Cyrsiau

Bydd Ysgol Gelf Agored Caerdydd yn agor ei drysau unwaith yn rhagor ym mis Mai 2022 gydag ystod eang o gyfleoedd dysgu ardderchog ar gael. O gyrsiau crochenwaith i beintio, o luniadau i ddylunio, ffotograffiaeth, gwneud printiau a chrefft, mae rhywbeth at ddant pawb. 

Does dim ots p'un a ydych chi'n artist neu'n ddylunydd profiad, yn paratoi portffolio i wneud cais am raglen gradd neu raglen Sylfaen, neu os nad ydych erioed wedi gafael mewn pensil o'r blaen. Mae'r cyrsiau a'r gweithdai yn ffordd wych o roi cynnig ar sgiliau newydd neu ddatblygu eich ymarfer ymhellach. 

Sylwer, oni nodir yn wahanol yn nisgrifiad y cwrs, bod ein cyrsiau ar agor i'r rheiny sy'n 16 oed neu'n hŷn, ac eithrio cyrsiau sy'n defnyddio model bywyd, sydd ar agor i bobl dros 18 oed yn unig.

Gallwch gadw lle ar bob cwrs nawr.
Rydym wedi gwneud y broses archebu yn gyflymach, yn haws ac yn fwy hygyrch i'n cwsmeriaid. Gallwch nawr drefnu lle yn uniongyrchol ar unrhyw gwrs drwy siop ar-lein Met Caerdydd, sydd ar gael bob awr o'r dydd a'r nos, saith diwrnod yr wythnos, a'r cyntaf i'r felin yw hi. Byddwn yn dal i allu helpu i gadw llefydd dros y ffôn yn ystod yr wythnos, yn ystod oriau swyddfa, os oes angen. 

Nodwch y bydd y broses archebu ar gyfer pob cwrs yn cau wythnos union cyn dechrau'r cwrs.


I ymuno â'n rhestr bostio ac i gael y wybodaeth ddiweddaraf am ein rhaglen o gyrsiau, e-bostiwch eich manylion cyswllt at coas@cardiffmet.ac.uk.

CERAMEG

Crochenwaith: Dysgu i Daflu ar Olwyn

Dyddiad: Bob dydd Llun, yn dechrau ar 09 May 2022, 6:30-8:30pm
Hyd y cwrs: 9 sesiwn dros 10 wythnos *
Pris: £195
Tiwtor: Margo Schmidt
Lefel: Dechreuwyr (croeso i bawb)

Dysgwch sut i daflu ar olwyn y crochenydd! Dosbarth cam wrth gam sy'n dysgu sut i daflu potiau â llaw. Mae'r dosbarth hwn yn addas i ddechreuwyr pur yn ogystal â'r rheini a hoffai wella eu sgiliau taflu. 

Bydd dechreuwyr yn dysgu sut i daflu silindrau a phowlenni, ac efallai y bydd y rheini sydd â rhai sgiliau taflu yn barod am archwilio handlenni, caeadau ac ychwanegiadau eraill – p'un a ydynt yn cael eu taflu neu eu hadeiladu â llaw. 

Bydd y dosbarth llawn hwyl hwn hefyd yn cynnig y cyfle i ddysgu ystod eang o dechnegau addurno wynebau a all drawsnewid hyd yn oed y potiau mwyaf sylfaenol yn ddarnau unigryw! 

Gyda'n gilydd byddwn yn gwydro'r potiau ar ddiwedd y cwrs, a byddant yn cael eu llosgi mewn odyn er mwyn i chi fynd â nhw gartref a'u cadw, heb unrhyw gost ychwanegol. 

Dylai'r myfyrwyr ddod â'r canlynol gyda nhw: Cofiwch ddod â thywel bach/lliain sychu llestri (rydym yn darparu ffedogau), a gwisgwch rywbeth lle na fydd ots os bydd yn mynd yn frwnt, oherwydd gall crochenwaith fod yn waith budr! 

* Noder fod wythnos egwyl yn ystod wythnos 9 i ganiatáu amser ar gyfer sychu a chynhesu eich gwaith, cyn i'r gwydro ddigwydd yn wythnos 10; ni chynhelir unrhyw ddosbarth ar wythnos 9.

