Skip to main content
Ysgol Addysg a Pholisi Cymdeithasol Caerdydd>Cyrsiau>Gwaith Ieuenctid a Chymunedol MA PgD

Gwaith Ieuenctid a Chymunedol - Graddau Meistr

Ym Met Caerdydd rydym yn cynnig cyfres o raddau ôl-raddedig â ffocws proffesiynol mewn Gwaith Ieuenctid a Chymunedol wedi'u hanelu at weithwyr proffesiynol Gwaith Ieuenctid a Chymunedol sy'n gweithio yn y maes, neu raddedigion Gwaith Ieuenctid a Chymunedol sydd â chymhwyster a gymeradwywyd yn broffesiynol gan y JNC.

 • MA mewn Gwaith Ieuenctid a Chymunedol (gyda chymeradwyaeth broffesiynol JNC)
 • Diploma Ôl-raddedig mewn Gwaith Ieuenctid a Chymunedol (gyda chymeradwyaeth broffesiynol JNC) (dyfarniad ymadael o'r MA mewn Gwaith Ieuenctid a Chymunedol)
 • MA mewn Uwch Ymarfer Ieuenctid a Chymunedol
 • Tystysgrif Ôl-raddedig mewn Arwain a Rheoli Gwaith Ieuenctid (dyfarniad ymadael o MA mewn Uwch Ymarfer Ieuenctid a Chymunedol 

Rydyn ni’n ymdrechu i gyflwyno cyrsiau yn unol â’r disgrifiad ac ni fyddwn fel arfer yn gwneud newidiadau i gyrsiau, fel teitl, cynnwys, dull cyflwyno a darpariaeth addysgu’r cwrs. Fodd bynnag, gall fod yn angenrheidiol i’r brifysgol wneud newidiadau yn narpariaeth y cwrs cyn neu ar ôl cofrestru. Mae’n cadw’r hawl i wneud amrywiadau i gynnwys neu ddulliau cyflwyno, gan gynnwys terfynu neu gyfuno cyrsiau os ystyrir bod camau gweithredu o’r fath yn angenrheidiol. Darllenwch ein Telerau ac Amodau i gael y wybodaeth lawn.

MA mewn Gwaith Ieuenctid a Chymunedol

Mae gan yr MA mewn Gwaith Ieuenctid a Chymunedol Ddiploma Ôl-raddedig a sydd wedi’i gymeradwyo’n broffesiynol mewn gwaith Ieuenctid a Chymunedol ac mae'n arbennig o addas i raddedigion sy’n gweithio mewn ym maes ieuenctid a chymunedol ac yn dymuno ennill cymhwyster proffesiynol yn y maes

Mae'r cwrs yn cynnig cyfle i fyfyrwyr ennill MA academaidd llawn yn ogystal â chymhwyster proffesiynol mewn gwaith ieuenctid a chymunedol. Mae'r rhaglen yn ei gwneud yn ofynnol i fyfyrwyr ymgymryd â dau leoliad ar wahân a oruchwylir yn broffesiynol ym maes gwaith ieuenctid a chymunedol ac mae'n bosibl astudio'r rhaglen naill ai'n rhan-amser neu'n llawn amser, gan fynychu'r brifysgol i ymgymryd â'r modiwlau a addysgir a thiwtorialau ymarfer dan arweiniad. Mae myfyrwyr ar y rhaglen hon yn tueddu i ddatblygu'n grŵp cefnogol, cyfeillgar a phroffesiynol iawn.

Mae'r cwrs wedi’i chymeradwyo gan Safonau Hyfforddiant Addysg (ETS) Cymru Wales ar gyfer gwaith ieuenctid a bydd yn eich galluogi i sicrhau rôl gwaith ieuenctid a chymunedol broffesiynol ym maes gwaith ieuenctid a chymunedol.

Mae'r cwrs yn cynnwys pedwar modiwl a addysgir; mae un yn fodiwl dewisol, a dau fodiwl a addysgir sy’n canolbwyntio ar leoliad ar gampws y brifysgol, sy'n cydredeg â dau leoliad gwaith maes. Mae modiwlau'n rhedeg dros semester ac maent i gyd yn werth 20 credyd ar lefel 7. Bydd myfyrwyr yn cwblhau modiwl traethawd hir gwerth 60 credyd, gan ganolbwyntio ar bwnc o’u dewis sy'n gysylltiedig â’r maes gwaith ieuenctid a chymunedol.

