Skip to main content
Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd Caerdydd>Cyrsiau>Iechyd Cyhoeddus Cymhwysol - MSc/PgD/PgC

Iechyd Cyhoeddus Cymhwysol - MSc/PgD/Pg

Mae'r MSc Iechyd Cyhoeddus Cymhwysol yn rhoi ffocws cryf ar degwch iechyd a chyfiawnder cymdeithasol ar lefelau lleol a byd-eang. Ein nod yw datblygu ymarferwyr iechyd cyhoeddus myfyriol sy'n defnyddio dealltwriaeth systematig ac ymarferol o iechyd y cyhoedd er mwyn gwella a diogelu iechyd a lles yr unigolion, y grwpiau a'r cymunedau y maent yn gweithio gyda nhw. Byddwn yn eich cefnogi i ddatblygu a defnyddio cyfuniad o sgiliau arwain, arloesi a thechnegol i eirioli dros, dylanwadu a gweithredu newidiadau mewn polisi ac ymarfer i leihau neu ddileu gwahaniaethau anghyfiawn, y gellir eu hatal mewn iechyd, a hyrwyddo datblygu cynaliadwy.

Nodweddion y rhaglen:

Yn gysylltiedig â safonau proffesiynol: mae’r rhaglen wedi’i chynllunio i fodloni fframweithiau cymhwysedd iechyd y cyhoedd y DU ac yn rhyngwladol, gan gynnwys Fframwaith Sgiliau a Gwybodaeth Iechyd y Cyhoedd y DU a Safonau Ymarferwyr Iechyd y Cyhoedd y DU. Rydym yn defnyddio llawer o astudiaethau achos rhyngwladol yn ein haddysgu, yn ogystal ag enghreifftiau o'r DU.

Cais byd go iawn: Dyfeisir y rhaglen i'ch galluogi i gymhwyso eich gwybodaeth i sefyllfaoedd byd go iawn. Asesiadau a gynlluniwyd yn aml i'ch galluogi i gymhwyso sgiliau iechyd y cyhoedd i'r materion yr ydych yn eu hwynebu ar hyn o bryd yn eich ymarfer eich hun, neu fod gennych y diddordeb mwyaf mewn ymchwilio iddynt. Rydym yn darparu cymorth academaidd a phroffesiynol personol, gan eich helpu i gymhwyso a datblygu eich sgiliau iechyd cyhoeddus yn eich ymarfer presennol ac yn y dyfodol.

Strategaeth asesu sy'n canolbwyntio ar sgiliau iechyd y cyhoedd: mae ein hasesiadau wedi'u cynllunio i fynd i'r afael â phrif ganlyniadau'r rhaglen, gan eich galluogi i ddatblygu, integreiddio a dangos sgiliau iechyd cyhoeddus i chi ar draws y rhaglen. Rydym yn defnyddio ystod eang o fathau o asesu, gan gynnwys adroddiadau, cyflwyniadau, asesiadau amlddewis, cyfweliadau a senarios ymarfer a arsylwyd. Nid oes unrhyw arholiadau ysgrifenedig heb eu gweld. Mae'r rhaglen yn cynnwys 'Asesiad Sgiliau Iechyd Cyhoeddus' integredig ar ddiwedd y modiwlau a addysgir.

Cyfle dysgu seiliedig ar waith: gallwch ddewis cwblhau'r asesiad portffolio o'r modiwl Ymyriadau Ecwiti Iechyd drwy ymgymryd â dysgu seiliedig ar waith. Gall hyn fod drwy eich cyflogaeth neu'ch gweithgareddau presennol, neu drwy drefnu profiad penodol gyda chyflogwr perthnasol. Sylwch na allwn warantu cyfle dysgu seiliedig ar waith i fyfyrwyr, ac nid yw’r rhaglen yn cynnwys lleoliad ffurfiol nac interniaeth.


Bydd y rhaglen hon yn ddarostyngedig ar adolygiad cyfnodol yn 2023/4 i sicrhau bod cynnwys y cwrs yn gyfredol ac yn parhau i fod. Os bydd unrhyw newidiadau i gynnwys y cwrs yn cael eu gwneud o ganlyniad i'r adolygiad, bydd pob ymgeisydd yn cael gwybod unwaith y bydd newidiadau'n cael eu cadarnhau.

