd ar gael gan yr MA mewn Ymarfer Ieuenctid a Chymunedol Uwch, ar gyfer y rhai nad ydynt yn dymuno astudio'r MA llawn, ond sy'n dymuno dysgu'r wybodaeth a'r sgiliau i arwain a rheoli yn ymarferol. Byddwch yn cwblhau tri modiwl, dau orfodol ac yn dewis un o'r modiwlau dewisol.

Modiwlau:

Gorfodol

 • Arwain a Rheoli Ymarfer Proffesiynol
 • Datblygu gallu Arwain a Rheoli drwy Ymholiad

Dewisol

 • Mentora a Hyfforddi: Egwyddorion a Pholisïau ar Waith
 • Ymarfer Amlasiantaeth

Dysgu ac Addysgu

Mae'r holl fodiwlau yn archwilio nodweddion sy'n bresennol mewn cyd-destunau ymarfer gwaith ieuenctid a chymunedol cyfoes ar lefel uwch ac yn cynnig cyfle i fyfyrwyr ystyried y cynnwys mewn perthynas â'u profiadau byd go iawn eu hunain. Addysgir y modiwlau yn sylweddol gan weithiwr ieuenctid a chymunedol proffesiynol ac academyddion sydd ag arbenigedd yn ôl modiwlau. Mae'r modiwlau'n cynnwys darlithoedd a gwaith grwp/trafodaeth. Disgwylir i fyfyrwyr ymgymryd â chryn dipyn o hunan-astudio i wella'r broses ddysgu ar y cyd.

Bydd y llwybr llawn amser yn golygu mynychu’r brifysgol i astudio modiwlau a gyflwynir fel bloc astudio; pob un yn cael ei ddysgu'n ddwys dros dri diwrnod saith awr yn olynol, tri fesul semester. Bydd y modiwlau astudio bloc hefyd yn cael eu hategu â deunyddiau dysgu ar-lein a seminarau byw Teams ar-lein. Bydd deunyddiau dysgu ar-lein yn cael eu llwytho i fyny i Moodle, platfform dysgu'r brifysgol.  

Bydd yllwybr rhan-amser yn golygu mynychu’r brifysgol i astudio modiwlau a gyflwynir fel bloc astudio; pob un yn cael ei ddysgu'n ddwys dros dri diwrnod saith awr yn olynol, dau fesul semester ym mlwyddyn 1 a semester un ym mlwyddyn 2, gydag un ym mlwyddyn 2 semester dau. Bydd y modiwlau astudio bloc hefyd yn cael eu hategu â deunyddiau dysgu ar-lein a seminarau byw Teams ar-lein. Bydd deunyddiau dysgu ar-lein yn cael eu llwytho i fyny i Moodle, platfform dysgu'r brifysgol.

Bydd myfyrwyr ar lwybrau rhan-amser ac amser llawn yn cael Tiwtor Proffesiynol a fydd yn cynnig cefnogaeth fugeiliol drwy gydol y rhaglen, a Goruchwyliwr Proffesiynol i gefnogi ac arwain y myfyriwr drwy'r broses traethawd hir. Mae hyn yn cynnwys mireinio'r cwestiwn, adolygu llenyddiaeth, dewis dulliau a dadansoddi data. Lle bo'n bosibl, bydd goruchwyliwr yn cael ei ddyrannu i'r myfyriwr gydag arbenigedd ym maes diddordeb ymchwil y myfyriwr.

Asesu

Bydd myfyrwyr ar y radd meistr Ymarfer Uwch yn cael eu hasesu drwy amrywiaeth o fathau o asesiadau, gan gynnwys traethodau, cyflwyniadau, dadleuon, Blogiau, ymarferion grŵp, a gwaith clyweledol. Bydd myfyrwyr yn derbyn anodiadau manwl ar yr holl waith ysgrifenedig ac adborth cryno clywedol ac adborth ysgrifenedig a chlywedol manwl ar gyflwyniadau a dadleuon academaidd gyda'r traethawd hir yn cael ei asesu gydag adborth ysgrifenedig manwl gan ddau farciwr. 

