Skip to main content
Ysgol Dechnolegau Caerdydd>Cyrsiau>Gradd Meistr Rheoli Prosiectau Technoleg - MSc / PgD / PgC

Gradd Meistr Rheoli Prosiectau Technoleg - MSc / PgD / PgC

​​​​​​​​

Bydd y rhaglen Meistr hon mewn Rheolaeth Prosiectau Technoleg yn darparu'r sgiliau sy'n berthnasol i yrfa i chi sy’n angenrheidiol ar gyfer rheoli cylch bywyd prosiectau sy'n seiliedig ar dechnoleg, o’u sefydlu, i'w mabwysiadu a’u gwaredu yn y pen draw. Bydd cyfuniad o gymwyseddau rheoli prosiect cyffredinol gydag ymwybyddiaeth dechnolegol benodol yn rhoi'r arfau sydd eu hangen arnoch er mwyn cymhwyso'ch dysgu yn y gwaith ar unwaith ac i barhau â'ch datblygiad proffesiynol.

Bydd y rhaglen hon yn ddarostyngedig ar adolygiad cyfnodol yn 2023/4 i sicrhau bod cynnwys y cwrs yn gyfredol ac yn parhau i fod. Os bydd unrhyw newidiadau i gynnwys y cwrs yn cael eu gwneud o ganlyniad i'r adolygiad, bydd pob ymgeisydd yn cael gwybod unwaith y bydd newidiadau'n cael eu cadarnhau.

Rydyn ni’n ymdrechu i gyflwyno cyrsiau yn unol â’r disgrifiad ac ni fyddwn fel arfer yn gwneud newidiadau i gyrsiau, fel teitl, cynnwys, dull cyflwyno a darpariaeth addysgu’r cwrs. Fodd bynnag, gall fod yn angenrheidiol i’r brifysgol wneud newidiadau yn narpariaeth y cwrs cyn neu ar ôl cofrestru. Mae’n cadw’r hawl i wneud amrywiadau i gynnwys neu ddulliau cyflwyno, gan gynnwys terfynu neu gyfuno cyrsiau os ystyrir bod camau gweithredu o’r fath yn angenrheidiol. Darllenwch ein Telerau ac Amodau i gael y wybodaeth lawn.

Cynnwys Y Cwrs

Modiwlau gorfodol:

 • Rheoli Prosiect Technoleg (20 credyd)
 • Nod y modiwl hwn yw meithrin gwerthfawrogiad beirniadol o egwyddorion ac arferion rheoli prosiect mewn myfyrwyr wrth baratoi ar gyfer pryd y byddant yn rheoli - neu'n cael eu rheoli trwy - brosiectau technoleg.


 • Rheoli Risg Cyfrifiadura Defnyddiwr Terfynol (20 credyd)
 • Mae'r modiwl hwn wedi'i gynllunio i roi gwerthfawrogiad beirniadol i'r myfyriwr o reoli risg Cyfrifiadura Defnyddiwr Terfynol (EUC) gyda phwyslais ar risgiau a rheolaeth technoleg taenlen.


 • Dulliau Ymchwil ar gyfer Traethodau Hir Technoleg (20 credyd)
 • Nod y modiwl hwn yw arfogi'r myfyriwr â'r sgiliau, y wybodaeth a'r technegau sy'n angenrheidiol i gynhyrchu traethawd hir gyda ffocws ymchwil neu dechnegol.


 • Diogelwch Gwybodaeth (20 credyd)
 • Nod y modiwl hwn yw rhoi mewnwelediad i weithredu diogelwch data mewn systemau cyfrifiadurol ac annog myfyrwyr i werthfawrogi'r egwyddorion rheoli ymarferol a damcaniaethol sy'n gysylltiedig â diogelwch gwybodaeth.


 • Dadansoddeg Cyfryngau Cymdeithasol ar gyfer Busnes (20 credyd)
 • Mae'r modiwl hwn yn rhoi cyfle i fyfyrwyr ennill profiad a datblygu sgiliau wrth drin data cyfryngau cymdeithasol a gynhyrchir o weithgaredd defnyddwyr.


