Skip to main content
Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd Caerdydd>Cyrsiau>Seicoleg Fforensig (Rhaglen Ymarferwyr) – PgD

Seicoleg Fforensig (Rhaglen Ymarferwyr) – PgD

Cymeradwyir y cwrs hwn gan y Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal (HCPC) ac, ar ôl ei gwblhau, mae'n rhoi cymhwysedd i fyfyrwyr wneud cais i'r gofrestr i ymarfer fel Seicolegwyr Fforensig yn y DU.

Mae'r cwrs wedi'i gynllunio i fod yn seiliedig ar leoliadau, gyda gweithdai amrywiol i fyfyrwyr yn ogystal â goruchwyliaeth glinigol ac academaidd. Cyflwynir gweithdai fel arfer mewn sesiynau addysgu bloc a disgwylir i fyfyrwyr fod yng Nghaerdydd am tua 15 diwrnod yn ystod eu hastudiaeth. Mae gennym fyfyrwyr o bob rhan o'r DU felly ein nod yw gwneud mynediad i weithdai mor syml â phosibl i'r myfyrwyr hynny sy'n cael teithio'n bell i fynychu.

Bydd goruchwyliwr clinigol a goruchwyliwr academaidd yn cael ei neilltuo i bob myfyriwr – bydd o leiaf un o'r goruchwylwyr hyn yn Seicolegydd Fforensig sydd â chymwysterau a phrofiad priodol. Dylai myfyrwyr ystyried argaeledd seicolegydd fforensig sy'n barod ac yn gallu cynnig goruchwyliaeth yn eu gweithle neu safle lleoliad drwy gydol eu hastudiaethau.

Sylwch: Rhaid cyflwyno ceisiadau ar gyfer ein derbyniad ym mis Medi 2023, ynghyd â’r holl ddogfennau gorfodol, erbyn 3ydd Gorffennaf 2023

Cwrs Cysylltiedig: MSc Seicoleg Fforensig

Cwestiynau Cyffredin

Rydyn ni’n ymdrechu i gyflwyno cyrsiau yn unol â’r disgrifiad ac ni fyddwn fel arfer yn gwneud newidiadau i gyrsiau, fel teitl, cynnwys, dull cyflwyno a darpariaeth addysgu’r cwrs. Fodd bynnag, gall fod yn angenrheidiol i’r brifysgol wneud newidiadau yn narpariaeth y cwrs cyn neu ar ôl cofrestru. Mae’n cadw’r hawl i wneud amrywiadau i gynnwys neu ddulliau cyflwyno, gan gynnwys terfynu neu gyfuno cyrsiau os ystyrir bod camau gweithredu o’r fath yn angenrheidiol. Darllenwch ein Telerau ac Amodau i gael y wybodaeth lawn.

​Cynnwys y Cwrs

Mae'r rhaglen yn cynnwys 6 modiwl:

Portffolio Ymarfer Proffesiynol mewn Seicoleg Fforensig 1 (100 credyd, Lefel 8)
Portffolio Ymarfer Proffesiynol mewn Seicoleg Fforensig 2 (40 credyd, Lefel 8)
Dyma'r darn o waith asesedig mwyaf ac mae'n darparu credydau tuag at gymhwyster Doethuriaeth Broffesiynol y gallai myfyrwyr ddymuno ymgymryd ag ef yn dilyn y rhaglen hon neu yn ddiweddarach yn eu gyrfa. Mae'r portffolio yn gasgliad o enghreifftiau o waith y mae myfyrwyr wedi ymgymryd ag ef i ddangos cymhwysedd wrth gymhwyso seicoleg fforensig i waith asesu ac ymyrryd gyda defnyddwyr gwasanaeth. Bydd yn cynnwys enghreifftiau o ymarfer clinigol (asesiadau, ymyriadau, gwerthuso ac argymhellion) gwerthusiadau myfyriol, logiau ymarfer (sy'n manylu ar o leiaf 360 diwrnod o ymarfer proffesiynol), logiau goruchwylio ac amrywiaeth o restrau gwirio lleoliadau.