Rydyn ni’n ymdrechu i gyflwyno cyrsiau yn unol â’r disgrifiad ac ni fyddwn fel arfer yn gwneud newidiadau i gyrsiau, fel teitl, cynnwys, dull cyflwyno a darpariaeth addysgu’r cwrs. Fodd bynnag, gall fod yn angenrheidiol i’r brifysgol wneud newidiadau yn narpariaeth y cwrs cyn neu ar ôl cofrestru. Mae’n cadw’r hawl i wneud amrywiadau i gynnwys neu ddulliau cyflwyno, gan gynnwys terfynu neu gyfuno cyrsiau os ystyrir bod camau gweithredu o’r fath yn angenrheidiol. Darllenwch ein Telerau ac Amodau i gael y wybodaeth lawn.

​Cynnwys y Cwrs

Mae'r MSc mewn Iechyd Cyhoeddus Cymhwysol yn rhaglen Meistr ond mae ganddi bwyntiau ymadael ar lefel tystysgrif ôl-raddedig a diploma. Mae'r rhaglen ar gael ar sail amser llawn (dros 20 mis) a rhan-amser (dros 3 blynedd); gallwch hefyd wneud cais i astudio modiwlau unigol ar sail DPP. (cysylltwch ag arweinydd y rhaglen am fwy o fanylion).

Mae myfyrwyr amser llawn yn astudio'r holl fodiwlau a addysgir ym mlwyddyn 1, ac yna'n symud ymlaen i'r Prosiect Ymchwil. Nodir blwyddyn astudio ar gyfer myfyrwyr rhan-amser isod:

Ar gyfer y Dystysgrif Ôl-raddedig, byddwch yn cwblhau'r modiwlau canlynol:

 • Egwyddorion Iechyd y Cyhoedd ac Epidemioleg (20 credyd, a addysgir Hydref-Tach - blwyddyn 1 y llwybr rhan-amser) – deall cysyniadau ac egwyddorion craidd iechyd y cyhoedd ac epidemioleg, dadansoddi a dehongli data a gwybodaeth gymhleth am iechyd, llesiant ac annhegwch y boblogaeth, a darparu cyngor gwybodus am effeithiau polisïau ac ymyriadau ar benderfynyddion iechyd ac anghydraddoldebau iechyd.
 • Eiriolaeth a Phartneriaeth er Llesiant (20 credyd, a addysgir Rhag-Chwefror – blwyddyn 1 y llwybr rhan-amser) – adeiladu a chynnal partneriaethau, gweithio mewn systemau gwleidyddol, democrataidd a sefydliadol i eirioli dros weithredu i wella iechyd, hyrwyddo datblygu cynaliadwy a lleihau annhegwch
 • Diogelu Iechyd (20 credyd, a addysgir Maw-Mai – blwyddyn 1 y llwybr rhan-amser) – diogelu'r cyhoedd rhag peryglon amgylcheddol a chlefyd trosglwyddadwy, gan fynd i'r afael ag annhegwch o ran amlygiad i risg a chanlyniadau

Ar gyfer y Diploma Ôl-raddedig, byddwch yn ymgymryd â'r uchod, ynghyd â'r modiwlau canlynol:

 • Dulliau a Dylunio Ymchwil Gymhwysol (20 credyd, a addysgir Hyd-Ion – blwyddyn 2 y llwybr rhan-amser) – datblygu eich sgiliau ymchwil, cymhwyso egwyddorion ymarfer sy'n seiliedig ar dystiolaeth a dylunio prosiectau ymchwil cadarn
 • Ymyriadau Ecwiti Iechyd (40 credyd, a addysgir Hyd-Mai – blwyddyn 2 y llwybr rhan-amser) – cymhwyso fframweithiau ymyrraeth perthnasol a modelau newid i gynllunio, cynllunio a gweithredu ymyriadau i wella iechyd, hyrwyddo datblygu cynaliadwy a lleihau annhegwch

I gael yr MSc, byddwch hefyd yn cwblhau:

 • Prosiect Ymchwil (60 credyd, blwyddyn 2 y llwybr llawn amser, blwyddyn 3 y llwybr rhan-amser) – dylunio, cynllunio, cynnal a chyflwyno ymchwil sy'n berthnasol i iechyd y cyhoedd ac ymarfer proffesiynol. Byddwch yn dechrau cynllunio eich prosiect ar ôl cwblhau Dulliau a Dylunio Ymchwil Gymhwysol (Mawrth blwyddyn 1 ar gyfer myfyrwyr amser llawn, Mawrth o flwyddyn 2 ar gyfer myfyrwyr rhan-amser)

