Skip to main content
Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd Caerdydd>Cyrsiau>Seicoleg Fforensig (Rhaglen Ymarferwyr) - PgD

Seicoleg Fforensig (Rhaglen Ymarferwyr) - PgD

​Cymeradwyir y cwrs hwn gan y Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal (HCPC) ac, ar ôl ei gwblhau, mae'n rhoi cymhwysedd i fyfyrwyr wneud cais i'r gofrestr i ymarfer fel Seicolegwyr Fforensig yn y DU.

Mae'r cwrs wedi'i gynllunio i fod yn seiliedig ar leoliadau, gyda gweithdai amrywiol i fyfyrwyr yn ogystal â goruchwyliaeth glinigol ac academaidd. Mae gennym ni fyfyrwyr o bob rhan o'r DU felly ein nod yw gwneud mynediad i weithdai mor syml â phosibl, ac felly mae gweithdai'n cael eu cyflwyno fel arfer trwy Microsoft Teams​.

Bydd goruchwyliwr clinigol a goruchwyliwr academaidd yn cael ei neilltuo i bob myfyriwr – bydd o leiaf un o'r goruchwylwyr hyn yn Seicolegydd Fforensig sydd â chymwysterau a phrofiad priodol. Dylai myfyrwyr ystyried argaeledd seicolegydd fforensig sy'n barod ac yn gallu cynnig goruchwyliaeth yn eu gweithle neu safle lleoliad drwy gydol eu hastudiaethau.​

Mae'r rhaglen Lefel 8 (lefel doethurol) hon yn adeiladu ar wybodaeth a sgiliau craidd a ddatblygwyd o MSc mewn Seicoleg Fforensig a achredwyd gan y BPS.

Gall myfyrwyr sy'n cwblhau'r rhaglen yn llwyddiannus ac yn cofrestru fel Seicolegydd Fforensig gyda HCPC hefyd fynd ymlaen i gwblhau'r elfen thesis 'atodol' i ennill Doethuriaeth mewn Seicoleg Fforensig Gymhwysol.​

Cyrsiau cysylltiedig:
MSc Seicoleg Fforensig
Doethuriaeth mewn Seicoleg Fforensig Gymhwysol​

Cwestiynau Cyffredin

Rydyn ni’n ymdrechu i gyflwyno cyrsiau yn unol â’r disgrifiad ac ni fyddwn fel arfer yn gwneud newidiadau i gyrsiau, fel teitl, cynnwys, dull cyflwyno a darpariaeth addysgu’r cwrs. Fodd bynnag, gall fod yn angenrheidiol i’r brifysgol wneud newidiadau yn narpariaeth y cwrs cyn neu ar ôl cofrestru. Mae’n cadw’r hawl i wneud amrywiadau i gynnwys neu ddulliau cyflwyno, gan gynnwys terfynu neu gyfuno cyrsiau os ystyrir bod camau gweithredu o’r fath yn angenrheidiol. Darllenwch ein Telerau ac Amodau i gael y wybodaeth lawn.

​Cynnwys y Cwrs

Ymarfer Moesegol a Phroffesiynol (blwyddyn 1)

Nod y modiwl hwn yw rhoi'r wybodaeth, y sgiliau a'r profiad proffesiynol i raddedigion sy'n ymarferwyr cymwys hanfodol mewn Seicoleg. Mae nodau'r modiwl yn cyd-fynd ag amcanion ehangach y rhaglen, sef;

 • Datblygu uwch ymarferwyr adfyfyriol seicoleg fforensig gyda lles defnyddwyr gwasanaeth yn flaenoriaeth.
 • Datblygu ymreolaeth ac atebolrwydd proffesiynol y myfyrwyr yn ymarferol.
 • Gwella sgiliau a galluoedd myfyrwyr wrth ddatblygu a chynnal ystod o berthnasoedd proffesiynol gan gynnwys cefnogi a goruchwylio gweithwyr proffesiynol.
 • Adeiladu ar allu'r myfyrwyr i werthuso'n feirniadol effaith eu gweithredoedd proffesiynol, neu ymateb iddynt.
 • Datblygu dealltwriaeth y myfyrwyr o amgylchedd ymarfer diogel a'u gallu i'w sicrhau.


