Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd>Cyrsiau>Dylunio a Thechnoleg Pensaernïol – Gradd BSc (Anrh)

Dylunio a Thechnoleg Pensaernïol – Gradd BSc (Anrh)

Mae Technolegydd Pensaernïol yn arbenigwr yng ngwaith dylunio ac adeiladu adeiladau a bydd yn ymwneud yn bennaf â pherfformiad technegol sicr adeiladau.

Ar gwrs gradd Dylunio a Thechnoleg Pensaernïol ym Met Caerdydd, byddwch yn datblygu dealltwriaeth dechnegol ddwys o’r ffordd y bydd adeiladau’n gweithio a’r technegau a’r deunyddiau y bydd eu hangen arnoch i’w hadeiladu. Gan weithio’n bennaf mewn amgylchedd stiwdio, byddwch yn dysgu sut i ddylunio a manylu ar lawer math gwahanol o adeiladau a chyfleu eich dyluniad yn effeithiol drwy ddefnyddio’r feddalwedd ddiweddaraf o safon diwydiant.

Wrth i chi symud ymlaen drwy eich astudiaethau, byddwch yn dod i ddeall sut bydd technoleg bensaernïol yn effeithio ar y byd o’n cwmpas, yn lleol ac yn fyd-eang, a sut y gall eich arferion a’ch dulliau gael effaith amgylcheddol bositif.

Ceir cyfleoedd i gymryd rhan mewn gweithgareddau yn y byd go iawn, gan gynnwys gwaith gyda chymunedau a chyflogwyr lleol, yn ogystal â chyfleoedd i brofi diwylliannau eraill drwy deithiau astudio dramor.

Mae’r cwrs hwn wedi’i achredu gan CIAT (Sefydliad Siartredig Technolegwyr Pensaernïol) a fydd, gan mai dyma’r corff dyfarnu cymwysterau ar gyfer Technoleg Bensaernïol, yn galluogi graddedigion i weithio tuag at ddod yn aelod siartredig llawn (MCIAT).

Mae’r cwrs wedi’i achredu hefyd gan CABE (Cymdeithas Siartredig Peirianwyr Adeiladu, a fydd yn galluogi graddedigion i ddod yn aelod siartredig o’r sefydliad yma yn dilyn cyfnod cymhwyso priodol wedi graddio.


Mae’r wybodaeth ar y cwrs sydd ar y tudalen hwn yn berthnasol i fynediad yn 2022. 

Cynnwys y Cwrs

Drwy ddarlithoedd, seminarau, ymarferion ac amser yn ein stiwdios dynodedig, byddwch yn dysgu i feddwl yn greadigol ac yn ddadansoddol. Byddwch yn astudio pynciau craidd gan gynnwys technoleg bensaernïol, deunyddiau adeiladu a gwyddoniaeth bensaernïol ac yn dod yn fedrus ym Modelu Gwybodaeth Adeiladu a Dylunio drwy Gymorth Cyfrifiadur.

Byddwch yn datblygu sgiliau cyflwyno cryf hefyd ac yn ymdrin ag amrywiaeth o gymwyseddau allweddol ar hyd eich cwrs, gan gynnwys:

 • lluniadu pensaernïol a sgiliau cyflwyno
 • dylunio adeiladau, dehongli briffiau a boddhau anghenion cleientiaid
 • technoleg adeiladu – sut caiff adeiladau eu strwythuro a’u hadeiladu
 • deunyddiau a gorffeniadau adeiladu
 • y gyfraith a’r rheoliadau sy’n ymwneud â dylunio adeiladau
 • ysgrifennu manylebau
 • manylion pensaernïol
 • cadwraeth ac ailwampio adeiladau
 • gwyddoniaeth bensaernïol – gwresogi, oeri, awyru ac ati
 • arloesedd a chynaliadwyedd
 • ymarfer proffesiynol, gwaith ymarfer pensaernïol

Bydd paratoi ar gyfer eich gyrfa yn y dyfodol yn flaenoriaeth. Bydd strwythur y cwrs yn rhoi cyfle gwych i astudio ar gyfer gradd ryngosod bedair blynedd. Byddwch yn treulio eich trydedd flwyddyn yn magu profiad dwys o’r diwydiant drwy fod ar leoliad gyda phractis pensaernïol. Bydd cyfleoedd hefyd i astudio dramor, i gydweithredu ar waith ymchwil ac i gael profiad yn y byd go iawn – a’r cyfan wedi’i gynllunio i’ch paratoi ar gyfer eich cam nesaf wedi graddio.