Diploma Ôl-raddedig mewn Gwaith Ieuenctid a Chymunedol

Mae'r Diploma Ôl-raddedig mewn Gwaith Ieuenctid a Chymunedol yn bwynt ymadael o'r MA llawn mewn Gwaith Ieuenctid a Chymunedol i fyfyrwyr sydd ond yn dymuno sicrhau eu cymhwyster proffesiynol mewn gwaith ieuenctid a chymunedol. Fel gyda'r MA llawn, mae'n arbennig o addas i raddedigion sy’n gweithio ym maes gwaith ieuenctid a chymunedol ac sy'n dymuno ennill cymhwyster proffesiynol yn y maes.

Mae elfen diploma ôl-raddedig y rhaglen MA yn ei gwneud yn ofynnol i fyfyrwyr ymgymryd â dau leoliad ar wahân a oruchwylir yn broffesiynol ym maes gwaith ieuenctid a chymunedol ac mae'n bosibl astudio'r rhaglen naill ai'n rhan-amser neu'n llawn amser, gan fynychu'r brifysgol i ymgymryd â'r modiwlau a addysgir a thiwtorialau ymarfer dan arweiniad.

Mae myfyrwyr ar y rhaglen hon yn tueddu i ddatblygu'n grŵp cefnogol, cyfeillgar a phroffesiynol iawn. Mae'r cwrs yn cael ei gymeradwyo gan Safonau Hyfforddiant Addysg (ETS) Cymru/Wales ar gyfer gwaith ieuenctid a bydd yn eich galluogi i sicrhau rôl gwaith ieuenctid a chymunedol broffesiynol ym maes gwaith ieuenctid a chymunedol.

Mae'r Diploma Ôl-raddedig mewn Gwaith Ieuenctid a Chymunedol fel pwynt ymadael o'r MA llawn mewn Gwaith Ieuenctid a Chymunedol yn cynnwys pob modiwl astudio ar yr MA llawn ac eithrio'r modiwl traethawd hir gwerth 60 credyd.

Modiwlau:

Modiwlau a addysgir (gorfodol)

 • Datblygu a Dysgu'r Glasoed
 • Ymarfer Amlasiantaethol
 • Arwain a Rheoli Ymarfer Proffesiynol


Modiwlau Gwaith Maes (gorfodol)

 • Egwyddorion Athroniaeth a Pholisi Gwaith Ieuenctid
 • Ymarfer Myfyriol Beirniadol Uwch mewn Gwaith Ieuenctid


Dewisol

 • Gweithredaeth, Protest a Threfnu Cymunedol: Safbwyntiau Byd-eang a Lleol
 • Mentora a Hyfforddi: Egwyddorion a Pholisi ar Waith
 • Anghenion Dysgu Ychwanegol a Chynhwysiant

Traethawd Hir – Gorfodol

MA mewn Ymarfer Ieuenctid a Chymunedol Uwch

Mae'r MA mewn Ymarfer Ieuenctid a Chymunedol Uwch yn addas ar gyfer graddedigion ym maes gwaith ieuenctid a chymunedol sydd â chymhwyster a gymeradwywyd yn broffesiynol gan y JNC mewn gwaith ieuenctid a chymunedol. Mae hefyd yn addas ar gyfer y rhai o ddisgyblaethau proffesiynol cysylltiedig sy'n dymuno astudio gwaith ieuenctid a chymunedol ar lefel uwch, at ddibenion eu dysgu a'u datblygiad proffesiynol.

Ei nod yw rhoi'r wybodaeth a'r ddealltwriaeth i raddedigion i'w galluogi i ymateb yn effeithiol i heriau a chyfleoedd y meysydd ymarfer sy'n esblygu sy'n cynnwys pobl ifanc a chymunedau. Bydd yn cefnogi dilyniant i swyddi rheoli mewn gwaith ieuenctid a chymunedol.

Mae'r cwrs yn cynnwys chwe modiwl a addysgir; mae pedwar ohonynt yn orfodol a gellir dewis dau allan o’r opsiynau a addysgir ar gampws y brifysgol. Mae modiwlau'n rhedeg dros semester ac maent i gyd yn werth 20 credyd ar lefel 7. Bydd myfyrwyr yn cwblhau modiwl traethawd hir gwerth 60 credyd, gan ganolbwyntio ar bwnc o’u dewis sy'n gysylltiedig â maes gwaith ieuenctid a chymunedol.