Ymgynghoriaeth (20 credyd, lefel 8)
Mae'r modiwl hwn yn archwilio'r profiad sydd gan fyfyrwyr o ran dangos y defnydd o seicoleg yng nghyd-destun ymgynghoriaeth, datblygu polisi a gwerthuso'r gwasanaethau a ddarperir.

Addysgu a Hyfforddi (20 credyd, lefel 8)
Mae'r modiwl hwn yn archwilio'r profiad sydd gan fyfyrwyr o ran dangos y defnydd o seicoleg yng nghyd-destun addysgu a hyfforddi.

Ymarfer Moesegol a Phroffesiynol (20 credyd, lefel 8)
Mae'r modiwl hwn yn archwilio'r profiad sydd gan fyfyrwyr o ran dangos y defnydd o seicoleg o fewn y ffiniau moesegol a phroffesiynol priodol sy'n ofynnol gan y Corff Rheoleiddio (Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal, HCPC), gan gyrff proffesiynol priodol (Cymdeithas Seicolegol Prydain, BPS) a chan y sefydliadau lleoli perthnasol.

Ymchwil Gymhwysol Uwch (40 credyd, lefel 8)
Mae'r modiwl hwn yn archwilio'r profiad y mae myfyrwyr wedi'i ddatblygu a gall ddefnyddio dulliau ymchwil uwch a chymhwyso hyn i'w hymarfer. Rydym am i fyfyrwyr ddangos eu bod yn ddefnyddwyr ymchwil rhagorol a'u bod yn gallu cymryd rhan mewn gweithgareddau ymchwil sy'n effeithio ar ymarfer a pholisi yng nghyd-destun seicoleg fforensig., yn enwedig asesu swyddogaethol a llunio achosion.

Dysgu ac Addysgu

​​Mae ein myfyrwyr yn seiliedig ar leoliadau ac mae'r rhaglen yn dilyn model prentisiaeth, lle mae myfyrwyr yn gweithio o dan oruchwyliaeth seicolegydd fforensig cymwysedig ac yn anelu at ddangos eu cymhwysedd datblygol yn y meysydd y nodwyd eu bod yn berthnasol i'r rôl (Safonau Hyfedredd HCPC). Felly, y prif ddull dysgu ar y rhaglen hon fydd drwy ymarfer dan oruchwyliaeth.

Er mwyn cefnogi dysgu myfyrwyr rydym hefyd yn cynnig gweithdai. Mae rhai o'r gweithdai yn orfodol ac yn golygu bod angen i fyfyrwyr fynychu Caerdydd am 9 diwrnod yn ystod eu hastudiaeth gyda ni.

Nid ydym yn ymddiheuro wrth ddweud bod y cwrs hwn yn heriol ac y bydd angen llawer iawn o fuddsoddiad gan fyfyrwyr er mwyn ei gwblhau. Ein myfyrwyr ar leoliad (nad ydynt yn cael eu cyflogi gan ddarparwr lleoliadau) rydym yn disgwyl bod mewn lleoliad 4 diwrnod yr wythnos yn astudio. Mae'n rhaglen astudio amser llawn i raddau helaeth ac er bod opsiynau rhan-amser, mae'r ymrwymiad yn rhywbeth rydym yn annog ymgeiswyr i'w ystyried. Anogir myfyrwyr sy'n defnyddio eu cyflogaeth fel lleoliad ar gyfer y rhaglen i ystyried eu gallu i fodloni gofynion yr amser astudio hwn.

