Skip to main content
Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd Caerdydd>Cyrsiau>Meistr Seicoleg Fforensig – MSc

Seicoleg Fforensig – MSc

Mae cydweithio â Gwasanaethau Carchardai a Phrawf Ei Mawrhydi (HMMPS) a sicrhau darparwyr cyfleusterau iechyd meddwl fforensig yng Nghymru yn helpu i ddiweddaru'r rhaglen gyda phenderfyniadau datblygu strategaeth a pholisi. Mae cyfraniadau rheolaidd gan Seicolegwyr Fforensig Ymarferwyr sy'n gweithio yng Nghymru yn galluogi myfyrwyr i ddeall mwy am wasanaethau rhanbarthol a'u heffaith ar gymdeithas yn lleol. Yn ogystal, mae'r rhaglen yn elwa o fewnbwn nifer o gyfranwyr cenedlaethol a rhyngwladol sy'n rhannu eu gwybodaeth a'u profiad arbenigol helaeth ym maes Seicoleg Fforensig.

Gall newidiadau ddigwydd i werthoedd credyd penodol rhai modiwlau oherwydd newid ym Maes Polisi'r Brifysgol i gyflwyno credydau mewn lluosrifau o 20, a fydd yn cael eu cadarnhau drwy ddigwyddiad addasu.  Bydd ymgeiswyr yn cael gwybod am unrhyw newidiadau unwaith y bydd yr addasiad wedi'i gadarnhau.

Dyddiad cau mynediad 2023: Byddwch yn ymwybodol mai'r dyddiad cau ar gyfer ceisiadau ar gyfer yr MSc Seicoleg Fforensig yw 5ed Orffennaf 2023. Oherwydd poblogrwydd y rhaglen hon dylech gyflwyno'ch cais cyn gynted â phosibl.

Rydyn ni’n ymdrechu i gyflwyno cyrsiau yn unol â’r disgrifiad ac ni fyddwn fel arfer yn gwneud newidiadau i gyrsiau, fel teitl, cynnwys, dull cyflwyno a darpariaeth addysgu’r cwrs. Fodd bynnag, gall fod yn angenrheidiol i’r brifysgol wneud newidiadau yn narpariaeth y cwrs cyn neu ar ôl cofrestru. Mae’n cadw’r hawl i wneud amrywiadau i gynnwys neu ddulliau cyflwyno, gan gynnwys terfynu neu gyfuno cyrsiau os ystyrir bod camau gweithredu o’r fath yn angenrheidiol. Darllenwch ein Telerau ac Amodau i gael y wybodaeth lawn.

Cynnwys y Cwrs

Seicoleg Fforensig yw arfer a chymhwyso ymchwil seicolegol sy'n berthnasol i droseddu, plismona, y llysoedd, y system cyfiawnder troseddol a sifil, troseddwyr, carchardai, lleoliadau diogel, rheoli troseddwyr, lleoliadau iechyd ac academaidd yn ogystal ag ymarfer preifat.

Mae'n edrych ar rôl ffactorau amgylcheddol, seicogymdeithasol a chymdeithasol-ddiwylliannol a allai gyfrannu at droseddu neu ei atal. Prif nod Seicoleg Fforensig fel disgyblaeth academaidd yw datblygu dealltwriaeth o'r prosesau sy'n sail i ymddygiad troseddol ac i'r ddealltwriaeth well hon effeithio ar reoli ac adsefydlu gwahanol grwpiau o droseddwyr yn effeithiol ym mhob lleoliad o fewn y system cyfiawnder troseddol.

Nod cyntaf y rhaglen yw rhoi sylfaen academaidd drylwyr a beirniadol i fyfyrwyr yn y dystiolaeth sy'n ymwneud â ffactorau amgylcheddol, diwylliannol, gwybyddol a biolegol a allai gyfrannu at amrywiaeth eang o fathau o droseddu. Bydd y rhaglen yn annog myfyrwyr i ystyried rôl a chyfyngiadau esboniadau achosol am droseddu wrth ddatblygu triniaethau, gwasanaethau a pholisi troseddwyr.

