Ein Tiwtoriaid

James Acott-Davies

James Acott-Davies

Dilynais gwrs Meistr mewn Celf Gain ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd a graddio yn 2016. Yn ystod fy astudiaethau, canolbwyntiais ar sut i gyfleu gofod pensaernïol drwy ddefnyddio gwahanol ddulliau megis lluniadu, sgrin-brintio, laser-dorri ac adeiladu. Mae cyfuno’r defnydd o beiriannau a gwaith llaw ansawdd cyffrous sy’n cael ei ymgorffori yn fy narnau. Fy swydd i yw creu gweithiau rhwng celf a phensaernïaeth, gan gynnig dull amgen o gyfleu gofod pensaernïol. Y prif ffocws i mi yw annog y gwyliwr i ryngweithio'n gorfforol â'r gweithiau. Ond yn fwy diweddar, rwyf wedi mwynhau'r broses o greu llyfrau ac archwilio’r grefft honno.

Rwy wrth fy modd yn cael bod yn aelod o staff Ysgol Gelf Agored Caerdydd ac rwy'n edrych ymlaen yn fawr at rannu ffyrdd cyffrous o archwilio prosesau a thechnegau.

Sebastian Aplin

Sebastian Alpin

Dechreuais ddysgu darlunio a pheintio gan ddefnyddio llyfrau yng nghefn gwlad Dyfnaint, gan dreulio sawl blwyddyn mewn gweithdy peintio a chreu printiau yn ne Mecsico a thair blynedd yn dilyn cwrs MA Celf Gain ym Mhrifysgol Gorllewin Lloegr. Yn ystod y cyfnod hwn rwy wedi arddangos fy ngwaith ym Mecsico, Califfornia, Paris, Bryste a Chaerdydd lle rwy'n dychwelyd i ddod o hyd i ysbrydoliaeth yn y math o luniadu a pheintio a’m gyrrodd i fyd celf am y tro cyntaf.

Mae cynnal gweithdai peintio’n caniatáu i mi edrych ar waith artistiaid gwych a meddwl tybed sut gwnaethon nhw i'w paentiadau a'u gwaith lluniadau edrych mor ddiymdrech. Mae ceisio deall sut y cyflawnwyd y fath symlrwydd ymddangosiadol yn gyson werthfawr iawn.

Credaf y gall unrhyw un ddysgu ac ymarfer y technegau sy'n agor y drysau i waith gwych. Dydy hynny ddim yn anodd, ond mae angen newid y ffordd rydych chi'n edrych ar bethau ac mae'n debyg mai dyna sy'n gwneud lluniadu a pheintio’n brofiadau mor werth chweil.

www.sebastianaplin.com

Gawain Barnard

Gawain Barnard

Ffotograffydd yn y DU yw Gawain Barnard a gwblhaodd MFA mewn Ffotograffiaeth Ddogfennol ym Mhrifysgol Cymru, Casnewydd yn 2009.

Mae ei waith ffotograffig a'i ymchwil wedi canolbwyntio'n bennaf ar yr amgylchedd a phobl ei ieuenctid. Gan greu portreadau o lencyndod ac arsylwadau manwl gywir o'u hamgylchedd, daeth Barnard â myfyrdodau newydd a ffres o ranbarthau De Cymru a oedd unwaith yn ddiwydiannol.

Barnard oedd enillydd gwobr Aneurin Morgan Thomas yn 2013 am y gwaith celf gorau o Gymru, ac roedd yn arlunydd amlwg yn Eisteddfod 2014. Mae hefyd yn un o aelodau sylfaenol 'A Fine Beginning', grŵp sydd â'r nod o ddarganfod ac arddangos ffotograffiaeth gyfoes o Gymru heddiw.

Mae ei waith wedi cael ei arddangos yn genedlaethol ac yn rhyngwladol..

Mae hefyd yn hyfforddwr ffotograffiaeth ym Mhrifysgol De Cymru ac wedi bod yn dysgu ar gyrsiau ffotograffiaeth graddedig ac ôl-raddedig er 2006.

www.gawainbarnard.com

Nigel Bowles

Nigel Bowles

Symudodd Nigel i Gaerdydd yn 2000 i astudio Celf Gain, ac yno mae wedi aros a sefydlu ei hun fel gwneuthurwr printiau, gan ennill gwybodaeth trwy ystod o brosesau traddodiadol a datblygu dulliau o gyflwyno gweithdai technegol. Mae'n gweithio fel Arddangoswr Technegol ar gyfer CSAD, yn rhedeg cyrsiau Sgrin-brintio Caerdydd Agored ac hefyd yn gweithio fel Cynorthwyydd Reprograffeg ar gyfer Met Caerdydd.

