Skip to main content
Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd Caerdydd>Cyrsiau>Gradd Meistr Seicoleg Iechyd - MSc

Gradd Meistr Seicoleg Iechyd - MSc/PgD/PgC

Mae seicoleg iechyd yn canolbwyntio ar rolau seicoleg, bioleg a ffactorau cymdeithasol neu amgylcheddol ar iechyd ac ymddygiad sy’n gysylltiedig ag iechyd. Mae seicolegwyr iechyd yn hyrwyddo ffyrdd iachach o fyw ac yn ceisio gwella lles drwy ddeall yr effaith y gall meddyliau, teimladau ac ymddygiad sy'n gysylltiedig ag iechyd ei chael ar yr unigolyn.

Mae’r strategaeth iechyd wedi bod yn symud o drin clefydau i gynnal iechyd ac atal salwch. Nod Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) (2015) yw gwella lles cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol y genedl. Mae hyn yn arbennig o bwysig o ystyried bod gan Gymru, o’i chymharu â gweddill y DU, fwy o bobl hŷn a baich uchel salwch cronig (Arsyllfa Iechyd Cyhoeddus Cymru, 2018).

Nod y radd Meistr hon mewn Seicoleg Iechyd yw cynhyrchu graddedigion o ansawdd uchel sydd mewn sefyllfa dda i wella iechyd a lles drwy ddefnyddio gwybodaeth a sgiliau seicolegol penodol. Mae’ rhaglen wedi’i chynllunio’n benodol gyda chyflogadwyedd mewn golwg yn y dyfodol ac mae’n darparu dull sy’n canolbwyntio ar y myfyriwr o baratoi graddedigion ar gyfer hyfforddiant a/neu yrfaoedd yn y dyfodol. Mae rhai graddedigion yn mynd ymlaen i gwblhau hyfforddiant pellach i fod yn seicolegwyr iechyd cymwysedig, ond mae llawer o rai eraill yn mynd ymlaen i weithio mewn rolau gyrfa sy’n gysylltiedig ag iechyd gan gynnwys hybu iechyd, addysg, iechyd a lles yn y gwaith, ymchwilio neu ddatblygu eu busnesau eu hunain.

Rhaglen Bartner:
Mae’r MSc Seicoleg Iechyd hefyd ar gael fel rhaglen bartner, a ddarperir gan City Unity College yn Cyprus. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan City Unity College.


Rydyn ni’n ymdrechu i gyflwyno cyrsiau yn unol â’r disgrifiad ac ni fyddwn fel arfer yn gwneud newidiadau i gyrsiau, fel teitl, cynnwys, dull cyflwyno a darpariaeth addysgu’r cwrs. Fodd bynnag, gall fod yn angenrheidiol i’r brifysgol wneud newidiadau yn narpariaeth y cwrs cyn neu ar ôl cofrestru. Mae’n cadw’r hawl i wneud amrywiadau i gynnwys neu ddulliau cyflwyno, gan gynnwys terfynu neu gyfuno cyrsiau os ystyrir bod camau gweithredu o’r fath yn angenrheidiol. Darllenwch ein Telerau ac Amodau i gael y wybodaeth lawn.