Archebu Nawr

Crochenwaith: Dysgu i Daflu ar Olwyn

Dyddiad: Bob dydd Mawrth, yn dechrau ar 10 May 2022, 6:30-8:30pm
Hyd y cwrs: 9 sesiwn dros 10 wythnos *
Pris: £195
Tiwtor: Margo Schmidt
Lefel: Dechreuwyr (croeso i bawb)

Dysgwch sut i daflu ar olwyn y crochenydd! Dosbarth cam wrth gam sy'n dysgu sut i daflu potiau â llaw. Mae'r dosbarth hwn yn addas i ddechreuwyr pur yn ogystal â'r rheini a hoffai wella eu sgiliau taflu. 

Bydd dechreuwyr yn dysgu sut i daflu silindrau a phowlenni, ac efallai y bydd y rheini sydd â rhai sgiliau taflu yn barod am archwilio handlenni, caeadau ac ychwanegiadau eraill – p'un a ydynt yn cael eu taflu neu eu hadeiladu â llaw. 

Bydd y dosbarth llawn hwyl hwn hefyd yn cynnig y cyfle i ddysgu ystod eang o dechnegau addurno wynebau a all drawsnewid hyd yn oed y potiau mwyaf sylfaenol yn ddarnau unigryw! 

Gyda'n gilydd byddwn yn gwydro'r potiau ar ddiwedd y cwrs, a byddant yn cael eu llosgi mewn odyn er mwyn i chi fynd â nhw gartref a'u cadw, heb unrhyw gost ychwanegol. 

Dylai'r myfyrwyr ddod â'r canlynol gyda nhw: Cofiwch ddod â thywel bach/lliain sychu llestri (rydym yn darparu ffedogau), a gwisgwch rywbeth lle na fydd ots os bydd yn mynd yn frwnt, oherwydd gall crochenwaith fod yn waith budr!

* Noder fod wythnos egwyl yn ystod wythnos 9 i ganiatáu amser ar gyfer sychu a chynhesu eich gwaith, cyn i'r gwydro ddigwydd yn wythnos 10; ni chynhelir unrhyw ddosbarth ar wythnos 9.

Archebu Nawr

PAENTIO

Peintio Dechreuwyr/Canolradd mewn Olewau ac Acryligau

Amserlen Nodweddiadol: Bob Dydd Iau, yn dechrau ar 12 Mai 2022, 7:00 – 9:00pm
Hyd y cwrs: 10 sesiwn*
Pris: £180
Tiwtor: Sebastian Aplin
Lefel: Dechreuwyr/Canolradd

* Noder y bydd wythnos egwyl ar wythnos 4 oherwydd Gŵyl Banc y Gwanwyn sy'n disgyn ddydd Iau 2 Mehefin 2022, bydd y cwrs i bob pwrpas yn gorffen 11 wythnos ar ôl y dyddiad dechrau ar 21 Gorffennaf 

Bydd y cwrs hwn yn rhoi'r offer technegol a damcaniaethol i ddysgwyr baentio paentiadau bywyd llonydd, model bywyd a thirwedd. 

Yn y cwrs hwn byddwch yn dysgu'r theori sylfaenol ar sut i gysylltu lliw a golau, diffinio gwrthrychau trwy wrthgyferbyniad, a dylunio cyfansoddiad dramatig. Erbyn diwedd y cwrs hwn byddwch wedi dysgu bod strwythur i baentio ffigurol a hefyd rheswm pam mae paentiadau'n ddeniadol. Bydd llawer o'r damcaniaethau hyn yn eich synnu ac yn gwneud ichi fynd at y broses beintio mewn ffordd newydd. 

Yn y cwrs hwn byddwn yn edrych ar y mecanweithiau y mae paentiadau o'r 400 mlynedd diwethaf wedi'u defnyddio i'w gwneud yn wych a byddwn yn cymryd mesurau ymarferol i ymgorffori eu darganfyddiadau yn ein hymarfer paentio. Bob wythnos bydd gennym ffocws newydd o gymhwyso paent, theori a phwnc i'n herio. 

Erbyn diwedd y cwrs fe welwch fod yr holl broses o baentio yn mynd ymhell y tu hwnt i gopïo, mewn gwirionedd, mae angen arfarniad hollol newydd o sut rydyn ni'n gweld pethau, ac yn trosi'r profiad hwn i gynfas. Byddwch yn gadael gyda'r offer sydd ar gael ichi gychwyn yn hyderus ar eich prosiectau paentio eich hun. 