Modiwlau:

Gorfodol

 • Datblygu a Dysgu'r Glasoed
 • Pobl Ifanc a'r Rhyngrwyd: Gwybodaeth, Cyfathrebu a Hunaniaeth
 • Arwain a Rheoli Ymarfer Proffesiynol
 • Ymarfer Amlasiantaethol


Dewisol

 • Mentora a Hyfforddi: Egwyddorion a Pholisïau ar Waith
 • Anhwylder ar y Sbectrwm Awtistiaeth mewn Plant a Phobl Ifanc
 • Actifiaeth, Protest a Threfnu Cymunedol: Safbwyntiau Byd-eang a Lleol
 • Y diwylliant ac is-ddiwylliant allanol: Safle ar gyfer Gwaith Ieuenctid Radical
 • Datblygu Gallu Arwain a Rheoli drwy Ymholi (wedi'i achredu gan ILM)

Tystysgrif Ôl-raddedig mewn Arwain a Rheoli Gwaith Ieuenctid

Mae'r dystysgrif Ôl-raddedig mewn Arwain a Rheoli yn bwynt ymadael o'r MA mewn Uwch Ymarfer Ieuenctid a Chymunedol a bydd angen cwblhau'r ddau fodiwl gorfodol yn llwyddiannus; Arwain a Rheoli Ymarfer Proffesiynol a Datblygu Gallu Arwain a Rheoli drwy Ymholi (achrededig ILM) a modiwl dewisol; Egwyddorion a Pholisi Mentora a Hyfforddi ar Waith neu Ymarfer Amlasiantaethol.

Mae'r cwrs yn cynnwys 3 modiwl astudio; mae dau ohonynt yn orfodol ac yn ddewis o un modiwl dewisol

Modiwlau:

Gorfodol

 • Arwain a Rheoli Ymarfer Proffesiynol
 • Datblygu gallu Arwain a Rheoli trwy Ymholi


Dewisol

 • Mentora a Hyfforddi: Egwyddorion a Pholisïau ar Waith
 • Ymarfer Amlasiantaethol

Dysgu ac Addysgu

MA Gwaith Ieuenctid a Chymunedol

Mae pob modiwl yn canolbwyntio ar gymhwyso i gyd-destunau ymarfer gwaith maes cyfoes. Mae'r modiwlau a addysgir yn cynnwys darlithoedd a gwaith grŵp/trafodaeth, gyda'r ddau fodiwl ynghlwm wrth y lleoliad yn rhoi mwy o gyfle i ddatblygu myfyrio beirniadol a dadansoddi cyd-destun, gyda mwy o ffocws acíwt ar ymarfer. Addysgir pob modiwl gan weithwyr ieuenctid a chymunedol proffesiynol profiadol iawn sydd ag ystod eang o brofiad. Bydd disgwyl i fyfyrwyr ymgymryd â chryn dipyn o hunan-astudio i wella'r broses ddysgu gyfunol. Rhagwelir y bydd myfyrwyr yn defnyddio eu profiad gwaith maes i wella lefel y dadansoddi ym mhob proses ddysgu a chymryd rhan mewn dysgu myfyriol drwy gydol y cwrs.

Bydd y llwybr llawn amser yn golygu mynychu'r brifysgol i astudio cyfanswm o ddau fodiwl tiwtorial bob nos Fawrth 5-7 p.m. dros un flwyddyn academaidd. Cyflwynir y pedwar modiwl a addysgir fel bloc astudio; pob un yn cael ei addysgu'n ddwys yn gyffredinol dros dri diwrnod wyth awr yn olynol, dau fesul semester. Bydd y modiwlau astudio bloc hefyd yn cael eu hategu gan ddeunyddiau dysgu ar-lein a seminarau byw Timau ar-lein. Bydd deunyddiau dysgu ar-lein yn cael eu lanlwytho i Moodle platfform dysgu'r brifysgol.

Bydd y llwybr rhan-amser yn golygu mynychu'r brifysgol i astudio cyfanswm o ddau fodiwl tiwtorial ddwywaith yr wythnos ar nos Fawrth 5-7yh. ym mlynyddoedd 1 a 2. Cyflwynir y pedwar modiwl a addysgir fel bloc astudio; pob un yn cael ei addysgu'n ddwys yn gyffredinol dros dri diwrnod wyth awr yn olynol, un fesul semester. Bydd y modiwlau astudio bloc hefyd yn cael eu hategu gan ddeunyddiau dysgu ar-lein a seminarau byw Timau ar-lein. Bydd deunyddiau dysgu ar-lein yn cael eu lanlwytho i Moodle platfform dysgu'r brifysgol.