Ail nod y rhaglen yw cyflwyno myfyrwyr i'r cymwyseddau proffesiynol sylfaenol ar gyfer gweithio yn y lleoliadau niferus lle mae seicoleg fforensig yn cael ei hymarfer, gan gynnwys sgiliau sy'n gysylltiedig â gweithio rhyngddisgyblaethol, asesu risg, moeseg, datblygiad proffesiynol parhaus, ysgrifennu adroddiadau a gwahaniaethau mewn ymarfer wrth weithio gyda throseddwyr, dioddefwyr, y llysoedd a'r heddlu.

Nod y rhaglen yw cynhyrchu graddedigion gradd Meistr gyda'r gallu i ddeall cyfyngiadau'r sail gysyniadol o ymyriadau ac asesiadau a ddefnyddir mewn seicoleg fforensig ac sydd felly'n gallu cymryd rhan mewn gwerthusiad beirniadol o'r sylfaen dystiolaeth y bydd eu harfer eu hunain yn seiliedig arni yn y pen draw. Bydd y rhaglen yn osgoi darparu unrhyw arfer ffurfiol dan oruchwyliaeth yn benodol. Ei nod yw cynhyrchu ymarferwyr gwyddonydd myfyriol a fydd yn barod i ymgysylltu â'r cam nesaf o hyfforddiant (h.y. llwybr BPS Cam 2 neu HCPC) tuag at gofrestru fel Seicolegydd Fforensig gyda'r Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal.

Bydd myfyrwyr yn cwblhau'r modiwlau canlynol a addysgir a bydd hefyd yn ofynnol iddynt gynnal traethawd ymchwil dan oruchwyliaeth empirig gyda chyfranogwyr, o leoliad fforensig os oes modd:

 
TEITL Y MODIWL
DISGRIFIAD BYR
Sylfeini mewn Seicoleg Fforensig (20 credyd)Nod y modiwl yw rhoi cyfle i fyfyrwyr archwilio'r cyfraniad a wneir gan safbwyntiau biolegol, seicodynamig, esblygol, gwybyddol a chymdeithasol-ddiwylliannol i'n dealltwriaeth o aetoleg ymddygiad troseddol. Prif nod y modiwl yw darparu archwiliad beirniadol o safbwyntiau a damcaniaethau amlycaf troseddu.
​Ymarfer Proffesiynol a Rheoli Troseddwyr (20 credyd)​Ffocws y modiwl hwn yw ymarfer proffesiynol seicoleg fforensig. Mae'r modiwl yn adeiladu ar y gwaith sylfaenol a osodwyd gan fodiwlau cynharach ac yn cwmpasu sgiliau proffesiynol a'r mathau o ymyriadau y gall seicolegydd fforensig sy'n ymarfer gymryd rhan ynddynt. Ei nod yw darparu sgiliau trosglwyddadwy cyffredinol i fyfyrwyr (e.e. ysgrifennu adroddiadau a gwneud penderfyniadau moesegol), a sgiliau trosglwyddadwy sy'n ymwneud yn uniongyrchol ag arfer seicoleg fforensig (e.e. rheoli risg i'w hunain a chydweithwyr).
A​sesiadau seicolegol ac Ymyriadau (20 credyd)​Nod y modiwl hwn yw darparu dealltwriaeth o sut y gellir cymhwyso theori ac ymchwil mewn seicoleg i asesu ac adsefydlu troseddwyr, ac i alluogi myfyrwyr i asesu'n feirniadol faterion moesegol sy'n ymwneud ag effeithiolrwydd ymyriadau seicolegol. Ffocws canolog y modiwl yw'r llenyddiaeth 'beth sy'n gweithio'.
S​eicoleg Gyfreithiol (20 credyd)Nod y modiwl hwn yw rhoi gwybodaeth i fyfyrwyr am y system gyfreithiol yng Nghymru a Lloegr a'i hymwneud â seicoleg fforensig.  Ffocws y modiwl yw rhoi dealltwriaeth i fyfyrwyr o sut y gellir cymhwyso theori ac ymchwil mewn seicoleg i faterion cyfreithiol.  Galluogi myfyrwyr i asesu'n feirniadol y cyfraniad a'r effeithiolrwydd y mae seicoleg wedi'i wneud yn y maes cyfreithiol (gan gynnwys materion moesegol perthnasol).
eicoleg Gymhwysol mewn Ymarfer (20 credyd)N​od y modiwl hwn yw cyflwyno a datblygu sgiliau sy'n berthnasol i Seicoleg yn ymarferol. Eu helpu i ddatblygu dealltwriaeth o'r egwyddorion a dulliau cyfathrebu effeithiol a datblygu dealltwriaeth o weithio rhyngbroffesiynol ac arfer moesegol. Ffocws y modiwl yw cymhwyso gwybodaeth sy'n seiliedig ar dystiolaeth i feysydd ymarfer sy'n benodol i ddisgyblaeth.
​Research Methods and Design (20 credits)
​Nod y modiwl hwn yw atgyfnerthu galluoedd ymchwil israddedig ac arfogi myfyrwyr â'r sgiliau angenrheidiol i wneud ymchwil ar lefel Meistr; wrth wneud hynny bydd myfyrwyr yn cael y sgiliau i adolygu a gwerthuso'n feirniadol ystod o fethodolegau ymchwil gan gynnwys methodolegau ansoddol a meintiol.
​Dulliau Ymchwil a Dylunio (20 credyd)​Nod y modiwl hwn yw atgyfnerthu galluoedd ymchwil israddedigion a rhoi'r sgiliau angenrheidiol i fyfyrwyr ymgymryd ag ymchwil ar lefel Meistr; wrth wneud hynny bydd gan fyfyrwyr y sgiliau i adolygu a gwerthuso ystod o fethodolegau ymchwil yn feirniadol gan gynnwys methodolegau ansoddol a meintiol.