Helpodd Nigel i sefydlu The Printhaus Workshops, gweithdy sgrin-brintio dielw, gan weithio gyda chymunedau lleol, rhedeg stiwdios mewnol ac erbyn hyn, mae’n un o'r Rheolwyr Gyfarwyddwyr.

Rory Buckland

Rory Buckland

Mae gen i radd BA Celf Gain ac rydw i wedi gweithio fel artist proffesiynol / creadigol ers dros 20 mlynedd; ledled y DU ac weithiau dramor. Rwy'n dysgu, arddangos, yn gwneud gwaith preswyl a chomisiynau, yn ogystal â gwaith masnachol dethol.

Rwy'n gweithio gyda chyfryngau’n seiliedig ar lens; lluniau llonydd fel arfer, ond weithiau delweddau symudol. Mae gen i ddiddordeb mewn creu ystyr y tu hwnt i’r estheteg, er bod gan yr olaf ei rôl yn fy ngwaith.

Mae fy allbwn mwy diweddar yn dibynnu ar awduraeth yn ogystal â meddiannu delweddaeth i greu darnau ffotogyfosodiad newydd, yn aml wedi'u cyfuno ag iaith, i gyflwyno trosiad neu symbolaeth; pob darn fel dirgelwch jig-so, y mae'n rhaid deall ei rannau i ddeall eu perthnasedd o fewn y cyfanrwydd yn llawn. Fy mwriad yw eu bod yn dod yn fwy cyfoethog drwy'r dull hwn; Y cyfan yn dod yn fwy na chyfanswm ei rannau.

www.rorybuckland.uk

Giles Davis

Giles Davis

Mae fy nghefndir wedi ymwneud yn llwyr ag adeiladu brandiau: o hysbysebu i strategaeth brand, dylunio i gychwyniadau digidol, technolegol i ymgynghoriaeth. Rwy wedi bod ar y tu fewn yn creu a chynnal brandiau, yn amrywio o geir i fusnesau newydd, banciau i ddarlledwyr o'r lleol i'r rhyngwladol.

Rwy wedi byw yng Nghymru dros y ddeng mlynedd ddiwethaf ac roeddwn i eisiau trosglwyddo'r hyn rydw i wedi'i ddysgu gan ei fod yn ymddangos ei fod yn disgyn rhwng dylunio ac addysgu busnes, ond eto mae wrth wraidd y ddau.

Mae'r cwrs rwy'n ei redeg gydag Ysgol Gelf Agored Caerdydd yn broses ddwys o ran sut i greu a chyfleu brand o'r hedyn cyntaf o syniad i ymgyrchoedd byd-eang i'w cadw'n berthnasol. Y nod yw sicrhau y gall unrhyw un fod yn hyderus wrth adeiladu eu brandiau eu hunain o'r dechrau. Ar hyd y ffordd, byddwn yn dysgu fod brandiau'n cael eu creu yn hytrach na chael eu geni ac mai dull yn hytrach na hud sy’n gyfrifol am hynny. Byddwn yn tynnu ar enghreifftiau cyfredol a'r meddwl diweddaraf er mwyn deall a gweld bod llawer mwy i frandiau na logo neu ddilynwyr Instagram.

Freya Dooley

Freya Dooley

Artist sydd wedi ymsefydlu yng Nghaerdydd, ar ôl graddio o Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd yn 2011 yw Freya Dooley. Mae hi wedi bod yn diwtor peintio a darlunio byw COAS ers 2013, a than yn ddiweddar bu hefyd yn cynnal sesiynau darlunio byw yn Spit a Sawdust yng Nghaerdydd. Mae hi wedi gweithio i Ganolfan Gelf Chapter ers 2011 ac yn y gorffennol, mae hi wedi gweithio ar ei liwt ei hun i lawer o sefydliadau celfyddydol yng Nghymru, gan gynnwys Cymru yn Fenis, Artes Mundi a Made in Roath. Ei dull o addysgu yw annog ei myfyrwyr i fwynhau eu gwaith a dod o hyd i gelf a diddordeb mewn lleoedd annisgwyl. Mae ei dosbarthiadau’n hwyliog ac yn annog arbrofi, i herio'ch parthau cysur a datblygu eich steil bersonol wrth ddysgu mwy am ddylanwadau hanesyddol cyfoes a chelf.