Darperir tîm goruchwylio i fyfyrwyr sy'n cynnwys goruchwyliwr lleoliad gwaith (rydym yn cyfeirio at y goruchwyliwr hwn fel y goruchwyliwr clinigol) a goruchwyliwr o'r Brifysgol (rydym yn cyfeirio at y goruchwyliwr hwn fel goruchwyliwr academaidd). Bydd y ddau oruchwyliwr hyn yn seicolegwyr fforensig, ac eithrio mewn amgylchiadau eithriadol lle mae arweinydd y cwrs wedi cymeradwyo trefniant gwahanol. Bydd y ddau oruchwyliwr yn rhoi cymorth i'r myfyriwr a byddant yn annog eu datblygiad ac yn darparu cymorth bugeiliol. Darperir cymorth ychwanegol drwy'r Mentoriaid Cymheiriaid, myfyrwyr eraill sydd gam ymhellach ar hyd y broses.

Asesu

Asesir myfyrwyr ar gyfer cymhwysedd a phroffesiynoldeb, caiff y materion hyn eu hadolygu mewn sesiynau goruchwylio teiran bob chwarter ar gyfer myfyrwyr llawn amser. Mae 6 modiwl y bydd myfyrwyr yn eu cwblhau. Y mwyaf o'r rhain yw'r modiwlau Portffolio lle bydd myfyrwyr yn casglu enghreifftiau o'u gwaith gyda defnyddwyr gwasanaethau seicoleg fforensig yn dilyn prosesau asesu, ymyrryd, gwerthuso ac argymhelliad. Yn ogystal, bydd myfyrwyr yn cwblhau pedwar modiwl adrodd myfyriol ar agweddau ar eu hymarfer; Asesu a Llunio Gweithredol, Ymarfer Moesegol a Phroffesiynol, Addysgu a Hyfforddi ac Ymgynghoriaeth. Gweler tab Cynnwys y Cwrs am fwy o wybodaeth.

Cyflogadwyedd a Gyrfaoedd​

Diben y Dip Ôl-raddedig mewn Seicoleg Fforensig Ymarferwyr yw caniatáu i fyfyrwyr symud ymlaen o astudio lefel Meistr tuag at statws Ymarferydd, a thrwy hynny roi hwb i'w cyflogadwyedd. Ar ddiwedd y rhaglen gall myfyrwyr llwyddiannus wneud cais i'r HCPC i gael eu cofrestru fel Seicolegwyr Fforensig. Mae'r cwrs hwn yn ei hanfod ar gyfer myfyrwyr sy'n dymuno symud ymlaen i waith clinigol mewn lleoliadau fforensig neu'n ehangach gyda chleientiaid fforensig. Mae'r rhaglen yn seiliedig ar leoliadau ac mae'n darparu cymorth dan oruchwyliaeth tuag at ddatblygu'r cymwyseddau sydd eu hangen i fod yn ymarferydd annibynnol.

Cyflogir 100% o raddedigion y rhaglen hon fel Seicolegwyr Fforensig ac felly maent yn gweithio mewn rolau proffesiynol o fewn amrywiaeth o sefydliadau yn y DU. Efallai y bydd rhai o'n graddedigion yn ystyried dychwelyd i gwblhau'r Ddoethuriaeth mewn Seicoleg Fforensig (Agored) unwaith y byddant wedi penderfynu ym mha faes yr hoffent arbenigo ynddo.

Gofynion Mynediad a Sut i Wneud Cais

Bydd disgwyl i ymgeiswyr sydd â gradd Israddedig achrededig BPS a gradd Meistr achrededig BPS mewn Seicoleg Fforensig (neu gyfwerthedd (neu gyfwerthedd hyfforddiant Cam 1 BPS mewn seicoleg fforensig). Yn ogystal â'r cymwysterau academaidd a nodir uchod, bydd disgwyl i ymgeiswyr ddangos profiad helaeth mewn seicoleg fforensig gymhwysol. Gellir dangos hyn drwy gael eich cyflogi fel seicolegydd fforensig mewn hyfforddiant, neu rôl debyg lle rydych wedi ymarfer, o dan oruchwyliaeth, seicoleg fforensig gyda defnyddwyr gwasanaeth fforensig. Rydym yn argymell o leiaf 1 flwyddyn (llawn amser) o brofiad yn y rolau hyn.