Mae’r cwrs wedi’i achredu gan CIAT (Sefydliad Siartredig Technolegwyr Pensaernïol) a CABE (Cymdeithas Siartredig Peirianwyr Adeiladu) a fydd yn galluogi graddedigion i ddod yn aelodau siartredig llawn yn y proffesiwn amrywiol a chyffrous hwn.


Blwyddyn Un

Pwnc: Technoleg Bensaernïol 1 – 40 credyd
Pwnc: Technoleg Bensaernïol 2 – 20 credyd

Bydd eich tymor cyntaf yn eich cyflwyno i fyd technoleg bensaernïol, gan roi mewnwelediad i rôl fythol-newid ymarferydd yn y maes hwn. Mewn cyfres o ddarlithoedd ac ymarferion, byddwch yn archwilio i waith dylunio, adeiladu a gwasanaethu adeiladau domestig codiad isel. A byddwch yn datblygu’ch sgiliau mewn dylunio drwy gymorth cyfrifiadur a gwneud modelau yn rhithiol ac yn ffisegol.

Maes Un: Cydweithredu – 20 credyd*
Byddwch yn ehangu eich gorwelion drwy ymuno â myfyrwyr o gyrsiau eraill i gael cydweithio ar brosiect. Byddwch yn cael eich ysbrydoli gan ddisgyblaethau eraill i gael adeiladu ar eich profiad ac ehangu eich creadigrwydd – a defnyddio eich sgiliau a’ch mewnwelediad artistig i’w cymhwyso i’ch gwaith.


Cytser: Cysyniad – 40 credyd
Bydd y modiwl hwn yn eich cyflwyno i fyd ehangach syniadau, theori ac astudiaethau cyd-destunol i’ch helpu i ddatblygu eich sgiliau ymchwil academaidd a’ch gallu i feddwl yn feirniadol. Byddwch yn canolbwyntio ar feysydd o ddiddordeb mewn grwpiau astudio a byddwch yn ymgyfarwyddo â’r ymchwil traws-ddisgyblaethol cyffrous a’r arbenigedd yn Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd.

Blwyddyn Dau

Pwnc: Archwilio Technoleg Bensaernïol – 40 credyd
Byddwch yn gwella eich gwybodaeth a’ch sgiliau ymarfer drwy ddarlithoedd ac ymarferion a fydd yn ymdrin â dylunio, adeiladu a gwasanaethu adeiladau ffrâm sydd â nifer ganolig o loriau. Byddwch yn parhau i ychwanegu at eich datblygiad proffesiynol ynghyd â’ch sgiliau cyflwyno a lluniadu technegol.

Maes Dau: Archwilio – 40 credyd*
Byddwch yn ehangu eich profiadau â phrosiectau heriol a fydd wedi’u dylunio i’ch annog i archwilio ac i arbrofi y tu allan i’ch disgyblaeth benodol. Bydd y cyfle gweddnewidiol hwn yn arwain at feddwl newydd ac at bethau newydd ac yn agor pob math o bosibiliadau yn y dyfodol. Byddwch yn ymgymryd â phrosiectau cyffrous a fydd yn eich herio mewn ffyrdd newydd. Hefyd gallwch ddewis teithio, cymryd lleoliad gwaith, dechrau eich busnes chi eich hunan neu roi cynnig ar rywbeth newydd.