O safbwynt ei gwaith artistig personol, mae'n ymwneud ag ysgrifennu, ffilm, collage, sain a pherfformio. Mae ei gwaith diweddar yn defnyddio traciau sain, monologau a delweddau wedi'u coladu i archwilio colli a gollwng y llais. Cyfeiria ei gweithiau at lenyddiaeth, cerddoriaeth bop, mytholeg Gwlad Groeg, operâu sebon a 'phleserau euog' eraill. Yn ddiweddar, derbyniodd fwrsariaeth gan Jerwood Visual Arts, Llundain, i ddatblygu ei gwaith gyda'r llais byw ac wedi’i recordio. Mae gan Freya hefyd waith cydweithredol gyda'r artist Cinzia Mutigli. Maent wedi bod yn gwneud gwaith perfformio, darlledu a chyhoeddi, yn ogystal â chychwyn prosiectau a digwyddiadau gydag artistiaid eraill, er 2013. Mae Freya’n aelod o Syllabus III, rhaglen ddysgu amgen dan arweiniad cymheiriaid yn y DU, a ddarperir ar y cyd â Wysing Arts Center, Eastside Projects, Spike Island, Studio Voltaire, Invia, S1 Artspace a New Contemporaries o 2017-8. Mae hi hefyd yn aelod stiwdio yn Spit and Sawdust yng Nghaerdydd, gofod celf, caffi a pharc sglefrio sydd â rhaglen greadigol, a lle mae hi ar hyn o bryd yn curadu'r Comisiwn Billboard.

Mae arddangosfeydd unigol Freya’n cynnwys Somewhere in the crowd there's you (working title) ESP Members Show, Eastside Projects, Birmingham, 2019; Speakable Things, Litmus, Oriel Davies, 2018; Rhythms and Disturbances, Unit#1, g39, Cardiff, 2016. Mae ei harddangosfeydd a’i pherfformiadau grŵp yn swmpus ac yn cynnwys, Wysing Arts Centre, Cambridge, 2018; Syllabus x Tough Matter, Delicious Clam, Sheffield, 2018; Syllabus Mix at Guest Projects, London; Can I Be Me, Northern Charter, Newcastle, 2017; A Tribute to JB, FreeShop at Piet Zwart Institute, Rotterdam, 2017. Perfformiadau mewn cydweithrediad â Cinzia Mutigli: Being Sharon, a gomisiynwyd gan Experimentica18 Festival, Chapter, Caerdydd, 2018; You Will Get the Credit, comisiynwyd gan Holly Davey yn g39, Caerdydd, 2018; I love you but…, Glynn Vivian, Abertawe, 2018; ac On Record, prosiect a rhaglen guradu a gomisiynwyd gan Cardiff Contemporary yn 2014.

www.freyadooley.com

Jaime Fitzgerald

Dylunydd graffig yw Jaime gyda dros 12 mlynedd o brofiad yn y diwydiant ac mae ganddo (BA) mewn Cyfathrebu Graffig. Mae wedi gweithio mewn sawl lleoliad dylunio cyflym gan gynnwys; ar ei liwt ei hun, yn fewnol ac yn asiantaeth. Mae Jaime yn arbenigo mewn brandio a marchnata ac mae wedi gweithio ar lu o brosiectau ar raddfa Genedlaethol a Rhyngwladol. 

Mae wrth ei fodd yn yr awyr agored ac mae'n ffotograffydd brwd. Mae Jaime hefyd yn mwynhau chwarae pêl-droed, darlunio / paentio a threulio amser gyda ffrindiau a theulu yn ei amser rhydd.

Yn ogystal â gweithio i COAS, rwy'n cynnal amrywiaeth o weithdai rheolaidd yn Carnegie House, Pen-y-bont ar Ogwr, lle rydw i hefyd yn cynnal Clwb Celf wythnosol. Rwy'n diwtor ar gyfer Dysgu Cymunedol i Oedolion Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ac yn aelod o dîm Criw Celf Pen-y-bont ar Ogwr.

