Skip to main content
Ysgol Dechnolegau Caerdydd>Cyrsiau>Gradd Meistr Cyfrifiadureg Uwch - MSc / PgD / PgC

Gradd Meistr Cyfrifiadureg Uwch - MSc / PgD / PgC

​​​​​​​

Bydd y radd Meistr hon mewn Cyfrifiadureg Uwch yn rhoi'r sgiliau a'r wybodaeth i chi ddatblygu systemau cyfrifiadurol o ansawdd uchel a rheoli pob agwedd ar eu cynhyrchu a'u cynnal.

Ledled y byd, mae'r galw am raddedigion Cyfrifiadureg uwch ar gynnydd. Trwy gyfuniad o ddysgu yn seiliedig ar ymarfer a modiwlau damcaniaethol, byddwch yn ennill y gallu a'r cymhwysedd uwch sy'n ofynnol i symud ymlaen yn eich gyrfa neu ymgymryd ag astudiaeth bellach.

Bydd y rhaglen hon yn ddarostyngedig ar adolygiad cyfnodol yn 2023/4 i sicrhau bod cynnwys y cwrs yn gyfredol ac yn parhau i fod. Os bydd unrhyw newidiadau i gynnwys y cwrs yn cael eu gwneud o ganlyniad i'r adolygiad, bydd pob ymgeisydd yn cael gwybod unwaith y bydd newidiadau'n cael eu cadarnhau.

Rydyn ni’n ymdrechu i gyflwyno cyrsiau yn unol â’r disgrifiad ac ni fyddwn fel arfer yn gwneud newidiadau i gyrsiau, fel teitl, cynnwys, dull cyflwyno a darpariaeth addysgu’r cwrs. Fodd bynnag, gall fod yn angenrheidiol i’r brifysgol wneud newidiadau yn narpariaeth y cwrs cyn neu ar ôl cofrestru. Mae’n cadw’r hawl i wneud amrywiadau i gynnwys neu ddulliau cyflwyno, gan gynnwys terfynu neu gyfuno cyrsiau os ystyrir bod camau gweithredu o’r fath yn angenrheidiol. Darllenwch ein Telerau ac Amodau i gael y wybodaeth lawn.

​Cynnwys y Cwrs

Modiwlau gorfodol:

 • Rheoli Prosiect Technoleg (20 credyd)
 • Nod y modiwl hwn yw meithrin gwerthfawrogiad beirniadol o egwyddorion ac arferion rheoli prosiect mewn myfyrwyr wrth baratoi ar gyfer pryd y byddant yn rheoli - neu'n cael eu rheoli trwy - brosiectau technoleg.

 • Rheoli Risg Cyfrifiadura Defnyddiwr Terfynol (20 credyd)
 • Mae'r modiwl hwn wedi'i gynllunio i roi gwerthfawrogiad beirniadol i'r myfyriwr o reoli risg Cyfrifiadura Defnyddiwr Terfynol (EUC) gyda phwyslais ar risgiau a rheolaeth technoleg taenlen.

 • Dadansoddiad Geo-ofodol (20 credyd)
 • Nod y modiwl hwn yw rhoi cyfle i fyfyrwyr ennill profiad a datblygu sgiliau wrth drin data gofodol, a nodi a deall unrhyw batrymau a ddatgelir yn y data hwnnw trwy gymhwyso technegau amrywiol mewn dadansoddi gofodol.

 • Rhaglennu ar gyfer Dadansoddi Data (20 credyd)
 • Nod y modiwl hwn yw helpu myfyrwyr i ennill sgiliau ar gyfer rolau swydd Gwyddonydd Data, Modelwyr Data a Dadansoddwr Data. Bydd myfyrwyr sy'n cymryd y modiwl hwn yn cael cyfle i ddeall a gweithredu technegau ystadegol a chyfrifiadol amrywiol ar gyfer dadansoddi setiau data gan ddefnyddio amryw o feddalwedd a rhaglenni rhaglennu safonol y diwydiant.

 • Dulliau Ymchwil ar gyfer Traethodau Hir Technoleg (20 credyd)
 • Nod y modiwl hwn yw arfogi'r myfyriwr â'r sgiliau, y wybodaeth a'r technegau sy'n angenrheidiol i gynhyrchu traethawd hir gyda ffocws ymchwil neu dechnegol.

