Skip to main content
Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd Caerdydd>Cyrsiau>Meistr Seicoleg Fforensig – MSc

Gradd Meistr Seicoleg Fforensig - MSc

​Mae Seicoleg Fforensig yn ymwneud ag ymarfer a chymhwyso ymchwil seicolegol sy'n berthnasol i droseddu, plismona, y llysoedd, y system cyfiawnder troseddol a sifil, troseddwyr, carchardai, lleoliadau diogel, rheoli troseddwyr, lleoliadau iechyd ac academaidd yn ogystal ag ymarfer preifat.

Mae'n edrych ar rôl ffactorau amgylcheddol, seicogymdeithasol a chymdeithasol-ddiwylliannol a all gyfrannu at droseddu neu'n ei atal. Prif nod Seicoleg Fforensig fel disgyblaeth academaidd yw datblygu dealltwriaeth o'r prosesau sy'n sail i ymddygiad troseddol ac i'r ddealltwriaeth well hon effeithio ar reoli ac adsefydlu gwahanol grwpiau o droseddwyr yn effeithiol ym mhob lleoliad o fewn y system cyfiawnder troseddol.​

Mae cydweithio â Gwasanaethau Carchardai a Phrawf Ei Mawrhydi (HMMPS) a sicrhau darparwyr cyfleusterau iechyd meddwl fforensig yng Nghymru yn helpu i ddiweddaru'r rhaglen gyda phenderfyniadau datblygu strategaeth a pholisi. Mae cyfraniadau rheolaidd gan Seicolegwyr Fforensig Ymarferwyr sy'n gweithio yng Nghymru yn galluogi myfyrwyr i ddeall mwy am wasanaethau rhanbarthol a'u heffaith ar gymdeithas yn lleol. Yn ogystal, mae'r rhaglen yn elwa o fewnbwn nifer o gyfranwyr cenedlaethol a rhyngwladol sy'n rhannu eu gwybodaeth a'u profiad arbenigol helaeth ym maes Seicoleg Fforensig.

Rydyn ni’n ymdrechu i gyflwyno cyrsiau yn unol â’r disgrifiad ac ni fyddwn fel arfer yn gwneud newidiadau i gyrsiau, fel teitl, cynnwys, dull cyflwyno a darpariaeth addysgu’r cwrs. Fodd bynnag, gall fod yn angenrheidiol i’r brifysgol wneud newidiadau yn narpariaeth y cwrs cyn neu ar ôl cofrestru. Mae’n cadw’r hawl i wneud amrywiadau i gynnwys neu ddulliau cyflwyno, gan gynnwys terfynu neu gyfuno cyrsiau os ystyrir bod camau gweithredu o’r fath yn angenrheidiol. Darllenwch ein Telerau ac Amodau i gael y wybodaeth lawn.

Cynnwys y Cwrs

Nod cyntaf y rhaglen yw rhoi sylfaen academaidd drylwyr a beirniadol i fyfyrwyr yn y dystiolaeth sy'n ymwneud â ffactorau amgylcheddol, diwylliannol, gwybyddol a biolegol a allai gyfrannu at amrywiaeth eang o fathau o droseddu. Bydd y rhaglen yn annog myfyrwyr i ystyried rôl a chyfyngiadau esboniadau achosol am droseddu wrth ddatblygu triniaethau, gwasanaethau a pholisi troseddwyr.

Ail nod y rhaglen yw cyflwyno myfyrwyr i'r cymwyseddau proffesiynol sylfaenol ar gyfer gweithio yn y lleoliadau niferus lle mae seicoleg fforensig yn cael ei hymarfer, gan gynnwys sgiliau sy'n gysylltiedig â gweithio rhyngddisgyblaethol, asesu risg, moeseg, datblygiad proffesiynol parhaus, ysgrifennu adroddiadau a gwahaniaethau mewn ymarfer wrth weithio gyda throseddwyr, dioddefwyr, y llysoedd a'r heddlu.