Rydym yn derbyn Cydnabyddiaeth o Ddysgu Blaenorol (RPL) ar gyfer y rhaglen hon ac mae ein rheolau cymhwyso hyn yn golygu ein bod yn derbyn dysgu ardystiedig blaenorol. Mae hyn yn golygu y gall myfyrwyr ddangos eu bod eisoes wedi dangos cymhwysedd mewn meysydd a aseswyd yn y rhaglen hon. Yn gyffredinol, bydd hyn yn golygu y gallant ddangos eu bod wedi cyflwyno, cael eu hasesu a'u pasio agweddau ar raglen debyg (Cymeradwy HCPC) mewn hyfforddiant seicoleg fforensig. Asesir RPL yn unigol a dylai ymgeiswyr gysylltu â Chyfarwyddwr y Cwrs gyda thystiolaeth o'u RPL i gael arweiniad pellach.

Gofynnir i fyfyrwyr gydsynio i gymryd rhan mewn gweithgareddau chwarae rôl yn ystod y gweithdai sy'n gysylltiedig â'r rhaglenni. Bydd yn ofynnol i fyfyrwyr nad ydynt yn gallu cydsynio i weithgareddau o'r fath weithio gyda thîm y rhaglen i gael profiad amgen addas. Bydd angen i fyfyrwyr allu dangos tystiolaeth o sgiliau Saesneg IELTS lefel 7 gydag isafswm o 6.5 ar bob is-brawf.

Cyn dechrau'r rhaglen, rhaid i fyfyrwyr gael lleoliad cymeradwy lle cynigir profiad dan oruchwyliaeth priodol gan safle'r lleoliad. I rai myfyrwyr, gellir defnyddio eu cyflogaeth fel y lleoliad (e.e. seicolegwyr fforensig mewn hyfforddiant a gyflogir gan sefydliadau cyfiawnder neu iechyd). Rydym yn cefnogi myfyrwyr sydd wedi cael cynnig lle ar y rhaglen i ddod o hyd i gyfleoedd lleoliad addas. Bydd disgwyl i fyfyrwyr ar leoliadau lle nad ydynt yn cael eu cyflogi gan eu darparwr lleoliadau gymryd yswiriant atebolrwydd priodol ar eu cost eu hunain. Mae cost yswiriant atebolrwydd i fyfyrwyr ar leoliad yn amrywio, ond dylai fod yn llai na £100.00 y flwyddyn i'r rhan fwyaf o ymgeiswyr.

Ymgeiswyr Rhyngwladol
Bydd angen i fyfyrwyr nad Saesneg yw eu hiaith gyntaf ddarparu tystiolaeth o ruglder i safon IELTS 7.0 neu gyfwerth o leiaf. I gael manylion llawn am sut i wneud cais a chymwysterau Iaith Saesneg ewch i'r tudalennau Rhyngwladol ar y wefan.

Sut i Wneud Cais:
Dylid gwneud ceisiadau’n uniongyrchol i’r brifysgol drwy ein cyfleuster Hunanwasanaeth ac mae angen Datganiad Personol gorfodol, tystysgrif gradd MSc Seicoleg Fforensig (neu BPS cam 1), tystysgrif gradd BSc Seicoleg o gwrs achrededig BPS a dau eirda wedi’u cwblhau gan Seicolegwyr Fforensig cymwys sy’n wedi arsylwi ar eich ymarfer (templed cyfeirio yma). Rhaid lanlwytho pob un gyda'ch cais ar-lein cyn y dyddiad cau.

Gellir cael rhagor o wybodaeth am y wybodaeth orfodol yn uniongyrchol yma.

