Cyrsiau

​​

​​​Bydd Ysgol Gelf Agored Caerdydd yn agor ei drysau unwaith yn rhagor yn ​Haf 2024, ac mae casgliad eang o gyfleoedd dysgu ardderchog ar gael. O gyrsiau crochenwaith i beintio, o luniadu i ddylunio, ffotograffiaeth, gwneud printiau a chrefft, mae rhywbeth at ddant pawb.

Does dim ots p'un a ydych chi'n artist neu'n ddylunydd profiadol, yn paratoi portffolio i wneud cais am raglen radd neu raglen Sylfaen, neu os nad ydych erioed wedi gafael mewn pensil o'r blaen. Mae'r cyrsiau a'r gweithdai yn ffordd wych o roi cynnig ar sgiliau newydd neu ddatblygu eich ymarfer ymhellach.

Sylwch, oni nodir yn wahanol yn nisgrifiad y ​cwrs, mae ein cyrsiau’n agored i'r rheiny sy'n 18 oed neu'n hŷn.

Gallwch gadw lle ar bob cwrs nawr.

Nodwch: ​Mae’n rhaid i bob cwrs gyrraedd isafswm o archebion i gael ei gynnal (8 fel arfer). Bydd y Brifysgol yn gofyn i chi a oes gennych ddiddordeb mewn cymryd rhan mewn cwrs drwy gyfrwng y Gymraeg fel rhan o’r broses hon.
Gallwch nawr drefnu lle yn uniongyrchol ar unrhyw gwrs drwy siop ar-lein Met Caerdydd, sydd ar gael bob awr o'r dydd a'r nos, saith diwrnod yr wythnos, a'r cyntaf i'r felin yw hi. Byddwn yn dal i allu helpu i gadw llefydd dros y ffôn yn ystod yr wythnos, yn ystod oriau swyddfa, os oes angen.

Nodwch y bydd y broses archebu ar gyfer pob cwrs yn cau wythnos union cyn dechrau'r cwrs.

Mae cyrsiau'n cael eu cynnal drwy gydol y flwyddyn ar ein campws yn Llandaf, gan ddechrau fel arfer bob tymor yr Hydref, y Gwanwyn a'r Haf. Gellir dod o hyd i'r wybodaeth ddiweddaraf am yr hyn rydym yn ei redeg a phryd ar yr adran cyrsiau ar wefan COAS.

I ymuno â'n rhestr bostio ac i gael y wybodaeth ddiweddaraf am ein rhaglen o gyrsiau, e-bostiwch eich manylion cyswllt at coas@cardiffmet.ac.uk.

CERAMEG

Cyflwyniad i Ddysglau gyda Choiliau, Dydd Sadwrn 4 a 11 Mai 2024

Dyddiad: Dydd Sadwrn, yn dechrau 4 Mai 2024, 10.00yb-1.00yp
Hyd y Cwrs: 2 Sesiwn
Pris: £120
Tiwtor: Stefanie Smith
Lefel: Dechreuwyr

Yn y cwrs 2 ran hwn, byddwn yn eich cyflwyno i adeiladu coiliau gyda chlai, gan ddefnyddio templedi syml i'ch helpu i wneud dysgl cymesur. Byddwn yn cwmpasu'r holl dechnegau sylfaenol sydd eu hangen i'ch helpu gydag unrhyw brosiect adeiladu coiliau, ynghyd â rhai awgrymiadau a thriciau i'ch helpu i ddylunio rhai cryf a sefydlog. Byddwch hefyd yn dysgu nifer o dechnegau addurno i helpu i ddod â'ch dysgl yn fyw!

Addysgir y cwrs hwn mewn lleoliad stiwdio gydag arddangosiadau ymarferol, yn ogystal â chyfarwyddyd grŵp ac un i un.

Beth sydd angen i'r myfyrwyr ddod gyda nhw?

Dewch â ffedog, neu wisgo dillad sy'n gallu mynd yn fudr, a gall hen dywel te ar gyfer sychu eich dwylo hefyd fod yn ddefnyddiol.


Archebwch Eich Lle Nawr 


LLUNIADU

Cyflwyniad i Luniadu, Dyddiau Mercher o 17 Ebrill 2024

Dyddiad: Bob dydd Mercher, yn dechrau ar 17 Ebrill 2024, 7.00-9.00yh
Hyd y Cwrs: 10 Sesiwn*
Pris: £195
Tiwtor: Christopher Holloway
Lefel: Dechreuwyr/Canolradd

Datblygwch eich sgiliau lluniadu mewn lleoliad stiwdio drwy archwilio casgliad o ddulliau ac agweddau gwahanol at luniadu, mewn amgylchedd creadigol a chefnogol.

Gan weithio o arsylwi, bydd y cwrs yn ymdrin ag astudiaeth o linell, tôn, siâp, gwead, graddfa a chyfansoddiad. Bydd y pynciau'n cynnwys bywyd llonydd, y ffigur, gofod mewnol ac amrywiaeth o senarios lluniadu arsylwadol. Bydd y cwrs hwn yn canolbwyntio ar egwyddorion lluniadu ac yn datblygu eich sgiliau mewn arsylwi a ffyrdd o weld.

