Skip to main content
Ysgol Dechnolegau Caerdydd>Cyrsiau>Gradd Meistr mewn Seiberddiogelwch Uwch - MSc/PgD/PgC

Gradd Meistr mewn Seiberddiogelwch Uwch - MSc/PgD/PgC

​​

Bydd y cwrs gradd Meistr mewn Seiberddiogelwch Uwch hwn yn eich galluogi i archwilio’r technolegau a’r arferion sydd wedi’u cynllunio i amddiffyn data sensitif, cyfrifiaduron a rhwydweithiau rhag mynediad, addasiadau a difrod bwriadol neu anfwriadol gan fygythiadau amrywiol.​

Bydd y cwrs, a gafodd ei ddatblygu mewn cydweithrediad agos â’r diwydiant ac sydd wedi’i alinio ag argymhellion y Ganolfan Seiberddiogelwch Genedlaethol (NCSC) a fframwaith CyBok, yn rhoi’r wybodaeth a’r profiad ymarferol uwch sydd eu hangen arnoch i ymateb yn llwyddiannus i fygythiadau seiberddiogelwch. Mae’r cynnwys wedi’i strwythuro’n dair prif thema: diogelwch ymosodol, diogelwch amddiffynnol a llywodraethu diogelwch gwybodaeth. Bydd hyn yn caniatáu i chi ddod yn arbenigwr seiberddiogelwch cyflawn, sy’n gallu defnyddio offer a thechnegau o safon diwydiant i ddatblygu systemau diogel a dylunio fframweithiau i leihau risgiau.

Byddwch yn dysgu sut i gynnal profion treiddio (hacio moesegol) a dadansoddi bregusrwydd, byddwch yn archwilio gwaith fforensig a chysyniadau cryptograffeg cymhwysol, ac yn cael dealltwriaeth a gallu manwl i ddylunio polisïau a fframweithiau i nodi a lleihau risgiau a bodloni rhwymedigaethau cyfreithiol (e.e. GDPR) a chydymffurfio (e.e. ISO27701).

Mae modiwlau’r cwrs wedi’u hintegreiddio â chynnwys ardystio proffesiynol fel Rhwydweithio Cisco (CCNA) a Seiberddiogelwch (CyberOps), Hacio Moesegol Ardystiedig (CEH) ac Archwilio ISMS ISO27001. Bydd gennych opsiwn i gyflawni’r ardystiadau hyn ochr yn ochr â’ch astudiaethau am gost is neu ddim cost ychwanegol. Gallwch gymryd rhan mewn grwpiau seiberddiogelwch proffesiynol a heriau a chystadlaethau sy’n berthnasol i’r diwydiant hefyd i brofi’ch sgiliau a datblygu’ch galluoedd.

Mae Prifysgol Met Caerdydd yn Bartner Academaidd yn y Sefydliad Siartredig Diogelwch Gwybodaeth (CIISec). Bydd hyn yn rhoi cyfle i chi gymhwyso fel Aelod sy’n Fyfyriwr yn CIISec a chychwyn ar eich taith i statws proffesiynol Diogelwch Gwybodaeth Siartredig.

Bydd y rhaglen hon yn ddarostyngedig ar adolygiad cyfnodol yn 2023/4 i sicrhau bod cynnwys y cwrs yn gyfredol ac yn parhau i fod. Os bydd unrhyw newidiadau i gynnwys y cwrs yn cael eu gwneud o ganlyniad i'r adolygiad, bydd pob ymgeisydd yn cael gwybod unwaith y bydd newidiadau'n cael eu cadarnhau.

Rydyn ni’n ymdrechu i gyflwyno cyrsiau yn unol â’r disgrifiad ac ni fyddwn fel arfer yn gwneud newidiadau i gyrsiau, fel teitl, cynnwys, dull cyflwyno a darpariaeth addysgu’r cwrs. Fodd bynnag, gall fod yn angenrheidiol i’r brifysgol wneud newidiadau yn narpariaeth y cwrs cyn neu ar ôl cofrestru. Mae’n cadw’r hawl i wneud amrywiadau i gynnwys neu ddulliau cyflwyno, gan gynnwys terfynu neu gyfuno cyrsiau os ystyrir bod camau gweithredu o’r fath yn angenrheidiol. Darllenwch ein Telerau ac Amodau i gael y wybodaeth lawn.