Bydd myfyrwyr ar lwybrau rhan-amser ac amser llawn yn cael Tiwtor Proffesiynol a fydd yn cynnig cymorth bugeiliol drwy gydol y rhaglen, Goruchwyliwr Gwaith Maes ar bob lleoliad a fydd yn cefnogi ac yn arwain y myfyriwr tra byddant ar leoliad a Goruchwyliwr Proffesiynol i gefnogi ac arwain y myfyriwr drwy'r broses traethawd hir. Mae hyn yn cynnwys mireinio'r cwestiwn, adolygu llenyddiaeth, dewis dulliau a dadansoddi data. Lle bo'n bosibl, bydd y myfyriwr yn cael goruchwyliwr sydd ag arbenigedd ym maes diddordeb ymchwil y myfyriwr.

Diploma Ôl-raddedig mewn Gwaith Ieuenctid a Chymunedol

Caiff hyn ei gyflawni yn yr un modd â'r MA llawn ag y mae wedi'i wreiddio yn yr MA a dyfarniad ymadael i'r rhai nad ydynt yn dymuno cwblhau dyfarniad meistr llawn.

Bydd myfyrwyr ar lwybrau rhan-amser ac amser llawn fel gyda'r MA yn cael Tiwtor Proffesiynol a fydd yn cynnig cymorth bugeiliol drwy gydol y rhaglen, Goruchwyliwr Gwaith Maes ar bob lleoliad a fydd yn cefnogi ac yn arwain y myfyriwr tra byddant ar leoliad. 

MA mewn Uwch Ymarfer Ieuenctid a Chymunedol

Mae pob modiwl yn archwilio nodweddion sy'n bresennol mewn cyd-destunau ymarfer gwaith ieuenctid a chymunedol cyfoes ar lefel uwch ac yn cynnig cyfle i fyfyrwyr ystyried y cynnwys mewn perthynas â'u profiadau byd go iawn eu hunain. Addysgir modiwlau'n sylweddol gan weithiwr ieuenctid a chymunedol proffesiynol ac academyddion ag arbenigedd yn ôl modiwlau. Mae'r modiwlau'n cynnwys darlithoedd a gwaith grŵp/trafodaeth. Bydd disgwyl i fyfyrwyr ymgymryd â chryn dipyn o hunan-astudio i wella'r broses ddysgu gyfunol.

Bydd astudio’r llwybr llawn amser yn golygu mynychu'r brifysgol i astudio modiwlau sy'n cael eu cyflwyno fel bloc astudio; pob un yn cael ei addysgu'n ddwys yn gyffredinol dros dri diwrnod wyth awr yn olynol, tri fesul semester. Bydd y modiwlau astudio bloc hefyd yn cael eu hategu gan ddeunyddiau dysgu ar-lein a seminarau byw Teams ar-lein. Bydd deunyddiau dysgu ar-lein yn cael eu lanlwytho i Moodle platfform dysgu'r brifysgol.

Bydd astudio’r llwybr rhan-amser yn golygu mynychu'r brifysgol i astudio modiwlau sy'n cael eu cyflwyno fel bloc astudio; yn gyffredinol, mae pob un yn cael ei addysgu'n ddwys dros dri diwrnod wyth awr yn olynol, dau fesul semester ym mlwyddyn 1 a semester un o flwyddyn 2, gydag un yn semester dwy flwyddyn 2. Bydd y modiwlau astudio bloc hefyd yn cael eu hategu gan ddeunyddiau dysgu ar-lein a seminarau byw Teams ar-lein. Bydd deunyddiau dysgu ar-lein yn cael eu lanlwytho i Moodle platfform dysgu'r brifysgol.

Bydd myfyrwyr ar lwybrau rhan-amser ac amser llawn yn cael Tiwtor Personol a fydd yn cynnig cymorth bugeiliol drwy gydol y rhaglen. Bydd Goruchwyliwr Proffesiynol yn cael ei ddyrannu i gefnogi ac arwain y myfyriwr drwy'r broses traethawd hir i gynnwys mireinio'r cwestiwn, adolygu llenyddiaeth, dewis dulliau a dadansoddi data. Lle bo'n bosibl, bydd y myfyriwr yn cael goruchwyliwr sydd ag arbenigedd ym maes diddordeb ymchwil y myfyriwr.