Christopher Holloway

Christopher Holloway

Arlunydd sydd wedi ymsefydlu yng Nghaerdydd, Cymru, yw Christopher Holloway, ac yn gweithio'n bennaf ym maes peintio ac arlunio. Mae wedi arddangos ei waith yn genedlaethol ac yn rhyngwladol ac mae ganddo weithiau mewn nifer o gasgliadau. Mae wedi arddangos ei waith yn Academi Frenhinol Gorllewin Lloegr ac Arddangosfa Discerning Eye, gan ennill gwobr yno.

Mae Christopher wedi gweithio yn Ysgol Celf a Dylunio Caerdydd fel darlithydd mewn Celf Gain ac wedi cyfrannu at Ysgol Gelf Agored Caerdydd fel tiwtor lluniadu a pheintio dros nifer o flynyddoedd. 

www.christopherholloway.net

Layla Holzer

Layla Holzer

Darlunydd ydw i sy'n gweithio ym maes peintio, gwneud llyfrau, torri papur a phypedwaith i ddelweddu straeon sy'n cael eu hysbrydoli gan ywyllwch y byd go iawn, gan ddefnyddio trosiadau barddonol a motiffau digynsail i helpu beguile, hudolus a goleuo.

Mae gen i radd BA (Anrh) mewn Darlunio a gradd MA mewn Celf a Dylunio, y bûm yn astudio ar ei chyfer yn Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd. Rwy wedi arddangos fy ngwaith yng Nghaerdydd, Llundain, Caeredin a Stockholm a mannau eraill ac wedi curadu sioeau yng Nghaerdydd a Llundain ar gyfer y grŵp celf cydweithredol yr wyf yn perthyn iddo o’r enw Pack of Wolves. Rwy hefyd wedi cyflwyno gweithdai creadigol mewn ysgolion cynradd, ar gyfer Ehangu Mynediad yn Met Caerdydd ac yng Ngŵyl Ymylol Stockholm.

Rwy’n cael fy ysbrydoli a’m dylanwadu gan lawer o wahanol artistiaid, gwneuthurwyr ac awduron gan gynnwys Paula Rego, Jan Švankmajer, Amy Cutler, Paul Klee, Kiki Smith, Elsa Mora, Cathy Cullis, Katy Horan, Angela Carter, Marina Warner a Barbara Creed. Rwy wrth fy modd ag unrhyw beth sy'n lliwgar, yn batrymog, yn freuddwydiol, yn werinol, wedi'i ysbrydoli gan stori dylwyth teg ac ychydig yn iasol a thywyll!

Tom Martin

Tom Martin

Rwy'n gweithio'n helaeth gan ddefnyddio llawer o brosesau printio gan gynnwys lithograffeg, rhyddhad, intaglio ac sgrin-brintio. Mae gen i ddiddordeb mawr hefyd mewn creu llyfrau artistiaid a gweithiau bocs, ac mae rhai ohonynt yn ymgorffori technegau peirianneg papur.

Cyn ymuno ag Ysgol Gelf Caerdydd bûm yn gweithio am nifer o flynyddoedd yn Stiwdio enwog Curwen ger Caergrawnt gan weithio ochr yn ochr ag artistiaid fel Paula Rego, Patrick Heron, Ken Kiff a Peter Blake i gynhyrchu eu printiau gwreiddiol. Yn ystod yr amser hwn, datblygais fy ngwaith fy hun fel arlunydd ac arddangos yn eang yn y DU a thramor gan gynnwys sioeau yn America, Korea, Iwerddon ac yn fwy diweddar, yn India.

Vanessa Nicholas

Vanessa Nicholas

Artist, animeiddwraig, darlunydd a dylunydd digidol ...

Rwy'n ymdrechu i gwmpasu cymaint o feysydd o fewn y sbectrwm celf a dylunio yn fy ngwaith ac addysgu. Mae hyn yn gwella fy ngallu i addysgu mewn ffordd amlddisgyblaethol sy'n crisialu amrywiaeth o themâu a thechnegau cyfoes ar draws llwyfannau traddodiadol a digidol. Rwy'n cyfaddef ’mod i’n ‘geek’ ac rwy'n angerddol am nifer o feysydd o fewn y byd celf a dylunio gan gynnwys; animeiddio, celf gysyniadol, archarwyr, nofelau graffig, peintio digidol, dylunio creaduriaid a chymeriadau, Harry Potter, Ffilm a Theledu, gwneud modelau, gemau, meddalwedd ddigidol, cerddoriaeth, darlunio, darlunio bywa dylunio graffig.

