Skip to main content
Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd Caerdydd>Cyrsiau>Chwaraeon (Blwyddyn Atodol) - Gradd BSc (Anrh)

Chwaraeon (Blwyddyn Atodol) - Gradd BSc (Anrh)

Blwyddyn Mynediad

​Mae'r radd BSc Chwaraeon (Anrh) ym Met Caerdydd yn rhoi cyfle i chi adeiladu ar eich astudiaethau blaenorol i gwblhau gradd sy'n adlewyrchu'ch gofynion ac yn darparu sylfaen gref i chi adeiladu arni yn y dyfodol, os byddwch chi'n dymuno symud ymlaen.

Cynlluniwyd y radd BSc Chwaraeon i fod yn rhaglen hyblyg iawn. Er mai dim ond un lefel sydd i'r radd, mae yna lawer o wahanol gyfuniadau o fodiwlau y gallwch eu cymryd i'ch galluogi i adeiladu ar yr hyn rydych chi'n ei wybod eisoes a datblygu sgiliau a gwybodaeth newydd sydd eu hangen arnoch i symud ymlaen i swydd neu ar gyfer astudio ymhellach.

Mae gradd BSc Chwaraeon ym Met Caerdydd yn cynnig cyfle gwych i chi ffurfio'ch profiad dysgu a datblygu'ch datblygiad personol yn annibynnol. Er enghraifft, gallwch ddewis dilyn llwybr sy'n canolbwyntio ar wyddor chwaraeon trwy'r rhaglen neu lwybr sy'n canolbwyntio ar hyfforddi chwaraeon neu lwybr sy'n canolbwyntio ar reoli / datblygu chwaraeon.

Trwy ddewis y modiwlau y byddwch yn eu cymryd yn ofalus a defnyddio'ch profiadau prosiect terfynol a'ch lleoliad mewn diwydiant, gallwch sicrhau bod gennych y sgiliau a'r wybodaeth sydd eu hangen arnoch i symud ymlaen ar ôl cwblhau eich gradd.

Mae dysgu yn seiliedig ar waith yn elfen graidd o'r rhaglen radd, i'ch galluogi i gymhwyso'ch gwybodaeth o'r rhaglen mewn lleoliadau yn y byd go iawn ac i ennill profiad gwerthfawr i'w ddefnyddio fel sylfaen ar gyfer cyflogaeth yn y dyfodol. Bydd y radd BSc Chwaraeon (Anrh) yn eich rhoi mewn sefyllfa dda i ystyried symud ymlaen i raglen gradd Meistr, naill ai ym Met Caerdydd neu rywle arall pe bai hynny'n llwybr rydych chi'n ystyried ei ddilyn.

​​Cynnwys y Cwrs

Lefel 6 (Cyfwerth â Blwyddyn 3)

Gorfodol

 • Prosiect Terfynol*
 • Lleoliad yn y Diwydiant*


​Opsiynol – Dewis un o'r canlynol

 • Cymdeithaseg Chwaraeon a Diwylliannau Corfforol
 • Hyfforddi'r Hyfforddwr: Datblygiad Proffesiynol ac Addysg
 • Ffisioleg Perfformiad Chwaraeon
 • Seicoleg Chwaraeon
 • Cryfder a Chyflyru ar gyfer Chwaraeon a Gwyddor Ymarfer (SES)


Opsiynol – Dewis dau o'r canlynol†

 • Marchnata Chwaraeon yn Ddigidol
 • Rheoli Chwaraeon Perfformiad Uchel
 • Hyfforddi Chwaraeon Cymhwysol a Phroblemau Dadansoddi Perfformiad
 • Materion Moesegol ym Maes Chwaraeon
 • Chwaraeon a Gwyddor Ymarfer Corff yn Rhyngddisgyblaethol

Rhaid i'r opsiynau a ddewisir gyd-fynd â'r amserlen ac felly ni fydd pob cyfuniad ar gael. Cysylltwch â ni i drafod y rhaglen a'r opsiynau yr hoffech chi eu cynnwys.

Wrth ddewis modiwlau, ystyriwch eich meysydd gwybodaeth ac arbenigedd presennol. Lle bo'n briodol, dylai eich astudiaethau ar y BSc Chwaraeon (Atodol) geisio ymestyn y meysydd/pynciau a archwiliwyd ar eich cwrs blaenorol. Os nad ydych yn siŵr pa fodiwlau i'w dewis, neu os oes gennych unrhyw gwestiynau am gynnwys y modiwl, cysylltwch â'ch cyfarwyddwr rhaglen Dan Spencer – dspencer@cardiffmet.ac.uk.

*modiwlau ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg

Dysgu ac Addysgu

Mae dulliau dysgu, addysgu ac asesu effeithiol yn sail i nodau addysgol a chanlyniadau dysgu pob un o'n rhaglenni a'n modiwlau. Gall dulliau dysgu ac addysgu gynnwys darlithoedd, seminarau, gweithdai, tiwtorialau a sesiynau ymarferol. Mae ein Hamgylchedd Dysgu Rhithwir hefyd yn agwedd annatod o'r pecyn dysgu sy'n cefnogi anghenion ein myfyrwyr.