​Cynnwys y Cwrs

 • Dulliau Ymchwil a Dylunio
  Nod y modiwl hwn yw atgyfnerthu galluoedd ymchwil israddedig a rhoi’r sgiliau angenrheidiol i fyfyrwyr ymgymryd ag ymchwil lefel meistr; Wrth wneud hynny, bydd gan fyfyrwyr y sgiliau i adolygu a gwerthuso amrywiaeth o fethodolegau ymchwil yn feirniadol, gan gynnwys methodolegau ansoddol a meintiol (bydd cynnal ymchwil a gweithredu methodolegau yn cael eu gwneud ym modiwl y Prosiect).
 • Ymarfer Seicoleg Gymhwysol
  Nod y modiwl hwn yw cyflwyno a datblygu sgiliau sy’n berthnasol i Seicoleg yn ymarferol. Datblygu dealltwriaeth o’r egwyddorion a’r dulliau o gyfathrebu’n effeithiol. Datblygu dealltwriaeth o waith rhyngbroffesiynol ac ymarfer moesegol. Cymhwyso gwybodaeth sy’n seiliedig ar dystiolaeth i ddisgyblu meysydd ymarfer penodol.
 • Seicoleg Iechyd a’r Seicolegydd Iechyd
  Nod y modiwl yw datblygu dealltwriaeth o’r ffordd y mae seicoleg iechyd wedi datblygu ac mae’n parhau i esblygu ac archwilio materion proffesiynol mewn perthynas â’r seicolegydd iechyd.
 • Iechyd a Chymdeithas: Dull Bioseicogymdeithasol
  Nod y modiwl yw archwilio effaith ffactorau bioseicogymdeithasol ar ymddygiad iechyd ac iechyd. Archwilio’r ffordd y mae iechyd a salwch yn cael eu portreadu a’u gweld mewn cymdeithas. Adnabod natur newidiol iechyd ar draws y rhychwant oes.
 • Deall Cyflyrau Iechyd Hirdymor
  Nod y modiwl yw dadansoddi’n feirniadol ddamcaniaethau a modelau mewn perthynas â straen a phoen a’u rheolaeth, a datblygu dealltwriaeth o’r effaith y mae cyflyrau cronig yn ei chael ar unigolion a’u gofalwyr a’u teuluoedd.
 • Newid Ymddygiad Iechyd
  Nod y modiwl hwn yw archwilio damcaniaethau a modelau seicolegol cymdeithasol mewn perthynas â newid ymddygiad iechyd. Archwilio’r materion sy’n gysylltiedig â dylunio a gwerthuso effeithiolrwydd ymyriadau newid ymddygiad.
 • Cynllunio Prosiect a Gyrfa
  Nod y modiwl hwn yw galluogi myfyrwyr i ddylunio a datblygu prosiect arbenigol uwch yn eu disgyblaeth i wella eu dysgu, gwaith neu ymarfer eu hunain a/neu eraill. Bydd myfyrwyr hefyd yn gwerthuso eu gwybodaeth, eu sgiliau a’u profiadau eu hunain fel ymchwilwyr a sut mae hyn yn llywio eu hunaniaeth broffesiynol sy’n datblygu wrth iddynt symud tuag at ddod yn seicolegydd iechyd dan hyfforddiant. Byddant yn defnyddio’r gweithgaredd myfyriol hwn i werthuso eu cryfderau presennol a blaenoriaethu meysydd i’w gwella sy’n berthnasol i’w nodau a’u huchelgeisiau gyrfa eu hunain.
 • Prosiect
  Nod y modiwl hwn yw galluogi myfyrwyr i weithio’n annibynnol i ymchwilio i faes yn eu disgyblaeth sy’n berthnasol i’w dysgu, gwaith neu ymarfer eu hunain, a chyflwyno a thrafod eu canfyddiadau, gan ddangos dealltwriaeth systematig ac ymwybyddiaeth feirniadol o’u disgyblaeth a’u maes ymarfer proffesiynol.


Dysgu ac Addysgu​

Cyflwynir cymysgedd cytbwys o theori ac ymarfer trwy ystod o ddulliau addysgu ar draws y rhaglen, gan gynnwys:

 • Gweithgareddau dysgu byw ar y campws – e.e., darlithoedd, seminarau, gweithdai/sesiynau ymarferol, gwaith grŵp wedi’i hwyluso, ac ati.
 • Gweithgareddau cymorth academaidd – e.e., sesiynau sgiliau academaidd, tiwtorialau ar y pwnc, gweithdai asesu, goruchwyliaeth ymchwil. Gellir cyflwyno’r rhain ar y campws neu ar-lein yn dibynnu ar ofynion y modiwl a’r rhaglen.
 • Gweithgareddau dysgu anghydamserol y mae myfyrwyr yn eu cwblhau yn eu hamser eu hunain – e.e., darlithoedd bach fideo wedi’u recordio ymlaen llaw, gweithgareddau dysgu wedi’u fflipio, tasgau paratoi ar gyfer seminarau, ac ati.