Nod y rhaglen yw cynhyrchu graddedigion gradd meistr gyda'r gallu i ddeall cyfyngiadau'r sail gysyniadol o ymyriadau ac asesiadau a ddefnyddir mewn seicoleg fforensig ac sydd felly'n gallu cymryd rhan mewn gwerthusiad beirniadol o'r sylfaen dystiolaeth y bydd eu harfer eu hunain yn seiliedig arni yn y pen draw. Bydd y rhaglen yn osgoi darparu unrhyw arfer ffurfiol dan oruchwyliaeth yn benodol. Ei nod yw cynhyrchu ymarferwyr gwyddonydd myfyriol a fydd yn barod i ymgysylltu â'r cam nesaf o hyfforddiant (h.y. llwybr BPS Cam 2 neu HCPC) tuag at gofrestru fel Seicolegydd Fforensig gyda'r Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal.

Bydd myfyrwyr yn cwblhau'r modiwlau canlynol a addysgir a bydd hefyd yn ofynnol iddynt gynnal traethawd ymchwil dan oruchwyliaeth empirig gyda chyfranogwyr, o leoliad fforensig os oes modd:

 • Dulliau Ymchwil a Dylunio
  Nod y modiwl hwn yw atgyfnerthu galluoedd ymchwil israddedig a rhoi'r sgiliau angenrheidiol i fyfyrwyr ymgymryd ag ymchwil ar lefel meistr; wrth wneud hynny bydd myfyrwyr yn cael y sgiliau i adolygu a gwerthuso'n feirniadol ystod o fethodolegau ymchwil gan gynnwys methodolegau ansoddol a meintiol. (Bydd cynnal ymchwil a gweithredu methodolegau yn cael ei wneud ym modiwl y Traethawd Hir.)
 • Ymarfer Seicoleg Gymhwysol
  Nod y modiwl hwn yw cyflwyno a datblygu sgiliau sy'n berthnasol i Seicoleg yn ymarferol. Datblygu dealltwriaeth o egwyddorion a dulliau cyfathrebu effeithiol. Datblygu dealltwriaeth o weithio rhyngbroffesiynol ac arfer moesegol. Cymhwyso gwybodaeth sy'n seiliedig ar dystiolaeth i feysydd ymarfer penodol y ddisgyblaeth.
 • Sylfaen mewn Seicoleg Fforensig
  Nod y modiwl yw datblygu sgiliau beirniadol annibynnol myfyrwyr mewn perthynas â dethol, gwerthuso a chyfathrebu canfyddiadau ymchwil a theori mewn Seicoleg Fforensig a Throseddeg. Mae nodau'r modiwl yn gyson â model gwyddonydd/ymarferydd y BPS o ymarfer Seicoleg Fforensig proffesiynol.
 • Asesiadau ac Ymyriadau Seicolegol
  Nod y modiwl hwn yw darparu dealltwriaeth o sut y gellir cymhwyso theori ac ymchwil mewn seicoleg i asesiadau ac ymyriadau a wneir gyda phobl â hanes o droseddu fel rhan o'u llwybrau adsefydlu.
 • Seicoleg Gyfreithiol
  Nod y modiwl hwn yw rhoi gwybodaeth i fyfyrwyr am y system gyfreithiol yng Nghymru a Lloegr a'i rhyngweithiadau â seicoleg fforensig. Ei nod yw rhoi dealltwriaeth i fyfyrwyr o sut y gellir cymhwyso theori ac ymchwil mewn seicoleg i faterion cyfreithiol ac i fyfyrwyr asesu'n feirniadol y cyfraniad a'r effeithiolrwydd y mae seicoleg wedi'i wneud yn y system gyfreithiol.
 • Seicoleg Fforensig ac Ymarfer Proffesiynol
  Nod y modiwl hwn yw rhoi sgiliau trosglwyddadwy cyffredinol i fyfyrwyr (e.e. ysgrifennu adroddiadau a gwneud penderfyniadau moesegol). I ddarparu sgiliau trosglwyddadwy i fyfyrwyr sy'n ymwneud yn uniongyrchol ag ymarfer seicoleg fforensig, tra hefyd yn arfogi myfyrwyr â'r wybodaeth a'r ddealltwriaeth o sut mae seicolegwyr fforensig yn gweithio, fel unigolion ac o fewn systemau.
 • Prosiect a Chynllunio Gyrfa
  Nod y modiwl hwn yw galluogi myfyrwyr i ddylunio a datblygu prosiect arbenigol uwch yn eu disgyblaeth i gyfoethogi eu dysgu, gwaith neu ymarfer eu hunain a/neu eraill. Bydd myfyrwyr hefyd yn gwerthuso eu gwybodaeth, eu sgiliau a'u profiadau eu hunain fel ymchwilwyr a sut mae hyn yn llywio eu hunaniaeth broffesiynol ddatblygol wrth iddynt symud tuag at ddod yn seicolegydd fforensig dan hyfforddiant. Byddant yn defnyddio'r gweithgaredd myfyriol hwn i werthuso eu cryfderau presennol a blaenoriaethu meysydd i'w gwella sy'n berthnasol i'w nodau a'u huchelgeisiau gyrfa eu hunain.
 • Prosiect
  Nod y modiwl hwn yw galluogi myfyrwyr i weithio'n annibynnol i ymchwilio i faes yn eu disgyblaeth sy'n berthnasol i'w dysgu, gwaith neu ymarfer eu hunain, a chyflwyno a thrafod eu canfyddiadau, gan ddangos dealltwriaeth systematig ac ymwybyddiaeth feirniadol o'u disgyblaeth a'u maes o arfer proffesiynol.


