Skip to main content
Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd Caerdydd>Cyrsiau>Meistr Diogelwch Galwedigaethol, Iechyd a Lles - MSc

Diogelwch Galwedigaethol, Iechyd a Lles - MSc/PgD/PgC

Nod y Radd Meistr MSc Diogelwch Galwedigaethol, Iechyd a Lles yw galluogi ymarferwyr i ddatblygu dulliau cyfannol o wella diogelwch ac iechyd sefydliadol drwy wella ymgysylltiad a lles gweithwyr.

Mae'r radd meistr wedi'i chynllunio i wella dealltwriaeth a defnydd presennol y myfyrwyr o reoli iechyd a diogelwch galwedigaethol drwy alluogi myfyrwyr i ddatblygu dull mwy cyfannol o ddylanwadu ar berfformiad gweithwyr a sefydliadau drwy gysyniadau cyfoes ymgysylltu a lles gweithwyr.

Rydyn ni’n ymdrechu i gyflwyno cyrsiau yn unol â’r disgrifiad ac ni fyddwn fel arfer yn gwneud newidiadau i gyrsiau, fel teitl, cynnwys, dull cyflwyno a darpariaeth addysgu’r cwrs. Fodd bynnag, gall fod yn angenrheidiol i’r brifysgol wneud newidiadau yn narpariaeth y cwrs cyn neu ar ôl cofrestru. Mae’n cadw’r hawl i wneud amrywiadau i gynnwys neu ddulliau cyflwyno, gan gynnwys terfynu neu gyfuno cyrsiau os ystyrir bod camau gweithredu o’r fath yn angenrheidiol. Darllenwch ein Telerau ac Amodau i gael y wybodaeth lawn.

​Cynnwys y Cwrs

(OSH7017) DIOGELWCH, IECHYD A LLES GWEITHWYR (20 CREDYD):
Nod y modiwl yw gwerthuso'r dylanwadau cadarnhaol a negyddol y mae'r gweithle yn eu cael ar ddiogelwch ac iechyd gweithwyr a gwerthuso'r dystiolaeth ar gyfer creu dull hollgynhwysol o wella diogelwch, iechyd a lles yn y gwaith.

(FST7008) CANFYDDIAD RISG, ASESU A CHYFATHREBU (20 CREDYD):

Nod y modiwl yw galluogi'r myfyriwr i werthuso'r effaith y mae ystod eang o ffactorau gan gynnwys dylanwadau seicolegol a seicogymdeithasol yn ei chael ar ganfyddiad, asesu a chyfathrebu risg. Bydd y modiwl yn cynnwys adnabod peryglon, asesu risg, ffactorau lliniaru a'u heffaith gyffredinol ar ddiogelwch, iechyd a lles.

(SHS7000) DULLIAU YMCHWIL CYMHWYSOL A DYLUNIO (20 CREDYD):

Nod y modiwl yw galluogi myfyrwyr i ddatblygu eu sgiliau ymchwil er mwyn cymhwyso egwyddorion ymarfer sy'n seiliedig ar dystiolaeth, a dylunio a chyflawni prosiectau ymchwil cadarn.

(OSH7018) DATBLYGU YMYRIADAU A DYLANWADU AR YMDDYGIAD (20 CREDYD):
Nod y modiwl hwn yw galluogi myfyrwyr i gymharu a chyferbynnu dulliau o ddylanwadu ar ymddygiad gweithwyr a llunio ymateb strategol a dull amlddisgyblaethol o wella diogelwch, iechyd a lles yn y gweithle.

(OSH7012) MESUR PERFFORMIAD DIOGELWCH, IECHYD A LLES (20 CREDYD):

Nod y modiwl yw galluogi'r myfyriwr i werthuso a gwella effeithiolrwydd rhaglenni iechyd, diogelwch a lles drwy arfarnu canlyniadau perfformiad unigolion a sefydliadau.

