Skip to main content
Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd Caerdydd>Cyrsiau>Meistr Diogelwch Galwedigaethol, Iechyd a Lles - MSc

Gradd Meistr Diogelwch Galwedigaethol, Iechyd a Lles - MSc/PgD/PgC

Nod y Radd Meistr MSc Diogelwch Galwedigaethol, Iechyd a Lles yw galluogi ymarferwyr i ddatblygu dulliau cyfannol o wella diogelwch ac iechyd sefydliadol drwy wella ymgysylltiad a lles gweithwyr.

Mae'r rhaglen wedi'i hachredu gan y Sefydliad Diogelwch ac Iechyd Galwedigaethol (IOSH) - bydd myfyrwyr sy'n cwblhau elfen PgDip y rhaglen yn llwyddiannus yn gymwys i gael Aelodaeth Ardystiedig o IOSH.

Mae'r radd meistr wedi'i chynllunio i wella dealltwriaeth a defnydd presennol y myfyrwyr o reoli iechyd a diogelwch galwedigaethol drwy alluogi myfyrwyr i ddatblygu dull mwy cyfannol o ddylanwadu ar berfformiad gweithwyr a sefydliadau drwy gysyniadau cyfoes ymgysylltu a lles gweithwyr.​

Rydyn ni’n ymdrechu i gyflwyno cyrsiau yn unol â’r disgrifiad ac ni fyddwn fel arfer yn gwneud newidiadau i gyrsiau, fel teitl, cynnwys, dull cyflwyno a darpariaeth addysgu’r cwrs. Fodd bynnag, gall fod yn angenrheidiol i’r brifysgol wneud newidiadau yn narpariaeth y cwrs cyn neu ar ôl cofrestru. Mae’n cadw’r hawl i wneud amrywiadau i gynnwys neu ddulliau cyflwyno, gan gynnwys terfynu neu gyfuno cyrsiau os ystyrir bod camau gweithredu o’r fath yn angenrheidiol. Darllenwch ein Telerau ac Amodau i gael y wybodaeth lawn.

Cynnwys y Cwrs

 • Diogelwch, Iechyd a Llesiant Gweithwyr
  Nod y modiwl yw gwerthuso'r dylanwadau cadarnhaol a negyddol sydd gan y gweithle ar ddiogelwch ac iechyd gweithwyr a gwerthuso'r dystiolaeth ar gyfer creu dull hollgynhwysol o wella diogelwch, iechyd a llesiant yn y gwaith.
 • Dylanwadu ar Ymddygiad a Datblygu Ymyriadau
  Nod y modiwl hwn yw galluogi myfyrwyr i werthuso'n feirniadol ddulliau o ddylanwadu ar ymddygiad gweithwyr a llunio ymateb strategol ac ymagwedd amlddisgyblaethol at wella diogelwch, iechyd a llesiant yn y gweithle.
 • Canfyddiad, Cyfathrebu ac Asesu Risgiau
  Nod y modiwl yw galluogi'r myfyriwr i werthuso'r effaith y mae ystod eang o ffactorau gan gynnwys dylanwadau seicolegol a seicogymdeithasol yn ei chael ar ganfyddiad, asesu a chyfathrebu risg. Bydd y modiwl yn cynnwys adnabod peryglon, asesu risg, ffactorau lliniaru a'u heffaith gyffredinol ar ddiogelwch, iechyd a llesiant.
 • Mesur Perfformiad Diogelwch, Iechyd a Llesiant
  Nod y modiwl yw galluogi'r myfyriwr i werthuso a gwella effeithiolrwydd rhaglenni iechyd, diogelwch a lles trwy werthuso canlyniadau perfformiad unigol a sefydliadol.
 • Ymgysylltiad a Llesiant Gweithwyr
  Nod y modiwl hwn yw galluogi myfyrwyr i ddatblygu strategaethau ar gyfer gwella ymgysylltiad a llesiant gweithwyr ac i werthuso'n feirniadol ddylanwad strategaethau o'r fath ar ganlyniadau sefydliadol.
 • Dulliau a Dyluniad Ymchwil Cymhwysol
  Nod y modiwl yw galluogi myfyrwyr i ddatblygu eu sgiliau ymchwil er mwyn cymhwyso egwyddorion ymarfer sy'n seiliedig ar dystiolaeth, a dylunio a chynnal prosiectau ymchwil cadarn.
 • Prosiect a Chynllunio Gyrfa
  Nod y modiwl hwn yw galluogi myfyrwyr i ddylunio a datblygu prosiect arbenigol uwch yn eu disgyblaeth i wella eu dysgu, eu gwaith neu eu hymarfer eu hunain a/neu eraill, ac i werthuso eu gwybodaeth, eu sgiliau, eu diddordebau a'u huchelgeisiau eu hunain i greu eu cynllun datblygu gyrfa personol eu hunain.
 • Prosiect
  Nod y modiwl hwn yw galluogi myfyrwyr i weithio'n annibynnol i ymchwilio i faes yn eu disgyblaeth sy'n berthnasol i'w dysgu, gwaith neu ymarfer eu hunain, a chyflwyno a thrafod eu canfyddiadau, gan ddangos dealltwriaeth systematig ac ymwybyddiaeth feirniadol o'u disgyblaeth a'u maes. o arfer proffesiynol. Rydym yn cynnig ystod eang o fathau o brosiectau gan gynnwys prosiectau ymchwil empirig, prosiectau menter/arloesi (e.e., cynllunio busnes neu ymgynghoriaeth), neu ddylunio cynnyrch/ymyrraeth. Gall myfyrwyr hefyd gwblhau'r prosiect fel lleoliad/prosiect datblygu ymarfer proffesiynol, sy'n canolbwyntio ar ddatblygu ac arddangos set benodol o wybodaeth, sgiliau a chymwyseddau proffesiynol a'u cymhwysiad yn ymarferol.