​Cynnwys y Cwrs

Mae rhaglen y radd yn cynnwys 7 modiwl gorfodol a phrosiect Traethawd Hir i ddatblygu eich diddordebau a’ch arbenigedd penodol. Mae pob modiwl a addysgir yn 20 credyd, oni nodir yn wahanol.

Diogelwch gwybodaeth - Risgiau, Bygythiadau ac Ymosodiadau (20 Credyd)
Mae’r modiwl hwn yn rhoi cipolwg ar weithredu diogelwch data mewn systemau cyfrifiadurol a’i nod yw annog myfyrwyr i werthfawrogi’r egwyddorion rheoli ymarferol a damcaniaethol sy’n gysylltiedig â diogelwch gwybodaeth.

Diogelwch sy’n Canolbwyntio ar y Bod Dynol (20 credyd)
Mae’r modiwl hwn yn rhoi cipolwg ar ddiogelwch y gellir ei ddefnyddio, ffactorau cymdeithasol ac ymddygiadol sy’n effeithio ar ddiogelwch, diwylliant diogelwch ac ymwybyddiaeth, yn ogystal ag effaith rheolaethau diogelwch ar ymddygiadau defnyddwyr.

Gwaith Fforensig (20 credyd)
Mae’r modiwl hwn yn archwilio gwaith fforensig cyfrifiadurol gyda ffocws penodol ar ddiffiniadau, modelau cysyniadol, systemau gweithredu a dadansoddi arteffactau, prif gof, gwaith fforensig rhaglenni a’r cwmwl.

Systemau a meddalwedd diogel (20 credyd)
Mae’r modiwl hwn yn darparu ymdriniaeth fanwl o breifatrwydd a diogelwch systemau a meddalwedd, a dulliau ar gyfer dylunio systemau a meddalwedd diogel gan ddefnyddio Cylchoedd Bywyd Datblygu Meddalwedd (SDLC) diogel traddodiadol a newydd.

Diogelwch Rhwydwaith (20 credyd)
Mae’r modiwl hwn yn archwilio pensaernïaeth y Rhyngrwyd, protocolau a gwendidau rhwydweithiau, offer amddiffyn rhwydweithiau, LAN di-wifr, diogelwch, a phynciau diogelwch rhwydwaith Uwch gan gynnwys SDN, IoT.

Cryptograffeg Gymhwysol (20 credyd)
Mae'r modiwl hwn yn ymdrin â phynciau manwl fel cynlluniau cryptograffig cymhwysol, cryptograffeg gymesur ac anghymesur, modelau diogelwch cryptograffig, a phrotocolau safonol ac uwch.

Dulliau Ymchwil ar gyfer Traethodau Hir Technoleg (20 credyd)
Nod y modiwl hwn yw arfogi’r myfyriwr â’r sgiliau, yr wybodaeth a’r technegau sy’n angenrheidiol i gynhyrchu traethawd hir gyda ffocws ymchwil neu dechnegol. Bydd y modiwl yn cael ei asesu drwy gynnig ymchwil ysgrifenedig y gellir ei defnyddio wedyn fel sail i’r traethawd hir.

Traethawd hir seiberddiogelwch (40 credyd)
Nod y prosiect technoleg yw rhoi cyfle i’r myfyriwr gymhwyso gwybodaeth, sgiliau a thechnegau a ddatblygwyd yn ystod astudiaeth gyfeiriedig ac annibynnol i ddatrys prosiect diogelwch cyfrifiadurol yn y byd go iawn. Gall y prosiect diogelwch cyfrifiadurol fod ar ffurf prosiect ymchwil manwl neu ddatblygu system diogelwch cyfrifiadurol. Yn y naill achos neu’r llall, mae’r modiwl yn galluogi’r myfyriwr i ddatblygu ei wybodaeth a’i ddealltwriaeth o brosiectau datblygu ac ymchwil yn y byd go iawn drwy ddysgu annibynnol a gwerthuso beirniadol.