Os oes gennych ddiddordeb mewn defnyddio credyd gan sefydliad arall, neu os ydych wedi ennill cymwysterau a / neu brofiad i astudio ar gyfer cwrs ym Met Caerdydd, gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am hyn ynghyd â gwybodaeth ar sut i wneud cais ar y dudalen RPL

Ar gyfer ymgeiswyr Gwasanaeth Carchar a Phrawf Ei Mawrhydi yn unig:
Os ydych chi'n cael eich cyflogi gan HMPPS a bod gennych chi gefnogaeth ariannol i wneud cais i'r rhaglen, dewiswch y rhaglen Fasnachol fel -Diploma Ôl-raddedig mewn Ymarferydd Seicoleg Fforensig (Masnachol) 11858 o fewn y system cais hunanwasanaeth. DIM OND i bobl a gyflogir gan HMPPS y mae hyn yn berthnasol, a dylai pob ymgeisydd arall ddilyn y broses ymgeisio gyffredinol. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â Derbyniadau ar AskAdmissions@cardiffmet.ac.uk neu ffoniwch 029 20 416040.


Gweithdrefn Ddethol:
Mae'r dewis fel arfer yn seiliedig ar ffurflen gais a chyfweliad ar-lein wedi'i chwblhau.

Ceir rhagor o wybodaeth am ofyniad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd ar gyfer y rhaglen yma. Bydd angen i fyfyrwyr nad ydynt yn defnyddio eu cyflogaeth bresennol ar gyfer eu lleoliad cyfan hefyd ymgysylltu â phroses sgrinio Iechyd Galwedigaethol.

 

NODER: Yswiriant atebolrwydd:

Os cynigir lle iddynt ar y rhaglen, rhaid i fyfyrwyr sicrhau bod ganddynt yswiriant atebolrwydd priodol. Os yw myfyrwyr yn cael eu cyflogi gan ddarparwyr lleoliadau mewn rôl briodol, sy'n cwmpasu holl gymwyseddau craidd y rhaglen, mae'n debygol y byddant yn dod o dan eu cyflogwr ac mae'n ofynnol i fyfyrwyr ddarparu manylion y gwasanaeth cyflenwi hwn. Os yw myfyrwyr yn wirfoddol ar leoliad bydd angen iddynt gymryd yswiriant atebolrwydd proffesiynol sy'n costio llai na £100.00 y flwyddyn. Bydd y Brifysgol yn gofyn i fyfyrwyr lofnodi ffurflen i ddangos eu bod wedi'u cynnwys, ac y byddant yn gyfrifol am ei hadnewyddu pan fo'n briodol.

Gwybodaeth Ychwanegol

Ffioedd Dysgu a Chefnogaeth Ariannol:
I gael y wybodaeth ddiweddaraf am ffioedd dysgu a'r gefnogaeth ariannol a allai fod ar gael. Cyfeiriwch yma.

Cysylltwch â Ni

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â'r Tîm Derbyniadau ar 029 2041 6044 neu bostiwch directapplications@cardiffmet.ac.uk

Ar gyfer ymholiadau cwrs-benodol, cysylltwch â Chyfarwyddwr y Rhaglen, Nic Bowes:
E-bost: nbowes@cardiffmet.ac.uk
Ffôn: 029 2020 1169

Gwybodaeth Allweddol Am Y Cwrs

Man Astudio:
Campws Llandaf

Ysgol:
Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd Caerdydd

Hyd y Cwrs:
Dwy flynedd yn llawn amser (lleiaf): fel arfer 4 diwrnod yr wythnos am 45 wythnos y flwyddyn (mae angen i fyfyrwyr gronni dim llai na 360 diwrnod o brofiad dros y cyfnod o ddwy flynedd).
Hyd at Bum mlynedd o ymgeisyddiaeth: Cronni dim llai na 360 diwrnod o brofiad dros y cyfnod.