Dysgu ac Addysgu

Cyflwyno'r Cwrs:
Rydym yn defnyddio dull dysgu cyfunol i gyflwyno ein rhaglen - cyfuniad o weithgareddau ystafell ddosbarth wyneb yn wyneb ar y campws (darlithoedd dosbarth cyfan a seminarau mewn grwpiau bach) a gweithgareddau addysgol ar-lein i ddarparu cefnogaeth a strwythur pellach ar gyfer eich astudiaeth annibynnol rhwng y darlithoedd. Mae myfyrwyr yn cwblhau’r gweithgareddau ar-lein yn ystod eu hamser eu hunain – fel arfer mae hyn yn golygu cwblhau gweithgaredd i baratoi ar gyfer sesiwn seminar ddilynol ar y campws.

Ein nod yw cyflwyno pob sesiwn ar y campws rhwng 2.00yp a 6.00yh i alluogi myfyrwyr rhan-amser i gydbwyso astudio ag ymrwymiadau gwaith. Dim ond un prynhawn yr wythnos y disgwylir i fyfyrwyr rhan-amser fynychu ar y campws. Ar gyfer 2023-24, rhagwelwn mai dydd Mawrth fydd y diwrnod hwn ar gyfer myfyrwyr rhan-amser blwyddyn 1, a dydd Mercher ar gyfer myfyrwyr rhan amser blwyddyn 2, a byddwn yn cadarnhau hyn cyn gynted ag y bydd trefniadau’r amserlen wedi’i chadarnhau.

Trefniadau modiwl-benodol:

 • Cyflwynir y modiwl Dulliau a Dylunio Ymchwil Cymhwysol gan ddefnyddio dull cyfunol, gyda deunyddiau craidd trwy e-ddysgu rhyngweithiol, ac wedi’u gefnogi gan seminarau sy’n benodol i raglenni, ar y campws.
 • Mae’r modiwl Diogelu Iechyd yn cynnwys diwrnod asesu, a gynhelir fel arfer ar ddiwedd Ebrill/dechrau Mai (9yb-4yp).
 • Mae’r modiwl Ymyriadau Ecwiti Iechyd yn cynnwys yr ‘Asesiad Sgiliau Iechyd Cyhoeddus’ sydd fel arfer yn digwydd dros gyfnod o ddiwrnod ym mis Mai.
 • Cefnogir modiwl y Prosiect Ymchwil gan weithdai prosiect ymchwil, cefnogaeth grwpiau bach a sesiynau goruchwyliaeth unigol. Mae’r rhain fel arfer yn dechrau ym mis Mawrth/Ebrill i’ch cefnogi gyda gwaith ar eich cynnig ymchwil (blwyddyn astudio 1 ar gyfer myfyrwyr amser llawn, blwyddyn astudio 2 ar gyfer myfyrwyr rhan-amser). Yna mae cefnogaeth gweithdai yn parhau i’r flwyddyn academaidd ganlynol i’ch cefnogi gyda gweithredu eich prosiect a lledaenu’r casgliadau. Fel arfer cyflwynir y prosiect terfynol yn nhymor y Gwanwyn blwyddyn 2 ar gyfer myfyrwyr amser llawn, a blwyddyn 3 ar gyfer myfyrwyr rhan amser. Mae dyddiadau cau manwl gywir ar gyfer pob asesiad yn cael eu cyfathrebu ar ddechrau pob blwyddyn academaidd.


Ymsefydlu a Chyflwyniad i Sgiliau Academaidd:
Fel rhan o gyfnod ymsefydlu estynedig mewn rhaglenni, rydym yn gwahodd myfyrwyr i gwblhau rhaglen o sesiynau sgiliau academaidd ar ddechrau'r rhaglen. Wedi'i gynllunio i helpu i ddatblygu sgiliau academaidd a gwella hyder a gallu i astudio ar lefel Meistr, mae'r sesiynau'n arf amhrisiadwy i'r rhai sy'n dychwelyd i'r byd academaidd, a'r rhai sydd wedi ymuno drwy'r llwybr profiad proffesiynol. Cyflwynir y rhaglen ymarfer academaidd hon drwy e-wersi rhyngweithiol, wedi'u hategu gan sesiynau byw gyda darlithwyr o dîm y rhaglen lle gallwch drafod egwyddorion allweddol, gofyn cwestiynau, a datblygu eich sgiliau academaidd.