Cytser: Gwyddoniaeth Bensaernïol – 40 credyd
Bydd y modiwl hwn yn canolbwyntio ar wyddoniaeth technoleg bensaernïol. Byddwch yn archwilio gwaith gwasanaethu adeiladau, rheolaeth amgylcheddol, tân, draeniad. A byddwch yn defnyddio ac yn dangos eich gwybodaeth drwy weithgareddau dysgu a phrosiectau stiwdio.


Blwyddyn Tri

Pwnc: Y Gweithiwr Technoleg Bensaernïol Proffesiynol – 40 credyd
Dyma’r cyfle i chi gael cynllunio’n weithredol a dechrau eich gyrfa – p’un ai y byddwch yn dod yn weithiwr proffesiynol neu’n symud ymlaen ymhellach yn eich astudiaethau. Byddwch yn magu mewnwelediad dwysach i rôl technolegydd pensaernïol proffesiynol ac yn parhau i weithio’n fwy annibynnol.

Maes Tri: Arddangos – 40 credyd
Bydd eich tymor olaf yn canolbwyntio ar brosiect mawr ac ar arddangosfa o’ch gwaith. Dyma’r lle y byddwch yn dod â phopeth y byddwch wedi’i ddysgu yn ystod y cwrs at ei gilydd a bydd yn fan cychwyn ar gyfer eich gyrfa yn y dyfodol.

Cytser: Cyfraniad – 40 credyd
Bydd eich gwybodaeth yn sail i’ch ymarfer. Gallwch ddangos eich sgiliau ymchwil a dadansoddi yn eich cyflwyniad Cytser terfynol, lle y byddwch yn archwilio syniadau ar ffurfiau ysgrifenedig ac ymarferol.

*modiwlau ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg

Dewis cwrs rhyngosod
Bydd yn bosib strwythuro’r cwrs hefyd ar ffurf gradd ryngosod. Rhwng blynyddoedd 2 a 3, gallwch weithio am flwyddyn mewn practis pensaernïol neu bractis adeiladu tebyg a fydd yn canolbwyntio ar ddylunio. Bydd hyn yn rhoi cyfle i chi ddatblygu ymhellach y sgiliau a gafodd eu hennill ym mlynyddoedd 1 a 2 ac i fagu profiad gwerthfawr mewn amgylchedd byd go iawn. O ganlyniad bydd eich CV a’ch cyflogadwyedd yn gwella’n fawr.

Dysgu ac Addysgu

O’r dechrau, byddwch yn magu profiad ymarferol mewn sesiynau stiwdio a gweithdai ymarferol, gan ddatblygu eich sgiliau craidd. Bydd darlithoedd, y bydd aelodau o’r staff academaidd yn eu harwain, yn ehangu’r ddealltwriaeth ddamcaniaethol o’ch maes, a bydd seminarau llai, targedig wedi’u dylunio i roi arweiniad er mwyn boddhau mwy o alwadau deallusol ac ymarferol unigol.

Bydd gwaith grŵp yn rhoi’r cyfle i chi ffurfio perthnasoedd gwaith gyda’ch cydfyfyrwyr (cydweithredu a fydd yn ymestyn yn aml wedyn i brosiectau personol neu allgyrsiol). Mor gynnar â’ch ail dymor, drwy rannu briff gyda myfyrwyr ar draws disgyblaethau gwahanol o fewn yr Ysgol, byddwch yn gweithio gyda’ch persbectif chi eich hunan i gael rhoi lle i’ch sgiliau a’ch dehongliadau yng nghyd-destun ehangach cyfryngau eraill a meddwl yn greadigol.

Bydd eich tiwtor personol yn cynnig cymorth penodol, yn eich annog i ddatblygu barn feirniadol ar eich gwaith a’ch persbectif yn ogystal â’r sgiliau angenrheidiol ar gyfer hunan-adfyfyrio a gweithio annibynnol.

Yn ystod eich blwyddyn gyntaf yn astudio, gall pob myfyriwr ddisgwyl derbyn rhwng 12 ac 19 awr o gyswllt bob wythnos drwy gyfrwng darlithoedd, seminarau, tiwtorialau a gweithdai ymarferol.