 • Diogelwch Gwybodaeth (20 credyd)
 • Nod y modiwl hwn yw rhoi mewnwelediad i weithredu diogelwch data mewn systemau cyfrifiadurol ac annog myfyrwyr i werthfawrogi'r egwyddorion rheoli ymarferol a damcaniaethol sy'n gysylltiedig â diogelwch gwybodaeth.

 • Traethawd Hir Technoleg (40 credyd)
 • Nod y prosiect technoleg yw i'r myfyriwr gymhwyso gwybodaeth, sgiliau a thechnegau a ddatblygwyd yn ystod astudiaeth gyfeiriedig ac annibynnol i ddatrys prosiect sy'n gysylltiedig â thechnoleg y byd go iawn. Gall y prosiect technoleg fod ar ffurf prosiect ymchwil manwl neu ddatblygu system gyfrifiadurol.

 • Prosiect Datblygu Meddalwedd Tîm (20 credyd)
 • Nod y modiwl hwn yw rhoi profiad ymarferol a myfyriol i fyfyrwyr o ddatblygu prototeip meddalwedd mewn tîm.


I gael gradd MSc, rhaid i chi ddilyn a chwblhau cyfanswm o 180 credyd yn llwyddiannus. Gellir dyfarnu PgC (60 credyd) a PgD (120 credyd) fel dyfarniadau annibynnol neu ymadael.


Dysgu ac Addysgu

Defnyddir ystod o ddulliau addysgu yn Ysgol Dechnolegau newydd Caerdydd, gan gynnwys darlithoedd, gweithdai ymarferol, tiwtorialau, seminarau ac astudiaethau achos yn y byd go iawn, pob un wedi'i gefnogi gan ddysgu ar-lein trwy Moodle. Gyda dull myfyriwr-ganolog, mae'r Ysgol yn gweithredu polisi drws agored i staff a bydd pob myfyriwr yn cael tiwtor personol.

Darlithoedd

Mae darlithoedd yn rhan fawr o'r strategaeth addysgu ar gyfer y rhaglen. Mae darlithoedd yn ffordd effeithiol o gyflwyno deunydd craidd a sefydlu fframwaith ar gyfer modiwl y gellir gosod deunydd arall yn ei erbyn.

Tiwtorialau Pwnc Modiwlaidd

Cyfarfodydd myfyriwr neu grŵp o fyfyrwyr gyda darlithydd neu ddarlithwyr yw tiwtorialau ac fe'u defnyddir mewn dwy ffordd yn y rhaglen:

 • ehangu ar ddeunydd a gwmpesir mewn darlithoedd trwy ddull datrys problemau sy'n cael ei yrru gan ymholiadau
 • gwaith adfer i oresgyn unrhyw ddiffygion yng ngwybodaeth gefndir myfyriwr.

Seminarau

Mae seminarau yn cynnwys myfyriwr neu fyfyrwyr yn cyflwyno gwaith a baratowyd yn flaenorol i gyfoedion a darlithydd. Defnyddir y strategaeth hon i ymestyn cysyniadau damcaniaethol neu ymarferol penodol ynghyd â chyflwyno ymarferion datrys problemau. Defnyddir seminarau yn y mwyafrif o fodiwlau ac maent yn rhoi profiad gwerthfawr i fyfyrwyr mewn sgiliau cyflwyno yn ogystal â darparu dull i staff asesu dysgu sy'n canolbwyntio ar y myfyriwr.

Gweithdai Ymarferol

Yn y dosbarthiadau hyn gall myfyrwyr ymarfer a mireinio eu sgiliau mewn amgylchedd cefnogol lle gallant dderbyn adborth gan aelod o staff academaidd. Mae gweithdai ymarferol yn cynrychioli trosglwyddiad gwerthfawr rhwng theori a'r gweithle.

Astudiaethau achos

Mae astudiaethau achos yn strategaeth addysgu a dysgu, a ddefnyddir mewn ystod o fodiwlau; maent hefyd yn offeryn asesu defnyddiol. Cyflwynir neu gofynnir i fyfyrwyr ddatblygu problemau cymhleth go iawn neu efelychiedig y mae'n ofynnol iddynt eu dadansoddi'n fanwl ac yna syntheseiddio / cyflwyno eu datrysiad eu hunain yn ysgrifenedig neu'n llafar.