 • Rhaglennu ar gyfer Dadansoddi Data (20 credyd)
 • Nod y modiwl hwn yw helpu myfyrwyr i ennill sgiliau ar gyfer rolau swydd Gwyddonydd Data, Modelwyr Data a Dadansoddwr Data. Bydd myfyrwyr sy'n cymryd y modiwl hwn yn cael cyfle i ddeall a gweithredu technegau ystadegol a chyfrifiadol amrywiol ar gyfer dadansoddi setiau data gan ddefnyddio amryw o feddalwedd a rhaglenni rhaglennu safonol y diwydiant.

 • Traethawd Hir Technoleg (40 credyd)
 • Nod y prosiect technoleg yw i'r myfyriwr gymhwyso gwybodaeth, sgiliau a thechnegau a ddatblygwyd yn ystod astudiaeth gyfeiriedig ac annibynnol i ddatrys prosiect sy'n gysylltiedig â thechnoleg y byd go iawn. Gall y prosiect technoleg fod ar ffurf prosiect ymchwil manwl neu ddatblygu system gyfrifiadurol.


Modiwlau Rheoli Prosiect Gorfodol:

Bydd myfyrwyr yn cymryd un o'r modiwlau canlynol:

  • Rheoli Prosiectau Mega a Chymhleth (20 credyd)
  • Bydd y modiwl hwn yn archwilio'r ffenomen gyffredin mewn prosiectau mawr a chymhleth, a elwir yn aml yn brosiectau mega.

  • Theori ac Ymarfer Rheoli Prosiect (20 credyd)
  • Bydd y modiwl hwn yn archwilio cysyniadau craidd rheoli prosiect yn feirniadol ac yn hyrwyddo'r defnydd o ddull strwythuredig wedi'i gynllunio wrth reoli prosiectau mewn gwahanol feysydd a chyd-destun.

  I gael gradd MSc, rhaid i chi ddilyn a chwblhau cyfanswm o 180 credyd yn llwyddiannus. Gellir dyfarnu PgC (60 credyd) a PgD (120 credyd) fel dyfarniadau annibynnol neu ymadael.


Dysgu Ac Addysgu

Defnyddir ystod o ddulliau addysgu yn Ysgol Dechnolegau newydd Caerdydd, gan gynnwys darlithoedd, gweithdai ymarferol, tiwtorialau, seminarau ac astudiaethau achos yn y byd go iawn, pob un wedi'i gefnogi gan ddysgu ar-lein trwy Moodle. Gyda dull myfyriwr-ganolog, mae'r Ysgol yn gweithredu polisi drws agored i staff a bydd pob myfyriwr yn cael tiwtor personol.

Darlithoedd

Mae darlithoedd yn rhan fawr o'r strategaeth addysgu ar gyfer y rhaglen.

Tiwtorialau Pwnc Modiwlaidd

Cyfarfodydd myfyriwr neu grŵp o fyfyrwyr gyda darlithydd neu ddarlithwyr yw tiwtorialau ac fe'u defnyddir mewn dwy ffordd yn y rhaglen:

 • ehangu ar ddeunydd sy'n cael sylw mewn darlithoedd trwy ddull datrys problemau sy'n cael ei yrru gan ymholiadau
 • gwaith adfer i oresgyn unrhyw ddiffygion yng ngwybodaeth gefndir myfyriwr.

Seminarau

 • Mae seminarau yn cynnwys myfyriwr neu fyfyrwyr yn cyflwyno gwaith a baratowyd yn flaenorol i gyfoedion a darlithydd. Defnyddir y strategaeth hon i ymestyn cysyniadau damcaniaethol neu ymarferol penodol ynghyd â chyflwyno ymarferion datrys problemau. Defnyddir seminarau yn y mwyafrif o fodiwlau ac maent yn rhoi profiad gwerthfawr i fyfyrwyr mewn sgiliau cyflwyno yn ogystal â darparu dull i staff asesu dysgu sy'n canolbwyntio ar y myfyriwr.

Gweithdai Ymarferol

Yn y dosbarthiadau hyn gall myfyrwyr ymarfer a mireinio eu sgiliau mewn amgylchedd cefnogol lle gallant dderbyn adborth gan aelod o staff academaidd. Mae gweithdai ymarferol yn cynrychioli trosglwyddiad gwerthfawr rhwng theori a'r gweithle.