Bydd ysgogi eich hunan – o ymchwil a datblygiad annibynnol hyd at gynhyrchu – yn allweddol i’ch profiad academaidd. Caiff hwn ei fesur yn aml drwy arfer Cynllun Datblygu Personol a fydd wedi’i ddylunio i gael dechrau yn ganolbwynt ar gyfer eich nodau a’ch gwaith arbrofi ac a fydd yn y pen draw yn gweithredu yn bortffolio cynhwysfawr y gallwch ei ddefnyddio i adfyfyrio ar gorff o waith o ansawdd.

Bydd y cyfle i arddangos eich dyluniadau, mewn rhaglenni wedi’u cydlynu’n arbennig, yn rhoi profiad ymarferol o ran arddangos eich gwaith. Mewn modd cyffelyb, bydd pwyslais proffesiynol, yn enwedig yn ail hanner eich astudiaethau, yn adeiladu ar eich sgiliau galwedigaethol drwy eich cyflwyno i’r diwydiant drwy siaradwyr gwadd, lleoliadau ac aseiniadau magu profiad gydag asiantaethau a fydd wedi’u sefydlu eisoes. Yn aml bydd defnyddio system e-ddysgu’r brifysgol yn eich helpu i wella’ch astudiaethau.

Asesu

Ar hyd eich cyfnod astudio, fe gewch eich gwerthuso ar dri phrif maen prawf a fydd yn greiddiol i bob un o’r disgyblaethau a fydd yn cael eu haddysgu yn yr Ysgol Gelf a Dylunio:

SGILIAU: Y sgiliau ymarferol, technegol a chysyniadol y byddwch yn eu caffael yn ystod eich cwrs.

CYD-DESTUN: Eich dealltwriaeth a’ch gwybodaeth o’r cyd-destun deallusol ehangach y mae eich pwnc a’ch gwaith wedi’u lleoli ynddo. Bydd hyn yn cynnwys materion hanesyddol, amgylcheddol a moesegol y bydd eich modiwlau ‘Theori a Chyd-destun’ yn eu harchwilio.

SYNIADAU: Eich dealltwriaeth o syniadau deallusol a chreadigol o fewn eich disgyblaeth a thu hwnt, ynghyd â’ch gallu i gaffael cysyniadau newydd ac i ffurfio syniadau newydd. Caiff syniadau eu harchwilio yn eich gwaith ysgrifenedig yn ogystal â bod yn amlwg yn eich cynnydd ymarferol. Rhoddir yr un pwysiad i bob un o’r meini prawf hyn yn ystod y broses asesu, hynny yw, ystyrir eu bod yr un mor bwysig ac allweddol i’ch datblygiad; pwyslais a fydd wedi’i ddylunio, er enghraifft, i alluogi myfyriwr a allai fod yn fedrus yn dechnegol ond a fydd yn wan yn cynhyrchu syniadau, neu fyfyriwr â llawer o ddawn greadigol a allai ei chael yn anodd troi cysyniad bras yn ddyluniad unigol cryf, i ddatblygu set o sgiliau fwy cyflawn.

Byddwn yn cynnig nifer o ffyrdd i chi gael tracio’ch cynnydd ar eich ffordd i gyflwyno’ch gwaith er mwyn ei farcio. Gan ddeall y bydd y pwyslais yn troi o gwmpas meysydd craidd sgiliau, cyd-destun a syniadau, byddwch yn ymgyfarwyddo hefyd â’r ffurflen asesu strwythuredig y bydd eich tiwtoriaid yn ei defnyddio ac yn dysgu i gysylltu’ch gwaith â chanlyniadau dysgu disgwyliedig pob briff.