Mae hwn yn ddosbarth a addysgir mewn amgylchedd stiwdio, lle anogir arbrofi a lle gallwch ddysgu trwy dynnu llun. Darperir hyfforddiant ac adborth un i un drwyddi draw.

Bydd angen i'r myfyrwyr ddod â'r canlynol gyda nhw: Un blwch o siarcol helygen, pensiliau lluniadu a dilëwr ar gyfer y sesiwn gyntaf, bydd papur cetris gwyn A1 ar gael yn y dosbarth. Darperir hyfforddiant ynghylch deunyddiau, felly fe'ch cynghorir i beidio â phrynu'n ddiangen cyn i'r cwrs ddechrau.

*Sylwer y bydd wythnos egwyl ar Ddydd Mercher 29 Mai (ar gyfer Hanner Tymor) a bydd y cyrsiau yn ailddechrau yr wythnos ganlynol, sy'n golygu y cynhelir y sesiwn olaf ddydd Mercher 26 Mehefin.


Archebwch Eich Lle Nawr 


Bywluniadu, bob dydd Mawrth o 16 Ebrill 2024

Dyddiad: Bob dydd Mawrth, yn dechrau ar 16 Ebrill 2024, 7:00-9:00yh
Hyd y Cwrs: 10 Sesiwn*
Pris: £205
Tiwtor: Christopher Holloway
Lefel: Pob Lefel

Mae bywluniadu'n cynnig cyfle i dynnu llun o'r ffurf ddynol a'i astudio ar hyd deg dosbarth â ffocws. Mae hwn yn ddosbarth sy'n agored i bawb, a fydd yn apelio at bob lefel gan gynnwys dechreuwyr.

Mae'r dosbarthiadau wedi'u strwythuro i roi ystod amrywiol o ystumiau i dynnu eu llun, rhai byr ac estynedig. Bydd y cwrs yn cynnwys ymarferion gosod a fydd yn rhoi cyfle i chi arbrofi a chymryd rhan mewn amrywiaeth o ddulliau tynnu llun. Bydd pob sesiwn yn rhoi'r cyfle i chi ddatblygu a mireinio eich ymateb eich hun i luniadu'r ffigwr.

Mae hwn yn ddosbarth a addysgir mewn amgylchedd stiwdio, lle anogir arbrofi a lle gallwch ddysgu trwy dynnu llun. Darperir hyfforddiant ac adborth un i un drwyddi draw.

Dylai'r myfyrwyr ddod â'r canlynol gyda nhw: Un bocs o siarcol helyg, rhai pensiliau lluniadu a rwber ar gyfer y sesiwn gyntaf. Bydd papur cetris gwyn A1 ar gael yn y dosbarth. Rhoddir cyngor ar ddeunyddiau, felly ni ddylech brynu unrhyw beth yn ddiangen cyn i'r cwrs ddechrau.

*Sylwer y bydd wythnos egwyl ar Ddydd Mawrth 28 Mai (ar gyfer Hanner Tymor) a bydd y cyrsiau yn ailddechrau yr wythnos ganlynol, sy'n golygu y cynhelir y sesiwn olaf ddydd Mawrth 25 Mehefin.


Archebwch Eich Lle Nawr 


Dwdlan yn Hawdd - Cwrs Ymwybyddiaeth Ofalgar Niwrograffig Creadigol, bob dydd Mercher o 17 Ebrill 2024

Dyddiad: Bob dydd Mercher, yn dechrau ar 17 Ebrill 2024, 6:00-8:00yh
Hyd y Cwrs: 10 Sesiwn*
Pris: £195
Tiwtor: Nikolett Kovacs
Lefel: Croeso i Bawb

Mae'r cwrs unigryw hwn yn gwahodd unigolion o bob lefel artistig i archwilio'r croestoriad rhwng creadigrwydd a pherthynas meddwl-corff. P'un a ydych chi'n frwdfrydig am gelf, yn ddechreuwr sy'n chwilio am antur newydd, neu os oes gennych ddiddordeb mewn integreiddio celf yn eich bywyd o ddydd i ddydd, mae'r cwrs hwn wedi'i gynllunio ar eich cyfer chi!

Nid oes angen unrhyw fath o sgiliau lluniadu neu artistig blaenorol i wneud y cwrs - mae'n ymwneud â'r broses: yn y bôn, os gallwch dynnu llinellau, gallwch wneud Celf Niwrograffig. Byddwch yn cael eich tynnu i mewn i'r broses myfyriol o greu celf sy'n golygu bod y cwrs yn ddelfrydol ar gyfer selogion celf ac unrhyw un sydd â diddordeb mewn ymwybyddiaeth ofalgar a llesiant.