Dylai myfyrwyr ddod â’r canlynol gyda nhw: gall myfyrwyr ddewis a ydyn nhw'n dod â phaent olew neu acrylig, y mae angen iddyn nhw fod o wneuthuriad ag enw da (Windsor a Newton, Rowney ac ati) ond gallant fod yn “ansawdd myfyrwyr”. Y lliwiau sylfaenol sydd eu hangen yw coch, glas, melyn, du a gwyn. Os yw myfyrwyr eisiau palet llawnach, argymhellir y lliwiau canlynol: Titaniwm gwyn, melyn lemwn, coch cadmiwm, glas dulas, llwyd Payne, wmbr llosg. 

Mae angen i fyfyrwyr hefyd ddod ag ystod o frwsys canolig a mawr a phalet plastig neu balet hepgor o faint da. Os ydych chi'n defnyddio paent olew, dylech ddod â thoddyddion AROGL ISEL gyda chi fel W & N “Sansodor” neu “Zest it”. Ar gyfer paentio olew, argymhellir brwsys blew hogs dros frwsys synthetig.

Archebu Nawr

Paentio Canolradd/Uwch mewn Olewau ac Acryligau

Amserlen Nodweddiadol: Bob Dydd Llun, yn dechrau ar 09 Mai 2022, 7:00 – 9:00pm
Hyd y cwrs: 10 sesiwn
Pris: £180
Tiwtor: Freya Dooley
Lefel: Canolradd/Uwch

Bydd y cwrs yn eich helpu i fagu hyder a datblygu eich dull o beintio mewn olew ac acryligau, ynghyd â meithrin eich sgiliau o ran cyfansoddiad, lliw ac arsylwi. Byddwch yn gweithio gydag amrywiaeth o bynciau, gyda phwyslais ar weithio gyda model byw a bywyd llonydd. Cewch eich annog i arbrofi gydag amrywiaeth o dechnegau a phrosesau er mwyn datblygu eich llun. Gallai hyn gynnwys lluniadu, collage a gweithio tuag at haniaeth. 

Bob tymor bydd Freya yn archwilio thema wahanol gyda'r dosbarth, gyda'r myfyrwyr yn ei dilyn mewn ffordd sy'n diwallu eu hanghenion. Er nad yw'n hanfodol, argymhellir mai myfyrwyr sy'n hyderus o ran yr hanfodion ac sydd â rhywfaint o brofiad o beintio a chymysgu lliwiau sy'n dilyn y cwrs hwn. 

Dylai'r myfyrwyr ddod â'r canlynol gyda nhw: Cynfasau, llyfr braslunio a deunyddiau lluniadu sylfaenol gan gynnwys siarcol, pensiliau ac ati. Darperir islau a byrddau. Lliw Olew o Ansawdd Artistiaid neu Fyfyrwyr: Coch Cadmiwm, Rhuddgoch Alisarin, Melyn Lemwn, Melyn Cadmiwm, Glas Phthalosyanin, Glas Coerwliwm, Dulas, Gwyn Titaniwm. Hefyd: carpiau, palet, cyllyll palet, brwshys pen gwastad (5mm, 1cm, 2cm), olew llinad, gwirod gwyn neu dyrpant. Mae'r rhain ar gael yn Pen and Paper, yr Arcêd Frenhinol, Caerdydd neu Hobbycraft.

Archebu Nawr

Penwythnos Peintio Tirlun mewn Dyfrlliwiau

Dyddiad: dydd dydd Sadwrn 28 a dydd Sul 29 Mai 2022, 10:00am-2:00pm
Hyd y cwrs: 2 sesiwn, 4 awr y sesiwn
Pris: £95
Tiwtor: Sebastian Aplin
Lefel: Dechreuwyr hyd lefel Uwch

Mae tirlun y gwanwyn a’r haf yn cynnig cyfoeth o gyfleoedd i’r peintiwr dynnu lluniau a brasluniau yn yr awyr agored. Os bydd y tywydd yn braf, fe welwn sut i gyflawni braslunio dyfrlliw “plein air” a fydd yn cipio elfennau gweledol yr olygfa ac yn fan cychwyn am waith mwy gorffenedig yn y stiwdio. Drwy fagu’r hyder i weithio yn yr awyr agored a gwneud penderfyniad gwybodus am gyfansoddiad a lliw, cawn ymgorffori’r awyr agored ardderchog yn ein harferion stiwdio. 

