Skip to main content
Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd Caerdydd>Cyrsiau>Meistr Gwyddor a Thechnoleg Bwyd - MSc/PgD/PgC

Meistr Gwyddor a Thechnoleg Bwyd - MSc/PgD/PgC

Mae’r diwydiant bwyd yn y Deyrnas Unedig wedi datblygu enw da byd-enwog am gynhyrchu cynhyrchion iachus o ansawdd eithriadol. Er mwyn cynnal y sefyllfa hon yn y farchnad fyd-eang, mae’n hanfodol bod y gweithlu yr un mor gymwys a medrus iawn.

Mae’r Radd Meistr mewn Gwyddor Bwyd a Thechnoleg ym Met Caerdydd wedi’i chynllunio i roi hyfforddiant proffesiynol i chi sy’n cyfuno gwybodaeth ddamcaniaethol ac ymarferol gynhwysfawr ym meysydd gwyddor bwyd a thechnoleg bwyd. Mae’n ddelfrydol i fyfyrwyr a gweithwyr proffesiynol sy’n ceisio ehangu eu rhagolygon gyrfa i ystod eang o rolau gweithgynhyrchu bwyd, masnachol, llywodraeth neu ymchwil ym maes eang gwyddoniaeth bwyd a thechnoleg bwyd.

Bydd myfyrwyr yn cael tasgau i ddatblygu a chryfhau eu sgiliau gwybodaeth, arweinyddiaeth, ymchwil a datrys problemau er mwyn ymateb i’r heriau byd-eang sy’n gysylltiedig â phob agwedd ar y diwydiant bwyd, o fferm i fforc.

Mae’r Brifysgol yn gartref i Ganolfan Diwydiant Bwyd Zero2Five, canolfan ragoriaeth flaenllaw sy’n rhoi cymorth technegol, gweithredol a masnachol i fusnesau bwyd i’w galluogi i gystadlu’n fwy effeithiol. Mae gan y Ganolfan enw da yn rhyngwladol am ymchwil diogelwch bwyd ac mae’n darparu arbenigedd, hyfforddiant a chyngor i’r diwydiant bwyd, a bydd myfyrwyr sy’n ymgymryd â’r radd hon yn elwa o’r cysylltiad agos a’r arbenigedd gan y Ganolfan a staff.

Rydyn ni’n ymdrechu i gyflwyno cyrsiau yn unol â’r disgrifiad ac ni fyddwn fel arfer yn gwneud newidiadau i gyrsiau, fel teitl, cynnwys, dull cyflwyno a darpariaeth addysgu’r cwrs. Fodd bynnag, gall fod yn angenrheidiol i’r brifysgol wneud newidiadau yn narpariaeth y cwrs cyn neu ar ôl cofrestru. Mae’n cadw’r hawl i wneud amrywiadau i gynnwys neu ddulliau cyflwyno, gan gynnwys terfynu neu gyfuno cyrsiau os ystyrir bod camau gweithredu o’r fath yn angenrheidiol. Darllenwch ein Telerau ac Amodau i gael y wybodaeth lawn.

​​Cynnwys y Cwrs

Mae’r rhaglen MSc Gwyddor Bwyd a Thechnoleg wedi’i hailstrwythuro i sicrhau ei bod yn parhau’n gyfredol, ac mae’n sicrhau bod myfyrwyr yn cael yr addysg orau bosibl wrth astudio ym Mhrifysgol Met Caerdydd. O’r herwydd, datblygwyd themâu drwy gydol y rhaglen lle mae modiwlau wedi’u strwythuro i ganiatáu cysylltiadau clir rhwng pob llwybr a dyheadau gyrfa.