Mae Celf Niwrograffig yn cyfuno seicoleg a chelf a'i nod yw helpu i leihau straen, trawsnewid credoau'r isymwybod a chreu ymdeimlad cyffredinol o les. Darganfyddwch y manteision therapiwtig wrth i chi greu gweithiau celf bywiog, ymlacio a lleihau straen.

Yr unig ragofyniad ar gyfer ymuno â'r cwrs yw chwilfrydedd.

Beth sydd angen i'r myfyrwyr ddod gyda nhw?

 • Llyfr braslunio A4/A3 (o leiaf papur 210gsm)
 • Deunyddiau lliwio: Detholiad o farcwyr a phennau, yn dibynnu ar ddewis personol. Bydd cyngor yn cael ei ddarparu yn ystod y sesiwn gyntaf.
 • Pensiliau lliw
 • Marciwr parhaol (glas neu ddu)
 • Sharpener
 • Rhwbiwr
 • Awydd i ddysgu

Dewisol: Pensiliau dyfrlliw, creonau, pens gel

*Sylwer y bydd wythnos egwyl ar Ddydd Mercher 29 Mai (ar gyfer Hanner Tymor) a bydd y cyrsiau yn ailddechrau yr wythnos ganlynol, sy'n golygu y cynhelir y sesiwn olaf ddydd Mercher 26 Mehefin.


Archebwch Eich Lle Nawr 


PEINTIO​

Llif Creadigol: Tonnau’r Môr, dydd Sadwrn a dydd Sul 29-30 Mehefin 2024

Dyddiad: Dydd Sadwrn a dydd Sul 29-30 Mehefin 2024, 10.00yb – 2.00yp
Hyd y cwrs: Penwythnos
Pris: £90
Tiwtor: Penelope Rose Cowley
Lefel: Croeso i Bawb

Dros 2 ddiwrnod byddwch yn defnyddio’r wybodaeth a’r dulliau a ddangoswyd i chi yn y sesiwn anwytho cynhwysfawr gan y tiwtor, Penelope Rose Cowley i greu eich paentiad ffurf tonnau mynegiannol unigryw eich hun. Gan adeiladu haenau o; gwydredd main (tenau), wedi'i wlychu'n wlyb, blocio a chymysgu, gydag impast gweadau ewynnog egnïol, gan dasgu, diferu ac ailadrodd y broses nes eich bod yn teimlo bod eich paentiad wedi 'dod at ei gilydd'.

Byddwch yn dysgu sut i hunangyfeirio eich haenau; ailadrodd y prosesau a chynyddu'r effeithiau lluosog i greu dyfnder, symudiad, gwead, ac awyrgylch. Bydd y tiwtor yn eich cynorthwyo’n unigol gan ganiatáu amser a lle i chi fynd i mewn i'ch llif creadigol personol eich hun gyda chanllaw wrth law i'ch helpu trwy'r dulliau a chyflawni'r canlyniadau dymunol.

Byddwch yn profi ymdeimlad o lif trwy greu haenau cronni trwy ddefnyddio gwahanol ddulliau ac yn cael eich ymddiddori yn y broses. Bydd eich meddwl yn ymlacio, yn rhydd, ac yn cael ei swyno gan y profiad gwych hwn o wneud creadigol.

Mwynhewch y gweithdy 2 ddiwrnod hwn ac ymgolli'n llwyr yn Llif Creadigol Tonnau'r Môr.

Pan wnaeth Penelope Rose Cowley greu ei phaentiad Tonnau’r Môr mae hi’n cofio hyn:

"Tua 22 mlynedd yn ôl, roeddwn i newydd lanio ym Mecsico ac roeddwn i'n sefyll ar draeth yn Cancun. Roeddwn i newydd gyrraedd y gwesty ac roedd yr haul ar fin machlud. Fe wnes i dynnu fy nillad nes mod i’n gwisgo fy nhrowsus byr a’m top oren. Roedd y môr yn swrrealaidd, mor afreal o'i gymharu â’r môr gogleddol oer, aneglur, di-draidd y cefais fy magu ynddo. Roedd y cefnfor hwn yn disgleirio, ac yn adlewyrchu llwiau’r prism, glas, gwyrdd, melyn lemwn a phinc o'r haul oedd yn machlud. Wrth i donnau symud tuag ataf rhedais tuag atynt fel hen ffrind a lapio fy mreichiau o amgylch y cerrynt chwyrlïol nes iddo fy rhyddhau eto.

I mi, mae’r tonnau i mi eu creu yma yn fy atgoffa o’r teimlad hwnnw, o haenau, sblashis, chwipiadau, impasto, gwydredd, haenau ar haenau yn ailadrodd fel traethlin cyson pob arfordir rwyf erioed troedio arnynt.

Mae'r broses yn codi’r atgofion, ac mae'r atgofion yn ysgogi'r weithred i gyflwr llif. Mae fy meddwl wedi'i ymgolli’n llwyr. Mae'n deimlad hyfryd".

Beth sydd angen i fyfyrwyr ddod gyda nhw?