(OSH7015) YMGYSYLLTU Â GWEITHWYR A LLES GWEITHWYR (20 CREDYD):

Nod y modiwl hwn yw galluogi myfyrwyr i ddatblygu strategaethau ar gyfer gwella ymgysylltiad a lles gweithwyr a gwerthuso eu dylanwad ar ddeilliannau sefydliadol yn feirniadol.

(OSH7016) PROSIECT YMCHWIL (60 CREDYD):

Nod y modiwl yw galluogi myfyrwyr i ddylunio, cynllunio, ymgymryd â gwaith ymchwil a'i gyflwyno mewn maes astudio perthnasol, gan ddangos dealltwriaeth systematig ac ymwybyddiaeth feirniadol o'u disgyblaeth a'u maes ymarfer proffesiynol.


Strwythur y Modiwl
Noder, mae'r drefn y mae'r modiwlau'n dibynnu ar y llwybr astudio, h.y.part amser, dysgu llawn amser neu o bell, a'r nifer sy'n derbyn y rhaglen, h.y. Medi neu Ionawr.

Mae'r tablau canlynol yn rhoi syniad o strwythur y modiwlau ar gyfer y rhaglen lawn amser a'r rhaglen dysgu o bell a addysgir yn rhan-amser.


Llawn amser (gan gynnwys PgCert a PgDip)


Blwyddyn 1

Tymor 1 (Medi - Rhag)​Tymor 2 (Ion-Ebr)
OSH7017 Diogelwch, Iechyd a Lles Gweithwyr (20)FST7008 Canfyddiad Risg, Asesu a Chyfathrebu (20)
​SHS7000 Dulliau Ymchwil Cymhwysol​OSH7015 Ymgysylltu â Gweithwyr a Lles Gweithwyr
​OSH7018 Datblygu Ymyriadau a Dylanwadu ar ymddygiad​OSH7012 Mesur Perfformiad Diogelwch, Iechyd a Lles

Blwyddyn 2

​Prosiect Ymchwil OSH7016 – Cyfnod 1​Prosiect Ymchwil OSH7016 – Cyfnod 2

Rhan-amser (gan gynnwys PgCert a PgDip)

Blwyddyn 1

​Tymor 1 (Medi - Rhag)Tymor 2 (Ion-Ebr)
OSH7017 Diogelwch, Iechyd a Lles Gweithwyr (20)​FST7008 Canfyddiad Risg, Asesu a Chyfathrebu (20)
OSH7015 Ymgysylltu a Lles Gweithwyr (20)

Blwyddyn 2

​Tymor 1 (Medi - Rhag)​Tymor 2 (Ion-Ebr)
OSH7018 Datblygu Ymyriadau a Dylanwadu ar Ymddygiad (20)​OSH7012 Mesur Perfformiad Diogelwch, Iechyd a Lles (20)
​SHS7000 Dulliau Ymchwil Gymhwysol (20)

Blwyddyn 3

​Tymor 1 (Medi - Rhag)​Tymor 2 (Ion-Ebr)
​Prosiect Ymchwil OSH7016 – Cyfnod 1Prosiect Ymchwil OSH7016 – Cyfnod 2

Mae'r rhaglen a addysgir wedi'i chynllunio i'w hastudio ar draws dau dymor*. Mae trefn a nifer y modiwlau a astudir ar yr un pryd yn dibynnu ar yr amser derbyn. Mae myfyrwyr mis Medi yn dechrau gyda modiwlau Tymor 1 a myfyrwyr Ionawr gyda modiwlau Tymor 2. Mae gwyliau yn ystod y Pasg, yr haf a'r Nadolig.

Mae darlithoedd yn wythnosol, fel arfer ar ddydd Mawrth neu ddydd Iau.

*Yn dibynnu ar y calendr academaidd gall darlithoedd ymestyn i dymor 3, gan ddod i ben ym mis Mai.