Dysgu ac Addysgu

Defnyddir ystod o ddulliau addysgu yn yr Ysgol Dechnolegau newydd, gan gynnwys darlithoedd, gweithdai ymarferol, tiwtorialau, seminarau ac astudiaethau achos yn y byd go iawn, pob un wedi’i gefnogi gan ddysgu ar-lein drwy Moodle. Gyda dull sy’n canolbwyntio ar y myfyriwr, mae’r Ysgol yn gweithredu polisi drws agored i staff a bydd pob myfyriwr yn cael tiwtor personol.

Staff


Caiff y cwrs ei arwain gan dîm o staff seiberddiogelwch arbenigol sydd hefyd yn ymchwilwyr gweithredol yn y maes.

Darlithoedd


Mae darlithoedd yn rhan fawr o’r strategaeth addysgu ar gyfer y rhaglen. Mae darlithoedd yn ffordd effeithiol o ddarparu deunydd craidd a sefydlu fframwaith ar gyfer modiwl y gellir gosod deunydd arall yn ei erbyn.

Tiwtorialau Pwnc Modiwlaidd

Cyfarfodydd rhwng myfyriwr neu grŵp o fyfyrwyr â darlithydd neu ddarlithwyr yw tiwtorialau ac fe’u defnyddir mewn dwy ffordd yn y rhaglen:

  • ehangu ar ddeunydd sy’n cael ei drafod mewn darlithoedd drwy ddull datrys problemau sy’n seiliedig ar ymholiadau
  • gwaith adfer i nodi a datrys unrhyw ddiffygion yng ngwybodaeth gefndir myfyriwr.

Seminarau

Mae seminarau’n cynnwys myfyriwr neu fyfyrwyr yn cyflwyno gwaith a baratowyd yn flaenorol i gyd-fyfyrwyr a darlithydd. Defnyddir y strategaeth hon i ymestyn cysyniadau damcaniaethol neu ymarferol penodol ynghyd â chyflwyno ymarferion datrys problemau. Defnyddir seminarau yn y rhan fwyaf o fodiwlau, ac maen nhw’n darparu profiad gwerthfawr i fyfyrwyr mewn sgiliau cyflwyno yn ogystal â darparu dull o asesu dysgu sy’n canolbwyntio ar y myfyriwr i staff.

Gweithdai Ymarferol

Yn y dosbarthiadau hyn gall myfyrwyr ymarfer a mireinio eu sgiliau mewn amgylchedd cefnogol lle gallan nhw dderbyn adborth gan aelod o staff academaidd. Mae gweithdai ymarferol yn cynrychioli trosglwyddiad gwerthfawr rhwng damcaniaeth a’r gweithle.

Astudiaethau Achos

Mae astudiaethau achos yn strategaeth addysgu a dysgu a ddefnyddir mewn ystod o fodiwlau; maen nhw hefyd yn offeryn asesu defnyddiol. Bydd myfyrwyr yn cael astudiaeth achos, neu bydd gofyn iddyn nhw ddatblygu problemau cymhleth go iawn neu efelychol, a bydd angen iddyn nhw eu dadansoddi’n fanwl ac yna syntheseiddio/cyflwyno eu datrysiad eu hunain yn ysgrifenedig neu ar lafar.

Moodle

Bydd y rhan fwyaf o fodiwlau yn cael eu cefnogi gan Moodle ac yn darparu ystod eang o ddeunydd dysgu a chanllawiau astudio i fyfyrwyr.