Mae ymgysylltu â'r sesiynau ymarfer academaidd fel arfer yn orfodol ar gyfer:

 • Pob myfyriwr rhyngwladol
 • Myfyrwyr nad oes ganddynt radd, neu nad ydynt wedi astudio yn y brifysgol o'r blaen
 • Myfyrwyr y mae eu cymhwyster gradd blaenorol dros 5 mlwydd oed I bob myfyriwr arall, mae'r sesiynau'n ddewisol – ond argymhellir ymgysylltu'n gryf â'r deunyddiau.

I bob myfyriwr arall, mae'r sesiynau'n ddewisol – ond argymhellir ymgysylltu'n gryf â'r deunyddiau.

Mae'r sesiynau'n gweithio tuag at gyflwyno aseiniad ymarfer ddechrau mis Hydref, sy'n hwyluso darparu adborth ffurfiannol ac yn llywio gwaith tiwtora personol parhaus a chynllunio datblygiad personol. Mae'n ofynnol i bob myfyriwr gwblhau'r aseiniad ymarfer.

Gweithgareddau Dysgu ac Addysgu:
Rydym yn rhoi pwyslais cryf ar gymhwyso fframweithiau damcaniaethol i broblemau a sefyllfaoedd go iawn.

Sesiynau a addysgir:
Mae ein dull o addysgu wyneb yn wyneb yn defnyddio rhyngweithio a thrafodaeth helaeth gyda myfyrwyr. Mae sesiynau'n cyflwyno ac yn archwilio egwyddorion a chysyniadau allweddol, gan eu cymhwyso i wahanol senarios ac amgylchiadau ymarferol, gan gynnwys enghreifftiau o'ch ymarfer a'ch profiadau eich hun. Mae ein tîm darlithio yn cyfuno arbenigedd academaidd ac ymchwil ym maes iechyd y cyhoedd â phrofiad proffesiynol o iechyd y cyhoedd, gan ein galluogi i egluro sut rydym wedi gweithredu egwyddorion damcaniaethol yn llwyddiannus yn ein harferion iechyd cyhoeddus ein hunain.

Deunyddiau ar-lein:
Ategir sesiynau wyneb yn wyneb gan ddeunyddiau e-ddysgu ac astudio dan arweiniad strwythuredig, a ddarperir i'ch galluogi i feithrin dealltwriaeth ddyfnach o'r pwnc, ymarfer rhai sgiliau allweddol sy'n gysylltiedig â deilliannau dysgu'r modiwl, a pharatoi ar gyfer sesiynau wyneb yn wyneb dilynol (gan gynnwys dulliau 'ystafell ddosbarth wedi'u fflipio' lle y bo'n briodol).

Dysgu annibynnol:
Ar lefel ôl-raddedig disgwylir i chi ymgymryd ag astudiaeth annibynnol sylweddol o dan arweiniad staff academaidd. Cefnogir pob modiwl gan restr ddarllen gyfoes - lle bynnag y bo modd, gan ddefnyddio deunyddiau sydd ar gael i hwyluso dulliau hyblyg o astudio. Bydd disgwyl i chi ddarllen yn eang; yn benodol astudio sut y cymhwysir yr egwyddorion craidd yn ymarferol mewn gwahanol gyd-destunau a meysydd ymarfer. Bydd darllen ac astudio o'r fath, yn ogystal â gweithgareddau wyneb yn wyneb ac e-ddysgu strwythuredig, yn eich paratoi i gwblhau tasgau asesu crynodol yn llwyddiannus.

Amser Cyswllt a Dysgu Hunangyfeiriedig:
Mae'r amser cyswllt uniongyrchol rhwng y myfyriwr a'r tiwtor yn amrywio o fodiwl i fodiwl. Yn gyffredinol, oni nodir yn wahanol ar ganllaw'r modiwl, bydd 20 modiwl credyd yn cynnwys hyd at 24 awr o amser cyswllt, ynghyd â thasgau strwythuredig i gefnogi dysgu hunangyfeiriedig a pharatoi asesiadau. Yn ogystal ag amser cyswllt uniongyrchol, yn gyffredinol disgwylir i chi ymgymryd â 3-4 awr arall o ddysgu hunangyfeiriedig am bob awr o amser cyswllt.