Asesu

Mae asesiadau ar ffurf gwaith cwrs unigol neu grŵp, aseiniadau yn seiliedig ar ymchwil, asesiadau ymarferol, cyflwyniadau, adroddiadau, profion dosbarth a thraethawd hir.

Cyflogadwyedd a Gyrfaoedd

Mae graddedigion medrus mewn Cyfrifiadureg yn cael ystod eang o gyfleoedd gyrfa. Mae'r rhaglen Cyfrifiadureg Uwch yn canolbwyntio ar yrfa ac yn eang ei chwmpas, sy'n eich galluogi i wella'ch sgiliau presennol i ateb y galw masnachol cynyddol am raddedigion Cyfrifiadureg.

Gofynion Mynediad a Sut i Wneud Cais

Dylai fod gan ymgeiswyr radd Anrhydedd o leiaf 2: 2 neu'r hyn sy'n cyfateb iddo mewn maes perthnasol e.e. Cyfrifiadura, Systemau Gwybodaeth neu arbenigedd Peirianneg priodol.

Cyfarwyddwr y Rhaglen fydd yn penderfynu perthnasedd gan gyfeirio at drawsgrifiad yr ymgeisydd, ac, os bydd angen, trwy gyfweliad.

Bydd cywerthedd yn cael ei bennu gan:

 • Swyddfa Ryngwladol i ymgeiswyr o'r tu allan i'r Undeb Ewropeaidd.
 • Cyfarwyddwr y Rhaglen ar gyfer ymgeiswyr sy'n cyflwyno cymwysterau proffesiynol megis o'r BCS. Byddai ymgeisydd o'r fath yn cael ei gyfweld gan Gyfarwyddwr y Rhaglen i sefydlu addasrwydd.

Ymgeiswyr Rhyngwladol
Bydd angen i fyfyrwyr nad Saesneg yw eu hiaith gyntaf ddarparu tystiolaeth o ruglder i safon IELTS 6.0 o leiaf, heb unrhyw elfen o dan 5.5 neu gyfwerth. I gael manylion llawn am sut i wneud cais a chymwysterau Iaith Saesneg ewch i'r tudalennau Rhyngwladol ar y wefan.

Gall myfyrwyr sydd â chymwysterau lefel 7 sy'n bodoli sy'n dymuno ymuno â'r cwrs wneud cais ar sail RPL am fynediad gyda Chredyd. Mewn achosion o'r fath bydd y rheoliadau y manylir arnynt yn y Llawlyfr Academaidd yn berthnasol ac yn caniatáu ar gyfer uchafswm RPL o 120 credyd ar raglen Meistr. Yn yr achos hwn byddai'r 60 credyd sy'n weddill yn cynnwys y modiwl dulliau ymchwil a'r traethawd hir.

Os oes gennych ddiddordeb mewn defnyddio credyd gan sefydliad arall, neu wedi ennill cymwysterau a / neu brofiad i astudio ar gyfer cwrs ym Met Caerdydd, gallwch ddod o hyd i wybodaeth bellach am hyn yn ogystal â gwybodaeth ar sut i wneud cais ar y dudalen RPL.


Gwybodaeth Ychwanegol

Sut i wneud cais:
Dylid gwneud ceisiadau am y cwrs hwn yn uniongyrchol i'r brifysgol trwy ein cyfleuster hunanwasanaeth. Am wybodaeth bellach ewch i'n tudalennau Sut i Wneud Cais. 

Ffioedd Dysgu a Chefnogaeth Ariannol:
I gael y wybodaeth ddiweddaraf am ffioedd dysgu a'r gefnogaeth ariannol a allai fod ar gael. 

Ffioedd Rhan-amser:
Codir y taliadau fesul Modiwl Sengl oni nodir yn benodol:
Israddedig = 10 Credyd; Ôl-raddedig = 20 Credyd

Yn gyffredinol, gwelwn y bydd y mwyafrif o fyfyrwyr yn cwblhau 60 credyd y flwyddyn ar gyfer astudio Israddedig ac Ôl-raddedig; i gael gwir gost, eglurwch hyn trwy gysylltu â Chyfarwyddwr y Rhaglen yn uniongyrcholCysylltu â Ni

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â'r Tîm Recriwtio Myfyrwyr ar +44 (0) 29 2041 6044 neu e-bostiwch directapplications@cardiffmet.ac.uk.