Bydd nifer o fodiwlau craidd yn aros drwy gydol y tymor cyntaf, fodd bynnag, bydd myfyrwyr wedyn yn dewis pa lwybr y maent am ei ddilyn, a fydd yn cael ei gofnodi ar drawsgrifiad eu gradd. Mae’r rhain yn cynnwys:

 • Gwyddoniaeth a Thechnoleg Bwyd gyda Chemeg Bwyd a Biocemeg
 • Gwyddoniaeth a Thechnoleg Bwyd gyda Rheoli Diogelwch Bwyd
 • Gwyddoniaeth a Thechnoleg Bwyd gydag Arloesedd a Datblygiad Bwyd


Mae’r rhaglen yn cynnig interniaeth/lleoliad diwydiant llawn amser am flwyddyn – ar ôl i fyfyrwyr gwblhau eu modiwlau a addysgir yn llwyddiannus yn y flwyddyn gyntaf a chael cymeradwyaeth interniaeth/lleoliad. Bydd y myfyrwyr sy’n cwblhau’r ail flwyddyn o astudio yn graddio gyda’r Diwydiant Gwyddor Bwyd a Thechnoleg o’r llwybr a ddewiswyd. Gweler isod:

 • Gwyddoniaeth a Thechnoleg Bwyd gyda Chemeg Bwyd a Biocemeg (Diwydiant)
 • Gwyddoniaeth a Thechnoleg Bwyd gyda Rheoli Diogelwch Bwyd (Diwydiant)
 • Gwyddoniaeth a Thechnoleg Bwyd gydag Arloesedd a Datblygiad Bwyd (Diwydiant)


Mae Modiwlau Craidd yn cynnwys:

 • Diogelwch Bwyd Byd-eang
 • Systemau Rheoli Ansawdd Bwyd Byd-eang
 • Cynadledda Cynnyrch Bwyd Byd-eang
 • Dulliau a Dylunio Ymchwil Gymhwysol
 • Prosiect Ymchwil (traethawd hir)


Modiwlau Llwybr (dim ond UN llwybr y gellir ei dewis ac astudio’r modiwlau llwybr craidd yn unig):

 • Gwyddoniaeth a Thechnoleg Bwyd gyda Chemeg Bwyd a Biocemeg
  Cemeg a Biocemeg Bwyd:
  Cemeg Bwyd a Dadansoddi Biocemeg ac Archwilio Bwyd
 • Gwyddoniaeth a Thechnoleg Bwyd gyda Rheoli Diogelwch Bwyd
  Rheoli Diogelwch Bwyd:
  Rheoli Argyfwng Canfyddiad Risg, Asesu a Chyfathrebu
 • Gwyddoniaeth a Thechnoleg Bwyd gydag Arloesedd a Datblygiad Bwyd
  Datblygu Cynnyrch Bwyd:
  Technoleg Prosesu Datblygu Cynnyrch Bwyd


Prosiect Ymchwil/Traethawd Hir (60 credyd):

Mae traethawd hir ysgrifenedig yn seiliedig ar brosiect a ddewiswyd gan y myfyriwr i adlewyrchu ei ddiddordeb mewn maes penodol. Datblygir pob prosiect ymchwil gyda chanllawiau cyfarwyddwr y rhaglen a goruchwyliwr prosiect academaidd, wedi’i neilltuo yn seiliedig ar y maes ymchwil a ddewiswyd.

Anogir myfyrwyr i gychwyn syniadau prosiect o fewn meysydd o ddiddordeb a/neu drwy rwydweithiau sy’n bodoli eisoes. Bydd trafodaethau gyda staff academaidd, cyn cychwyn, yn cyd-fynd â’r holl syniadau er mwyn sicrhau bod prosiectau’n hyfyw ac yn gyraeddadwy.


Strwythur y Radd:

Bydd y rhaglen radd yn cael ei haddysgu ar Gampws Llandaf Met Caerdydd, dros flwyddyn (12 mis) yn llawn amser, neu ddwy flynedd yn rhan-amser.

 • Tymor Un (Med – Rhag – 12 wythnos addysgu*
 • Tymor Dau (Ion – Maw) – 12 wythnos addysgu*
 • Tymor Tri (Ebr – Mai) – 1 wythnos, ac yna 3 wythnos o arholiadau (os yw’n berthnasol)
 • Haf (Meh – Med) – Dim darlithoedd ffurfiol. Gall myfyrwyr ddefnyddio’r amser hwn i gynnal ymchwil, ysgrifennu/cyflwyno eu traethawd ymchwil.