Dysgu ac Addysgu

Cyflwynir cymysgedd cytbwys o theori ac ymarfer trwy ystod o ddulliau addysgu ar draws y rhaglen, gan gynnwys:

 • Gweithgareddau dysgu byw ar y campws – e.e., darlithoedd, seminarau, gweithdai/sesiynau ymarferol, gwaith grŵp wedi'i hwyluso, ac ati.
 • Gweithgareddau cymorth academaidd – e.e., sesiynau sgiliau academaidd, tiwtorialau pwnc, gweithdai asesu, goruchwyliaeth ymchwil. Gellir cyflwyno'r rhain ar y campws neu ar-lein yn dibynnu ar ofynion y modiwl a'r rhaglen.
 • Gweithgareddau dysgu anghydamserol y mae myfyrwyr yn eu cwblhau yn eu hamser eu hunain - e.e., darlithoedd fideo wedi'u recordio ymlaen llaw, gweithgareddau dysgu wedi'u troi, tasgau paratoi ar gyfer seminarau, ac ati.


Bydd modiwl 20-credyd arferol a addysgir yn cynnwys tua 40-45 awr o weithgareddau addysgu cysylltiedig wedi'u hamserlennu, gan ddefnyddio cyfuniad o'r dulliau uchod. Bydd y rhan fwyaf o'r gweithgareddau dysgu hyn a drefnwyd yn digwydd ar y campws. Ochr yn ochr â'r gweithgareddau hyn sydd wedi'u hamserlennu, byddwch yn ymgymryd â'ch dysgu annibynnol eich hun – fel darllen ac ymchwil i baratoi ar gyfer seminarau neu asesiadau, gwaith grŵp heb oruchwyliaeth gyda chyd-fyfyrwyr, ymgysylltu â chymorth sgiliau academaidd, casglu data ar gyfer prosiectau unigol, ac ati.