Moodle:
Gallwch gael gafael ar ddeunydd rhaglen ar y campws ac oddi arno drwy Moodle, amgylchedd dysgu rhithwir y Brifysgol. Mae hyn yn cynnwys mynediad i gyflwyniadau darlithoedd, darllen a argymhellir ac sy'n ofynnol, fforymau grŵp, e-bortffolios ac ystod o adnoddau dysgu ac addysgu eraill sy'n benodol i'r modiwlau a'r rhaglen. Rydym yn defnyddio Panopto, ein system cipio darlithoedd, ar gyfer pob sesiwn ddarlithio i'ch galluogi i ddychwelyd ac ailymweld trafodaethau. Rydym hefyd yn rhoi esboniadau fideo o dasgau asesu.

Tiwtoriaid Personol a Datblygiad Proffesiynol:
Yn ogystal â pholisi drws agored cyffredinol, rydym yn eich annog i gyfarfod â staff academaidd yn rheolaidd drwy gydol y rhaglen i drafod adborth ar aseiniadau a datblygu sgiliau academaidd. Bydd Tiwtor Personol wedi'i neilltuo i chi ar ddechrau'r rhaglen, gyda phwy y gallwch weithio i ddatblygu eich sgiliau academaidd ac ystyried sut y gallwch integreiddio eich profiadau dysgu â'ch anghenion a'ch dyheadau datblygiad proffesiynol eich hun.

Asesu

Rydym yn gosod tasgau asesu sy'n eich annog i ddewis pynciau astudio penodol sy'n berthnasol i'ch diddordebau a'ch ymarfer. Rydym yn canolbwyntio ar dasgau asesu sy'n eich galluogi i arddangos ac integreiddio gwybodaeth a sgiliau o bob rhan o'r rhaglen.

Mae rhai tasgau asesu yn adeiladu ar weithgareddau a gynhaliwyd yn gynharach yn y rhaglen. Er enghraifft, mewn Egwyddorion Iechyd y Cyhoedd ac Epidemioleg byddwch yn adolygu effeithiau posibl penderfyniad polisi penodol neu ymyriad iechyd y cyhoedd ar iechyd. Mewn Eiriolaeth a Phartneriaeth er Lles, byddwch yn adolygu yna'n parhau i archwilio'r un mater ac yn ystyried y cyfleoedd ar gyfer datblygu cymunedol a gweithio mewn partneriaeth i ddiogelu a hybu iechyd y cyhoedd.

Ym maes Diogelu Iechyd, byddwch yn cynnal asesiad senario a arsylwyd, gan weithio mewn timau i ymateb i ddigwyddiad diogelu iechyd sy'n datblygu. Mae hyn yn ein galluogi i asesu eich dealltwriaeth o ddamcaniaethau ac egwyddorion allweddol tra'n cyflwyno rhai o'r tensiynau a'r gwirioneddau y byddwch o bosibl yn eu hwynebu mewn ymarfer iechyd cyhoeddus. Yna byddwch yn cwblhau darn myfyrio byr yn ystyried sut y gwnaethoch ymateb o dan bwysau gan roi lle i chi ystyried sut y byddech yn ymateb mewn digwyddiad go iawn.

Mae’r rhaglen yn cynnwys asesiad ar lafar ‘viva voce’ integredig ar ddiwedd y modiwlau a addysgir. Mae’r Asesiad Sgiliau Iechyd Cyhoeddus hwn wedi’i leoli yn y modiwl Ymyriadau Ecwiti Iechyd, ac mae’n darparu asesiad cyfannol o wybodaeth a sgiliau iechyd y cyhoedd. Bydd y tasgau yn yr asesiad hwn yn eich galluogi i ddangos sut rydych wedi integreiddio’r wybodaeth a’r sgiliau rydych wedi’u hennill yn ystod y rhaglen

Er mwyn adlewyrchu natur gymhwysol astudio, nid yw'r rhaglen yn cynnwys unrhyw arholiadau ysgrifenedig nas gwelwyd.