Cwestiynau Cyffredin

Faint mae'r MSc yn ei gostio ac a oes unrhyw gymorth ariannol?
Mae'r ffioedd a'r wybodaeth ddiweddaraf am fwrsariaethau a benthyciadau ar gael ar ein tudalen ffioedd a chyllid.

Pryd mae'r rhaglen yn dechrau ac yn gorffen?
Mae'r MSc yn dechrau ym mis Medi bob blwyddyn ac yn rhedeg am 12 mis i fyfyrwyr amser llawn a 24 mis i fyfyrwyr rhan-amser.

Sawl diwrnod fydda i ar y campws?
Bydd myfyrwyr amser llawn ar y campws ddeuddydd yr wythnos a bydd myfyrwyr rhan-amser ar y campws un diwrnod yr wythnos drwy gydol y tymor a hefyd ar gyfer rhai gweithdai ychwanegol (y tu allan i'r tymor) y rhoddir gwybod am fyfyrwyr amdanynt yn ystod yr Wythnos Sefydlu.

Beth sy'n cyfrif fel profiad perthnasol mewn lleoliad fforensig cymhwysol?
Gall profiad perthnasol amrywio o waith cyflogedig neu wirfoddol gyda thimau Troseddau Ieuenctid, neu Gymorth i Ddioddefwyr, i waith elusennol sy'n cefnogi troseddwyr, i bobl sy'n gweithio fel Seicolegwyr Cynorthwyol mewn lleoliadau diogel, neu'n gweithio gyda gwasanaethau Carchardai/Prawf. Efallai y cewch brofiad mewn lleoliadau nad ydynt yn cefnogi poblogaeth fforensig yn uniongyrchol, er enghraifft gwirfoddoli mewn sefydliad elusennol i'r digartref. Mewn achosion o'r fath, dylai eich datganiad personol adlewyrchu eich dealltwriaeth o'r ffactorau sy'n agored i niwed a rennir ac ymddygiadau sy'n cyd-ddigwydd rhwng digartrefedd a throseddu.