*Sylwch, gall parhad y tymor newid ychydig yn dibynnu ar ba mor genedlaethol y mae gwyliau’n gostwng.

Hyd y Cwrs​

Rhaglen amser llawn: 12 mis / yn ymestyn i 24 mis ar ôl cymeradwyo’r lleoliad/interniaeth*

Mae’r rhaglen MSc Gwyddor Bwyd a Thechnoleg yn darparu ystod eang o gefnogaeth ac arweiniad i fyfyrwyr ar sut i ddod o hyd i leoliad/interniaeth a pharatoi ar gyfer cyfleoedd gyrfa yn y dyfodol. Fel rhan o’r broses, bydd y myfyrwyr yn cwrdd â chyn-fyfyrwyr lleoliad ac yn cael clywed eu cynnydd. Yn ogystal, mae myfyrwyr Met Caerdydd yn cael mynediad at y Gwasanaeth Gyrfaoedd, sy’n rhoi cyngor ar sut i ddod o hyd i leoliad neu swydd a’i sicrhau. Cyfrifoldeb y myfyriwr yw chwilio am leoliad addas a dewisol, ar ôl bodloni’r rhagofyniad y modiwl lleoliad a chymeradwyo eu lleoliad.
*Ar ôl cael cymeradwyaeth interniaeth/lleoliad, gall myfyrwyr barhau â’u hastudiaethau am 12 mis arall mewn diwydiant.

Rhaglen ran-amser: 24 mis i fyfyrwyr cartref

Mae’r MSc Gwyddor a Thechnoleg Bwyd llawn amser dwy flynedd (gyda lleoliad gwaith/interniaeth yn yr ail flwyddyn) yn gyfle i wella eich gwybodaeth, eich profiad a’ch CV drwy dreulio hyd at flwyddyn o fewn busnes bwyd. Er na all Met Caerdydd warantu lleoliadau gwaith/interniaethau, gallwn roi amrywiaeth o gymorth ac arweiniad i chi ar sut i ddod o hyd i’ch safle interniaeth eich hun.

Dysgu ac Addysgu​

Mae darlithoedd yn rhoi cyfle i roi gwybodaeth allweddol a phwyntio myfyrwyr i gyfeiriad penodol i’w hastudio ymhellach. Bwriedir iddynt hefyd fod yn rhyngweithiol ac anogir trafodaeth. Ategir darlithoedd gan seminarau, tiwtorialau, gweithdai a sesiynau ymarferol fel ffordd o helpu myfyrwyr i ddatblygu sgiliau dadansoddi ac arfarnu beirniadol. Mae’r Brifysgol yn cynnig llwyfannau ar-lein gwahanol – Moodle lle gall myfyrwyr gael mynediad at ddeunyddiau addysgu ar-lein a pharatoi eu hunain ar gyfer y ddarlith sydd i ddod, a Microsoft Teams lle trefnir gweithgareddau ar-lein.

Mae pwyslais cryf ar gymhwyso’r fframweithiau damcaniaethol i ddatrys problemau sy’n adlewyrchu natur gymhwysol y rhaglen, yn enwedig drwy sesiynau ymarferol. Cynlluniwyd y rhaglen i baratoi myfyrwyr ar gyfer gyrfa yn y diwydiant bwyd.

Asesu

Defnyddir ystod o ddulliau asesu i brofi pob agwedd ar alluoedd myfyriwr, gan gynnwys:

 • Arholiadau llyfrau caeedig (neu agored)
 • Aseiniadau ysgrifenedig
 • Adroddiadau ymarferol/labordy
 • Cyflwyniadau llafar (unigolyn/grŵp)
 • Astudiaethau achos
 • Posteri
 • Portffolios
 • Prosiect ymchwil (traethawd hir)

Cyflogadwyedd a Gyrfaoedd​

Mae’r rhaglen yn rhoi’r potensial i raddedigion symud ymlaen o fewn y diwydiant bwyd, manwerthu, llywodraeth neu addysg. Mae ein cyn-fyfyrwyr wedi dod o hyd i waith yn rhai o brif fanwerthwyr y DU, gweithgynhyrchwyr bwyd rhanbarthol a rhyngwladol lleol, labordai bwyd, gwahanol sectorau o’r Llywodraeth a rolau cynghori ymgynghori.