Edrychwn ar sut i wneud i nodweddion arbennig iawn dyfrlliwiau weithio o’n plaid ni ac nid yn ein herbyn. Mae’r cyfrwng hwn yn cael ei ystyried yn dechneg anodd ei meistroli am fod llai o le i addasu paentiad ar ôl i’r lliw gael ei gymhwyso. Wedi dweud hynny, mae gan ddyfrlliwiau llwyddiannus oleuedd sy’n anodd ei gyflawni mewn cyfryngau eraill. Yn unol â’n harfer, byddwn ni’n rhyfeddu at weithiau celf o fri mewn dyfrlliw ac yn ceisio dehongli’r elfennau allweddol sy’n eu gwneud nhw mor llwyddiannus. 

Beth ddylai myfyrwyr ddod â nhw: Set o ddyfrlliwiau mewn pedyll/palet, brwsys dyfrlliw, pad dyfrlliw garw A3 neu A4 300gsm (digon trwchus), pensil braslunio, cynhwysydd dŵr, tywelion papur, stôl ysgafn. 

Cinio: Nodwch nad yw'r caffis sydd ar y safle ar agor ar y penwythnos felly byddai'n syniad da i chi ddod â chinio pecyn.

Archebu Nawr

LLUNIADU

Cyflwyniad i Luniadu

Dyddiad: bob dydd Mercher, yn dechrau ar 11 Mai 2022, 7.00-9.00pm
Hyd y cwrs: 10 sesiwn
Pris: £180
Tiwtor: Christopher Holloway
Lefel: Dechreuwyr/Canolradd

Datblygwch eich sgiliau lluniadu o fewn amgylchedd stiwdio drwy archwilio ystod o ddulliau a ffyrdd gwahanol o luniadu mewn awyrgylch creadigol a chefnogol. 

Byddwn yn arbrofi ag ymarfer sylwadol, gan ennyn ysbrydoliaeth o fywyd llonydd, ffurf corff, ac ystod o sefyllfaoedd lluniadu sylwadol. Byddwn hefyd yn ymgorffori ac yn arbrofi ag ystod o wahanol ddeunyddiau ac yn edrych ar enghreifftiau artistiaid am ysbrydoliaeth. 

Bydd y cwrs yn ymdrin ag astudiaeth o linell, ffyrfder, cyfansoddiad, a gweithio gyda graddfa. Caiff hyn ei gyflwyno drwy ddull a addysgir ac ymarfer ymholgar. 

Bydd y cwrs hwn yn ein harwain at ddealltwriaeth well o egwyddorion lluniadu, ac yn datblygu cyfeiriad meddwl i ymateb ac i ddarganfod ymhellach sut y gall lluniadu ddatblygu i chi fel unigolyn. Ceir hyfforddiant un-i-un ac adborth drwyddi draw. 

Bydd angen i fyfyrwyr ddod â'r canlynol gyda nhw: Un blwch o siarcol helygen, pensiliau lluniadu a dilëwr ar gyfer y sesiwn gyntaf, bydd papur cetris gwyn A1 ar gael yn y dosbarth. Darperir hyfforddiant ynghylch deunyddiau, felly fe’ch cynghorir i beidio â phrynu'n ddiangen cyn i'r cwrs ddechrau.

Archebu Nawr

Bywluniadu

Dyddiad: Bob dydd Mawrth, yn dechrau ar 10 Mai 2022, 7:00-9:00pm
Hyd y cwrs: 10 sesiwn
Pris: £190
Tiwtor: Christopher Holloway
Lefel: Pob lefel

Mae bywluniadu yn cynnig y cyfle i luniadu ac astudio'r corff dynol dros ddeg gwers benodol. Mae'r dosbarth hwn yn agored i bawb, a fydd yn apelio i bob lefel, gan gynnwys dechreuwyr. Mae'r sesiynau wedi'u strwythuro er mwyn lluniadu ystod eang o ystumiau, a fydd yn cynnwys ystumiau byr ac estynedig. 