Er na nodir isafswm cyfnod amser, mae'n bwysig bod yr ymgeisydd yn gallu myfyrio ar ei brofiad a gallu ysgrifennu datganiad personol cryf yn ei gais. Dylai hyn gynnwys pa gyswllt y mae'r ymgeisydd wedi'i gael â chleientiaid, beth oedd ei rôl yn y sefydliad, sut y gallai fod yn ddefnyddiol yn eu hastudiaethau a sut y mae wedi eu helpu i ddatblygu gwybodaeth a sgiliau ym maes Seicoleg Fforensig.

Cefais 2:2 yn fy ngradd israddedig. A allaf wneud cais o hyd am yr MSc Seicoleg Fforensig?
Y meini prawf mynediad gofynnol i wneud cais am yr MSc yw gradd BSc 2:1 (wedi'i hachredu gan Gymdeithas Seicolegol Prydain) a phrofiad fforensig perthnasol (gweler uchod). Mewn amgylchiadau eithriadol, byddwn yn ystyried ymgeiswyr sydd â gradd israddedig BPS 2:2 lle ceir tystiolaeth o brofiad cymhwysol helaeth mewn lleoliad fforensig a lle gall yr ymgeisydd ddangos y gall fodloni gofynion academaidd y rhaglen.

Nid yw fy ngradd israddedig wedi'i hachredu gan Gymdeithas Seicolegol Prydain. Fyddech chi'n dal i ystyried cais?
Gan fod yr MSc wedi'i achredu gan Gymdeithas Seicolegol Prydain ac yn cynrychioli Cam 1 yr hyfforddiant i fod yn gymwys i wneud cais i gofrestru fel Seicolegydd Ymarferwyr (Fforensig) gyda'r Proffesiwn Iechyd a Gofal, rydym yn ei gwneud yn ofynnol i bob ymgeisydd sydd â gradd israddedig achrededig BPS.

I'w ystyried, rhaid i'r ymgeisydd fod wedi cwblhau cymhwyster trosi cyn gwneud cais. Mae manylion llawn y cyrsiau trosi sydd ar gael i'w gweld ar wefan Cymdeithas Seicolegol Prydain.

Beth ddylid ei gynnwys yn fy natganiad personol?

Wrth gwblhau eich datganiad personol, byddwch yn ymwybodol mai bwriad yr hyn a gyflwynwch yw gwella eich cais. Os caiff ei adeiladu'n wael, gall gael effaith negyddol ar eich cais yn ei gyfanrwydd. Dyma'ch cyfle i ehangu ar gymwysterau a phrofiad a restrir yn eich ffurflen gais, yn ogystal â rhoi manylion pam yr hoffech ymgymryd â rhaglen benodol.

Mae'r wybodaeth y dymunwch ei chynnwys

  • Pam yr hoffech ymgymryd â'r rhaglen
  • Elfennau o'r rhaglen rydych chi'n awyddus i'w hastudio
  • Cyflawniadau academaidd
  • Cyflawniadau allgyrsiol
  • Profiad gwaith / gwirfoddolwr perthnasol
  • Sgiliau perthnasol
  • Cynlluniau ar gyfer y dyfodol os bydd eich cais yn llwyddiannus
  • Diddordebau

Terfyn Geiriau
Fodd bynnag, nid oes terfyn geiriau penodol, fel canllaw, dylai tua 500 o eiriau fod yn ddigonol.

Curriculum Vitae
Mae rhai rhaglenni yn gofyn am CV ochr yn ochr â datganiad personol a bydd hyn yn cael ei amlygu yn adran lanlwytho Dogfennau Ategol y cais ar-lein, er enghraifft, pob cwrs chwaraeon ôl-raddedig.

Hyd yn oed os nad yw'n ofyniad, gellir lanlwytho CV neu wybodaeth arall i wella cais, er enghraifft, i ddarparu rhagor o wybodaeth am hanes cyflogaeth.