Astudiaethau achos

Mae astudiaethau achos yn strategaeth addysgu a dysgu, a ddefnyddir mewn ystod o fodiwlau; maent hefyd yn offeryn asesu defnyddiol. Cyflwynir neu gofynnir i fyfyrwyr ddatblygu problemau cymhleth go iawn neu efelychiedig y mae'n ofynnol iddynt eu dadansoddi'n fanwl ac yna syntheseiddio/cyflwyno eu datrysiad eu hunain yn ysgrifenedig neu'n llafar.

Moodle

Bydd mwyafrif y modiwlau yn cael eu cefnogi gan Moodle ac yn darparu ystod eang o ddeunydd dysgu ac arweiniad astudio i fyfyrwyr.

Asesu

Mae asesiadau ar ffurf arholiadau (wedi'u gweld / heb eu gweld, llyfr agored, traethodau / atebion byr), traethodau, asesiadau ymarferol, cyflwyniadau, chwarae rôl, adroddiadau unigol a grŵp, a thraethawd hir neu brosiect datblygiadol.

Cyflogadwyedd A Gyrfaoedd​

Gan gyfuno sgiliau rheoli prosiect cryf ac ymwybyddiaeth dechnolegol, bydd y radd ôl-raddedig hon yn rhoi hwb i'ch proffil cyflogadwyedd ac yn darparu sylfaen gadarn ar gyfer gyrfa fel rheolwr prosiectau technolegol.

Gofynion Mynediad

Dylai fod gan ymgeiswyr un o'r canlynol:

Gradd Anrhydedd 2:2 o leiaf neu'r hyn sy'n cyfateb iddo mewn maes perthnasol e.e. Cyfrifiadura, Systemau Gwybodaeth neu arbenigedd Peirianneg priodol. Bydd ymgeiswyr o gefndiroedd eraill yn cael eu hystyried yn unigol.

Bydd ymgeiswyr o gefndiroedd eraill yn cae eu hystyried yn unigol.

Ymgeiswyr Rhyngwladol

Bydd angen i fyfyrwyr nad Saesneg yw eu hiaith gyntaf ddarparu tystiolaeth o ruglder i safon IELTS 6.0 o leiaf, heb unrhyw elfen o dan 5.5 neu gyfwerth.​ I gael manylion llawn am sut i wneud cais am gymwysterau Iaith Saesneg ewch i’r tudalennau Rhyngwladol ar y wefan.

Gall myfyrwyr sydd â chymwysterau lefel 7 sy'n bodoli sy'n dymuno ymuno â'r cwrs wneud cais ar sail RPL am fynediad gyda Chredyd. Mewn achosion o'r fath bydd y rheoliadau y manylir arnynt yn y Llawlyfr Academaidd yn berthnasol ac yn caniatáu ar gyfer uchafswm RPL o 120 credyd ar raglen Meistr. Yn yr achos hwn byddai'r 60 credyd sy'n weddill yn cynnwys y modiwl dulliau ymchwil a'r traethawd hir.​​

Os oes gennych ddiddordeb mewn defnyddio credyd gan sefydliad arall, neu os ydych wedi ennill cymwysterau a / neu brofiad i astudio ar gyfer cwrs ym Met Caerdydd, gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am hyn ynghyd â gwybodaeth ar sut i wneud cais ar y dudalen tudalen RPL.

Gwybodaeth Ychwanegol

Y Broses Ddethol:

Bydd dethol ar y cwrs hwn trwy ffurflen gais a chyfweliad lle bo angen.

Sut i Wneud Cais:

Dylid gwneud ceisiadau am y cwrs hwn yn uniongyrchol i'r brifysgol trwy ein cyfleuster hunanwasanaeth. Am wybodaeth bellach ewch i'n tudalennau Sut i Wneud Cais yn www.cardiffmet.ac.uk/howtoapply.

Ffioedd Dysgu a Chefnogaeth Ariannol:

I gael y wybodaeth ddiweddaraf am ffioedd dysgu a'r gefnogaeth ariannol a allai fod ar gael. Ewch i www.cardiffmet.ac.uk/fees.