Mae'r rhaglen BSc Chwaraeon yn defnyddio darlithoedd arweiniol i gyflwyno pynciau a chysyniadau allweddol, tra bod seminarau, tiwtorialau, gweithdai a sesiynau ymarferol yn canolbwyntio ar gymhwyso cysyniadau allweddol gyda'r nod o wella profiad ac ymgysylltiad myfyrwyr. Byddwch hefyd yn cwrdd â thiwtoriaid ar sail un i un. Fel ysgol, rydyn ni'n gweithio'n galed i ddarparu cyfleoedd dysgu myfyriwr-ganolog sy'n darparu amgylchedd dysgu hyblyg o ansawdd uchel.

Mae dulliau dysgu ac addysgu yn pwysleisio ac yn hwyluso datblygiad eich rhesymu critigol, ac yn cymell integreiddio ymarfer corff a theori. Trwy gydol eich rhaglen, byddwch yn profi dysgu dan arweiniad tiwtor a dulliau dysgu hunan-gyfeiriedig, gan gynyddu annibyniaeth a myfyrio a'ch annog i ddatblygu agwedd gadarnhaol tuag at ddysgu gydol oes.

Mae ein dulliau addysgu a dysgu yn ymgorffori sgiliau 'EDGE' Met Caerdydd (Moesegol, Byd-eang, Digidol ac Entrepreneuraidd) a byddwch yn cael arweiniad da i arddangos y priodoleddau graddedig a ddisgwylir gennych mewn byd gwaith cynyddol gystadleuol. Ein nod ydy eich helpu chi i ddatblygu'n weithwyr proffesiynol myfyriol ac ysgolheigion critigol.

Yn eich rhaglen gradd BSc Chwaraeon ym Met Caerdydd, byddwch yn dod ar draws profiad dysgu, o'ch cyfnod sefydlu hyd nes i chi raddio, sy'n gydlynol ac yn datblygu'ch hunaniaeth yn eich rhaglen astudio.

Asesu

Mae'r strategaethau asesu ar gyfer pob modiwl yn amrywio i sicrhau bod y dull mwyaf priodol yn cael ei weithredu ar gyfer maes eich astudiaeth. Mae'r dulliau asesu wedi'u cynllunio i wella'ch profiad dysgu ac i gydnabod eich bod wedi cyflawni'r canlyniadau dysgu sy'n gysylltiedig â phob modiwl. Mae asesu hefyd yn sicrhau eich bod wedi cyflawni'r safon sy'n ofynnol i symud ymlaen i'r cam nesaf neu i fod yn gymwys ar gyfer dyfarniad (fel y'i mynegir gan y FHEQ a'r CQFW). Mae asesiadau'n cefnogi'ch profiad dysgu trwy ddarparu cyfleoedd i chi gymryd rhan mewn asesiadau ffurfiannol a chrynodol i brofi'ch gwybodaeth, eich gallu, eich sgil a'ch dealltwriaeth gritigol ac hefyd i ddatblygu eich sgiliau hanfodol perthnasol i'r gweithle. Asesir y modiwlau israddedig gan gyfuniad o fathau o asesu. Er enghraifft:

 • gwaith cwrs ysgrifenedig
 • cyflwyniadau poster
 • cyflwyniadau llafar
 • portffolios
 • arholiadau gyda llyfrau a rhai heb lyfrau
 • sgiliau ymarferol
 • gweithgareddau eraill a gynlluniwyd i asesu, datblygu a gwella sgiliau academaidd a chyflogadwyedd.

Disgwylir i chi gwblhau prosiect terfynol fel rhan o'r asesiad o'ch gradd anrhydedd. Mae prosiectau terfynol yn ddarnau pwysig o waith a allai fod yn brosiect ymchwil, arloesi, ymgynghori neu'n seiliedig ar y gymuned.

Cyflogadwyedd a Gyrfaoedd

Mae 'egwyddorion EDGE' Met Caerdydd yn eich cefnogi i ffynnu yn y byd modern. Trwy gydol eich gradd byddwch yn profi ystod o gyfleoedd i ddatblygu eich cymwyseddau Moesegol, Digidol, Byd-eang ac Entrepreneuraidd trwy ddysgu yn seiliedig ar broblemau, astudiaethau achos diwydiant y byd go iawn, profiadau gwaith integredig ar y campws a chyfleoedd ar gyfer lleoliadau dysgu yn y gwaith oddi ar y campws. Byddwn yn sicrhau eich bod yn cael ystod o gyfleoedd i ddatblygu sgiliau trosglwyddadwy fel cyfathrebu, gwaith tîm ac arweinyddiaeth.

Gall lleoliadau gwaith roi egwyddorion EDGE critigol i chi wrth gael swydd broffesiynol ar ôl graddio. Mae myfyrwyr sydd wedi graddio o'n rhaglenni chwaraeon wedi mynd ymlaen i weithio mewn gyrfaoedd o fewn a thu hwnt i'r Diwydiant Chwaraeon.