Asesu

Bydd myfyrwyr ar y rhaglenni ETS a gymeradwyir yn broffesiynol yn cael eu hasesu ar eu hymarfer seiliedig ar waith ieuenctid a chymunedol a'u haseiniadau academaidd drwy ystod o fathau o asesu, gan gynnwys traethodau, cyflwyniadau, dadleuon, Blogiau, ymarferion grŵp, gwaith clyweledol. Bydd myfyrwyr yn derbyn anodiadau manwl ar yr holl waith ysgrifenedig ac adborth cryno sain ac adborth ysgrifenedig a sain manwl ar gyflwyniadau a dadleuon a aseswyd a phortffolio ymarfer myfyriol, gan gynnwys arsylwadau ac asesu gwaith maes a viva voce. Bydd astudiaeth ymchwil traethawd hir a aseswyd ar gyfer y rhai sy'n ymgymryd â graddau meistr llawn yn cael ei hasesu gydag adborth ysgrifenedig manwl gan ddau farc.

Bydd myfyrwyr ar y radd meistr Uwch Ymarfer yn cael eu hasesu drwy amrywiaeth o fathau o asesu, gan gynnwys traethodau, cyflwyniadau, dadleuon, Blogiau, ymarferion grŵp, a gwaith clyweledol. Bydd myfyrwyr yn derbyn anodiadau manwl ar yr holl waith ysgrifenedig ac adborth cryno sain ac adborth ysgrifenedig a sain manwl ar gyflwyniadau a dadleuon academaidd gyda'r traethawd hir yn cael ei asesu gydag adborth ysgrifenedig manwl gan ddau farc.

Cyflogadwyedd a Gyrfaoedd

MA mewn Gwaith Ieuenctid a Chymunedol

Mae'r rhaglen yn arwain at MA academaidd a chymhwyster proffesiynol ym maes ieuenctid a chymunedol drwy ei chymeradwyaeth ar gyfer gwaith ieuenctid gan ETS Cymru Wales. Mae'r cymhwyster proffesiynol diploma ôl-raddedig yn gwella cyfleoedd cyflogaeth ym maes gwaith ieuenctid a chymunedol yn sylweddol tra bod yr astudiaeth MA yn gwella sgiliau ymchwil a dadansoddi yn y maes yn sylweddol.

Diploma Ôl-raddedig mewn Gwaith Ieuenctid a Chymunedol

Mae'r Diploma Ôl-raddedig mewn Gwaith Ieuenctid a Chymunedol yn bwynt ymadael o raglen y meistr sy'n arwain at gymhwyster proffesiynol mewn gwaith ieuenctid a chymunedol drwy ei gymeradwyaeth i waith ieuenctid gan ETS Cymru Wales. Mae'r cymhwyster yn gwella cyfleoedd cyflogaeth yn sylweddol ym maes gwaith ieuenctid a chymunedol.

MA Uwch Ymarfer Ieuenctid a Chymunedol

Mae'r rhaglen wedi'i hanelu at ymarferwyr a rheolwyr ym maes cyffredinol ac ehangu gwaith datblygu ieuenctid a chymunedol. Ei nod yw datblygu dealltwriaeth a sgiliau proffesiynol drwy amgylchedd dysgu cefnogol a heriol. Bydd y rhaglen o ddiddordeb arbennig i ymarferwyr profiadol sy'n rheoli agweddau ar ddarpariaeth datblygu ieuenctid neu gymunedol fel ymarferwyr uwch neu uwch ymarferwyr sy'n gweithio mewn gwasanaethau i bobl ifanc sy'n dymuno datblygu eu galluoedd dadansoddol a phroffesiynol.

Tystysgrif Ôl-raddedig mewn Arwain a Rheoli Gwaith Ieuenctid

Bwriad y rhaglen hon yw darparu pwynt ymadael o'r radd meistr llawn mewn Uwch Ymarfer Ieuenctid a Chymunedol gyda thystysgrif ôl-raddedig sy'n canolbwyntio ar arfogi arweinwyr a rheolwyr ym maes cyfoes a newidiol gwaith ieuenctid gyda'r sgiliau a'r wybodaeth i arwain a rheoli'n fedrus ac yn effeithiol yn ymarferol.