Cyflogadwyedd a Gyrfaoedd​

MA Uwch Ymarfer Ieuenctid a Chymunedol
Mae'r rhaglen wedi'i hanelu at ymarferwyr a rheolwyr ym maes generig ac ehangu gwaith datblygu ieuenctid a chymunedol. Ei nod yw datblygu dealltwriaeth a sgiliau proffesiynol trwy amgylchedd dysgu cefnogol a heriol. Bydd y rhaglen o ddiddordeb arbennig i ymarferwyr profiadol sy'n rheoli agweddau ar ddarpariaeth datblygu ieuenctid neu gymunedol fel uwch ymarferwyr neu uwch ymarferwyr sy'n gweithio mewn gwasanaethau i bobl ifanc sy'n dymuno datblygu eu galluoedd dadansoddol a phroffesiynol. Mae'n un o'r llwybrau ar y Fframwaith Meistr ar gyfer Dysgu Proffesiynol.

Tystysgrif Ôl-raddedig mewn Arweinyddiaeth a Rheoli Gwaith Ieuenctid
Bwriad y rhaglen hon yw darparu man gadael y meistr llawn mewn Ymarfer Ieuenctid a Chymuned Uwch gyda Thystysgrif Ôl-raddedig sy'n canolbwyntio ar arfogi arweinwyr a rheolwyr ym maes cyfoes a newidiol gwaith ieuenctid gyda'r sgiliau a'r wybodaeth i arwain a rheoli'n fedrus ac yn effeithiol yn ymarferol.

Gofynion Mynediad a Sut i Wneud Cais​

Fel arfer, bydd gan ymgeiswyr brofiad sylweddol mewn gwasanaethau sy'n gweithio gyda phobl ifanc a chymunedau ac fel arfer dylent feddu ar radd neu gymhwyster proffesiynol perthnasol. Gall ymarferwyr nad oes ganddynt radd gyntaf, ond sydd â phrofiad proffesiynol sylweddol wneud cais am fynediad eithriadol. Cysylltwch â Chyfarwyddwr y Rhaglen i drafod hyn ymhellach.

Bydd angen i bob ymgeisydd fod wedi cael gwiriad gan y Gwasanaethau Datgelu a Gwahardd cyn dechrau'r lleoliad  – www.metcaerdydd.ac.uk/dbs


Ymgeiswyr Rhyngwladol

Bydd angen i fyfyrwyr nad Saesneg yw eu hiaith gyntaf ddarparu tystiolaeth o ruglder i safon IELTS 6.0 neu gyfwerth o leiaf. I gael manylion llawn am sut i wneud cais a chymwysterau Iaith Saesneg ewch i'r tudalennau Rhyngwladol ar y wefan. 

Gweithdrefn Ddethol:
Ffurflen gais, datganiad personol, CV a chyfweliad

Sut i wneud cais:

Dylid gwneud ceisiadau am y cwrs hwn yn uniongyrchol i'r brifysgol trwy ein cyfleuster hunanwasanaeth. Am wybodaeth bellach ewch i'n tudalennau Sut i Wneud Cais

Os oes gennych ddiddordeb mewn defnyddio credyd gan sefydliad arall, neu os ydych wedi ennill cymwysterau a / neu brofiad i astudio ar gyfer cwrs ym Met Caerdydd, gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am hyn ynghyd â gwybodaeth ar sut i wneud cais ar y dudalen RPL.

Gwybodaeth Ychwanegol

Ffioedd Dysgu a Chymorth Ariannol:
I gael y wybodaeth ddiweddaraf am ffioedd dysgu a'r cymorth ariannol a allai fod ar gael. Cyfeiriwch at www.metcaerdydd.ac.uk/ffioedd

Ffioedd rhan-amser:

Codir tâl fesul Modiwl Sengl oni nodir yn wahanol:

Israddedig = 10 Credyd; Ôl-raddedig = 20 Credyd

Yn gyffredinol, canfyddwn y bydd y rhan fwyaf o fyfyrwyr yn cwblhau 60 credyd y flwyddyn (modiwlau 4 x 15 credyd). I gael gwir gost, eglurwch hyn trwy gysylltu â'r Cyfarwyddwr Rhaglen yn uniongyrchol.

Cysylltwch â Ni 

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â'r Tîm Derbyniadau ar 029 2041 6044 neu e-bostiwch directapplications@cardiffmet.ac.uk

Ar gyfer ymholiadau cwrs-benodol, cysylltwch â Chyfarwyddwr y Rhaglen, Cez James   

Cez James:
E-bost: cjames@cardiffmet.ac.uk
Ffôn: ​029 2020 5948
Gwybodaeth Allweddol Am Y Cwrs

Man Astudio:
Campws Cyncoed

Ysgol:
Ysgol Addysg a Pholisi Cymdeithasol Caerdydd

Hyd y Cwrs:
Llawn amser dros flwyddyn a rhan amser dwy flynedd