Bydd modiwl nodweddiadol a addysgir 20 credyd yn cynnwys tua 40-45 awr o weithgareddau addysgu wedi’u trefnu cysylltiedig, gan ddefnyddio cyfuniad o’r dulliau uchod. Bydd y rhan fwyaf o’r gweithgareddau dysgu wedi’u trefnu hyn yn digwydd ar y campws. Ochr yn ochr â’r gweithgareddau hyn sydd wedi’u trefnu, byddwch yn ymgymryd â’ch dysgu annibynnol eich hun – megis darllen ac ymchwil i baratoi ar gyfer seminarau neu asesiadau, gwaith grŵp heb oruchwyliaeth gyda chyd-fyfyrwyr, ymgysylltu â chymorth sgiliau academaidd, casglu data ar gyfer prosiectau unigol, ac ati.

Bydd ein sesiynau yn eich cefnogi i ddatblygu’r wybodaeth a’r sgiliau sydd eu hangen ar gyfer hyfforddiant cam 1 mewn seicoleg iechyd a hefyd yn datblygu’r hyder i ddefnyddio’r hyn rydych chi’n ei ddysgu er budd eich hun ac eraill.

Bydd myfyrwyr amser llawn ar y campws dau ddiwrnod yr wythnos a bydd myfyrwyr rhan-amser ar y campws un diwrnod yr wythnos trwy gydol y tymor.

Mae holl ddeunyddiau’r cwrs ar gyfer y Rhaglen ar gael drwy’r Amgylchedd Dysgu Rhithwir, Moodle, mae tudalen Facebook a safle Twitter (@cardiffhealthps) ar gyfer y rhaglen hefyd.

Dyrennir tiwtor personol i bob myfyriwr yn ystod eu hwythnos gyntaf ar y rhaglen. Bydd tiwtoriaid personol yn cychwyn cyfarfod gyda’r myfyrwyr yn ystod y tymor cyntaf a byddant hefyd yn gwahodd myfyrwyr i ddod i’w gweld ynglŷn â’u PDP (Portffolio Datblygiad Personol) yn ystod tymor 2. Yn ogystal, mae croeso mawr i fyfyrwyr wneud apwyntiad i weld eu tiwtor personol, arweinydd modiwl neu gyfarwyddwr rhaglen pryd bynnag y dymunant. Mae tîm y rhaglen i gyd yn mabwysiadu polisi drws agored ac yn croesawu myfyrwyr i ddod i siarad â nhw am unrhyw faterion sy’n ymwneud â’r cwrs neu eu lles ar unrhyw adeg.

Mae’r rhaglen MSc Seicoleg Iechyd wedi’i hachredu gan y BPS ac felly mae’n gyfystyr â hyfforddiant cam 1 mewn seicoleg iechyd. Bydd sgyrsiau am yrfaoedd mewn seicoleg iechyd, a hyfforddiant cam 2 yn cael eu cynnwys fel rhan o’r rhaglen a bydd graddedigion o’r rhaglen yn darparu gwybodaeth am eu profiadau eu hunain a datblygiad gyrfa.

Asesu

Mae ein rhaglen a’n modiwlau wedi’u cynllunio i gynnig cyfleoedd ar gyfer tasgau ffurfiannol ac adborth i helpu i fagu hyder a datblygu eich gallu i werthuso eich cynnydd eich hun. Rydym yn defnyddio tasgau asesu dilys sy’n eich galluogi i gymhwyso eich gwybodaeth a’ch sgiliau i senarios, gweithgareddau a lleoliadau a wynebir yn gyffredin mewn ymarfer proffesiynol.