Ymchwil Cymhwysol Uwch (blwyddyn 1)

Nod y modiwl hwn yw rhoi i fyfyrwyr y wybodaeth, y sgiliau a'r profiad proffesiynol sy'n hanfodol ar gyfer ymarferwyr cymwys seicoleg fforensig, fel defnyddwyr ymchwil uwch. Mae hyn yn gyson â model ymarfer cymhwysol gwyddonwyr-ymarferydd. Gall yr adroddiad ymchwil gymhwysol gael ei lunio o ymchwil wreiddiol neu werthusiad beirniadol o dystiolaeth empirig i arwain ymarfer, ar ffurf asesiad tystiolaeth cyflym neu adolygiad systematig. Mae nodau'r modiwl yn cyd-fynd ag amcanion ehangach y rhaglen, sef:

 • Datblygu gallu a hyder y myfyrwyr i gymhwyso ymchwil i'w hymarfer mewn modd proffesiynol ac atebol.
 • Ymestyn a gwella gallu'r myfyrwyr i nodi ac asesu'r potensial i gymhwyso gwybodaeth seicolegol, ymarfer neu sgiliau ymchwil i ymestyn y wybodaeth neu'r ymarfer sydd ar flaen y ddisgyblaeth.
 • Datblygu a gwella gallu'r myfyrwyr i lunio, cyflwyno a gwerthuso ymchwil tuag at ddiwallu amrywiaeth o anghenion ymarfer neu sefydliadol gan ymateb i anghenion cyfnewidiol a chymhleth yr amgylchedd.


Addysgu a Hyfforddiant (blwyddyn 2)

Nod y modiwl hwn yw arfogi graddedigion â'r wybodaeth, y sgiliau a'r profiad proffesiynol sy'n hanfodol i ymarferwyr cymwys mewn seicoleg wrth addysgu neu hyfforddi. Nodau'r modiwl yw;

 • Datblygu ymarferwyr seicoleg adfyfyriol sy'n cymhwyso seicoleg yn broffesiynol mewn perthynas ag addysgu neu hyfforddi.
 • Ymestyn a gwella gallu'r myfyrwyr i nodi a gwerthuso'r potensial ar gyfer hyfforddi neu addysgu fel uwch ymarferwyr.
 • Datblygu a gwella gallu'r myfyrwyr i lunio a chyflwyno cynlluniau a strategaethau tuag at ddiwallu amrywiaeth o anghenion addysgu neu hyfforddi a thrwy hynny ddarparu arloesedd yn y maes seicoleg gymhwysol.


Ymgynghoriaeth (blwyddyn 2)

Nod y modiwl hwn yw arfogi graddedigion â'r wybodaeth, y sgiliau a'r profiad proffesiynol sy'n hanfodol ar gyfer ymarferwyr cymwys mewn seicoleg wrth ymgymryd ag ymgynghoriaeth. Mae nodau'r modiwl yn cyd-fynd ag amcanion ehangach y rhaglen, sef:

 • Datblygu gallu a hyder y myfyrwyr i gyflwyno ymgynghoriaeth mewn modd proffesiynol ac atebol a rhoi sylw arbennig i ystyriaethau cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant.
 • Ymestyn a gwella gallu'r myfyrwyr i nodi ac asesu'r potensial ar gyfer ymgynghoriaeth seicolegol a rheoli'r perthnasoedd proffesiynol perthnasol, gan ymestyn blaen y ddisgyblaeth.
 • Datblygu a gwella gallu'r myfyrwyr i lunio, cyflwyno a gwerthuso cynlluniau a strategaethau tuag at ddiwallu amrywiaeth o anghenion ymgynghori gan ymateb i anghenion cyfnewidiol a chymhleth yr amgylchedd.