Cyflogadwyedd a Gyrfaoedd​

Mae hybu, diogelu a gwella iechyd y cyhoedd yn amcanion allweddol i Lywodraeth Cymru, Llywodraeth y DU ac yn rhyngwladol yn Nodau Datblygu Cynaliadwy'r Cenhedloedd Unedig. Mae'r MSc mewn Iechyd Cyhoeddus Cymhwysol wedi'i gynllunio i fodloni ac alinio â gofynion fframweithiau cymhwysedd iechyd cyhoeddus a safonau proffesiynol y DU a rhyngwladol, gan gynnwys:

 • Fframwaith Sgiliau a Gwybodaeth Iechyd y Cyhoedd y DU
 • Safonau Ymarferwyr Iechyd Cyhoeddus y DU
 • Undeb Rhyngwladol Hybu Iechyd ac Addysg – Cymwyseddau ar gyfer Hybu Iechyd
 • Yr Asiantaeth Achredu Addysg Iechyd y Cyhoedd – Cwricwlwm ar gyfer rhaglenni iechyd cyhoeddus ar lefel Meistr

Mae'r rhaglen yn darparu'r wybodaeth sylfaenol i'ch galluogi i fynd ar drywydd cofrestru Ymarferwyr Iechyd Cyhoeddus y DU (sy'n gofyn am gwblhau portffolio asesedig drwy gynllun datblygu cydnabyddedig, fel yr un a weithredir gan Iechyd Cyhoeddus Cymru. Dysgwch fwy am gofrestru ymarferwyr ar wefan Cofrestr Iechyd y Cyhoedd y DU. Mae tri aelod o dîm y rhaglen yn aseswyr portffolio UKPHR, gan roi dealltwriaeth ragorol i ni o'r wybodaeth a'r sgiliau sydd eu hangen arnoch ar gyfer ymarfer llwyddiannus. Os hoffech wybod mwy am gyfleoedd datblygu gyrfa ym maes iechyd y cyhoedd, rydym yn argymell yn gryf y wefan Gyrfaoedd Iechyd.

Bydd eich dyheadau ar gyfer datblygiad proffesiynol yn cael eu trafod yn ystod y cyfnod ymsefydlu. Yna caiff cymorth ac arweiniad eu teilwra drwy gydol y rhaglen i sicrhau eich bod yn gallu diwallu eich anghenion datblygiad proffesiynol dewisol orau. Bydd rhan o'r Asesiad Sgiliau Iechyd y Cyhoedd yn cynnwys cyflwyno cyflwyniad sy'n myfyrio ar ddatblygiad eich sgiliau iechyd cyhoeddus yn ystod eich astudiaethau a'ch profiadau, gan gynnwys nodi nodau/cyfleoedd datblygu gyrfa posibl, a'r camau y maent yn bwriadu eu cymryd i gyflawni'r rhain. Drwy gydol y rhaglen, byddwch yn gallu gweithio gyda'ch tiwtor personol i fyfyrio ar eich datblygiad sgiliau, amcanion gyrfa ac ati a fydd yn eich cefnogi i baratoi a chyflwyno'r cyflwyniad hwn, a chynllunio a datblygu eich gyrfa iechyd cyhoeddus.

Darperir cyfle ar gyfer dysgu seiliedig ar waith o fewn y modiwl Ymyriadau Ecwiti Iechyd. Cewch gyfle i gyflawni asesiad Portffolio'r modiwl hwn drwy gwblhau prosiect dysgu seiliedig ar waith lle byddwch yn ymchwilio i fater iechyd y cyhoedd ac yn gweithio i ddatblygu ymyriad i hybu iechyd y cyhoedd a lleihau anghydraddoldebau iechyd. Gellid gwneud hyn o fewn rôl broffesiynol sy'n bodoli eisoes, neu drwy gyfle penodol a drefnir gyda sefydliad perthnasol. Fel arall, gallwch gyflawni'r un asesiad gan weithio mewn tîm gyda myfyrwyr eraill, gan weithio ar brosiect ymyrraeth iechyd cyhoeddus sy'n seiliedig ar senarios.