Gofynion Mynediad a Sut i Wneud Cais

Gradd Anrhydedd Dosbarth Cyntaf neu radd Anrhydedd Ail Ddosbarth Uwch mewn pynciau gwyddoniaeth a/neu dechnoleg berthnasol.

O dan rai amgylchiadau, bydd ymgeiswyr nad oes ganddynt radd gyntaf, ond sy’n gallu dangos profiad diwydiannol/proffesiynol perthnasol mewn disgyblaeth wydn hefyd yn cael eu hystyried.

Mae’n ofynnol i geisiadau rhyngwladol fodloni gofynion Saesneg y Brifysgol ar gyfer cyrsiau ôl-raddedig.

Gweithdrefn Ddethol:
Bydd ymgeiswyr y bernir eu bod yn cyrraedd y trothwy mynediad gofynnol yn cael eu gwahodd i ymgymryd â thasg cyn cynnig a fydd yn eu galluogi i egluro ymhellach eu cymhellion dros ddewis y rhaglen, eu hangerdd am y pwnc, a’u dawn a’u hymrwymiad i astudio ar lefel meistr.

Ymgeiswyr Rhyngwladol:
Bydd angen i fyfyrwyr nad Saesneg yw eu hiaith gyntaf ddarparu tystiolaeth o ruglder i safon IELTS 6.5 neu gyfwerth o leiaf. I gael manylion llawn am sut i wneud cais a chymwysterau Iaith Saesneg ewch i’r tudalennau Rhyngwladol ar y wefan.

Sut i Wneud Cais:
Dylid gwneud ceisiadau am y cwrs hwn yn uniongyrchol i’r brifysgol trwy ein cyfleuster hunanwasanaeth facility. Am wybodaeth bellach ewch i’n tudalennau Sut i Wneud Cais yn www.metcaerdydd.ac.uk/sutiwneudcais.

Os oes gennych ddiddordeb mewn defnyddio credyd gan sefydliad arall, neu os ydych wedi ennill cymwysterau a/neu brofiad i astudio ar gyfer cwrs ym Met Caerdydd, gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am hyn ynghyd â gwybodaeth ar sut i wneud cais ar y dudalen RPL.

Gwybodaeth Ychwanegol

Ffioedd Dysgu a Chefnogaeth Ariannol:
I gael y wybodaeth ddiweddaraf am ffioedd dysgu a’r gefnogaeth ariannol a allai fod ar gael. Cyfeiriwch at www.metcaerdydd.ac.uk/ffioedd.

Ffioedd Rhan-amser:
odir y taliadau fesul Modiwl Sengl oni nodir yn benodol:

Israddedig = 10 Credyd; Ôl-raddedig = 20 Credyd

Yn gyffredinol, gwelwn y bydd y mwyafrif o fyfyrwyr yn cwblhau 60 credyd y flwyddyn ar gyfer astudio Israddedig ac Ôl-raddedig; i gael gwir gost, eglurwch hyn trwy gysylltu â Chyfarwyddwr y Rhaglen yn uniongyrchol.

Cysylltwch â Ni

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â'r Tîm Derbyniadau ar 029 2041 6044 neu e-bostiwch directapplications@cardiffmet.ac.uk.

Ar gyfer ymholiadau sy’n benodol i’r cwrs, cysylltwch â Chyfarwyddwr y Rhaglen, Dr Anita Setarehnejad yn asetarehnejad@cardiffmet.ac.uk.

Gwybodaeth Allweddol Am Y Cwrs

Man Astudio:
Campws Llandaf

Ysgol:
Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd Caerdydd

Hyd y Cwrs:
Rhaglen amser llawn – 12 mis / 24 mis (gyda lleoliad gwaith/interniaeth*)

Rhaglen ran-amser – 24 mis