Portffolio Proffesiynol mewn Seicoleg Fforensig (blwyddyn 3)

Nod y modiwl hwn yw arfogi graddedigion â'r wybodaeth, y sgiliau a'r profiad proffesiynol sy'n hanfodol i ymarferwyr cymwys mewn Seicoleg Fforensig: Gellir amlinellu'r nod trosfwaol hwn yn gyfres o nodau atodol, sef:

 • Datblygu uwch ymarferwyr adfyfyriol seicoleg fforensig sy'n cymhwyso seicoleg yn broffesiynol gyda'u defnyddwyr gwasanaeth.
 • Datblygu ymreolaeth ac atebolrwydd proffesiynol y myfyrwyr.
 • Gwella sgiliau a galluoedd myfyrwyr wrth ddatblygu a chynnal ystod o berthnasoedd proffesiynol gan gynnwys cefnogi a goruchwylio gweithwyr proffesiynol.
 • Ymestyn a gwella gallu'r myfyrwyr i nodi ac asesu materion seicoleg fforensig a chymhwyso hyn yn helaeth yn ymarferol.
 • Datblygu a gwella gallu'r myfyrwyr i lunio a chyflwyno cynlluniau a strategaethau tuag at ddiwallu amrywiaeth o anghenion.
 • Adeiladu ar allu'r myfyrwyr i werthuso'n feirniadol effaith eu gweithredoedd proffesiynol, neu ymateb iddynt.
 • Ymestyn ar y wybodaeth, y ddealltwriaeth a'r sgiliau a enillwyd o'r MSc mewn Seicoleg Fforensig achrededig BPS.
 • Grymuso'r myfyrwyr i gymhwyso eu harbenigedd damcaniaethol, a gafwyd yn ystod yr MSc mewn Seicoleg Fforensig achrededig BPS ac yn ystod eu hastudiaeth gyfredol, i'w hymarfer proffesiynol.
 • Datblygu dealltwriaeth y myfyrwyr o amgylchedd ymarfer diogel a'u gallu i'w sicrhau.


Portffolio Proffesiynol mewn Seicoleg Fforensig (2) (blwyddyn 3)

Nod y modiwl hwn yw arfogi graddedigion â'r wybodaeth, y sgiliau a'r profiad proffesiynol sy'n hanfodol i ymarferwyr cymwys mewn Seicoleg Fforensig: Gellir amlinellu'r nod trosfwaol hwn yn gyfres o nodau atodol, sef:

 • Datblygu ymreolaeth ac atebolrwydd proffesiynol y myfyrwyr.
 • Ymestyn ar y wybodaeth, y ddealltwriaeth a'r sgiliau a enillwyd o'r MSc mewn Seicoleg Fforensig achrededig BPS.
 • Grymuso'r myfyrwyr i gymhwyso eu harbenigedd damcaniaethol, a gafwyd yn ystod yr MSc mewn Seicoleg Fforensig achrededig BPS ac yn ystod eu hastudiaeth gyfredol, i'w hymarfer proffesiynol.
 • Datblygu dealltwriaeth y myfyrwyr o amgylchedd ymarfer diogel a'u gallu i'w sicrhau.
 • Datblygu ymarferwyr gwyddonwyr adfyfyriol sy'n gweithio tuag at ymarfer ymreolaethol fel seicolegwyr fforensig.


Dysgu ac Addysgu

​​Mae ein myfyrwyr yn seiliedig ar leoliadau ac mae'r rhaglen yn dilyn model prentisiaeth, lle mae myfyrwyr yn gweithio o dan oruchwyliaeth seicolegydd fforensig cymwysedig ac yn anelu at ddangos eu cymhwysedd datblygol yn y meysydd y nodwyd eu bod yn berthnasol i'r rôl (Safonau Hyfedredd HCPC). Felly, y prif ddull dysgu ar y rhaglen hon fydd drwy ymarfer dan oruchwyliaeth.

Er mwyn cefnogi dysgu myfyrwyr rydym hefyd yn cynnig gweithdai. Mae rhai o'r gweithdai yn orfodol ac yn golygu bod angen i fyfyrwyr fynychu Caerdydd am 9 diwrnod yn ystod eu hastudiaeth gyda ni.