Mae'r cwrs yn cynnwys defnyddio Pâst â Gwead, cyfrwng Gwydro a chyfrwng Gel Impasto. Mae croeso i chi brynu rhai eich hun hefyd felly nid oes angen i chi rannu cyflenwadau'r cwrs.

 • Pensil HB a Rwber
 • Papur/Llyfr Braslunio h..y A4/A3 neu debyg 130gsm-170gsm
 • Cynfas Maint Canolig wedi’i Breimio, sgwâr, petryal neu rhwng h.y. 14 modfedd wrth 18 modfedd
 • Cyllyll Palet (bydd gan y tiwtor rai y gallwch eu benthyca hefyd)
 • Amrywiaeth o Frwsys bach, canolig, mawr, crwn, fflat, blewyn a synthetig sy'n addas ar gyfer acrylig. (bydd gan y tiwtor rai y gallwch eu benthyca hefyd)
 • 2 Jar

Palet gwlyb ar gyfer acrylig. h.y cynhwysydd bas tupperware gyda chaead. haenau gwlyb o bapur cegin, a haen o bapur gwrthsaim i ychwanegu paent ar ei ben.

Paentiau:

 • Titaniwm Gwyn 120ml
 • ​Yn ddelfrydol 75ml +
 • Phthalo/Phthalocyanine Blue, Ultramarine Blue, Cobalt Blue, Viridian Green, Burnt Sienna, Yellow Ocher, Cadmium Yellow, Lemon Yellow, Magenta, Alizarin Crimson Red (ac unrhyw liwiau ar hap i weddu i'ch personoliaeth, h.y. Opera Pink, Violet, Indian Pink, Turquoise, Cerulean ac ati)

Uchod mae rhestr lawn o liwiau a argymhellir. Efallai y byddai’n well gennych hefyd ddetholiad sylfaenol o: Titanium White, Ultramarine Blue, Burnt Sienna, Viridian Green, Primary Yellow, and Primary Red.


Archebwch Eich Lle Nawr 


Paeintio'r Ffigur Dynol, Dydd Sadwrn 18 ac Dydd Sul 19 Mai 2024

Dyddiad: Dydd Sadwrn 18 ac Dydd Sul 19 Mai 2024, 10:30yb-3:00yp
Hyd y Cwrs: Penwythnos
Pris: £100
Tiwtor: Christopher Holloway
Lefel: Canolradd/Uwch

Mae paentio ffigurol wedi bod yn bwnc poblogaidd trwy gydol hanes celf ac mae'n dal i fod yn bwysig fel pwnc paentio hyd heddiw.

Mae 'paentio'r ffigur dynol' yn cynnig y cyfle i astudio'r ffurf ddynol dros ddau ddiwrnod.

Bydd y dosbarth hwn yn archwilio agweddau technegol paentio ag olew neu acrylig gan astudio cyfansoddiad, ymarfer cymysgu, lliw ac arsylwi.

Byddwch yn gweithio gydag amrywiaeth o ddulliau arsylwi gan gynnwys braslunio rhagarweiniol, sut mae lleoliad y ffigur yn cael ei ymgorffori yn y cyfansoddiad a'r amgylchedd, gan weithio gyda lliw a thôn fel ffordd o reoli golau, a bydd hyn oll yn ein harwain at greu cyfansoddiad(au) terfynol.

Mae'r dosbarth yn addas ar gyfer unigolion sydd â pheth profiad o baentio ac sy'n dymuno datblygu eu hymarfer mewn ymateb i'r ffigwr, ac angen rhywfaint o hyfforddiant ar agweddau technegol a ffurfiol paentio'r ffigur byw.

Mae hwn yn ddosbarth a addysgir mewn amgylchedd stiwdio, lle bydd hyfforddiant un-i-un ac adborth yn cael eu darparu drwy gydol y sesiwn. Mae'r cwrs hwn yn cynnwys model byw.

Beth sydd angen i fyfyrwyr ddod gyda nhw?

Bydd angen i fyfyrwyr i ddod â: Olew / Lliw Acrylig o Ansawdd:

 • Warm Red e.e - Cadmium Red
 • Cool Red e.e - Alizarin Crimson neu Quinacridone Red
 • Warm Blue e.e - Cerulean, Manganese neu Phthalo Blue
 • Cool Blue e.e - Ultramarine Blue
 • Warm Yellow e.e - Cadmium Yellow
 • Cool Yellow e.e - Lemon Yellow
 • Yellow Ochre
 • Viridian Green
 • Titanium White
 • Du

Gall myfyrwyr ddod â lliwiau ychwanegol os dymunant.

Hefyd: carpiau, palet, cyllyll palet, tâp masgio, brwsys fflat a / neu grwn - os yn bosibl meintiau 2, 4 ac 8, artist arogl isel ysbryd gwyn neu dyrpentin (ar gyfer peintwyr olew), jar golchi brwsh, deunyddiau lluniadu (pensil, siarcol , rhwbiwr), gall ffedog fod yn ddefnyddiol.