Dysgu ac Addysgu

Cyflwynir cymysgedd cytbwys o theori ac ymarfer trwy ystod o ddulliau addysgu ar draws y rhaglen, gan gynnwys:

 • Gweithgareddau dysgu byw ar y campws - e.e., darlithoedd, seminarau, gweithdai/sesiynau ymarferol, gwaith grŵp wedi'i hwyluso, ac ati.
 • Gweithgareddau cymorth academaidd - e.e., sesiynau sgiliau academaidd, tiwtorialau pwnc, gweithdai asesu, goruchwylio ymchwil. Gellir cyflwyno'r rhain ar y campws neu ar-lein yn dibynnu ar ofynion y modiwl a'r rhaglen.
 • Gweithgareddau dysgu anghydamserol y mae myfyrwyr yn eu cwblhau yn eu hamser eu hunain - e.e., darlithoedd fideo wedi'u recordio ymlaen llaw, gweithgareddau dysgu wedi'u troi, tasgau paratoi ar gyfer seminarau, ac ati.


Bydd modiwl 20-credyd arferol a addysgir yn cynnwys tua 40-45 awr o weithgareddau addysgu cysylltiedig wedi'u hamserlennu, gan ddefnyddio cyfuniad o'r dulliau uchod. Bydd y rhan fwyaf o'r gweithgareddau dysgu hyn a drefnwyd yn digwydd ar y campws. Ochr yn ochr â'r gweithgareddau hyn sydd wedi'u hamserlennu, byddwch yn ymgymryd â'ch dysgu annibynnol eich hun - fel darllen ac ymchwil i baratoi ar gyfer seminarau neu asesiadau, gwaith grŵp heb oruchwyliaeth gyda chyd-fyfyrwyr, ymgysylltu â chymorth sgiliau academaidd, casglu data ar gyfer prosiectau unigol, ac ati.

Mae'r strategaeth addysgu a dysgu ar gyfer y rhaglen yn rhoi pwyslais cryf ar gymhwyso fframweithiau damcaniaethol i broblemau a sefyllfaoedd go iawn. Mae'r addysgu'n canolbwyntio ar astudiaethau achos, ymarferion a senarios sy'n adlewyrchu materion diogelwch galwedigaethol, iechyd a lles cyfoes, a leolir yn aml o fewn profiad proffesiynol y myfyrwyr eu hunain ac, os yw'n berthnasol, yr amgylchedd gwaith.

Rydym yn eich annog i gwrdd â staff academaidd yn rheolaidd drwy gydol y rhaglen i drafod adborth ar aseiniadau a datblygu sgiliau academaidd. Byddwch yn cael Tiwtor Personol ar ddechrau'r rhaglen, y gallwch weithio gydag ef i ddatblygu eich sgiliau academaidd ac ystyried sut y gallwch integreiddio eich profiadau dysgu â'ch anghenion a'ch dyheadau datblygiad proffesiynol eich hun.

Rhaglen sefydlu estynedig i fyfyrwyr

I'ch cefnogi gyda'r cyfnod pontio i astudiaethau ôl-raddedig rydym yn cynnig rhaglen sefydlu estynedig dros 6 wythnos gyntaf tymor yr hydref. Nod y rhaglen yw magu eich hyder am ddysgu ac asesu, gan gydnabod y gwahanol ddiwylliannau a phrofiadau academaidd y mae ein holl fyfyrwyr yn eu cynnig i'r rhaglen.