Nid ydym yn ymddiheuro wrth ddweud bod y cwrs hwn yn heriol ac y bydd angen llawer iawn o fuddsoddiad gan fyfyrwyr er mwyn ei gwblhau. Ein myfyrwyr ar leoliad (nad ydynt yn cael eu cyflogi gan ddarparwr lleoliadau) rydym yn disgwyl bod mewn lleoliad 4 diwrnod yr wythnos a threulio diwrnod ychwanegol yn astudio. Mae'n rhaglen astudio amser llawn i raddau helaeth ac er bod opsiynau rhan-amser, mae'r ymrwymiad yn rhywbeth rydym yn annog ymgeiswyr i'w ystyried. Anogir myfyrwyr sy'n defnyddio eu cyflogaeth fel lleoliad ar gyfer y rhaglen i ystyried eu gallu i fodloni gofynion yr amser astudio hwn.

Darperir tîm goruchwylio i fyfyrwyr sy'n cynnwys goruchwyliwr lleoliad gwaith (rydym yn cyfeirio at y goruchwyliwr hwn fel y goruchwyliwr clinigol) a goruchwyliwr o'r Brifysgol (rydym yn cyfeirio at y goruchwyliwr hwn fel goruchwyliwr academaidd). Bydd y ddau oruchwyliwr hyn yn seicolegwyr fforensig, ac eithrio mewn amgylchiadau eithriadol lle mae arweinydd y cwrs wedi cymeradwyo trefniant gwahanol. Bydd y ddau oruchwyliwr yn rhoi cymorth i'r myfyriwr a byddant yn annog eu datblygiad ac yn darparu cymorth bugeiliol. Darperir cymorth ychwanegol drwy'r Mentoriaid Cymheiriaid, myfyrwyr eraill sydd gam ymhellach ar hyd y broses.

Asesu

Asesir myfyrwyr ar gyfer cymhwysedd a phroffesiynoldeb, caiff y materion hyn eu hadolygu mewn sesiynau goruchwylio teiran bob chwarter ar gyfer myfyrwyr llawn amser. Mae 6 modiwl y bydd myfyrwyr yn eu cwblhau. Y mwyaf o'r rhain yw'r modiwlau Portffolio lle bydd myfyrwyr yn casglu enghreifftiau o'u gwaith gyda defnyddwyr gwasanaethau seicoleg fforensig yn dilyn prosesau asesu, ymyrryd, gwerthuso ac argymhelliad. Yn ogystal, bydd myfyrwyr yn cwblhau pedwar modiwl adrodd myfyriol ar agweddau ar eu hymarfer; Asesu a Llunio Gweithredol, Ymarfer Moesegol a Phroffesiynol, Addysgu a Hyfforddi ac Ymgynghoriaeth. Gweler tab Cynnwys y Cwrs am fwy o wybodaeth.

Cyflogadwyedd a Gyrfaoedd​

Pwrpas y Dip PG Lefel 8 mewn Seicoleg Fforensig Ymarferwyr yw caniatáu i fyfyrwyr symud ymlaen o astudio lefel meistr tuag at statws Ymarferydd, a thrwy hynny roi hwb i'w cyflogadwyedd. Ar ddiwedd y rhaglen gall myfyrwyr llwyddiannus wneud cais i'r HCPC i gael eu cofrestru fel Seicolegwyr Fforensig. Mae'r cwrs hwn yn ei hanfod ar gyfer myfyrwyr sy'n dymuno symud ymlaen i waith clinigol mewn lleoliadau fforensig neu'n ehangach gyda chleientiaid fforensig. Mae'r rhaglen yn seiliedig ar leoliadau ac mae'n darparu cymorth dan oruchwyliaeth tuag at ddatblygu'r cymwyseddau sydd eu hangen i fod yn ymarferydd annibynnol.

Cyflogir 100% o raddedigion y rhaglen hon fel Seicolegwyr Fforensig ac felly maent yn gweithio mewn rolau proffesiynol o fewn amrywiaeth o sefydliadau yn y DU. Efallai y bydd rhai o'n graddedigion yn ystyried dychwelyd i gwblhau'r Ddoethuriaeth mewn Seicoleg Fforensig (Agored) unwaith y byddant wedi penderfynu ym mha faes yr hoffent arbenigo ynddo.