Mae addysgu ar y Rhaglen MSc Seicoleg Fforensig yn cael ei gynnal yn bennaf mewn grwpiau bach ac mae'n mabwysiadu ymagwedd ryngweithiol. Y modiwl Dulliau Ymchwil a Dylunio a gweithdai'r Prosiect yw'r unig ran o'r rhaglen sy'n cael ei haddysgu mewn grŵp mwy (a rennir gyda MSc Seicoleg Iechyd); addysgir pob modiwl arall i fyfyrwyr MSc Seicoleg Fforensig yn unig​. O ganlyniad, mae'r addysgu'n cynnwys amrywiaeth o drafodaethau, gweithgareddau, gwerthusiadau o bapurau, astudiaethau achos ac ymarferion chwarae rôl. Mae'r rhaglen yn canolbwyntio ar gynnwys a sgiliau allweddol i ddatblygu arbenigwyr ym maes seicoleg fforensig gyda sgiliau generig hyblyg. Mae'r profiadau hyn hefyd yn helpu i feithrin datblygiad a hyder myfyrwyr fel dysgwyr gydol oes annibynnol.

Rydym yn eich annog i gwrdd â staff academaidd yn rheolaidd drwy gydol y rhaglen i drafod adborth ar aseiniadau a datblygu sgiliau academaidd. Byddwch yn cael Tiwtor Personol ar ddechrau'r rhaglen, y gallwch weithio gydag ef i ddatblygu eich sgiliau academaidd ac ystyried sut y gallwch integreiddio eich profiadau dysgu â'ch anghenion a'ch dyheadau datblygiad proffesiynol eich hun.

Mae'r Brifysgol yn ei gwneud yn ofynnol i fyfyrwyr fynychu o leiaf 80% o'r sesiynau a addysgir ar gyfer y rhaglen.

Bydd myfyrwyr amser llawn ar y campws ddeuddydd yr wythnos a bydd myfyrwyr rhan-amser ar y campws un diwrnod yr wythnos drwy gydol y tymor a hefyd ar gyfer rhai gweithdai ychwanegol (y tu allan i'r tymor) y rhoddir gwybod am fyfyrwyr amdanynt yn ystod yr Wythnos Sefydlu.

Asesu

Mae ein rhaglen a'n modiwlau wedi'u cynllunio i gynnig cyfleoedd ar gyfer tasgau ffurfiannol ac adborth i helpu i feithrin hyder a datblygu eich gallu i werthuso eich cynnydd eich hun. Rydym yn defnyddio tasgau asesu dilys sy'n eich galluogi i gymhwyso'ch gwybodaeth a'ch sgiliau i sefyllfaoedd, gweithgareddau a lleoliadau y deuir ar eu traws yn aml mewn ymarfer proffesiynol.

Mae'r rhaglen yn cynnwys amrywiaeth o ddulliau asesu, gan gynnwys:

 • Cyflwyniadau
 • Adroddiadau
 • Traethodau
 • Adroddiadau myfyriol
 • Posteri academaidd
 • Cynnig ymchwil a phapur ymchwil


I adlewyrchu natur gymhwysol eich astudiaethau, nid yw'r rhaglen yn cynnwys unrhyw arholiadau ysgrifenedig nas gwelwyd o'r blaen.

Rydym yn cynllunio ein hamserlen asesu yn ofalus er mwyn osgoi clystyru gormod o fathau tebyg o asesiadau, a therfynau amser realistig. Mae pob asesiad yn cynnwys briff manwl a meini prawf marcio wedi'u diffinio'n glir, sydd wedi'u datblygu a'u profi mewn partneriaeth â myfyrwyr.

Cyflogadwyedd a Gyrfaoedd

MSc achrededig Cymdeithas Seicolegol Prydain (BPS) mewn Seicoleg Fforensig yw'r cam cyntaf (cam un) i ennill statws Seicolegydd Siartredig gyda statws BPS ac Ymarferydd Cofrestredig gyda'r Cyngor Gweithwyr Proffesiynol Iechyd a Gofal (HCPC). Bydd yr MSc mewn Seicoleg Fforensig yn darparu'r sylfaen wybodaeth a'r sgiliau ymchwil cymhwysol a fydd yn darparu'r sylfaen ar gyfer ymgysylltu â'r cam nesaf o hyfforddiant (h.y. llwybr BPS Cam 2 neu HCPC) tuag at gofrestru fel Seicolegydd Fforensig gyda'r Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal.