Mae graddedigion o'r rhaglen wedi symud ymlaen i swyddi uwch yn eu meysydd gyrfa arbenigol dewisol. Mae enghreifftiau o rolau y mae ein graddedigion wedi'u cyflawni yn cynnwys:

 • Cymrawd Iechyd y Cyhoedd (Cymdeithas India America) a Rheolwr Prosiect, Cymdeithas Datblygu Gwledig Tata Steel/li>
 • Uwch Ymarferydd Iechyd y Cyhoedd, Iechyd Cyhoeddus Cymru
 • Arweinydd Tîm Iechyd yr Amgylchedd, awdurdod lleol Cymru
 • Rheolwr Rhaglen, Iechyd Mamau a Phlant, sefydliad di-elw ym Mhacistan
 • Swyddog Data a Gwybodaeth, sefydliad ariannu ymchwil
 • Rheolwr Rhaglen Iechyd Cyhoeddus Cymru
 • Cydlynydd Trosglwyddo yn Springer Nature, India
 • Swyddog Cynhwysiant Digidol yng Nghyngor Caerdydd
 • Rheolwr Prosiect, e-ddysgu yn Diabetes UK
 • Podiatregydd Arweiniol Proffesiynol ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf
 • Cymrawd Ymchwil Iau yn Sefydliad Iechyd Cyhoeddus India
 • Swyddog Cefnogi Rhaglenni ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
 • Cynorthwy-ydd Ymchwil yn Iechyd Cyhoeddus Cymru
 • Cydlynydd Prosiect Gofal Cymru

Mae graddedigion hefyd wedi symud ymlaen i astudio ymhellach ar raddau ymchwil sy'n arwain at gymwysterau MPhil a PhD.

Gofynion Mynediad a Sut i Wneud Cais

Fel arfer, bydd disgwyl i chi gynnal gradd gychwynnol mewn disgyblaeth sy'n ymwneud ag iechyd neu benderfynyddion iechyd. Mae hyn yn cwmpasu ystod eang o bynciau fel proffesiynau iechyd (e.e. meddygaeth, nyrsio, proffesiynau perthynol i iechyd, iechyd yr amgylchedd), gwyddorau cymdeithasol (e.e. cymdeithaseg, seicoleg, daearyddiaeth) a chefndiroedd proffesiynol eraill fel addysg, datblygu chwaraeon, gwaith cymdeithasol, tai, cynllunio ac ati (nid rhestr unigryw).

Fodd bynnag, gallwch hefyd fod yn gymwys os oes gennych gymwysterau eraill o lefel briodol, yn enwedig os gallant ddangos profiad sylweddol mewn lleoliad perthnasol. Os credwch y gallai hyn fod yn berthnasol i'ch sefyllfa, cysylltwch ag arweinydd y rhaglen i gael trafodaeth anffurfiol.

Os ydych yn gwneud cais yn uniongyrchol ar ôl cwblhau gradd Baglor, byddwn yn gyffredinol yn disgwyl i chi gynnal dosbarthiad 2:1 o leiaf – er mwyn sicrhau eich bod wedi'ch harfogi ar gyfer y cam hyd at astudio ar lefel Meistr. Fodd bynnag, rydym yn ystyried pob cais yn ôl ei deilyngdod ei hun yn dibynnu ar bwnc astudio israddedig a ffactorau eraill fel profiad perthnasol (cyflogedig neu wirfoddol).

Os nad Saesneg yw eich iaith gyntaf, rhaid i chi fel arfer allu dangos, wrth fynd i mewn, hyfedredd Iaith Saesneg ar neu gyfwerth â sgôr IELTS o 6.0 o leiaf yn gyffredinol, heb unrhyw is-sgôr yn is na 5.5.

Gweithdrefn Ddethol:
Bydd angen i chi fodloni'r meini prawf derbyn fel yr esboniwyd uchod. I ddechrau, mae'r broses dethol ar ffurf ffurflen gais, datganiad personol a chyfeiriadau priodol, er y gallech gael eich cyfweld. Rydym yn annog darpar ymgeiswyr i gysylltu ag arweinydd y rhaglen i gael trafodaeth anffurfiol am y rhaglen, er mwyn helpu i lywio eich cais.

Ymgeiswyr Rhyngwladol
Bydd angen i fyfyrwyr nad Saesneg yw eu hiaith gyntaf ddarparu tystiolaeth o ruglder i safon IELTS 6.5 neu gyfwerth o leiaf. I gael manylion llawn am sut i wneud cais a chymwysterau Iaith Saesneg ewch i'r tudalennau Rhyngwladol ar y wefan.

Sut i wneud cais:
Dylid gwneud ceisiadau am y cwrs hwn yn uniongyrchol i'r brifysgol trwy ein cyfleuster hunanwasanaeth. Am wybodaeth bellach ewch i'n tudalennau Sut i Wneud Cais.