Gofynion Mynediad a Sut i Wneud Cais

Bydd disgwyl i ymgeiswyr sydd â gradd Israddedig achrededig BPS a gradd Meistr achrededig BPS mewn Seicoleg Fforensig (neu gyfwerthedd hyfforddiant Cam 1 BPS mewn seicoleg fforensig). Yn ogystal â'r cymwysterau academaidd a nodir uchod, bydd disgwyl i ymgeiswyr ddangos profiad helaeth mewn seicoleg fforensig gymhwysol. Gellir dangos hyn drwy gael eich cyflogi fel seicolegydd fforensig mewn hyfforddiant, neu rôl debyg lle rydych wedi ymarfer, o dan oruchwyliaeth, seicoleg fforensig gyda defnyddwyr gwasanaeth fforensig. Rydym yn argymell o leiaf 1 flwyddyn (llawn amser) o brofiad yn y rolau hyn.

Rydym yn derbyn Cydnabyddiaeth o Ddysgu Blaenorol (RPL) ar gyfer y rhaglen hon ac mae ein rheolau cymhwyso hyn yn golygu ein bod yn derbyn dysgu ardystiedig blaenorol. Mae hyn yn golygu y gall myfyrwyr ddangos eu bod eisoes wedi dangos cymhwysedd mewn meysydd a aseswyd yn y rhaglen hon. Yn gyffredinol, bydd hyn yn golygu y gallant ddangos eu bod wedi cyflwyno, cael eu hasesu a'u pasio agweddau ar raglen debyg (Cymeradwy HCPC) mewn hyfforddiant seicoleg fforensig. Asesir RPL yn unigol a dylai ymgeiswyr gysylltu â Chyfarwyddwr y Cwrs gyda thystiolaeth o'u RPL i gael arweiniad pellach.

Gofynnir i fyfyrwyr gydsynio i gymryd rhan mewn gweithgareddau chwarae rôl yn ystod y gweithdai sy'n gysylltiedig â'r rhaglenni. Bydd yn ofynnol i fyfyrwyr nad ydynt yn gallu cydsynio i weithgareddau o'r fath weithio gyda thîm y rhaglen i gael profiad amgen addas. Bydd angen i fyfyrwyr allu dangos tystiolaeth o sgiliau Saesneg IELTS lefel 7 gydag isafswm o 6.5 ar bob is-brawf.

Cyn dechrau'r rhaglen, rhaid i fyfyrwyr gael lleoliad cymeradwy lle cynigir profiad dan oruchwyliaeth priodol gan safle'r lleoliad. I rai myfyrwyr, gellir defnyddio eu cyflogaeth fel y lleoliad (e.e. seicolegwyr fforensig mewn hyfforddiant a gyflogir gan sefydliadau cyfiawnder neu iechyd). Rydym yn cefnogi myfyrwyr sydd wedi cael cynnig lle ar y rhaglen i ddod o hyd i gyfleoedd lleoliad addas. Bydd disgwyl i fyfyrwyr ar leoliadau lle nad ydynt yn cael eu cyflogi gan eu darparwr lleoliadau gymryd yswiriant atebolrwydd priodol ar eu cost eu hunain. Mae cost yswiriant atebolrwydd i fyfyrwyr ar leoliad yn amrywio, ond dylai fod yn llai na £100.00 y flwyddyn i'r rhan fwyaf o ymgeiswyr.

Ymgeiswyr Rhyngwladol

Bydd angen i fyfyrwyr nad Saesneg yw eu hiaith gyntaf ddarparu tystiolaeth o ruglder i safon IELTS 7.0 neu gyfwerth o leiaf. I gael manylion llawn am sut i wneud cais a chymwysterau Iaith Saesneg ewch i'r tudalennau Rhyngwladol ar y wefan.

Sut i Wneud Cais:
Dylid gwneud ceisiadau'n uniongyrchol i'r Brifysgol drwy ein cyfleuster Hunanwasanaeth ac mae angen Datganiad Personol gorfodol, tystysgrif gradd MSc Seicoleg Fforensig (neu BPS cam 1), tystysgrif gradd BSc Seicoleg o gwrs achrededig BPS a dau eirda wedi'u cwblhau gan Seicolegwyr Fforensig cymwys sy'n wedi arsylwi ar eich ymarfer (templed cyfeirio yma). Rhaid lanlwytho pob un gyda'ch cais ar-lein cyn y dyddiad cau ar 14 Mehefin 2024.