Asesu

Mae’r strategaeth asesu ar gyfer y rhaglen yn amrywio i sicrhau’r dull mwyaf priodol ar gyfer pob modiwl a maes pwnc penodol. Mae asesiadau’n digwydd ar ffurf gwaith cwrs unigol neu grŵp, aseiniadau ar sail ymchwil, asesiadau ymarferol, cyflwyniadau, adroddiadau, profion dosbarth a thraethawd hir.

Rhoddir adborth manwl, penodol ac amserol i waith pob myfyriwr yn unol â chanllawiau Prifysgol Met Caerdydd.


Cyflogadwyedd a Gyrfaoedd​

Bydd yr wybodaeth arbenigol y byddwch yn ei hennill drwy’r cwrs yn eich rhoi mewn sefyllfa gref i ddilyn ystod eang o yrfaoedd gan gynnwys dadansoddi risg, dadansoddwr achosion cyfrifiadurol, dadansoddwr seiberddiogelwch, ymgynghorydd diogelwch gwybodaeth a rolau rheoli mewn diwydiant. Mae’r rhaglen hefyd yn rhoi ystod o sgiliau cyfrifiadurol i chi y gellid eu cymhwyso’n eang i unrhyw rôl ym meysydd gwyddor data a chyfrifiadura.

Bydd modd i chi gychwyn gyrfaoedd mewn rolau mwy technegol fel haciwr moesegol neu arbenigwr achosion diogelwch, yn ogystal â rolau rheoli fel asesydd risg, datblygwr polisi diogelwch gwybodaeth, swyddog diogelu data a swyddog cydymffurfio.

Gall myfyrwyr sydd â diddordeb mewn addysg bellach ymuno â graddau ymchwil, fel MPhil/PhD/ProfDoc yng nghymuned ymchwil fywiog Met Caerdydd.


Gofynion Mynediad

Dylai ymgeiswyr gwrdd ag un o’r canlynol:

  • Meddu ar radd israddedig neu gyfwerth mewn maes perthnasol, gyda dosbarthiad 2:2 o leiaf, neu ddisgwyl cael hynny;
  • Meddu ar gymhwyster proffesiynol addas gan gorff proffesiynol priodol.

Ymgeiswyr Rhyngwladol

Bydd angen i fyfyrwyr nad Saesneg yw eu hiaith gyntaf ddarparu tystiolaeth o ruglder i safon IELTS 6.0 o leiaf, heb unrhyw elfen o dan 5.5 neu gyfwerth. I gael manylion llawn am sut i wneud cais a’r cymwysterau Iaith Saesneg, ewch i’r tudalennau Rhyngwladol ar y wefan.​

Gall myfyrwyr sydd â chymwysterau lefel 7 sy'n bodoli sy'n dymuno ymuno â'r cwrs wneud cais ar sail RPL am fynediad gyda Chredyd. Mewn achosion o'r fath bydd y rheoliadau y manylir arnynt yn y Llawlyfr Academaidd yn berthnasol ac yn caniatáu ar gyfer uchafswm RPL o 120 credyd ar raglen Meistr. Yn yr achos hwn byddai'r 60 credyd sy'n weddill yn cynnwys y modiwl dulliau ymchwil a'r traethawd hir.​

Os oes gennych ddiddordeb mewn defnyddio credyd o sefydliad arall, neu os ydych chi wedi cael cymwysterau a/neu brofiad er mwyn astudio cwrs ym Mhrifysgol Met Caerdydd, gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am hyn, ynghyd â gwybodaeth am sut i wneud cais, ar y dudalen Cydnabod Dysgu Blaenorol.


Gwybodaeth ychwanegol

Gweithdrefn Ddethol:

Dewisir myfyrwyr y cwrs hwn drwy ffurflen gais a chyfweliad lle bo angen.

Sut i Wneud Cais:

Dylid gwneud ceisiadau ar gyfer y cwrs hwn yn uniongyrchol i’r Brifysgol drwy ein cyfleuste hunanwasanaeth. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i’n tudalennau Sut i Wneud Cais y www.cardiffmet.ac.uk/howtoapply.