Prif fathau asesu ffurfiannol yw: asesu academaidd (adborth oddi wrth eich tiwtoriaid); asesu cymheiriaid (oddi wrth y myfyrwyr ar eich cyrsiau neu’r partneriaid ar eich prosiect); a hunan-asesu (sef eich beirniadaeth chi eich hunan yng ngoleuni mathau eraill o adborth). Ond nid adborth fydd yr unig beth y byddwch yn ei dderbyn ar ddiwedd briff – yn aml bydd eich tiwtoriaid yn asesu’ch cynnydd wrth i’ch gwaith ddatblygu, gan roi adborth ffurfiannol ar brydiau allweddol lle y disgwylir y cewch eich annog i gymryd risgiau, cynnal eich cymhelliant neu ddatblygu eich syniadau cyn dyddiad cau.

Cyflogadwyedd a Gyrfaoedd

Er y bydd eich dysgu wedi’i ddylunio i’ch datblygu yn dechnolegydd pensaernïol cytbwys, bydd eich cwricwlwm wedi’i strwythuro yn yr un modd â’ch potensial mewn golwg.

Felly bydd y pwyslais a fydd wedi’i roi ar eich etheg gwaith, yn greadigol ac yn academaidd, wedi’i baru â ffocws sylweddol ar brofiad yn y byd go iawn: o adeiladu cysylltiadau ac ymgymryd â lleoliadau hyd at friffiau byw ac, os byddwch yn dewis, cymorth wrth i chi ffurfio eich busnes eich hunan.

Ar hyd eich amser yn yr Ysgol Gelf a Dylunio byddwch yn cwrdd â gweithwyr proffesiynol o’r tu fewn i’ch diwydiant ac yn clywed oddi wrthyn nhw, ac yn hogi eich sgiliau a’ch syniadau ar gyfer mantais fasnachol a phroffesiynol. Bydd prosiectau traws-ddisgyblaethol yn eich paratoi ar gyfer gwaith tîm yn nes ymlaen a bydd briffiau byw yn eich paratoi ar gyfer dyddiadau cau a a galwadau manylebau tynn.

Bydd graddedigion oddi ar y rhaglen mewn lle sefyllfa dda i ymuno â phractis pensaernïol yn gweithio’n dechnolegwyr pensaernïol. Cewch eich annog i barhau â’ch datblygiad proffesiynol drwy ddod yn aelod siartredig o CIAT (Sefydliad Siartredig Technolegwyr Pensaernïol) a/neu CABE (Cymdeithas Siartredig Peirianwyr Adeiladu).

Gofynion Mynediad a Sut i Wneud Cais

Dylai’r ymgeiswyr ddangos ymrwymiad i gelf a/neu ddylunio, ac yn ddelfrydol bydd ganddyn nhw 5 TGAU gan gynnwys Saesneg Iaith (neu Cymraeg Iaith Gyntaf) a Mathemateg* ar radd C neu’n uwch / gradd 4 neu’n uwch (ar gyfer ymgeiswyr a fydd â chanlyniadau TGAU ddiwygiedig newydd yn Lloegr).

Yn dilyn cyfweliad, bydd ein cynigion nodweddiadol yn cynnwys:

 • 96 - 120 Pwynt Tariff UCAS wedi cwblhau Diploma Sylfaen Celf a Dylunio yn llwyddiannus a/neu
 • 96 - 120 pwynt o 2 Safon U o leiaf: Caiff Tystysgrif Her Sgiliau Bagloriaeth Cymru Uwch ei hystyried yn drydydd pwnc
 • RQF National Extended Diploma / Cambridge Technical Extended Diploma: MMM / DDM
 • 96 - 120 pwynt o gyfuniad o Scottish Highers a Scottish Advanced Highers
 • 96 - 120 pwynt o’r Irish Leaving Certificate (Highers) i gynnwys 2 x H2 radd mewn unrhyw bwnc (H4 yw’r radd leiaf a gaiff ei hystyried)
 • 96 - 120 pwynt o Ddiploma Mynediad i AU

*Ar gyfer ymgeiswyr o Gymru a fydd yn sefyll Mathemateg TGAU ddiwygiedig, byddwn yn derbyn Mathemateg neu Mathemateg – Rhifedd..