Mae’r rhaglen yn cynnwys amrywiaeth o ddulliau asesu, gan gynnwys:

 • Cyflwyniadau
 • Adroddiadau
 • Traethodau
 • Adolygiadau llenyddiaeth
 • Adroddiadau myfyriol
 • Posteri academaidd
 • Cynnig ymchwil a phapur ymchwil


Er mwyn adlewyrchu natur gymhwysol eich astudiaethau, nid yw’r rhaglen yn cynnwys unrhyw arholiadau ysgrifenedig nas gwelwyd.

Rydym yn cynllunio’n hamserlen asesu yn ofalus er mwyn osgoi gormod o fathau tebyg o asesu, a therfynau amser realistig. Mae pob asesiad yn cynnwys briff manwl a meini prawf marcio wedi’u diffinio’n glir, sydd wedi’u datblygu a’u profi mewn partneriaeth â myfyrwyr.

Mae asesiadau wedi’u cynllunio i helpu myfyrwyr i ddatblygu’r sgiliau y bydd eu hangen arnynt yn ystod eu gyrfaoedd yn y dyfodol. Mae llawer o ddewis o ran y pynciau y mae myfyrwyr yn dewis seilio eu hasesiadau arnynt, gan ganiatáu iddynt ddatblygu eu meysydd diddordeb eu hunain o fewn y maes.

Cyflogadwyedd a Gyrfaoedd​

MSc mewn Seicoleg Iechyd yw’r cam cyntaf (cam un) tuag at statws Seicoleg Siartredig i fyfyrwyr sy’n gymwys i ddal Basis Graddedigion ar gyfer Siarteri (GBC) Cymdeithas Seicolegol Prydain (BPS). Bydd yr MSc mewn Seicoleg Iechyd yn darparu’r sylfaen wybodaeth a’r sgiliau ymchwil, a fydd yn sail i gam dau’r broses tuag at Siarteri gyda’r BPS (dwy flynedd o ymarfer dan oruchwyliaeth). Mae cwblhau cam dau gyda’r BPS hefyd yn rhoi cymhwysedd i fod yn Seicolegydd Iechyd cofrestredig y Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal (HCPC). Mae’r holl seicolegwyr ymarferwyr yn cael eu rheoleiddio gan yr HCPC. Mae seicolegwyr iechyd yn gweithio ym mhob maes sy’n berthnasol i iechyd, salwch a darparu gofal iechyd. Fodd bynnag, nid yw’r rhan fwyaf o fyfyrwyr yn dilyn y llwybr hwn. Mae graddedigion o’r rhaglen wedi mynd ymlaen i weithio neu hyfforddi mewn nifer o feysydd gan gynnwys hybu iechyd, ymchwil, addysgu neu ymgynghoriaeth breifat. Mae llawer o raddedigion yn mynd ymlaen i gwblhau PhDs, mae rhai wedi mynd ymlaen i gwblhau hyfforddiant seicoleg glinigol ac mae llawer yn gweithio neu’n hyfforddi mewn amrywiaeth o rolau sy’n hybu iechyd a lles. Gellir defnyddio’r MSc mewn Seicoleg Iechyd naill ai fel pad lansio ar gyfer hyfforddiant a datblygiad pellach neu gall ddarparu’r wybodaeth a’r sgiliau sy’n werthfawr mewn amrywiaeth o rolau cyflogaeth. Archwilir opsiynau gyrfaoedd yn helaeth drwy gydol y rhaglen.

Mae ein hasesiadau’n ymwneud yn uniongyrchol â chyflogaeth yn y dyfodol neu dasgau cysylltiedig â gwaith, neu’n fwy cyffredinol â datblygiad y pwnc a’r proffesiwn, a’ch dyheadau eich hun. Bydd hyn yn eich galluogi i ddatblygu a dangos sut mae eich gwybodaeth a’ch sgiliau yn cael eu cymhwyso i sefyllfaoedd proffesiynol yn y byd go iawn.