Mae'r rhaglen bontio yn cynnwys:

 • Chwe sesiwn yn mynd i'r afael ag amrywiol agweddau ar astudio'n llwyddiannus ar lefel meistr ym Met Caerdydd - yr hyn y gallwch ei ddisgwyl a sut y gallai hynny fod yn wahanol i'ch profiadau blaenorol.
 • Cwblhau aseiniad ymarfer byr - cyfle i roi cynnig ar dasg lefel meistr a chael adborth cyflym ar yr hyn rydych wedi'i gynhyrchu.
 • Trafodaeth ac adborth gyda'ch tiwtor personol i greu cynllun gweithredu ar gyfer parhau i ddatblygu eich sgiliau ac arferion academaidd.


Asesu

Mae ein rhaglen a'n modiwlau wedi'u cynllunio i gynnig cyfleoedd ar gyfer tasgau ffurfiannol ac adborth i helpu i feithrin hyder a datblygu eich gallu i werthuso eich cynnydd eich hun. Rydym yn defnyddio tasgau asesu dilys sy'n eich galluogi i gymhwyso'ch gwybodaeth a'ch sgiliau i sefyllfaoedd, gweithgareddau a lleoliadau y deuir ar eu traws yn aml mewn ymarfer proffesiynol. Mae llawer o dasgau asesu yn annog myfyrwyr i ddewis pynciau astudio penodol sy'n berthnasol iddyn nhw a'u hymarfer.

Mae'r rhaglen yn cynnwys amrywiaeth o ddulliau asesu, gan gynnwys:

 • Adroddiadau proffesiynol
 • Astudiaethau achos
 • Posteri academaidd
 • Cyflwyniadau llafar
 • Cyfweliadau viva voce
 • Cynnig ymchwil a phapur ymchwil


I adlewyrchu natur gymhwysol eich astudiaethau, nid yw'r rhaglen yn cynnwys unrhyw arholiadau ysgrifenedig nas gwelwyd o'r blaen.

Rydym yn cynllunio ein hamserlen asesu yn ofalus er mwyn osgoi clystyru gormod o fathau tebyg o asesiadau, a therfynau amser realistig. Mae pob asesiad yn cynnwys briff manwl a meini prawf marcio wedi'u diffinio'n glir, sydd wedi'u datblygu a'u profi mewn partneriaeth â myfyrwyr.

Cyflogadwyedd a Gyrfaoedd

Achrediad gan IOSH - Aelodaeth Ardystiedig o IOSH

Mae'r MSc Diogelwch, Iechyd a Llesiant Galwedigaethol wedi'i achredu gan y Sefydliad Diogelwch ac Iechyd (IOSH). Bydd myfyrwyr sy'n cwblhau elfen PgDip y rhaglen yn llwyddiannus yn gymwys ar gyfer Aelodaeth Ardystiedig a byddant wedyn yn gallu dechrau ar y cam Datblygiad Proffesiynol Cychwynnol (IPD) o'u dilyniant i ennill statws Siartredig. Sylwch fod IOSH yn cadw'r hawl i newid ei safonau aelodaeth, cydnabyddiaeth a gofynion mynediad gradd.

Gwell potensial ar gyfer cyflogaeth

Mae arolwg cyflog IOSH 2022 yn nodi bod cyflog cyfartalog gweithiwr Iechyd a Diogelwch proffesiynol gyda chymhwyster gradd meistr yn amrywio rhwng £39,000 a £73,000. Mae hyn yn gymesur â swyddi lefel uwch (rheolwr i gyfarwyddwr/pennaeth) ac yn fwy na'r rhai â gradd israddedig neu gymhwyster cyfatebol. Mae myfyrwyr sydd wedi cwblhau'r MSc ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd wedi ennill swyddi uwch reoli a lefel Cyfarwyddwr. Mae myfyrwyr eraill wedi mynd ymlaen i wneud PhD neu ddarlithio yn y brifysgol.

Cynllunio datblygiad gyrfa a chyfleoedd dysgu seiliedig ar waith

Yn y modiwl Prosiect a Chynllunio Gyrfa, byddwch yn ymgymryd â hunanwerthusiad myfyriol o'ch gwybodaeth, sgiliau, a phrofiadau, gan feincnodi'r rhain yn erbyn safonau disgyblaethol/fframweithiau cymhwysedd perthnasol. Byddwn yn eich cefnogi i werthuso eich cryfderau presennol a blaenoriaethu meysydd i'w gwella sy'n berthnasol i'ch nodau a'ch uchelgeisiau gyrfa eich hun.

