Strwythur a Llywodraethiant y Brifysgol>Cydraddoldeb ac Amrywiaeth>Adroddiadau Blynyddol, Strategaethau a Pholisïau

Adroddiadau Blynyddol, Strategaethau a Pholisïau

Mae Prifysgol Metropolitan Caerdydd wedi ymrwymo i sicrhau bod ganddi nifer o gynlluniau ac adroddiadau Cydraddoldeb ac Amrywiaeth er mwyn cefnogi ei hagenda Cydraddoldeb ac Amrywiaeth i greu amgylchedd gwaith cynhwysol a chadarnhaol i'n staff a'n myfyrwyr.

Os oes angen copi arnoch o unrhyw un o'r dogfennau a restrir isod mewn fformat arall, neu os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â'r Swyddog Cydraddoldeb ac Amrywiaeth ar equality@cardiffmet.ac.uk.

Gweld ​copi o'n ​Polisi Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant.

Adroddiadau Blynyddol Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

Yn unol â'r ddyletswydd statudol, bydd Adroddiadau Blynyddol Cydraddoldeb ac Amrywiaeth yn cael eu cynhyrchu'n flynyddol a byddant yn cael eu cyhoeddi erbyn 31 Mawrth bob blwyddyn.

Disgwylir i'r Adroddiadau Blynyddol Cydraddoldeb ac Amrywiaeth 2022/23 iaith Gymraeg gael eu cyhoeddi cyn bo hir. Os oes angen copi arnoch, cysylltwch â equality@cardiffmet.ac.uk​​. Mae copï​au iaith Saesneg o'r adroddiadau ar gael isod:

Equality Annual Report 2022-23

Appendix 1 - SEP Progress 2022-23

Cardiff Met Employment Data 2022-23

Ar gyfer adroddiadau blaenorol yn y Gymraeg, gweler isod:

Adroddiad Blynyddol Cydraddoldeb 2021-22

Atodiad 1 - Cynnydd CCS 2021-22

Data Cyflogaeth Met Caerdydd 2021-22

Cynlluniau Cydraddoldeb Strategol

Mae hyrwyddo cydraddoldeb yn fwy na datganiad o sut y bydd y Brifysgol yn bodloni gofynion statudol: mae'n rhan hanfodol ac annatod o weithrediadau'r Brifysgol, yn adlewyrchiad o'r hyn y mae'n ei werthfawrogi, ac yn helpu i greu gwelliannau i bawb. Mae cydraddoldeb yn cefnogi ansawdd: mae sicrhau cyfle cyfartal a chroesawu amrywiaeth yn angenrheidiol os ydym am gyflawni ein nodau strategol a datblygu potensial llawn ein holl staff a myfyrwyr.

Mae ein Cynllun Cydraddoldeb Strategol yn cynnwys pedwar amcan cyffredinol, ac mae gan bob un ohonynt nifer o nodau allweddol cysylltiedig. Mae'r cynllun yn ymdrin â nodweddion gwarchodedig oedran, anabledd, ailbennu rhywedd, priodas a phartneriaeth sifil, beichiogrwydd a mamolaeth, hil, crefydd neu gred, rhyw a chyfeiriadedd rhywiol. Ein nod yw gweithio mewn partneriaeth ag Undeb Myfyrwyr Met Caerdydd er mwyn hyrwyddo'r cynllun a chyflawni ein dyheadau.

Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2024-28​

Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2020-24

Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2020-24 Cynllun Gweithredu

Monitro Cydraddoldeb

Mae Prifysgol Metropolitan Caerdydd yn casglu ac yn monitro data Cydraddoldeb dienw ar bob un o'r naw nodwedd warchodedig fel y nodir yn Neddf Cydraddoldeb 2010. Y naw nodwedd warchodedig yw Oedran, Anabledd, Hil, Rhyw, Ailbennu Rhywedd, Priodas a Phartneriaeth Sifil, Beichiogrwydd a Mamolaeth, Crefydd a Chred a Chyfeiriadedd Rhywiol.

Mae hefyd yn ofyniad cyfreithiol, fel rhan o Ddyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus yng Nghymru, i'r Brifysgol fonitro yn erbyn yr holl nodweddion gwarchodedig.

Mae rhagor o wybodaeth am Ddeddf Cydraddoldeb 2010 a Dyletswydd Cydraddoldeb Sector Cyhoeddus Cymru yng Nghymru ar gael ar wefan Advance AU.

Mae'r Brifysgol yn defnyddio data cydraddoldeb ac amrywiaeth i:

  • Monitro a gwerthuso effaith ein Cynllun Cydraddoldeb Strategol
  • Llywio ac arwain asesiad cydraddoldeb
  • Llunio arfer recriwtio staff a myfyrwyr
  • Sicrhau cynrychiolaeth deg o staff a myfyrwyr ar gyrff pwyllgorau
  • Gwella gwahanol fentrau'r Brifysgol

Caiff yr holl wybodaeth a gesglir ei storio'n ddiogel, gan ddilyn egwyddorion diogelu data llym. Dim ond mewn adroddiadau er enghraifft, mewn fformat dienw y cyhoeddir gwybodaeth erioed.

Asesiadau o'r Effaith ar Gydraddoldeb

Mae Prifysgol Metropolitan Caerdydd wedi ymrwymo i greu amgylchedd gwaith a dysgu teg a chyfartal ac fel pob corff cyhoeddus arall, mae gan y Brifysgol ddyletswydd gyfreithiol i asesu ei holl bolisïau, arferion a gweithdrefnau arfaethedig ar gyfer eu heffaith ar grwpiau gwarchodedig fel y'u diffinnir yn Neddf Cydraddoldeb 2010.

Mae Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb (EIA) yn helpu i amddiffyn rhag gwahaniaethu. Mae gwahaniaethu'n aml yn anfwriadol, ac mae'r broses EIA yn caniatáu i ni ystyried y gwahanol ffyrdd y mae ein polisïau a'n harferion yn effeithio ar wahanol grwpiau o bobl a chymryd unrhyw gamau i ddileu canlyniadau negyddol. Wrth adolygu neu weithredu polisi ac arferion newydd, mae Prifysgol Metropolitan Caerdydd yn sicrhau bod EIAau yn cael eu cwblhau.