Dysgu ac Addysgu​

Cynhelir yr addysgu ar y Rhaglen MSc Seicoleg Fforensig yn bennaf mewn grwpiau bach ac mae'n mabwysiadu dull rhyngweithiol. Y modiwl Dulliau Ymchwil a Dylunio a'r gweithdai Traethawd Hir yw'r unig ran o'r rhaglen sy'n cael ei haddysgu mewn grŵp mwy o tua 40 i 50 o fyfyrwyr yn hytrach na rhwng 10 ac 20 o fyfyrwyr ar y modiwlau craidd. O ganlyniad, mae'r addysgu'n cynnwys amrywiaeth o drafodaethau, gweithgareddau, gwerthusiadau o bapurau, astudiaethau achos ac ymarferion chwarae rôl. Mae'r rhaglen yn canolbwyntio ar gynnwys a sgiliau allweddol i ddatblygu arbenigwyr ym maes seicoleg fforensig gyda sgiliau generig hyblyg. Mae'r profiadau hyn hefyd yn helpu i feithrin datblygiad a hyder myfyrwyr fel dysgwyr gydol oes annibynnol.

Hyrwyddir dysgu myfyrwyr drwy amrywiaeth o ddulliau dysgu ac addysgu. Mae'r rhain yn cynnwys: darlithoedd, gweithdai, dysgu ar-lein drwy'r amgylchedd dysgu rhithwir, Moodle, yn ogystal â dysgu hunangyfeiriedig. Bydd gan bob myfyriwr diwtor personol wedi'i neilltuo i'w cefnogi drwy ei gyfnod astudio.

Mae'r Brifysgol yn ei gwneud yn ofynnol i fyfyrwyr fynychu o leiaf 80% o'r sesiynau a addysgir ar gyfer y rhaglen.

Asesu

Asesir yr MSc gan amrywiaeth o aseiniadau gwaith cwrs gwahanol – e.e. cyflwyniadau, adroddiadau, traethodau, adroddiadau myfyriol, posteri academaidd, cynnig ymchwil. Nid oes arholiadau.

O fis Medi 2021, bydd angen i bob myfyriwr gyflawni marc pasio o 50% o leiaf ar gyfer pob modiwl.

Cyflogadwyedd a Gyrfaoedd

MSc achrededig Cymdeithas Seicolegol Prydain (BPS) mewn Seicoleg Fforensig yw'r cam cyntaf (cam un) i ennill statws Seicolegydd Siartredig gyda statws BPS ac Ymarferydd Cofrestredig gyda'r Cyngor Gweithwyr Proffesiynol Iechyd a Gofal (HCPC). Bydd yr MSc mewn Seicoleg Fforensig yn darparu'r sylfaen wybodaeth a'r sgiliau ymchwil cymhwysol a fydd yn darparu'r sylfaen ar gyfer ymgysylltu â'r cam nesaf o hyfforddiant (h.y. llwybr BPS Cam 2 neu HCPC) tuag at gofrestru fel Seicolegydd Fforensig gyda'r Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal. O fis Medi 2021, ni fydd myfyrwyr nad ydynt yn cyflawni marc pasio o 50% o leiaf ym mhob modiwl yn cael gradd achrededig ond dyfarniad arall.

Gofynion Mynediad a Sut i Wneud Cais

Gradd anrhydedd dda (2.1 neu uwch fel arfer) mewn Seicoleg, o gwrs israddedig achrededig BPS (Cymdeithas Seicolegol Prydain).

Yn ogystal, bydd disgwyl i ymgeiswyr ddangos profiad mewn maes perthnasol, er enghraifft, profiad gyda dioddefwyr, troseddwyr neu ddarparwyr gwasanaethau mewn maes fforensig. Bydd angen dangos tystiolaeth o rolau a chyfrifoldebau yn y cais, yn ogystal â manylu ar hyd ac oriau'r wythnos a gynhelir.