Drwy gydol y rhaglen, byddwch yn ymgymryd â hunanwerthusiad myfyriol o’ch gwybodaeth, eich sgiliau a’ch profiadau, gan feincnodi’r rhain yn erbyn fframweithiau safonau/cymwyseddau disgyblaeth perthnasol. Byddwn yn eich cefnogi i werthuso eich cryfderau presennol a blaenoriaethu meysydd i’w gwella sy’n berthnasol i’ch nodau a’ch uchelgeisiau gyrfa eich hun.

Gofynion Mynediad a Sut i Wneud Cais

Gradd anrhydedd dda (2.1 neu uwch fel arfer) mewn Seicoleg, fel arfer o gwrs israddedig achrededig BPS (Cymdeithas Seicolegol Prydain). Efallai y bydd y rhai sydd heb y cymwysterau hyn yn dal i gael eu hystyried, cysylltwch â Chyfarwyddwr y Rhaglen am fwy o gyngor (hseage@cardiffmet.ac.uk).

Ymgeiswyr Rhyngwladol:
Bydd angen i fyfyrwyr nad Saesneg yw eu hiaith gyntaf ddarparu tystiolaeth o ruglder i safon IELTS 6.5 neu gyfwerth o leiaf. I gael manylion llawn am sut i wneud cais a chymwysterau Iaith Saesneg ewch i’r tudalennau Rhyngwladol ar y wefan.

Gweithdrefn Ddethol:
Rhaid i ymgeiswyr ar gyfer y rhaglen MSc Seicoleg Iechyd lenwi’r ffurflen gais sydd ar gael ar y wefan a chyflwyno datganiad personol i egluro eu rhesymau dros wneud cais am y cwrs. Gofynnir am ddau eirda a bydd pob ymgeisydd yn cael ei gyfweld. Os nad yw ymgeiswyr yn bodloni’r meini prawf mynediad arferol yna gellir ystyried gwybodaeth ychwanegol, e.e., profiad gwaith a thystiolaeth arall o’r gallu i astudio ar lefel meistr.

Sut i Wneud Cais:
Dylai ceisiadau ar gyfer y cwrs hwn yn cael ei wneud yn uniongyrchol i’r Brifysgol trwy ein cyfleuster hunanwasanaeth. I gael rhagor o wybodaeth ewch i’n tudalennau Sut i Wneud Cais yma.

Os oes gennych ddiddordeb mewn defnyddio credyd gan sefydliad arall, neu os ydych wedi ennill cymwysterau a / neu brofiad i astudio ar gyfer cwrs ym Met Caerdydd, gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am hyn ynghyd â gwybodaeth ar sut i wneud cais ar y dudalen RPL.

Gwybodaeth Ffioedd

Ffioedd Dysgu a Chefnogaeth Ariannol:
I gael y wybodaeth ddiweddaraf am ffioedd dysgu a’r gefnogaeth ariannol a allai fod ar gael. Cyfeiriwch yma.

Ffioedd rhan-amser:
Codir y taliadau fesul modiwl oni nodir yn benodol.

Cysylltwch â Ni

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â’r Tîm Derbyniadau ar 029 2041 6044 neu e-bostiwch directapplications@cardiffmet.ac.uk

Ar gyfer ymholiadau cwrs-benodol, cysylltwch â Chyfarwyddwr y Rhaglen, Dr Heidi Seage:
E-bost: hseage@cardiffmet.ac.uk

Gwybodaeth Allweddol Am Y Cwrs

​Man Astudio:
Campws Llandaf

Ysgol:
Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd Caerdydd

Hyd y Cwrs:
Blwyddyn amser llawn neu dwy blynedd yn rhan-amser

Diwrnodau Addysgu:
Dydd Iau a dydd Gwener