Arwynebau o feintiau amrywiol i baentio arnynt megis - Cynfas parod, bwrdd cynfas, papur olew wedi'i breimio / pad papur acrylig, byrddau preimio, pa un bynnag rydych chi'n teimlo'n gyfforddus yn ei ddefnyddio.


Archebwch Eich Lle Nawr 


Cyflwyniad i Ddyfrliw, Dydd Llun o 15 Ebrill 2024

Dyddiad: Bob dydd Llun o 15 Ebrill , 2024, 6:00-8:00yh
Hyd y Cwrs: 10 Sesiwn*
Pris: £195
Tiwtor: Nikolett Kovacs
Lefel: Dechreuwyr/Canolradd

Mae Cyflwyniad i Ddyfrliw yn gyfle perffaith i artistiaid amatur ddysgu technegau sylfaenol a datblygu eu sgiliau. Does dim angen i chi fod yn arlunydd profiadol, dyma le i ddysgu a mwynhau'r broses greadigol, gwneud ffrindiau newydd sydd wrth eu bodd yn mynegi eu creadigrwydd yn union fel chi!

Nod y cwrs yw archwilio technegau hanfodol ac adeiladu eich hyder a'ch sgiliau trwy wersi cam wrth gam hawdd eu dilyn. O feistroli defnyddio brwsh sylfaenol i ddeall sut i gymysgu lliwiau, bydd ein tiwtor yn torri i lawr pob cysyniad yn ddarnau hylaw. Bydd ystod eang o bynciau yn cael eu dysgu, gan gynnwys bywyd llonydd, tirweddau, a phortreadau anifeiliaid anwes. Mae'r gwersi wedi'u strwythuro o amgylch thema ganolog.

Gyda dosbarthiadau bach byddwch yn derbyn adborth adeiladol gan y tiwtor ac yn cael sgyrsiau ysbrydoledig gyda chyd-artistiaid amatur.

Mae'r gwaith terfynol y byddwch yn dewis ei ddatblygu yn seiliedig ar eich diddordebau eich hun, gan eich galluogi i archwilio'r hyn sy'n eich ysbrydoli a dod o hyd i'ch arddull artistig unigryw eich hun.

Beth sydd angen i'r myfyrwyr ddod gyda nhw?

 • Set paent dyfrlliw

  Mae'r tiwtor yn argymell defnyddio paent gradd myfyriwr da i osgoi cael eich siomi. Gan ddechrau gyda lliwiau sylfaenol (gallwch ddatblygu wrth i chi symud ymlaen gyda chyngor pellach gan y tiwtor ar ôl eich sesiwn gyntaf) Y brandiau a argymhellir yw: Windsor a Newton, Daniel Smith, Sennelier
 • Llyfr braslunio A4/A3 (o leiaf papur 210gsm)
 • Brwsys dyfrlliw
 • 2 jar gwydr ar gyfer dŵr
 • Plât gwyn ar gyfer eich palet, fel arall palet plastig
 • Pensil, rhwbiwr, sharpener

Dewisol: Amrywiaeth o ddeunydd ar gyfer technegau arbrofol - potel chwistrell, brwsh dannedd, halen, lapio plastig, sbyngau, creonau

*Sylwch y bydd wythnosau egwyl ar ddydd Llun 6 Mai a dydd Llun 27 Mai (ar gyfer Gwyliau'r Banc) yn ailddechrau yr wythnos ganlynol, sy'n golygu y bydd y sesiwn olaf yn cael ei chynnal ddydd Llun 1 Gorffennaf​.


Archebwch Eich Lle Nawr 


GWNEUD

Cyflwyniad i Lyfrau Artistiaid - Rhwymo llyfrau i ddechreuwyr, dydd Mercher o 17 Ebrill 2024

Dyddiad: Bob dydd Mercher, yn dechrau ar 17 Ebrill 2024, 7:00-9:00yh
Hyd y Cwrs: 8 Sesiwn
Pris: £165
Tiwtor: Erin Donnelly
Lefel: Croeso i Bawb/Dechreuwyr

Mae hwn yn gwrs wyth wythnos sy'n cynnig cyflwyniad i rwymo llyfrau. Bydd myfyrwyr yn cael cyfle i ddysgu amrywiaeth o dechnegau rhwymo llyfrau â llaw a chreu eu llyfrau artistiaid eu hunain. Bydd y cwrs yn cynnwys y pamffled pum twll syml yn ogystal â thechnegau rhwymo mwy datblygedig fel rhwymo arddull Siapan. Bydd myfyrwyr yn derbyn arddangosiadau manwl o'r technegau hyn yn ogystal â rhoi cynnig arnynt a dysgu sgiliau newydd bob wythnos.

Mae hwn yn gwrs ymarferol lle bydd myfyrwyr yn cymryd rhan mewn ymarfer a gwella eu sgiliau yn ogystal â chael eu hannog i ddod â'u syniadau eu hunain i mewn ac archwilio eu creadigrwydd eu hunain. Bydd myfyrwyr hefyd yn cael dealltwriaeth ddamcaniaethol o lyfrau artistiaid trwy ddysgu am artistiaid eraill a sut maent yn ymgorffori llyfrau artistiaid yn eu hymarfer. Darperir yr holl ddeunyddiau ac offer, a'r nod yw rhoi'r wybodaeth a'r hyder i ddysgwyr greu'r llyfrau eu hunain trwy gwblhau'r cwrs.