Yn y modiwl Prosiect, gallwch ddewis cwblhau lleoliad diwydiant/prosiect dysgu seiliedig ar waith, gan ganolbwyntio ar ddatblygu eich sgiliau a'ch cymwyseddau mewn cyd-destun proffesiynol cymhleth. Os dewiswch y prosiect hwn bydd angen i chi gael lleoliad addas (hyd lleiaf: 200 awr, hyd mwyaf 6 mis). Byddwn yn eich cefnogi i ganfod a chael profiad dysgu seiliedig ar waith priodol gan ddefnyddio ein rhwydwaith o gysylltiadau diwydiant. Ni allwn warantu cyfle lleoliad i bob myfyriwr, ac mae'n debygol y bydd llawer o gyfleoedd lleoliad yn cynnwys rhyw fath o broses recriwtio gystadleuol.

Neu efallai y byddai'n well gennych ddewis un o'r mathau eraill o brosiectau (e.e., ymchwil empirig, ymgynghoriaeth, menter/arloesedd, neu brosiect dylunio cynnyrch/ymyriad) a'i gwblhau mewn lleoliad gwaith, gan weithio mewn partneriaeth â chyflogwr neu rywun arall. sefydliad. Efallai mai eich sefydliad neu weithle eich hun yw hwn - dull cyffredin a ddefnyddir gan fyfyrwyr rhan-amser sy'n ymchwilio i brosiect sy'n cyd-fynd â'u harfer proffesiynol eu hunain.

Gofynion Mynediad a Sut i Wneud Cais

Rydym yn croesawu ymgeiswyr o bob sector yma yn y DU ac mewn mannau eraill o bob rhan o'r byd:

 • Fel arfer, disgwylir i ddarpar fyfyrwyr gael gradd mewn disgyblaeth sy'n ymwneud â diogelwch galwedigaethol ac iechyd.
 • Fodd bynnag, bydd ymgeiswyr sydd â chymwysterau academaidd neu broffesiynol eraill neu brofiad mewn diogelwch galwedigaethol ac iechyd, neu broffesiwn perthynol, yn cael eu hystyried..


Cydnabod Dysgu Blaenorol:
Lle bo'n berthnasol, gall ymgeiswyr wneud cais am esemptiad o fodiwlau drwy'r broses Cydnabod Dysgu Blaenorol (RPL). Gall hyn gynnwys trosglwyddo credyd o raglen lefel 7 arall, cydnabod dysgu a gredydir ymlaen llaw a chydnabod dysgu profiadol blaenorol.

Mae manylion y broses RPL i'w gweld ar wefan Prifysgol Metropolitan Caerdydd.

Gofynion Iaith Saesneg

Rhaglen a addysgir
Ar gyfer ymgeiswyr nad Saesneg yw eu hiaith gyntaf, rhaid i ymgeiswyr o'r fath fel arfer allu dangos ar fynediad Saesneg Hyfedredd Iaith ar neu gyfwerth â sgôr IELTS o 6.0, heb unrhyw elfen is na 5.5.

Ymgeiswyr Rhyngwladol
I gael manylion llawn am sut i wneud cais a chymwysterau Iaith Saesneg ewch i'r tudalennau Rhyngwladol ar y wefan.

Sut i Wneud Cais:
Dylid gwneud ceisiadau am y cwrs hwn yn uniongyrchol i'r Brifysgol trwy ein cyfleuster hunanwasanaeth. Am wybodaeth bellach ewch i'n tudalennau Sut i Wneud Cais.

Os oes gennych ddiddordeb mewn defnyddio credyd gan sefydliad arall, neu os ydych wedi ennill cymwysterau a/neu brofiad i astudio ar gyfer cwrs ym Met Caerdydd, gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am hyn ynghyd â gwybodaeth ar sut i wneud cais ar y dudalen RPL.

Gwybodaeth Ychwanegol

​Ffioedd Dysgu a Chefnogaeth Ariannol:
I gael y wybodaeth ddiweddaraf am ffioedd dysgu a'r gefnogaeth ariannol a allai fod ar gael. Cyfeiriwch yma.

Rhaglen Partner:
Mae'r rhaglen MSc Diogelwch Galwedigaethol, Iechyd a Lles hefyd ar gael fel gradd meistr a addysgir yn llawn amser a rhan-amser yn Singapôr. I gael rhagor o fanylion, ewch i wefan DIMENSIONS.

Cysylltwch â Ni

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â'r Tîm Derbyniadau ar 029 2041 6044 neu e-bostiwch directapplications@cardiffmet.ac.uk

Ar gyfer ymholiadau cwrs-benodol, cysylltwch â Chyfarwyddwr y Rhaglen, Valerie Schole​y

E-bost: vscholey@cardiffmet.ac.uk

Gwybodaeth Allweddol Am Y Cwrs

​Achredwyd gan:
Sefydliad Diogelwch Galwedigaethol ac Iechyd (IOSH)

Man Astudio:
Campws Llandaf neu Cyncoed

Hyd y Cwrs:
Amser-llawn: 2 flynedd
Rhan-amser: 3 blynedd