Mae ein hasesiadau modiwl yn ymwneud yn uniongyrchol â chyflogaeth yn y dyfodol neu dasgau cysylltiedig â gwaith, neu'n fwy cyffredinol â datblygiad y pwnc a'r proffesiwn, a'ch dyheadau chi. Bydd hyn yn eich galluogi i ddatblygu a dangos sut y cymhwysir eich gwybodaeth a'ch sgiliau i sefyllfaoedd proffesiynol yn y byd go iawn.

Drwy gydol y rhaglen, byddwch yn ymgymryd â hunanwerthusiad myfyriol o'ch gwybodaeth, sgiliau, a phrofiadau, gan feincnodi'r rhain yn erbyn safonau disgyblaethol/fframweithiau cymhwysedd perthnasol. Byddwn yn eich cefnogi i werthuso eich cryfderau presennol a blaenoriaethu meysydd i'w gwella sy'n berthnasol i'ch nodau a'ch uchelgeisiau gyrfa eich hun.​

Gofynion Mynediad a Sut i Wneud Cais

Gradd anrhydedd dda (2.1 neu uwch fel arfer) mewn Seicoleg, o gwrs israddedig achrededig BPS (Cymdeithas Seicolegol Prydain).

Yn ogystal, bydd disgwyl i ymgeiswyr ddangos profiad mewn maes perthnasol, er enghraifft, profiad gyda dioddefwyr, troseddwyr neu ddarparwyr gwasanaethau mewn maes fforensig. Bydd angen dangos tystiolaeth o rolau a chyfrifoldebau yn y cais, yn ogystal â manylu ar hyd ac oriau'r wythnos a gynhelir.

Mewn achosion eithriadol, gellir ystyried ymgeiswyr sydd wedi ennill dyfarniad ail ddosbarth is mewn gradd israddedig Seicoleg achrededig ond sydd â phrofiad gwaith perthnasol helaeth i'w derbyn i'r Rhaglen.

Beth sy'n cyfrif fel profiad perthnasol mewn lleoliad fforensig cymhwysol?
Gall profiad perthnasol amrywio o waith cyflogedig neu wirfoddol gyda thimau Troseddau Ieuenctid, neu Gymorth i Ddioddefwyr, i waith elusennol sy'n cefnogi troseddwyr, i bobl sy'n gweithio fel Seicolegwyr Cynorthwyol mewn lleoliadau diogel, neu'n gweithio gyda gwasanaethau Carchardai/Prawf. Efallai y cewch brofiad mewn lleoliadau nad ydynt yn cefnogi poblogaeth fforensig yn uniongyrchol, er enghraifft gwirfoddoli mewn sefydliad elusennol i'r digartref. Mewn achosion o'r fath, dylai eich datganiad personol adlewyrchu eich dealltwriaeth o'r ffactorau sy'n agored i niwed a rennir ac ymddygiadau sy'n cyd-ddigwydd rhwng digartrefedd a throseddu.

Er na nodir isafswm cyfnod amser, mae'n bwysig bod yr ymgeisydd yn gallu myfyrio ar ei brofiad a gallu ysgrifennu datganiad personol cryf yn ei gais. Dylai hyn gynnwys pa gyswllt y mae'r ymgeisydd wedi'i gael â chleientiaid, beth oedd ei rôl yn y sefydliad, sut y gallai fod yn ddefnyddiol yn eu hastudiaethau a sut y mae wedi eu helpu i ddatblygu gwybodaeth a sgiliau ym maes Seicoleg Fforensig.

​Cefais 2:2 yn fy ngradd israddedig. A allaf wneud cais o hyd am yr MSc Seicoleg Fforensig?
Y meini prawf mynediad gofynnol i wneud cais am yr MSc yw gradd BSc 2:1 (wedi'i hachredu gan Gymdeithas Seicolegol Prydain) a phrofiad fforensig perthnasol (gweler uchod). Mewn amgylchiadau eithriadol, byddwn yn ystyried ymgeiswyr sydd â gradd israddedig BPS 2:2 lle ceir tystiolaeth o brofiad cymhwysol helaeth mewn lleoliad fforensig a lle gall yr ymgeisydd ddangos y gall fodloni gofynion academaidd y rhaglen.