Ar gyfer ymgeiswyr na fydd ond yn cymryd 2 Safon U neu gyfwerth, neu’n gwneud cais gyda phrofiadau bywyd eraill, caiff cymwysterau a/neu gyflawniadau celf a dylunio eraill eu hystyried ynghyd â gweddill y proffil academaidd, ac efallai y gwnawn roi cynnig graddedig yn lle cynnig a fydd yn defnyddio Tariff UCAS. Mae’n bosib y caiff ymgeiswyr na fydd yn boddhau’r gofynion mynediad academaidd lleiaf eu gwahodd i gael cyfweliad gyda’r Tiwtor Derbyn Myfyrwyr.

Os byddwch yn astudio cyfuniad o’r uchod neu os bydd eich cymhwyster heb ei restru, a wnewch chi gysylltu â Derbyniadau neu edrych yma chwilio cyrsiau UCAS ar gyfer y gofynion mynediad. Bydd modd cael rhagor o wybodaeth ar ein gofynion mynediad ni, gan gynnwys cymwysterau oddi wrth yr UE drwy glicio yma.

Os ydych yn fyfyriwr y DU neu’r UE a fydd yn bwriadu dod I’r flwyddyn gyntaf a’ch body n ffyddiog y byddwch yn cyrraedd y lefel academaidd (y pwyntiau tariff) ar gyfer y cwrs israddedig o’ch dewis, dylech wneud cais yn y ffordd arferol (UCAS yn y DU) yn unol â’r manylion sydd ar dudalen ymgeisio gwefan Prifysgol Metropolitan Caerdydd.

Ymgeiswyr Rhyngwladol
Bydd angen i fyfyrwyr nad yw’r Saesneg yn iaith gyntaf iddyn nhw roi tystiolaeth eu bod yn rhugl i safon IELTS 6.0 neu gyfwerth. I gael manylion llawn ar sut i wneud cais a chymwysterau Saesneg Iaith, ewch i’r tudalennau rhyngwladol ar y wefan.

Sut i wneud cais:

Dylid gwneud ceisiadau ar gyfer y cwrs hwn ar-lein i UCAS yma: www.ucas.com/apply. Dylid gwneud ceisiadau rhan-amser yn uniongyrchol i’r Brifysgol yma: www.cardiffmet.ac.uk/selfservice

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i’n tudalennau Sut i Wneud Cais yma: 

Cydnabod Dysgu Blaenorol a Throsglwyddo Credydau i Flwyddyn 2 a 3

Os bydd diddordeb gennych i drosglwyddo credydau o sefydliad arall er mwyn astudio ym Met Caerdydd ar gyfer cwrs a fydd yn derbyn mynediad i flwyddyn 2 a/neu 3, gallwch gael rhagor o wybodaeth ar hyn a gwybodaeth ar sut i wneud cais yma: tudalen cydnabod dysgu blaenorol. Cysylltwch â Derbyniadau os bydd unrhyw ymholiadau gennych ar Gydnabod Dysgu Blaenorol.

Myfyrwyr hŷn

Ymgeisydd hŷn fydd unrhyw un a fydd dros 21 na fuodd mewn prifysgol wedi gadael yr ysgol neu goleg. Bydd Met Caerdydd yn croesawu ceisiadau oddi wrth ymgeiswyr hŷn a gellir cael rhagor o gyngor a gwybodaeth yma.


Ffioedd Dysgu, Cyllid Myfyrwyr a Chostau Ychwanegol

I gael y wybodaeth ddiweddaraf ar ffioedd dysgu a’r cymorth ariannol a allai fod ar gael pan fyddwch yn y Brifysgol, ewch i www.metcaerdydd.ac.uk/study/finance/Pages/default.aspx.