Ffioedd rhan-amser:

Codir y taliadau fesul Modiwl Unigol oni nodir yn wahanol:
Israddedig = 10 Credyd; Ôl-raddedig = 20 Credyd

Yn gyffredinol, bydd y mwyafrif o fyfyrwyr yn cwblhau 60 credyd y flwyddyn ar gyfer astudiaethau Israddedig ac Ôl-raddedig; i gael gwir bris, cysylltwch â Chyfarwyddwr y Rhaglen yn uniongyrchol.

Cysylltu  Ni

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â'r tîm derbyn ar 029 2041 6044 neu e-bostiwch directapplications@cardiffmet.ac.uk.

Ar gyfer ymholiadau cwrs-benodol, cysylltwch â Chyfarwyddwr y Rhaglen Dr Rajkumar Rathore: rsrathore@cardiffmet.ac.uk​

​​​

Gwybodaeth Allweddol Am Y Cwrs

Lleoliad Astudio: 
Campws Llandaf

Ysgol:
Ysgol Dechnolegau Caerdydd

Hyd y Cwrs:
12-18 mis amser llawn yn dibynnu ar y dyddiad cychwyn, neu dair blynedd yn rhan-amser.

Mewnlifiadau Medi ac Ionawr ar gael.

Gostyngiad Cyn-fyfyrwyr 20%:
Mae Gostyngiad Cyn-fyfyrwyr Prifysgol Metropolitan Caerdydd yn otyngiad o 20% mewn ffioedd dysgu ar gyfer Cyn-fyfyrwyr Met Caerdydd sy'n cofrestru ar gyrsiau ôl-raddedig a addysgir.

Gweld a ​ydych chi'n gymwys. 
DEWCH I GWRDD Â'R TÎM

"Rwy'n dod â chyfoeth o brofiad, sy'n rhychwantu sawl blwyddyn, ym meysydd ysgolheictod addysgu ac ysgolheictod dysgu, ynghyd ag ymrwymiad dangosol i ragoriaeth ymchwil.


Mae fy nhaith broffesiynol wedi cael ei wreiddio'n ddwfn ym myd rheoli prosiectau technoleg, sydd wedi rhoi mewnwelediadau gwerthfawr i mi i natur ddeinamig ac sy'n esblygu'n barhaus y maes hwn. Mae fy angerdd dros reoli prosiectau technoleg yn deillio o gred yn ei bŵer i yrru arloesi a chyflawni canlyniadau llwyddiannus ym myd technoleg. Rwyf wedi ymrwymo i helpu fy myfyrwyr i ddatblygu'r sgiliau, y wybodaeth a'r meddylfryd sy'n angenrheidiol i ragori ym maes rheoli prosiectau technoleg.


Fy rôl i nid yn unig yw hwyluso dysgu ond hefyd i gefnogi myfyrwyr i gyflawni eu nodau academaidd a phroffesiynol. Rwyf yma i roi arweiniad, ateb cwestiynau, a sicrhau eich bod yn cael profiad boddhaol drwy gydol y rhaglen. Rwy'n annog fy myfyrwyr i ymgysylltu'n weithredol â'u cyd-fyfyrwyr, cyfadran, ac arbenigwyr diwydiant a fydd yn rhan o'r daith academaidd. Bydd adeiladu rhwydwaith cryf a dysgu o brofiadau eich gilydd yn amhrisiadwy wrth i chi symud ymlaen yn eich gyrfaoedd. Rydym wedi ymrwymo i wella'r Rhaglen Rheoli Prosiectau MSc Technoleg yn barhaus er mwyn cwrdd â gofynion esblygol y diwydiant a'ch disgwyliadau. Bydd eich mewnbwn yn helpu i lunio dyfodol y rhaglen."


Dr Rajkumar Singh Rathore
Cyfarwyddwr Rhaglen MSc Rheoli Prosiectau Technoleg yn Ysgol Dechnolegau Caerdydd

ARCHWILIO EIN CYFLEUSTERAU | TAITH RHITHIOL
Taith rithiol o amgylch Ysgol Technolegau Caerdydd

Ewch am dro rhithiol o'n Ysgol Technolegau newydd sbon ym Met Caerdydd.