Beth sydd angen i'r myfyrwyr ddod gyda nhw?

Rhai pethau sylfaenol fel pensil, pensiliau, rhwbiwr a llyfr nodiadau ar gyfer cymryd nodiadau. Delweddau megis cylchgronau, brasluniau, ffotograffau, testun, neu unrhyw gyfeiriadau eraill y mae myfyrwyr am eu cynnwys yn eu prosiectau, os ydynt yn dymuno (nid yw hyn yn orfodol). Mae croeso i fyfyrwyr ddod â beth bynnag maen nhw am ei ddefnyddio yn eu gwaith - paent, papurau penodol, ffabrig, edafedd ac ati (unwaith eto nid yw hyn yn orfodol). Darperir yr holl offer a deunyddiau rhwymo llyfrau ac nid oes gofyn i fyfyrwyr brynu unrhyw beth penodol ar gyfer y cwrs.


Archebwch Eich Lle Nawr 


GWNEUD PRINTIAU

Cyflwyniad i Wneud Printiau, Dydd Mawrth o 16 Ebrill 2024

Dyddiad: Bob dydd Mawrth, yn dechrau ar 16 Ebrill 2024, 7:00-9:00yh
Hyd y Cwrs: 10 Sesiwn*
Pris: £195
Tiwtor: Chloe Nugent
Lefel: Croeso i Bawb

Mae Cyflwyniad i Wneud Printiau yn gyflwyniad ymarferol i ystod o dechnegau argraffu amlbwrpas. Bydd y cwrs yn cynnwys tri phrif ddull: monoprinting, intaglio ac argraffu rhyddhad. Wrth ddysgu, bydd myfyrwyr yn cael cyfle i archwilio gwneud marciau, llinell, tôn, cyfansoddiad, patrwm a gwead.

Ar gyfer y sesiwn gyntaf, dylai myfyrwyr ddod â phad nodiadau neu fraslunio a rhywbeth i ysgrifennu a tynnu llun. Bydd y sesiwn gyntaf hon yn drosolwg o'r cwrs, taith ddiogelwch lawn o'r stiwdio ac yn gyfle i fyfyrwyr ddechrau cynllunio themâu a syniadau i'w harchwilio drwy gydol y cwrs.

Bydd canllawiau ar gyfer yr hyn a ganfuwyd a'r gwrthrychau y dylai myfyrwyr eu hailgylchu a dod gyda nhw i sesiynau pellach a fydd yn cael eu defnyddio ar gyfer prosesau argraffu.

Mae'r cwrs hwn yn addas ar gyfer unrhyw berson sy'n dymuno ehangu eu set sgiliau ac arbrofi mewn stiwdio â chymorth. Mae croeso i ddechreuwyr llwyr ac artistiaid profiadol fel ei gilydd archwilio eu creadigrwydd eu hunain wrth ennill sgiliau y gellir eu defnyddio mewn lleoliad proffesiynol ac y gellir eu trosglwyddo i'w defnyddio yn y cartref.

Beth sydd angen i'r myfyrwyr ddod gyda nhw?

Pad nodiadau a rhywbeth i ysgrifennu ag ef, deunyddiau lluniadu sylfaenol fel pensiliau a rwber, mae llyfr braslunio yn ddewisol gan y bydd papur yn cael ei ddarparu, ffedog. Yn y sesiwn gyntaf, bydd myfyrwyr yn cael rhestr o ddeunyddiau pellach i ddod â nhw gyda nhw i bob sesiwn a rhestr o ddeunyddiau posibl i'w prynu pe baent yn dewis wrth i'r cwrs fynd yn ei flaen.

*Sylwch y bydd wythnos egwyl ar ddydd Mawrth 28 Mai (ar gyfer Hanner Tymor) a bydd cyrsiau'n ailddechrau yr wythnos ganlynol, sy'n golygu y bydd y sesiwn olaf yn cael ei chynnal ddydd Mawrth 25 Mehefin.


Archebwch Eich Lle Nawr 


O Luniadu i Fonoteipiau, dydd Llun o 22 Ebrill 2024

Dyddiad: Bob dydd Llun, yn dechrau ar 22 Ebrill 2024, 7:00-9:00yh
Hyd y Cwrs: 10 Sesiwn*
Pris: £195
Tiwtor: Russell John
Lefel: Dechreuwyr/Canolradd

Yn y cwrs hwn cewch eich tywys drwy'r broses o ddatblygu cyfres o luniadau a phrintiau monoteip lliwgar.

Byddwn yn defnyddio delweddau a ganfuwyd, toriadau o bapurau newydd/cylchgronau, a delweddau personol ynghyd â lluniadu fel offer i ddatblygu cyfansoddiad, tôn a gwneud marciau.