Ffioedd Dysgu a Chefnogaeth Ariannol:

I gael y wybodaeth ddiweddaraf am ffioedd dysgu a’r gefnogaeth ariannol a allai fod ar gael, ewch i www.metcaerdydd.ac.uk/ffioedd.

Ffioedd rhan amser:

Mae’r ffioedd ar sail Modiwlau Sengl oni nodir yn wahanol:
Israddedig = 10 Credyd; Ôl-raddedig = 20 Credyd

Yn gyffredinol, bydd y rhan fwyaf o fyfyrwyr yn gwneud 60 credyd y flwyddyn ar gyfer astudiaeth Israddedig ac Ôl-raddedig; er mwyn cael y gost wirioneddol dylech wirio hyn drwy gysylltu’n uniongyrchol â Chyfarwyddwr y Rhaglen.


Cysylltu â Ni

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â’r Tîm Recriwtio Myfyrwyr drwy ffonio 029 2041 6044 neu anfonwch e-bost i directapplications@cardiffmet.ac.uk.

Ar gyfer ymholiadau penodol i’r cwrs, cysylltwch â chyfarwyddwr y rhaglen, Liqaa Nawaf: LLLNawaf@cardiffmet.ac.uk

​​​

Gwybodaeth Allweddol Am Y Cwrs

Man Astudio:
Campws Llandaf

Ysgol:
Ysgol Dechnolegau Caerdydd

Hyd y Cwrs:
Blwyddyn llawn amser, tair blynedd yn rhan amser. Dechrau ym mis Medi.

Ysgoloriaethau Ôl-raddedig
Mae’r Brifysgol hefyd yn cynnig cynllun ysgoloriaeth ôl-raddedig i helpu myfyrwyr tra eu bod yn y brifysgol.
Gweld a ydych chi’n gymwy.

Gostyngiad o 20% i Gyn-fyfyrwyr:
Mae Gostyngiad Cyn-fyfyrwyr Prifysgol Metropolitan Caerdydd yn cynnig gostyngiad o 20% ar ffioedd dysgu ar gyfer Cyn-fyfyrwyr Met Caerdydd sy’n ymrestru ar gyrsiau ôl-raddedig a addysgir.
Gweld a ydych chi’n​ gymwys.


EXPLORE OUR FACILITIES | VIRTUAL TOUR
A virtual tour of Cardiff School of Technologies

Take a virtual walkthrough of our brand new Cardiff School of Technologies.

DEWCH I GWRDD Â'R TÎM

"Rwy'n ymchwilydd ac academydd mewn seiberddiogelwch gydag arbenigedd pwnc ymchwil mewn Rhwydweithiau Diogelwch, Data Cyfrifiadura a Diogelwch Gwybodaeth, Diogelu Data, Deallusrwydd Artiffisial a modelau mathemategol ar gyfer Optimeiddio AI Rhwydweithiau Rhwyll Di-wifr, a Rhwydweithio Ffactorau Dynol Seiberddiogelwch.


Mae gen i ddiddordeb arbennig mewn cyflwyno fy arbenigedd ymchwil yn y dosbarth ac yn dysgu sut y gellid defnyddio technegau deallusrwydd artiffisial i gefnogi mewn systemau dosbarthedig a seiberddiogelwch. Gyda'r llwyddiant wrth sicrhau nifer o brosiectau cydweithio allanol a mewnol sy'n archwilio gwahanol agweddau ar seiberddiogelwch, rwy'n dod â hyn i'r ystafell ddosbarth ar gyfer addysgu a mentora, hefyd yn cynghori ar brosiectau ymchwil a phrosiectau interniaeth."


Dr Liqaa Nawaf
Uwch Ddarlithydd a Chyfarwyddwr Rhaglen MSc Diogelwch Cyfrifiadurol Uwch yn Ysgol Dechnolegau Caerdydd. Cyd-arweinydd Canolfan Seiberddiogelwch a Rhwydweithiau Gwybodaeth (CINC).