Er enghraifft, mae graddedigion o'n rhaglenni chwaraeon bellach yn gweithio ym maes chwaraeon proffesiynol a lled-broffesiynol, asiantaethau cenedlaethol a chyrff llywodraethu chwaraeon, sefydliadau awdurdodau lleol a mentrau cymdeithasol, sefydliadau cysylltiedig â'r gymuned, yn ogystal â byd masnachol chwaraeon a ffitrwydd.

Mae llawer o fyfyrwyr hefyd yn dilyn eu dymuniadau eu hunain ac yn sefydlu busnesau yn seiliedig ar syniadau y maen nhw wedi'u creu yn ystod eu hastudiaethau. Mae cefnogaeth fenter barhaus ar gael gan y Ganolfan Entrepreneuriaeth a ddyluniwyd i helpu i roi'r cyfle gorau i greu menter lwyddiannus. Mae hyn yn cynnwys mentora busnes, cyngor ar gyllido, gofod swyddfa am ddim a chyfleoedd i rwydweithio.

Mae myfyrwyr eraill wedi parhau i astudio ymhellach trwy ein rhaglenni cwrs Meistr, er enghraifft, ac yna symud ymlaen ymhellach i astudio ar lefel doethuriaeth. Gallech hefyd ddefnyddio'r rhaglen BSc Chwaraeon i symud ymlaen i raglenni lefel Meistr mwy generig ym Met Caerdydd neu sefydliadau Addysg Uwch eraill sy'n cynnig cyrsiau tebyg.

Gofynion Mynediad a Sut i Wneud Cais

Fel rheol, dylai ymgeiswyr ar hyn o bryd fod yn ymgymryd â, neu wedi cwblhau, HND neu Radd Sylfaen sy'n cyfateb i lefelau 4 a 5 ar lefel Addysg Uwch y DU mewn pwnc sy'n gysylltiedig â chwaraeon, neu eu bod eisoes wedi cwblhau hynny. Bydd ceisiadau gan fyfyrwyr â chymwysterau nad ydyn nhw'n gysylltiedig â chwaraeon ar lefel HND neu Sylfaen yn cael eu hystyried fesul achos gan gyfarwyddwr y rhaglen. Os ydych chi am siarad am y rhaglen a'r gofynion mynediad, cysylltwch â Chyfarwyddwr y Rhaglen, Dan Spencer dspencer@cardiffmet.ac.uk am sgwrs anffurfiol.

Sut i Wneud Cais:
Dylid gwneud cais am y cwrs hwn ar-lein i UCAS ar www.ucas.com. Am ragor o wybodaeth, ewch i’n tudalennau Sut i Wneud Cais.

Dylid gwneud cais am astudio'r cwrs yn rhan amser yn uniongyrchol i'r Brifysgol yma.

Cysylltu â Ni

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â'r Tîm Derbyniadau ar 029 2041 6044 neu drwy e-bost askadmissions@cardiffmet.ac.uk.

Ar gyfer ymholiadau penodol am y cwrs, cysylltwch â Chyfarwyddwr y Rhaglen Dan Spencer
E-bost: dspencer@cardiffmet.ac.uk
Ffôn: 029 2020 5811

Rydyn ni’n ymdrechu i gyflwyno cyrsiau yn unol â’r disgrifiad ac ni fyddwn fel arfer yn gwneud newidiadau i gyrsiau, fel teitl, cynnwys, dull cyflwyno a darpariaeth addysgu’r cwrs. Fodd bynnag, gall fod yn angenrheidiol i’r brifysgol wneud newidiadau yn narpariaeth y cwrs cyn neu ar ôl cofrestru. Mae’n cadw’r hawl i wneud amrywiadau i gynnwys neu ddulliau cyflwyno, gan gynnwys terfynu neu gyfuno cyrsiau os ystyrir bod camau gweithredu o’r fath yn angenrheidiol. Darllenwch ein Telerau ac Amodau i gael y wybodaeth lawn.

Gwybodaeth Allweddol Am Y Cwrs

Cod UCAS Code: C611

Lleoliad Astudio:
Campws Cyncoed

Ysgol:
Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd Caerdydd

Hyd y Cwrs:
Un flwyddyn llawn amser
Dwy flynedd rhan amser

Ffioedd rhan amser:
Codir taliadau fesul modiwl sengl oni nodir yn benodol: israddedig = 10 credyd. Cysylltwch ag arweinydd y rhaglen i gael mwy o wybodaeth am fodiwlau i'w hastudio'n rhan-amser a sut y bydd hyn yn effeithio ar ffioedd.

EIN CYFLEUSTERAU
Cyfleusterau Chwaraeon

Mae’r Brifysgol yn parhau i fuddsoddi yn ei chyfleusterau chwaraeon o safon fyd-eang ar gampws Cyncoed i wella perfformiad a datblygiad academaidd ein holl fyfyrwyr.