Yn bersonol, rwy'n ffan enfawr o gyrsiau byr ac yn cyson ddatblygu fy ngwybodaeth am y diwydiant creadigol hwn sy'n newid ac yn hyrwyddo technolegol. Gall cyrsiau byr ddod â synnwyr persbectif a chwa o awyr iach i'ch bywyd, ac mae bod yn rhan o'r broses hon yn brofiad hyfryd. Mae gwybodaeth gyfredol o’r diwydiant yn elfen allweddol wrth greu cyrsiau newydd ac arloesol, yn cynnwys mynychu cyrsiau mewn animeiddio a gwneud modelau yn stiwdios animeiddio Aardman, ochr yn ochr â chyrsiau cerflunio cymeriad a chreaduriaid digidol a thraddodiadol yn stiwdios Gorton ac mae effeithiau Millemium yn cyson gynyddu fy ngwybodaeth. Mae popeth rwy’n parhau i'w ddysgu o fyd diwydiant yn bwydo i mewn i'm haddysgu er mwyn sicrhau bod y gweithdai’n fodern, yn gyfoes ac yn taro tueddiadau a themâu'r diwydiant sy’n cael eu defnyddio ar hyn o bryd o fewn ein diwydiant sy'n ehangu.

Mae'r diwydiannau creadigol yn tyfu, ac o fewn y cyrsiau rwy'n eu creu, byddaf yn ffurfio cerrig camu a llamu i fyfyrwyr gael profiad a magu hyder i fentro i feysydd o fewn y diwydiant megis; animeiddio, dylunio apiau, gemau, celf gysyniadol, dylunio graffig, dylunio nofelau graffig, gwneud modelau neu ddylunio digidol ac ati.

Bydd y cyrsiau byr a'r gweithdai’n cael eu datblygu er mwyn twrio i'r meysydd cyfoes hyn, ac rwy'n edrych ymlaen at greu cyrsiau newydd ac arloesol fel tiwtor COAS.

Karen O'Shea

Karen O'Shea

Mae'r artist cyfryngau cymysg arobryn, Karen O'Shea, yn arwain gweithdai creadigol mewn amrywiaeth o dechnegau, gan arbenigo mewn gwneud papur, gwaith pwytho a thecstilau. Fel deilydd gradd BA Anrh mewn Celf a Chrefft, mae Karen yn angerddol am ysbrydoli eraill i fod yn greadigol gan gynnal gweithdai wythnosol i oedolion, yn cynnwys rhai ar gyfer unigolion sy'n byw gyda dementia datblygedig ac anableddau corfforol. Mae hi'n cefnogi gwyliau cymunedol yng Nghasnewydd a Chaerdydd yn rheolaidd, ac mae wedi sefydlu rhwydwaith celfyddydau i gysylltu'r gymuned greadigol sy'n byw neu'n gweithredu yn yr ardal rhwng y ddwy ddinas. Mae gwaith Karen i'w weld yng nghasgliad Benneton Imago Mundi. Gallwch ddod o hyd i ragor yn karenosheaart ar y cyfryngau cymdeithasol.

Margo Schmidt

Margo Schmidt

Graddiais o’r cwrs gradd BA Serameg ym Metropolitan Caerdydd yn 2013, ar ôl penderfynu ar ôl 15 mlynedd o ddosbarthiadau nos, fod hyn yn gymaint o hwyl fel y byddwn yn dymuno gwneud hyn yn llawn amser. Roedd mynd i'r ysgol gelf hyd yn oed yn fwy cyffrous nag y gallwn fod wedi dychmygu, ac am dair blynedd archwiliais yr holl dechnegau a chyfleusterau a gynigiwyd, a threulio fy ngwyliau mewn arddangosfeydd cerameg ac yn gweithio gyda chrochenwyr ac artistiaid cerameg.