Bydd hyn yn rhoi'r cyfle i chi arbrofi gyda gwahanol ymarferion er mwyn datblygu eich ymarfer arsylwi. Bydd ystumiau hirach yn rhoi mwy o amser i chi ddatblygu lluniadau mwy ystyriol ac yn eich helpu i ehangu eich dull personol o ddysgu am luniadu. 

Mae hwn yn ddosbarth a gaiff ei addysgu mewn amgylchedd stiwdio, lle anogir arbrofi a lle gallwn ddysgu drwy luniadu ei hun. Darperir sesiynau tiwtora un i un ac adborth drwy gydol y cwrs. 

Dylai'r myfyrwyr ddod â'r canlynol gyda nhw: Un bocs o siarcol helyg, rhai pensiliau lluniadu a rwber ar gyfer y sesiwn gyntaf. Bydd papur cetris gwyn A1 ar gael yn y dosbarth. Rhoddir cyngor ar ddeunyddiau, felly ni ddylech brynu unrhyw beth yn ddiangen cyn i'r cwrs ddechrau.

Archebu Nawr

GWNEUD PRINTIAU

Sgrin-brintio

Dyddiad: bob dydd Llun, yn dechrau ar 09 Mai 2022, 6:30-8:30pm
Hyd y cwrs: 10 sesiwn
Pris: £180
Tiwtor: Nigel Bowles
Lefel: Pob lefel

Bydd y rhaglen deg wythnos hon yn cyflwyno technegau sgrin-brintio ar bapur â llaw syml i'r myfyrwyr hynny heb fawr ddim profiad, os o gwbl, o'r cyfrwng. Rhoddir pwyslais ar ddatblygu lluniadau, ffotograffau, neu unrhyw ddyluniad 2D arall yn waith a gynhyrchir ar bapur. 

Bydd cyfleoedd i drafod eich printiadau gyda'r tiwtor, a rhoi cynnig ar brosiectau mwy cymhleth sy'n gofyn am beth gwybodaeth am feddalwedd trin delweddau fel Adobe Photoshop. 

Dylai'r myfyrwyr ddod â'r canlynol gyda nhw: Darperir yr holl ddeunyddiau ond gall y broses brintio fod yn fudr, felly gwisgwch rywbeth lle na fydd ots y bydd yn mynd yn frwnt, neu dewch â ffedog.

Archebu Nawr

FFOTOGRAFFIAETH

Cyflwyniad i Ffotograffiaeth

Dyddiad: Bob dydd Llun, yn dechrau ar 09 Mai 2022, 6:30-8:30pm
Hyd y cwrs: 10 sesiwn
Pris: £180
Tiwtor: Rory Buckland
Lefel: Croeso i bawb

Mae'r cwrs hwn ar gyfer dechreuwyr sydd wedi bod yn defnyddio'r modd awtomatig ar eu camera ond a hoffai ddechrau defnyddio'r swyddogaethau llaw er mwyn rheoli'r broses o dynnu llun yn well. Bydd y cwrs hwn yn cyflwyno theori ac ymarfer rhagarweiniol ffotograffiaeth llaw i'r myfyrwyr, ac yn eu haddysgu sut i greu gwell ffotograffau, gan eu helpu i ddeall cyfuniadau lens a chamera. 

Bydd y cwrs yn addysgu'r myfyrwyr sut i osod camera llaw er mwyn tynnu lluniau graenus mewn amrywiaeth o sefyllfaoedd ac amgylcheddau, wrth iddynt feithrin dealltwriaeth o effeithiau golau, lliw a thymheredd ar y broses o dynnu llun. 

Erbyn diwedd y cwrs, bydd y myfyrwyr wedi meithrin y wybodaeth a'r hyder i ddatblygu eu crefft ar eu liwt eu hunain a bydd ganddynt y sgiliau i dynnu lluniau yn y ffordd rydym yn eu gweld. 

Yn ddelfrydol dylai fod gan y myfyrwyr gamera / camera ffôn (ffilm neu ddigidol, er bod digidol yn well) sy'n galluogi anwybyddu gosodiadau llaw i ryw raddau, ynghyd â llyfryn cyfarwyddiadau'r camera yn ddelfrydol. 

Dylai'r myfyrwyr ddod â'r canlynol gyda nhw: Camera / camera ffôn (ffilm neu ddigidol, er bod digidol yn well) a llyfryn cyfarwyddiadau'r camera yn ddelfrydol, llyfr nodiadau.

Archebu Nawr