Dysgu ac Addysgu

Trosolwg dysgu ac addysgu

Mae'r strategaeth addysgu a dysgu ar gyfer y rhaglen yn rhoi pwyslais cryf ar gymhwyso fframweithiau damcaniaethol i broblemau a sefyllfaoedd go iawn. Mae'r addysgu'n canolbwyntio ar astudiaethau achos, ymarferion a senarios sy'n adlewyrchu materion diogelwch galwedigaethol, iechyd a lles cyfoes, a leolir yn aml o fewn profiad proffesiynol y myfyrwyr eu hunain ac, os yw'n berthnasol, yr amgylchedd gwaith.

Cymorth academaidd ar ddechrau'r rhaglen neu fodiwlau

Cyn dechrau darlithoedd mae myfyrwyr yn cwblhau cyfres o sesiynau datblygu sgiliau academaidd. Wedi'i gynllunio i helpu i ddatblygu sgiliau academaidd a gwella hyder a gallu i astudio ar Lefel Meistr, mae'r sesiynau'n arf amhrisiadwy i'r rhai sy'n dychwelyd i'r byd academaidd a'r rhai sydd wedi ymuno drwy'r llwybr profiad proffesiynol. Mae'r sesiynau'n arwain at gwblhau traethawd ymarfer lle mae tiwtor personol yn rhoi adborth personol i bob myfyriwr.

Tiwtoriaid Personol

Darperir tiwtor personol i bob myfyriwr a fydd yn helpu i'w cefnogi a'u harwain drwy eu profiad dysgu.

Moodle

Gall myfyrwyr gael mynediad at ystod o adnoddau dysgu ac addysgu sy'n benodol i'r modiwlau a'r rhaglen drwy Moodle, amgylchedd dysgu rhithwir y Brifysgol.

Darlithoedd a sesiynau dysgu ar-lein

Mae darlithoedd a sesiynau dysgu ar-lein ar y rhaglen dysgu o bell a addysgir yn gyfle i archwilio damcaniaethau a chysyniadau allweddol, trafod a myfyrio ar ymarfer proffesiynol a hwyluso astudio pellach. Mae'r llwybr a addysgir a'r llwybr dysgu o bell yn cynnwys cyfleoedd i drafod a thrafod, naill ai mewn darlithoedd wyneb yn wyneb neu drwy sesiynau a gweminarau MS Teams byw.

Oriau Astudio

Fel arfer ar gyfer modiwl 20 credyd bydd yn ofynnol i fyfyrwyr ymgymryd â'r hyn sy'n cyfateb i 36 awr a addysgir neu astudiaeth ar-lein dan gyfarwyddyd a ategir gan 164 awr o astudio hunangyfeiriedig a argymhellir.

Dysgu Seiliedig ar Waith

Anogir myfyrwyr i ymgymryd â phrosiectau seiliedig ar waith a'u cwblhau fel rhan o sawl asesiad modiwl. I'r rhai sy'n dymuno archwilio cyfleoedd lleoliad gwaith mae gennym Swyddfa Leoli sy'n gweithio gyda myfyrwyr i gael profiad gwaith o bosibl wrth astudio ar y rhaglen.

Staff

Mae gan y tîm academaidd gyfoeth o brofiad mewn disgyblaethau galwedigaethol, amgylcheddol ac iechyd y cyhoedd. Yn ogystal â bod yn aelodau Siartredig o Sefydliad Siartredig Iechyd yr Amgylchedd neu Sefydliad Diogelwch Galwedigaethol ac Iechyd, mae nifer o'r tîm wedi cael eu henwebu ac wedi derbyn gwobrau addysgu. Dysgwch fwy am y tîm academaidd cliciwch yma


Modiwlau Fel Cyrsiau Byr

Os oes gennych ddiddordeb mewn datblygu eich sgiliau proffesiynol gellir cymryd nifer o fodiwlau fel modiwlau DPP unigol. Gellir astudio modiwlau fel modiwlau sy'n dwyn credyd, sy'n gofyn am gyflwyno aseiniadau, a dim dwyn credyd, nad ydynt yn ei gwneud yn ofynnol i aseiniadau gael eu cwblhau. Bydd tystysgrif presenoldeb yn cael ei chyhoeddi ar gyfer modiwlau nad ydynt yn dwyn unrhyw gredyd.