Costau astudio i israddedigion yn Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd

Deunyddiau

Bydd yr Ysgol Gelf a Dylunio yn darparu amrywiaeth o ddeunyddiau sylfaenol. Bydd y rhain yn galluogi’r myfyrwyr i ddatblygu eu cymhwysedd mewn ystod o sgiliau ac i ddangos eu gallu technegol. Y myfyrwyr fydd yn bwrw’r gost am ddeunyddiau y bydd angen meintiau anghyffredin ohonyn nhw neu’r rheiny a fydd yn rhai arbenigol, drud neu anghyffredin. Rhoddir cyngor ynglŷn â sut y caiff ‘anghyffredin’ ei ddiffinio, pa ddeunyddiau y tybir eu bod yn ‘ddrud’, a rhoddir enghreifftiau o’r pethau a gaiff eu hystyried yn ‘anghyffredin’. Yn aml bydd myfyrwyr yr Ysgol Gelf a Dylunio yn dewis gwario’u harian ar ddeunyddiau y bydd yn well ganddyn nhw weithio gyda nhw, gan gynnwys llyfrau braslunio ac ysgrifbinnau, yn ogystal ag offer arbenigol o’u dewis nhw eu hunain.

Fynychaf ni ofynnir am dâl am ddefnyddio cyfarpar ar wahân i rai peiriannau arbenigol o ben uchaf y farchnad megis argraffyddion Mimaki a 3D. Bydd mynediad i FabLab Caerdydd yn amodol ar aelodaeth myfyrwyr; bydd yn gostwng ffioedd i fyfyrwyr.

I gael rhagor o wybodaeth am gostau ychwanegol cyrsiau, gan gynnwys ffioedd, gofynion cyfarpar a chostau eraill ar gyfer pob rhaglen israddedig, ewch i www.cardiffmet.ac.uk/costaucwrsychwanegol.

Teithiau maes ac ymweliadau

Bydd yr Ysgol yn talu am deithiau maes a fydd yn rhan o’r dysgu craidd. Ambell waith trefnir ymweliadau a fydd yn opsiynol ac mae’n bosib y gofynnir i’r myfyrwyr rannu’r costau. Y myfyriwr unigol fydd yn gyfrifol am gostau astudio dramor, gan gynnwys cyfnewid, lleoliadau a phrosiectau.

Cysylltu â Ni

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â’r Tîm Derbyniadau ar 029 2041 6044 neu ebost askadmissions@cardiffmet.ac.uk.

Ar gyfer ymholiadau cwrs-benodol, cysylltwch â Thiwtor Derbyniadau BA (Anrh) Technoleg a Dylunio Pensaernïol, Nick Evans:

Ebost: nievans@cardiffmet.ac.uk
Ffon: 029 2020 5011Gwybodaeth Allweddol Am Y Cwrs

Achredwyd gan: CIAT (Sefydliad Siartredig Technolegwyr Pensaernïol)

Cod UCAS: W290

Man Astudio:
Campws Llandaf

Ysgol:
Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd

Hyd y Cwrs:
Tair blynedd amser llawn.

Ar gael yn rhan-amser hefyd a gall gymryd hyd at 6 blynedd.

CWRDD Â’R TÎM
Cwrdd â’r Tîm: Nick Evans

Mae'r uwch ddarlithydd Dylunio Pensaernïol a Thechnoleg Nick Evans yn trafod sut mae ein myfyrwyr yn elwa o'i brofiad diwydiant a'i ymchwil i adeiladu cynaliadwy.

ASTUDIO CELF DRWY GYFRWNG Y GYMRAEG
Cwrdd â’r Tîm: Huw Williams

Mae'r darlithydd cyfrwng Cymraeg yn yr Ysgol Gelf a Dylunio, Huw Williams yn sôn am y manteision o astudio Celf a Dylunio yn ddwyieithog.