Gellir cael rhagor o wybodaeth am y wybodaeth orfodol yn uniongyrchol yma.

Os oes gennych ddiddordeb mewn defnyddio credyd gan sefydliad arall, neu os ydych wedi ennill cymwysterau a / neu brofiad i astudio ar gyfer cwrs ym Met Caerdydd, gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am hyn ynghyd â gwybodaeth ar sut i wneud cais ar y dudalen RPL.

Bydd y wybodaeth orfodol a amlinellir uchod yn cael ei defnyddio i asesu eich a​ddasrwydd ar gyfer gwahoddiad i'r Ganolfan Asesu. Cynhelir asesiadau ar 25ain a 27ain o Fehefin 2024.

Ar gyfer ymgeiswyr Gwasanaeth Carchar a Phrawf Ei Mawrhydi yn unig:
Os ydych chi'n cael eich cyflogi gan HMPPS a bod gennych chi gefnogaeth ariannol i wneud cais i'r rhaglen, dewiswch y rhaglen Fasnachol fel -Diploma Ôl-raddedig mewn Ymarferydd Seicoleg Fforensig (Masnachol) 11858 o fewn y system cais hunanwasanaeth. DIM OND i bobl a gyflogir gan HMPPS y mae hyn yn berthnasol, a dylai pob ymgeisydd arall ddilyn y broses ymgeisio gyffredinol. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â Derbyniadau ar AskAdmissions@cardiffmet.ac.uk neu ffoniwch 029 2041 6040.

Gweithdrefn Ddethol:
Mae'r dewis fel arfer yn seiliedig ar ffurflen gais a chyfweliad ar-lein wedi'i chwblhau.

Ceir rhagor o wybodaeth am ofyniad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd ar gyfer y rhaglen yma. Bydd angen i fyfyrwyr nad ydynt yn defnyddio eu cyflogaeth bresennol ar gyfer eu lleoliad cyfan hefyd ymgysylltu â phroses sgrinio Iechyd Galwedigaethol.

NODER: Yswiriant atebolrwydd:

Os cynigir lle iddynt ar y rhaglen, rhaid i fyfyrwyr sicrhau bod ganddynt yswiriant atebolrwydd priodol. Os yw myfyrwyr yn cael eu cyflogi gan ddarparwyr lleoliadau mewn rôl briodol, sy'n cwmpasu holl gymwyseddau craidd y rhaglen, mae'n debygol y byddant yn dod o dan eu cyflogwr ac mae'n ofynnol i fyfyrwyr ddarparu manylion y gwasanaeth cyflenwi hwn. Os yw myfyrwyr yn wirfoddol ar leoliad bydd angen iddynt gymryd yswiriant atebolrwydd proffesiynol sy'n costio llai na £100.00 y flwyddyn. Bydd y Brifysgol yn gofyn i fyfyrwyr lofnodi ffurflen i ddangos eu bod wedi'u cynnwys, ac y byddant yn gyfrifol am ei hadnewyddu pan fo'n briodol.

Gwybodaeth Ychwanegol

Ffioedd Dysgu a Chefnogaeth Ariannol:
I gael y wybodaeth ddiweddaraf am ffioedd dysgu a'r gefnogaeth ariannol a allai fod ar gael. Cyfeiriwch yma.

Cysylltwch â Ni

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â'r Tîm Derbyniadau ar 029 2041 6044 neu e-bostiwch directapplications@cardiffmet.ac.uk

Ar gyfer ymholiadau cwrs-benodol, cysylltwch â Chyfarwyddwr y Rhaglen, Nic Bowes:
E-bost: nbowes@cardiffmet.ac.uk

Gwybodaeth Allweddol Am Y Cwrs

Man Astudio:
Campws Llandaf

Ysgol:
Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd Caerdydd

Hyd y Cwrs:
​Dwy flynedd yn llawn amser (lleiaf): fel arfer 4 diwrnod yr wythnos am 45 wythnos y flwyddyn (mae angen i fyfyrwyr gronni dim llai na 360 diwrnod o brofiad dros y cyfnod o ddwy flynedd).
Hyd at Bum mlynedd o ymgeisyddiaeth: Cronni dim llai na 360 diwrnod o brofiad dros y cyfnod.