Mae'r modiwlau canlynol ar gael fel DPP:

Modiwl ​Credydau ​Pris Dwyn Credyd Pris Di-Gredyd

SHS7000 Dulliau a Dylunio Ymchwil Gymhwysol

​20​£1000*​£750*

OSH7017 Diogelwch, Iechyd a Lles Gweithwyr

​20​£1000*​£750*

FST7008 Canfyddiad Risg, Asesu a Chyfathrebu

​20​£1000*​£750*

OSH7012 Mesur Perfformiad Diogelwch, Iechyd a Lles

​20​£1000*​£750*

OSH7018 Datblygu Ymyriadau a Dylanwadu ar Ymddygiad

​20​£1000*​£750*

OSH7015 Ymgysylltu â Gweithwyr a Lles Gweithwyr

​20​£1000*​£750*

*Noder: Mae prisiau'n ddangosol ond gallant newid.

Asesu

Er mwyn adlewyrchu natur gymhwysol astudio, nid yw'r rhaglen yn cynnwys unrhyw arholiadau ysgrifenedig nas gwelwyd. Yn hytrach, mae asesiadau'n cynnwys:

Asesiadau ysgrifenedig - fel adroddiadau, traethodau, astudiaethau achos a phoster academaidd

Asesiadau llafar - Cyflwyniad llafar a viva proffesiynol

Mae tasgau asesu yn annog myfyrwyr i ddewis pynciau astudio penodol sy'n berthnasol iddyn nhw a'u hymarfer.

Adborth a Chymorth i Fyfyrwyr

Rhoddir cyfleoedd adborth ffurfiannol i fyfyrwyr a chyfle i drafod gofynion asesu gyda'r darlithydd a'u cyfoedion drwy gydol y modiwlau.

Mae enghreifftiau penodol yn cynnwys:

 • Sesiynau holi ac ateb
 • Cadw nodiadau i'w trafod mewn sesiynau byw
 • Cofnodi ymatebion i dasgau a'u cymharu ag atebion enghreifftiol
 • Fforymau trafod grŵp drwy Ms Teams a Moodle
 • Adborth gan arweinydd modiwlau ar asesiadau unigol

Mae cymorth pellach hefyd ar gael drwy:

 • Tiwtoriaid personol
 • Hunan-archwiliad yn erbyn disgrifyddion gradd MSc
 • Pecynnau sgiliau llyfrgell ac astudio
 • Adnoddau llyfrgell a dysgu
 • Polisi 'drws agored' corfforol a rhithwir i staff

Buddion

Manteision unigryw i astudio ein MSc Diogelwch Galwedigaethol, Iechyd a Lles:

Cymorth academaidd ar ddechrau'r cwrs neu fodiwlau

Sgiliau academaidd am ddim Modiwl E-ddysgu

Wythnos sgiliau academaidd (Cyflwynwyd ar ddechrau'r cwrs)

Canolbwyntio ar les ac ymgysylltiad gweithwyr

Gwella a gwella sgiliau iechyd a diogelwch traddodiadol

Lleoliadau gwaith a dysgu seiliedig ar waith

Cymorth ac arweiniad i'r rhai sy'n awyddus i ddatblygu medrau ymarferol ymhellach

Portffolio o offer

Canllawiau a dogfennau defnyddiol y gellir eu lawrlwytho a'u defnyddio mewn cyd-destun ymarferol.

Cymhwyster uchel ei barch a gydnabyddir yn rhyngwladol

Cydnabyddir yn rhyngwladol gan gyrff y llywodraeth, y sector cyhoeddus a phreifat a chyflogwyr o lawer o wledydd ledled y byd, gan gynnwys ymhlith eraill, y DU, Oman, Libya, Lebanon, Nigeria a'r Almaen.