Mewn achosion eithriadol, gellir ystyried ymgeiswyr sydd wedi ennill dyfarniad ail ddosbarth is mewn gradd israddedig Seicoleg achrededig ond sydd â phrofiad gwaith perthnasol helaeth i'w derbyn i'r Rhaglen.

Dyddiad cau mynediad 2023: Byddwch yn ymwybodol mai'r dyddiad cau ar gyfer ceisiadau ar gyfer yr MSc Seicoleg Fforensig yw 5ed Orffennaf 2023. Oherwydd poblogrwydd y rhaglen hon dylech gyflwyno'ch cais cyn gynted â phosibl.

Gofyniad Iaith Saesneg
Ymgeiswyr Rhyngwladol
Bydd angen i fyfyrwyr nad Saesneg yw eu hiaith gyntaf ddarparu tystiolaeth o ruglder i safon IELTS 7.0 neu gyfwerth o leiaf. I gael manylion llawn am sut i wneud cais a chymwysterau Iaith Saesneg ewch i'r tudalennau Rhyngwladol ar y wefan.

Gweithdrefn Ddethol:
Mae’r dewis fel arfer yn seiliedig ar ffurflen gais wedi’i chwblhau a chyfweliad.

Sut i wneud cais:
Dylai ceisiadau ar gyfer y cwrs hwn yn cael ei wneud yn uniongyrchol i'r brifysgol trwy ein cyfleuster hunanwasanaeth. I gael rhagor o wybodaeth ewch i'n tudalennau Sut i Wneud Cais yma.

Fel rhan o'ch cais ar-lein bydd angen i chi lanlwytho:
1 x Cyfeirnod Academaidd llawn (neu weithiwr proffesiynol os nad yw'n berthnasol);
Eich ystysgrif, Gradd Derfynol, os ydych eisoes wedi'i chael;

Cadarnhad o‘ch siarteri graddedigion gyda Chymdeithas Seicolegol Prydain.

Bydd ymgeiswyr sy'n bodloni'r meini prawf angenrheidiol yn cael eu gwahodd i fynychu'r Diwrnod Agored nesaf i Ymgeiswyr. Y dyddiadau nesaf sydd ar gael yw 30 Mawrth 2022 a 20 Gorffennaf 2022. Sylwch: Bydd yn ofynnol i ymgeiswyr a wahoddir ar gyfer y Diwrnod Agored i Ymgeiswyr gyflwyno cynnig ymchwil 750 gair cyn y Diwrnod Agored.

Os gwneir cynnig, bydd angen i’r ymgeisydd gael gwiriad DBS manylach fel rhan o amodau’r cynnig. Mae rhagor o wybodaeth am ofynion gwiriad y DBS ar gyfer y rhaglen hon ar gael yma.

Gwybodaeth Ffioedd

Ffioedd Dysgu a Chefnogaeth Ariannol:
I gael y wybodaeth ddiweddaraf am ffioedd dysgu a'r gefnogaeth ariannol a allai fod ar gael. Cyfeiriwch yma.

Ffioedd rhan-amser:
Gweler y tabl ffioedd ar y ddolen uchod am yr union gostau ar gyfer y rhaglen hon yn rhan-amser. I gael gwybodaeth am fodiwlau i'w hastudio'n rhan-amser, cysylltwch ag arweinydd y rhaglen.

Cysylltwch â Ni

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â'r Tîm Derbyniadau ar 029 2041 6044 neu e-bostiwch directapplications@cardiffmet.ac.uk.

Ar gyfer ymholiadau sy'n benodol i'r cwrs, anfonwch e-bost forensic@cardiffmet.ac.uk.

Gwybodaeth Allweddol Am Y Cwrs

Man Astudio:
Campws Llandaf

Ysgol:
Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd Caerdydd

Hyd y Cwrs:
Blwyddyn amser llawn neu dair blynedd yn rhan-amser.

Diwrnodau Addysgu:
Dydd Iau a dydd Gwener