Nid yw fy ngradd israddedig wedi'i hachredu gan Gymdeithas Seicolegol Prydain. Fyddech chi'n dal i ystyried cais?
Gan fod yr MSc wedi'i achredu gan Gymdeithas Seicolegol Prydain ac yn cynrychioli Cam 1 yr hyfforddiant i fod yn gymwys i wneud cais i gofrestru fel Seicolegydd Ymarferwyr (Fforensig) gyda'r Proffesiwn Iechyd a Gofal, rydym yn ei gwneud yn ofynnol i bob ymgeisydd sydd â gradd israddedig achrededig BPS.

I'w ystyried, rhaid i'r ymgeisydd fod wedi cwblhau cymhwyster trosi cyn gwneud cais. Mae manylion llawn y cyrsiau trosi sydd ar gael i'w gweld ar wefan Cymdeithas Seicolegol Prydain.

Gofyniad Iaith Saesneg
Bydd angen i fyfyrwyr nad Saesneg yw eu hiaith gyntaf ddarparu tystiolaeth o ruglder i safon IELTS 7.0 neu gyfwerth o leiaf. I gael manylion llawn am sut i wneud cais a chymwysterau Iaith Saesneg ewch i'r tudalennau Rhyngwladol ar y wefan.

Gweithdrefn Ddethol:
Mae'r dewis fel arfer yn seiliedig ar ffurflen gais wedi'i chwblhau a chyfweliad.

Sut i Wneud Cais:
Dylai ceisiadau ar gyfer y cwrs hwn yn cael ei wneud yn uniongyrchol i'r Brifysgol trwy ein cyfleuster hunanwasanaeth.

Fel rhan o'ch cais ar-lein bydd angen i chi lanlwytho:

 • 1 x Cyfeirnod Academaidd llawn (neu weithiwr proffesiynol os nad yw'n berthnasol);
 • Eich Tystysgrif Gradd Derfynol, os ydych eisoes wedi'i chael;
 • Cadarnhad o'ch siarteri graddedigion gyda Chymdeithas Seicolegol Prydain.


Os gwneir cynnig, bydd angen i'r ymgeisydd gael gwiriad DBS manylach fel rhan o amodau'r cynnig. Mae rhagor o wybodaeth am ofynion gwiriad y DBS ar gyfer y rhaglen hon ar gael yma.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i'n tudalennau Sut i Wneud Cais yma.

Gwybodaeth Ffioedd

Ffioedd Dysgu a Chefnogaeth Ariannol:
I gael y wybodaeth ddiweddaraf am ffioedd dysgu a'r gefnogaeth ariannol a allai fod ar gael. Cyfeiriwch yma.

Ffioedd rhan-amser:
Gweler y tabl ffioedd ar y ddolen uchod am yr union gostau ar gyfer y rhaglen hon yn rhan-amser. I gael gwybodaeth am fodiwlau i'w hastudio'n rhan-amser, cysylltwch ag arweinydd y rhaglen.

Cysylltwch â Ni

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â'r Tîm Derbyniadau ar 029 2041 6044 neu e-bostiwch directapplications@cardiffmet.ac.uk.

Ar gyfer ymholiadau cwrs-benodol, anfonwch e-bost at Gyfarwyddwr y Rhaglen, Dr Leanne Watson:
E-bost: lwatson@cardiffmet.ac.uk​

Gwybodaeth Allweddol Am Y Cwrs

Man ​Astudio:
Campws Llandaf

Ysgol:
Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd Caerdydd

Hyd y Cwrs:
Blwyddyn amser llawn neu dwy blynedd yn rhan-amser

Diwrnodau Addysgu:
Dydd Iau a dydd Gwener