Cysylltiadau agos â diwydiant
Mae gennym berthynas waith agos gyda llawer o sefydliadau a chwmnïau mewn gwahanol sectorau gan gynnwys: Diwydiant Trwm, Gweithgynhyrchu, y Sector Cyhoeddus a Gofal Iechyd

Achrediad gan y Sefydliad Diogelwch ac Iechyd (IOSH)

Gweler 'cyflogadwyedd a gyrfaoedd' am fanylion am fudd achrediad IOSH.

Cyflogadwyedd a Gyrfaoedd

Gwell potensial gyrfa

Mae arolwg cyflog IOSH (2016) yn dangos mai'r cyflog cyfartalog ar gyfer gweithiwr iechyd a diogelwch proffesiynol sydd â chymhwyster gradd meistr yw £50,000.

Mae llawer o Raddedigion bellach mewn swyddi Uwch Reolwyr a Lefel Cyfarwyddwr. Mae Graddedigion Eraill wedi mynd ymlaen i ymgymryd â PhD ac i addysgu, naill ai ym Met Caerdydd neu brifysgolion eraill ledled y byd.

Aelodaeth IOSH

Mae'r rhaglen hon wedi'i hachredu gan y Sefydliad Diogelwch Galwedigaethol ac Iechyd (IOSH). Gall myfyrwyr sydd wedi cofrestru gael mynediad at Aelodaeth Myfyrwyr IOSH drwy gydol eu hastudiaethau ac, ar ôl eu cwblhau'n llwyddiannus, byddant yn bodloni'r gofynion academaidd ar gyfer aelodaeth Graddedigion (Gradd IOSH). Aelodaeth graddedigion yw'r porth i statws Siartredig. Gan mai IOSH yw'r unig sefydliad yn y byd sy'n cynnig aelodaeth Siartredig i ymarferwyr iechyd a diogelwch, gall hyn eich helpu i gyflawni'r safonau proffesiynol uchaf a chael cydnabyddiaeth ryngwladol.

Noder:

1. Yn dilyn gweithredu'r Adolygiad Aelodaeth IOSH yn ystod 2021, mae amodau aelodaeth IOSH yn gofyn am dystiolaeth o brofiad y bydd ei angen yn ogystal ag unrhyw gymhwyster achrededig. Bydd aelodaeth Graddedigion (Gradd IOSH) yn newid ei theitl i aelod Ardystiedig.

2. mae IOSH yn cadw'r hawl i newid ei safonau aelodaeth, ei gydnabyddiaeth a'i ofynion mynediad gradd.

Gofynion Mynediad a Sut i Wneud Cais

Rydym yn croesawu ymgeiswyr o bob sector yma yn y DU ac mewn mannau eraill o bob rhan o'r byd:

 • Fel arfer, disgwylir i ddarpar fyfyrwyr gael gradd mewn disgyblaeth sy'n ymwneud â diogelwch galwedigaethol ac iechyd.
 • Fodd bynnag, bydd ymgeiswyr sydd â chymwysterau neu brofiad perthnasol eraill ym maes diogelwch galwedigaethol ac iechyd, neu broffesiwn perthynol, yn cael eu hystyried.

Cydnabod Dysgu Blaenorol:
Lle bo'n berthnasol, gall ymgeiswyr wneud cais am esemptiad o fodiwlau drwy'r broses Cydnabod Dysgu Blaenorol (RPL). Gall hyn gynnwys trosglwyddo credyd o raglen lefel 7 arall, cydnabod dysgu a gredydir ymlaen llaw a chydnabod dysgu profiadol blaenorol'.