Gan adeiladu ar lwyddiannau lluniadau olynol byddwn yn gwneud cyfres o brintiau colle monoteip a chine (math o gludwaith).

Yna byddwch yn datblygu eich gwaith argraffu monoteip trwy roi'r hyn rydych wedi'i ddysgu ar waith wrth ystyried rôl lliw ymhellach.

Byddwch yn cael cefnogaeth un i un yn ystod y cwrs hwn, yn ogystal â rhannu canlyniadau eich gwaith gyda grŵp o gyd-ddysgwyr.

Beth sydd angen i'r myfyrwyr ddod gyda nhw?

Amrywiaeth o frwsys (o bob maint)

Amrywiaeth o ddeunyddiau tynnu sych, pensiliau dyfrlliw

Amrywiaeth o ddelweddau o 'ffynonellau' print y mae gan fyfyrwyr ddiddordeb ynddynt ac y gellir eu torri, gall y rhain fod yn bersonol a/neu o'r cyfryngau, llungopïau neu brintiau inkjet.

Gellir adeiladu ar detholiadau trwy gydol y cwrs, gydag arweiniad bob gwers ar yr hyn a allai fod yn dda i'w gyflwyno yr wythnos nesaf.

*Sylwch y bydd wythnosau egwyl ar ddydd Llun 6 Mai a dydd Llun 27 Mai (ar gyfer Gwyliau'r Banc) yn ailddechrau yr wythnos ganlynol, sy'n golygu y bydd y sesiwn olaf yn cael ei chynnal ddydd Llun 8 Gorffennaf.


Archebwch Eich Lle Nawr 


Gwneud Printiau Torlun Leino Dull Lleihau, dydd Iau o 25 Ebrill 2024

Dyddiad: Bob dydd Iau, yn dechrau ar 25 Ebrill 2024, 7:00-9:00yh
Hyd y Cwrs: 10 Sesiwn
Pris: £195
Tiwtor: Russell John
Lefel: Dechreuwyr/Canolradd

Poblogeiddiwyd printiau torlun leino dull lleihau gan Picasso a'i brif argraffydd, Hidalgo Arnéra. Mae'n dechneg print beiddgar a lliwgar.

Yn y cwrs hwn cewch eich tywys drwy ddatblygu a chynhyrchu cyfres o brintiau torlun leino dull lleihau.

Gan ddefnyddio brasluniau, delweddau a ffotograffau a ddarganfuwyd byddwn yn creu cyfansoddiadau personol sy'n defnyddio'r cyfyngiadau cynhenid o brinto leino dull lleihau a defnyddio ei ymddangosiad beiddgar a lliwgar.

Bob wythnos byddwn yn ymateb i'r hyn rydym wedi'i greu o'r blaen ac yn adeiladu ar lwyddiannau, gan ein galluogi i greu argraffiad o brintiau sy'n manteisio ar y dechneg wych hon.

Beth sydd angen i'r myfyrwyr ddod gyda nhw?

Delweddau i chi eu darganfod a/neu ddelweddau personol, llungopïau, toriadau o gylchgronau

Bydd cyngor arall yn cael ei roi yn ystod y sesiwn gyntaf.


Archebwch Eich Lle Nawr 


TECSTILAU

Cyflwyniad i wnïo eich dillad eich hun - gwneud dillad, Dyddiau Llun o 15 Ebrill 2024

Dyddiad: Bob dydd Llun, gan ddechrau ar 15 Ebrill 2024, 7:00-9:00yh
Hyd y Cwrs: 8 Sesiwn*
Pris: £165
Tiwtor: Karen O'Shea
Lefel: Dechreuwyr/Canolradd

Bydd y cwrs gwella gwnïo hwn yn rhoi cyflwyniad i ystod o dechnegau gwneud gwisgoedd sylfaenol a fydd yn meithrin hyder a sgiliau i fynd i'r afael â phrosiectau a dillad. Mae'r cwrs ar gyfer y rhai sydd â rhywfaint o brofiad rhagarweiniol o wnïo, ac sydd â rhywfaint o wybodaeth sylfaenol o ddefnyddio peiriant gwnïo ac sy'n dymuno gwella eu sgiliau a'u hyder mewn technegau sy'n ofynnol i wnïo prosiectau a dechrau gwneud dillad. Rydym yn bwriadu rhedeg cwrs ar wahân, ar gyfer dechreuwyr llwyr (na allant roi nodwydd eto) yn ystod y tymor canlynol, ac ar ôl hynny byddwn yn ail-redeg y cwrs hwn.

Beth ddylai myfyrwyr ddod gyda nhw:

 • Llyfr nodiadau a phensil / pensil
 • Siswrn miniog bach
 • Pins

(Yn ystod yr wythnosau rhagarweiniol, bydd myfyrwyr yn cael eu tywys wrth ddewis a phrynu ffabrig a phatrwm gwneud gwisgoedd hawdd - a bydd angen iddynt gael y ddau i greu dilledyn o'u dewis)

*Sylwch y bydd wythnosau egwyl ar ddydd Llun 6 Mai a dydd Llun 27 Mai (ar gyfer Gwyliau'r Banc) yn ailddechrau yr wythnos ganlynol, sy'n golygu y bydd y sesiwn olaf yn cael ei chynnal ddydd Llun 24 Mehefin​.