YMGEISIO I YSGOL CELF A DYLUNIO CAERDYDD
7 Peth sy'n Ein Gwneud i'n Wahanol

Mae Athro Celf a Dylunio Deon Caerdydd, Olwen Moseley, yn egluro rhai o'r pethau sy'n ein gosod ar wahân.ADRAN DIWRNOD AGORED | BOB DYDD

Mae ein 'Diwrnod Agored Bob Dydd' rhithiol yn caniatáu i chi ddarganfod mwy am eich diddordebau cwrs, Sgwrs Fyw gyda derbyniadau, tîm llety a chyllid myfyrwyr*. Gallwch hefyd sgwrsio â’n myfyrwyr trwy Unibuddy, yn ogystal â mynd ar daith o amgylch ein llety a gweld beth sydd gan Gaerdydd i’w gynnig


Hoffet ti ymweld â ni wyneb yn wyneb?
Darganfyddwch fwy am Ddiwrnodau Agored ar y safle a Theithiau Campws trwy ddilyn y ddolen isod.Sgwrs Fyw

Oes gennych chi gwestiwn? Gallwch Fyw Sgwrsio gyda'n Tîm Derbyn Llun-Gwener (9 am-4.30yp) ar y dudalen hon isod ar y dde. Cliciwch ar yr eicon sgwrsio hwnnw ac mae ein tîm yno i helpu. Fel arall, cliciwch ar yr eiconau isod i sgwrsio â'r gwasanaeth perthnasol *


Tîm Llety

Tîm Llety


Oes gennych chi gwestiwn am fyw mewn neuaddau?
Sgwrsio gyda'n tîm *.


Dechreuwch Sgwrs | Ewch i Dudalennau Llety
Cyllid Myfyrwyr

Cyllid Myfyrwyr


Oes gennych gwestiwn am gyllid myfyrwyr?
Sgwrsio gyda'n tîm *.


Dechreuwch Sgwrs | Tudalennau Cyllid Myfyrwyr
Our Students

Ein Myfyrwyr


Oes gennych chi gwestiwn am fywyd yng Nghaerdydd?
Sgwrsio gyda'n llysgenhadon myfyrwyr *.


Dechreuwch Sgwrs | Tudalennau Bywyd Myfyrwyr
Rhyngwladol

Rhyngwladol


Gwneud cais rhyngwladol?
Sgwrsio â'n tîm rhyngwladol *.


Dechreuwch Sgwrs | Tudalennau Rhyngwladol

* Gall argaeledd sgwrsio amrywio yn ôl gwasanaeth a gweithredu o ddydd Llun i ddydd Gwener yn unig

Archwilio

'Nid yw dewis prifysgol yn ymwneud â'ch cwrs yn unig, byddwch hefyd eisiau gweld lle y gallech fod yn treulio blynyddoedd nesaf eich bywyd - dod o hyd i'ch cartref oddi cartref. Archwiliwch ein llety a'n prifddinas wych isod.'


Taith o amgylch ein Llety

Ewch ar daith fideo 360 gradd o'n neuaddau myfyrwyr

Darganfyddwch Gaerdydd - Ein Dinas, Eich Cartref

Yn ddinas myfyrwyr wych, mae gan Gaerdydd rywbeth i bawb

Perfformiad Chwaraeon

Mae Met Caerdydd yn darparu ac yn rheoli amgylchedd Cynllun Gyrfa Ddeuol achrededig TASS sy'n caniatáu i fyfyrwyr gyflawni eu potensial academaidd ochr yn ochr â hyfforddi, chwarae a pherfformio yn eu dewis chwaraeon.


Gyda phrofiad personol o gystadlu ar y llwyfan rhyngwladol ac ymgymryd ag ymchwil o'r radd flaenaf, mae ein staff academaidd a Chwaraeon Perfformiad yn creu amgylchedd cwbl unigryw o ragoriaeth chwaraeon. Mae'r model integredig yn golygu y gallwch fod yn sicr bod ein rhaglenni'n cael eu llywio gan y gwasanaethau hyfforddi a chymorth diweddaraf, pob un wedi'i gynllunio i'ch datblygu chi fel athletwr. Ynghyd â'n partneriaethau allweddol gydag amrywiaeth o Gyrff Llywodraethu Cenedlaethol, mae ein rhaglenni'n gweithio ochr yn ochr â llwybrau talent cydnabyddedig. Darganfyddwch fwy

Gellir dod o hyd i delerau ac amodau llawn mewn perthynas â derbyn cynnig i astudio ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd trwy ymweld â www.metcaerdydd.ac.uk/terms