Mae manylion y broses RPL i'w gweld ar wefan Prifysgol Metropolitan Caerdydd

Gofynion Iaith Saesneg

Rhaglen a addysgir
Ar gyfer ymgeiswyr nad Saesneg yw eu hiaith gyntaf, rhaid i ymgeiswyr o'r fath fel arfer allu dangos ar fynediad Saesneg Hyfedredd Iaith ar neu gyfwerth â sgôr IELTS o 6.5.

Ymgeiswyr Rhyngwladol
I gael manylion llawn am sut i wneud cais a chymwysterau Iaith Saesneg ewch i'r tudalennau Rhyngwladol ar y wefan.

Sut i wneud cais:
Dylid gwneud ceisiadau am y cwrs hwn yn uniongyrchol i'r brifysgol trwy ein cyfleuster hunanwasanaeth. Am wybodaeth bellach ewch i'n tudalennau Sut i Wneud Cais.

Os oes gennych ddiddordeb mewn defnyddio credyd gan sefydliad arall, neu os ydych wedi ennill cymwysterau a / neu brofiad i astudio ar gyfer cwrs ym Met Caerdydd, gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am hyn ynghyd â gwybodaeth ar sut i wneud cais ar y dudalen RPL.

Gwybodaeth Ychwanegol

Ffioedd Dysgu a Chefnogaeth Ariannol:


I gael y wybodaeth ddiweddaraf am ffioedd dysgu a'r gefnogaeth ariannol a allai fod ar gael. Cyfeiriwch yma.

Mae manylion llawn am gost astudio'n rhan neu'n llawn amser ar gael drwy wefan cyllid y brifysgol, dewiswch 'Ffioedd Dysgu' ar ochr dde'r dudalen.

• Ffioedd llawn amser (ffioedd y DU a ffioedd rhyngwladol) - Oni nodir yn wahanol, swm y ffi yw cyfanswm cost y rhaglen gyfan.

• Ffioedd rhan-amser - Yn seiliedig ar nifer y credydau a astudir fesul blwyddyn academaidd. Yn gyffredinol, gwelwn y bydd y rhan fwyaf o fyfyrwyr yn cwblhau 60 credyd ym mlwyddyn 1 a 60 credyd ym mlwyddyn 2 (PgC & PgD), a phrosiect ymchwil 60 credyd ym mlwyddyn 3 (MSc).


YSGOLORIAETHAU ÔL-RADDEDIG A BENTHYCIADAU MYFYRWYR:

Mae'r brifysgol hefyd yn cynnig cynllun ysgoloriaeth ôl-raddedig i helpu myfyrwyr tra yn y brifysgol.
Gweld a ydych chi'n gymwys.

Mae Benthyciadau Myfyrwyr Ôl-raddedig ar gael i fyfyrwyr ôl-raddedig y DU am fanylion pellach cliciwch yma


RHAGLEN PARTNER

Mae'r rhaglen MSc Diogelwch Galwedigaethol, Iechyd a Lles hefyd ar gael fel gradd Meistr a addysgir yn llawn amser a rhan-amser yn Singapôr.

Mae'r rhaglen, a ddarperir gan ein sefydliad partner, Coleg Hyfforddi Rhyngwladol DIMENSIONS, yn cael ei dilysu gan Met Caerdydd a'i hachredu gan IOSH.

I gael rhagor o fanylion, ewch i wefan DIMENSIONS.

Cysylltwch â Ni

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â'r Tîm Derbyniadau ar 029 2041 6044 neu e-bostiwch directapplications@cardiffmet.ac.uk

Ar gyfer ymholiadau cwrs-benodol, cysylltwch ag arweinydd y rhaglen, Valerie Scholey

E-bost: vscholey@cardiffmet.ac.uk

Ffôn: 029 2041 6851

Gwybodaeth Allweddol Am Y Cwrs

Achredwyd gan:
Sefydliad Diogelwch Galwedigaethol ac Iechyd (IOSH)

Man Astudio:
Campws Llandaf

Hyd y Cwrs:
Amser-llawn: 2 flynedd
Rhan-amser: 3 blynedd