Archebwch Eich Lle Nawr 


Dysgu Gwnïo mewn penwythnos (â llaw a gyda pheiriant), Dydd Sadwrn 20 ac Dydd Sul 21 Ebrill 2024

Dyddiad: Dydd Sadwrn 20 ac Dydd Sul 21 Ebrill 2024, 10:00yb-2:00yp
Hyd y Cwrs​: Penwythnos
Pris: £85
Tiwtor: Karen O'Shea
Lefel: Croeso i Bawb

Dysgwch sut i wnïo â llaw a defnyddio peiriant gwnïo i gydosod, pwytho a chreu prosiect.

Mae gan y cwrs hwn bopeth sydd ei hangen i ddatblygu hyder a sgil gwnïo dechreuwyr.

Ar gyfer y rhai sydd wedi bod eisiau dysgu gwnïo neu a hoffai wybod sut i drwsio, addasu neu wneud pethau.

Bydd y diwrnod cyntaf yn cyflwyno pwyth llaw, a chyflwyniad i ffabrigau, terminoleg, a hanfodion pwytho a sut y gellir cymhwyso hyn i drwsio dillad, megis gwnïo botymau, trwsio semau, gosod clytiau a thrwsio dillad.

Ar yr ail ddiwrnod bydd myfyrwyr yn symud ymlaen i ddefnyddio'r peiriannau gwnïo, i ddysgu sut mae'r peiriant yn gweithio, sut i weindio bobbin ac ymarfer pwythau gwnïo syth a chrwm, yn ogystal ag ymarfer corneli troi, hemau gwnïo, pwytho brig cywir, rhiciau clipio a chorneli i droi allan prosiect.

Beth ddylai myfyrwyr ddod gyda nhw?

 • Llyfr nodiadau a phensil
 • Nid yw'n hanfodol ond byddai'n ddefnyddiol i fyfyrwyr ddod â'u pecyn gwnïo syml eu hunain sy'n cynnwys pinnau, nodwydd gwnïo â llaw, teclyn datod pwythau, a phâr o siswrn brodwaith miniog bach (gwnaiff siswrn ewinedd y tro).


Archebwch Eich Lle Nawr 


Lamplenni Stensil wedi'u Sgrin Brintio, dydd Llun o 15 Ebrill 2024

Dyddiad: Bob dydd Llun, gan ddechrau ar 15 Ebrill 2024, 7:00-9:00yh
Hyd y Cwrs: 5 Sesiwn*
Pris: £115
Tiwtor: Kath Wibmer
Lefel: Croeso i Bawb

Dysgwch sut i greu darn o ffabrig wedi'i sgrin brintio a'i ddefnyddio i wneud lamplen eich hun!

Yn y cwrs hwn byddwch yn dysgu sut i greu ffabrigau stensil wedi'u sgrin brintio. Byddwn yn gweithio gyda'n gilydd i greu paletau lliw o'ch dewis, eu defnyddio i brintio siapiau rydych chi wedi'u creu ar frethyn. Trwy arbrofi byddwn yn penderfynu ar ddyluniad terfynol, y byddwch chi'n sgrin brintio ac yna'n ei roi ar lamplen siap drwm.

Bydd y cwrs yn gwbl seiliedig ar y stiwdio ac yn ymarferol, a byddwch yn cael eich cyflwyno i'r cyfleusterau sgrin brintio gwych sydd gennym ar gael yn Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd. Bydd eich tiwtor yn dangos yr holl sgiliau sydd eu hangen arnoch ac yn eich helpu ar sail 1-1 i ddatblygu eich sgiliau a'ch syniadau trwy gydol y sesiynau.

Mae'r cwrs hwn yn addas i unrhyw un - Os nad ydych erioed wedi sgrin brintio o'r blaen, dyma'r cyfle perffaith i ddysgu! Os oes gennych brofiad argraffu sgrin, dewch draw i ddysgu ffyrdd newydd o argraffu. Creu eich lamp eich hun a fydd yn goleuo'ch cartref!

Beth sydd angen i'r myfyrwyr ddod gyda nhw?

 • Dillad nad oes ots gan fyfyrwyr fynd i mewn/staenio. Ffedog os ydynt yn dymuno - ond nid yn orfodol.
 • Esgidiau synhwyrol - dim esgidiau agored, sandalau na sodlau.

*Sylwch y bydd wythnos egwyl ddydd Llun 6 Mai (Gŵyl y Banc) bydd y cwrs yn ailddechrau yr wythnos ganlynol, sy'n golygu y bydd y sesiwn olaf yn cael ei chynnal ddydd Llun 20 Mai​.


Archebwch Eich Lle Nawr