Ar gyfer ymholiadau cwrs benodol, cysylltwch â Chyfarwyddwr y rhaglen Dr Sheik Tahir Bakhsh: E-bost: SBakhsh@cardiffmet.ac.uk

Gwybodaeth Allweddol Am Y Cwrs

Man Astudio:
Campws Llandaf

Ysgol:
Ysgol Dechnolegau Caerdydd

Hyd y Cwrs:
12-18 mis amser llawn yn dibynnu ar y dyddiad cychwyn, neu dair blynedd yn rhan-amser.

Mewnlifiadau Medi ac Ionawr ar gael.

Gostyngiad Cyn-fyfyrwyr 20%:
Mae Gostyngiad Cyn-fyfyrwyr Prifysgol Metropolitan Caerdydd yn ostyngiad o 20% mewn ffioedd dysgu ar gyfer Cyn-fyfyrwyr Met Caerdydd sy'n cofrestru ar gyrsiau ôl-raddedig a addysgir.
Gweld a ydych chi'n ​gymwys.

DEWCH I GWRDD Â'R TÎM
Blog

"Fel athro prifysgol ymroddedig, rwy'n gweld llawenydd a boddhad aruthrol yn y byd academaidd, yn enwedig ym maes seiberddiogelwch. Mae fy nhaith yn y maes hwn wedi bod yn un hynod ddiddorol ac yn esblygu o hyd, ac roeddwn i eisiau cymryd eiliad i rannu fy nheimladau.


Nid proffesiwn i mi yn unig yw addysgu; mae'n wir alwad. Mae'r gallu i ysbrydoli, tywys, a mentora meddyliau gwych yfory yn anrhydedd yr wyf yn ei ddal yn annwyl. Rwy'n rhyfeddu yn barhaus gan chwilfrydedd a photensial fy myfyrwyr, ac mae eu brwdfrydedd dros ddysgu yn tanio fy angerdd fy hun. Yn eu llwyddiant a'u twf yr wyf yn canfod fy moddhad mwyaf.


Fodd bynnag, mae fy nghariad at seiberddiogelwch yn ymestyn y tu hwnt i'r ystafell ddosbarth. Mae ymchwilio i'r maes hwn sy'n esblygu'n barhaus fel datrys pos cymhleth gyda phob diwrnod sy'n mynd heibio. Rwy'n ymhyfrydu yn yr her o aros un cam ar y blaen i fygythiadau seiber, archwilio ffiniau newydd ym maes diogelwch digidol, a chyfrannu at y wybodaeth gyfunol sy'n diogelu ein byd ar-lein. Mae gwefr darganfod, boddhad arloesi, a'r angen cyson i addasu ac esblygu yn fy nghadw i ymgysylltu a'm gyrru.


Rwy'n ffodus i fod yn rhan o gymuned o unigolion o'r un anian sy'n rhannu fy angerdd dros seiberddiogelwch. Gyda'n gilydd, rydym yn gweithio'n ddiflino i amddiffyn a sicrhau'r dirwedd ddigidol, gan wybod bod gan ein hymdrechion oblygiadau byd go iawn. Mae'n faes sy'n mynnu cydweithio, meddwl yn feirniadol, ac ymrwymiad i ddysgu gydol oes, ac rwy'n ddiolchgar am y cyfle i fod yn rhan ohono.


Felly, wrth i mi fyfyrio ar fy nhaith fel athro ac ymchwilydd mewn seiberddiogelwch, rwy'n cael fy atgoffa o'r fraint ryfeddol yw gallu gwneud yr hyn rwy'n ei garu bob dydd. Mae'n daith llawn heriau, buddugoliaethau, a'r addewid o ddyfodol digidol mwy diogel. Dyma i fynd ar drywydd gwybodaeth a rhannu doethineb, a boed i'n hymdrechion ar y cyd barhau i gael effaith ystyrlon ym myd seiberddiogelwch."


Dr Sheikh Tahir Bakhsh
Cyfarwyddwr Rhaglen MSc Cyfrifiadureg Uwch Ysgol Dechnolegau Caerdydd


ARCHWILIO EIN CYFLEUSTERAU | TAITH RHITHIOL
Taith rithiol o amgylch Ysgol Technolegau Caerdydd

Ewch am dro rhithiol o'n Ysgol Technolegau newydd sbon ym Met Caerdydd.