Gofynion Mynediad a Sut i Wneud Cais

MA mewn Gwaith Ieuenctid a Chymunedol

Dylai fod gan ymgeiswyr o leiaf 200 awr o brofiad uniongyrchol a diweddar ym maes gwaith ieuenctid a chymunedol; gwaith datblygu cymunedol neu grwpiau galwedigaethol cysylltiedig. Yn ogystal, dylai ymgeiswyr fel arfer feddu ar radd neu gymhwyster proffesiynol perthnasol. Gall ymarferwyr nad oes ganddynt radd gyntaf, ond sydd â phrofiad proffesiynol sylweddol, wneud cais am fynediad eithriadol. Cysylltwch â Chyfarwyddwr y Rhaglen i drafod hyn ymhellach. Dim ond lleoedd amodol y byddwn yn eu cynnig ar gyfer y cwrs hwn, yn amodol ar dderbyn gwiriad manylach gan y Gwasanaethau Datgelu a Gwahardd (GDG) cyn dechrau'r cwrs. Gwiriwch wybodaeth GDG bellach yma.

MA mewn Uwch Ymarfer Ieuenctid a Chymunedol

Fel arfer, bydd gan ymgeiswyr brofiad sylweddol mewn gwasanaethau sy'n gweithio gyda phobl ifanc a chymunedau ac fel arfer dylent feddu ar radd neu gymhwyster proffesiynol perthnasol. Gall ymarferwyr nad oes ganddynt radd gyntaf, ond sydd â phrofiad proffesiynol sylweddol, wneud cais am fynediad eithriadol. Cysylltwch â Chyfarwyddwr y Rhaglen i drafod hyn ymhellach.

Ymgeiswyr Rhyngwladol

Bydd angen i fyfyrwyr nad Saesneg yw eu hiaith gyntaf ddarparu tystiolaeth o ruglder hyd at o leiaf safon IELTS 6.5 neu gyfwerth. I gael manylion llawn am sut i wneud cais a chymwysterau Iaith Saesneg, ewch i'r tudalennau Rhyngwladol ar y wefan.

Trefn Ddewis:
Ffurflen gais, CV a chyfweliad

Sut i wneud cais:

Dylid gwneud ceisiadau ar gyfer y cwrs hwn yn uniongyrchol i'r brifysgol drwy ein system hunanwasanaeth. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i'n tudalennau Sut i Wneud Cais.

Os oes gennych ddiddordeb mewn defnyddio credyd gan sefydliad arall, neu os ydych wedi ennill cymwysterau a/neu brofiad i astudio ar gyfer cwrs ym Met Caerdydd, gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am hyn yn ogystal â gwybodaeth am sut i wneud cais ar y dudalen RPL.

Gwybodaeth Ychwanegol

Ffioedd Dysgu a Chymorth Ariannol:
I gael y wybodaeth ddiweddaraf am ffioedd dysgu a'r cymorth ariannol a allai fod ar gael. Cyfeiriwch at www.metcaerdydd.ac.uk/ffioedd.

Ffioedd rhan-amser:
Codir tâl fesul Modiwl Sengl oni nodir:
Israddedig = 10 Credyd; Ôl-raddedig = 20 Credyd

Yn gyffredinol, gwelwn y bydd y rhan fwyaf o fyfyrwyr yn cwblhau 60 credyd y flwyddyn (4 x 15 modiwl credyd). I gael gwir gost, eglurwch hyn drwy gysylltu â Chyfarwyddwr y Rhaglen yn uniongyrchol.​

Gostyngiad i Weithwyr Partner

Mae gostyngiad ffioedd o 25% ar gael i fyfyrwyr rhan-amser sy’n cael eu cyflogi yn un o ysgolion partneriaeth Prifysgol Metropolitan Caerdydd ar gyfer Addysg a Hyfforddiant Cychwynnol i Athrawon neu gymuned bartneriaeth. Mae meini prawf a thelerau cymhwysedd yn berthnasol. Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Derbyniadau.

Cysylltwch â ni

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â'r Tîm Derbyn ar 029 2041 6044 neu e-bostiwch directapplications@cardiffmet.ac.uk

Ar gyfer ymholiadau sy'n benodol i'r cwrs, cysylltwch ag arweinydd y rhaglen:    
Cez James:
E-bost: cjames@cardiffmet.ac.uk
Ffôn: 029 2020 5948
Gwybodaeth Allweddol Am Y Cwrs

Man Astudio:
Campws Cyncoed

Ysgol:
Ysgol Addysg a Pholisi Cymdeithasol Caerdydd

Hyd y Cwrs:
1 flwyddyn yn llawn amser; 2-3 blynedd yn rhan-amser