Ar ôl graddio, treuliais 18 mis fel artist preswyl yng Ngwaith Tsieni Nantgarw a chyd-guradu pedair arddangosfa o arddangosfeydd cyfoes.

Yng Nghaerdydd rwy wedi cael fy newis i arddangos yn Caerdydd Cyfoes, Wedi'i Wneud â Llaw a Chrefft yn y Bae – efallai eich bod wedi chwarae gydag ambell bot o ’ngwaith i?


Sharha: Dylunydd Graffig, Delweddydd ac Artist y mae ei gwaith yn adlewyrchu syniadau mewn pwysigrwydd Egwyddorion Ffeministaidd mewn Dylunio Graffig

sharhaAstudiais MRes mewn Celf a Dylunio yn Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd. Yn flaenorol, fe wnes i MA yn y Celfyddydau Cain gydag arbenigedd Cyfathrebu Graffig o India. Rwyf wedi gweithio fel Dylunydd Graffig mewn Asiantaeth Ad ac fel darlithydd yn India. Rwy'n parhau i weithio fel dylunydd llawrydd hefyd. Fy agwedd addysgu tuag at fyfyrwyr yw gwneud iddynt adlewyrchu eu creadigrwydd ar bapur gyda difyrrwch. Oherwydd fy mod yn credu os ydym yn creu rhywbeth newydd, dylem wybod am ein llais mewnol. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, dysgodd fy mhrofiad i mi sut mae dyluniad yn dod i ryw, sut mae lliwiau, ffontiau a delweddau penodol yn gysylltiedig â dynion a menywod a sut y gallwn newid cymdeithas trwy Ddylunio Graffig. Felly, fy mhrif ffocws yw cysylltu ffeministiaeth â graffeg, a daw fy ysbrydoliaeth o destun hynafol ‘The Kamasutra’ sy’n rhoi grym i fenywod yn eu bywydau eu hunain. Mae fy maes ymchwil yn adrodd grymuso menywod trwy ‘the Kamasutra’. Rwy’n credu bod ‘y Kamasutra’ yn llais i fenywod deimlo’n ddiogel yn y byd hwn, oherwydd ei ddull ffeministaidd. Fel dylunydd, hoffwn rymuso menywod trwy Infograffeg ac rwy’n mynd i greu ymddangosiad newydd o ‘The Kamasutra’. Yn yr un modd, byddai'r graffeg rwy'n ceisio ei greu yn gweithio fel arfau ar gyfer diogelwch menywod ac yn newid camsyniad dynion tuag at fenywod mewn cymdeithas. 

Rwy’n falch iawn o fod yn rhan o Ysgol Gelf Agored Caerdydd, ac yn gyffrous iawn i rannu fy sgiliau a thechnegau dylunio.


David Todd

David Todd

Dylunio sy’n mynd â ’mryd. Dylunio hapfasnachol a fod yn fanwl gywir. A dweud y gwir, Dylunio hapfasnachol creadigol i fod yn hollol fanwl gywir. Rwy'n mwynhau edrych ar y byd o ongl arall, gan weld pethau'n wahanol. Herio'r canfyddiad arferol o bethau. Pam? Oherwydd ei fod yn hwyl! Pam cynhyrchu darnau o ddyluniad sy'n edrych fel popeth arall ac a allai fod wedi cael eu dylunio gan unrhyw un arall? Dim pwynt mewn gwirionedd. Rwy'n cynhyrchu dyluniadau sy'n ddiddorol, yn ysbrydoli ac yn cwestiynu. Gwahoddwch drafodaethau am y materion mawr, y problemau anodd, yr olygfa ehangach o'r byd. O, ac rwy'n mwynhau dylunio i wneud i bobl wenu mewn dryswch. "Beth yw hwnna? Dwi wrth fy modd ond dwi ddim yn gwybod beth yw e! " Ie, dyna fyd Dylunio hapfasnachol creadigol, yn gryno.

Fi? Amlddisgyblaethwr Creadigol: rhywun sy'n edrych yn fanwl ar broblem ac yna'n creu ymateb, sydd wedi'i gynllunio'n benodol ar gyfer y sefyllfa honno. Nid gorfodi datrysiad dylunio arno ond creu rhywbeth newydd. Dyna fi. Dyna dwi'n ei wneud. Dyna dwi wrth fy modd yn ei wneud.

www.toddology.com