Gellir defnyddio'r broses Cydnabod Dysgu Blaenorol i roi clod a chydnabyddiaeth i chi am eich profiad a'ch cymwysterau presennol – felly os oes gennych brofiad helaeth yn gysylltiedig â deilliannau dysgu unrhyw un o'r modiwlau yn y rhaglen, cysylltwch â ni fel y gallwn drafod eich sefyllfa a'ch cynghori am yr opsiynau.

Os oes gennych ddiddordeb mewn defnyddio credyd gan sefydliad arall, neu os ydych wedi ennill cymwysterau a / neu brofiad i astudio ar gyfer cwrs ym Met Caerdydd, gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am hyn ynghyd â gwybodaeth ar sut I wneud cais ar y dudalen RPL.

Gwybodaeth Ychwanegol

Ffioedd Dysgu a Chefnogaeth Ariannol:
I gael y wybodaeth ddiweddaraf am ffioedd dysgu a'r gefnogaeth ariannol a allai fod ar gael. Cyfeiriwch yma.

Sail DPP
Gellir astudio'r holl fodiwlau a addysgir o fewn y rhaglen yn unigol ar sail DPP hefyd – cysylltwch ag arweinydd y rhaglen am ragor o fanylion.

Gostyngiad Cyn-fyfyrwyr 20%:
Mae Gostyngiad Cyn-fyfyrwyr Prifysgol Metropolitan Caerdydd yn ostyngiad o 20 y cant mewn ffioedd dysgu ar gyfer Cyn-fyfyrwyr Met Caerdydd sy'n cofrestru ar gyrsiau ôl-raddedig a addysgir.
I weld a ydych chi'n gymwys.

Bwrsariaeth Cymell Meistr ôl-raddedig a Addysgir yng Nghymru

Mae'r fwrsariaeth hon ar gael i fyfyrwyr o'r DU/UE sy'n preswylio fel arfer yng Nghymru, sy'n astudio pynciau STEMM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth), gan gynnwys yr MSc mewn Iechyd Cyhoeddus Cymhwysol. Nid yw'r wobr yn berthnasol i gyrsiau PgC a PgD, rhaid i chi fod wedi cofrestru ar yr MSc llawn. Mae'r fwrsariaeth STEMM yn darparu gostyngiad o £2000 mewn ffioedd dysgu cyrsiau i'r rhai sy'n gymwys. Byddwch yn ymwybodol ein bod yn dal i aros i Lywodraeth Cymru gadarnhau cyllid ar gyfer y cynllun hwn ar gyfer 2021/22. Gweler ein tudalen Bwrsariaethau ac Ysgoloriaethau Ôl-raddedig am fwy o fanylion.

Ffioedd rhan-amser:

Codir ffioedd rhan-amser fesul modiwl unigol ar y gyfradd a bennir yn ffioedd dysgu cyhoeddedig y Brifysgol ar gyfer y flwyddyn academaidd berthnasol. Mae'r rhan fwyaf o fyfyrwyr rhan-amser yn cwblhau 60 credyd fesul blwyddyn academaidd.

Os oes angen canllawiau pellach arnoch i gael gwir gost, eglurwch hyn drwy gysylltu â Chyfarwyddwr y Rhaglen yn uniongyrchol.

Cysylltwch â Ni

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â'r Tîm Derbyniadau ar 029 2041 6044 neu e-bostiwch directapplications@cardiffmet.ac.uk

Ar gyfer ymholiadau sy'n benodol i'r cwrs, cysylltwch ag arweinydd y rhaglen, Alastair Tomlinson:
E-bost: aph@cardiffmet.ac.uk 
Ffôn: 029 2020 1528

Gwybodaeth Allweddol Am Y Cwrs

Man Astudio:
Campws Llandaf

Ysgol:
Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd Caerdydd

Hyd y Cwrs:
Sylwch fod y cwrs hwn yn para o leiaf dwy flynedd. Gallwch adael ar ôl y PgC neu PgD os dymunwch. Ceir manylion y cyfnodau astudio ar gyfer myfyrwyr y DU/UE/Rhyngwladol isod:

Myfyrwyr y DU / UE:
Amser llawn – 2 flynedd, blwyddyn a addysgir (PgD) a phrosiect ymchwil dan oruchwyliaeth blwyddyn (MSc)
Rhan-amser – 3 blynedd, dwy flynedd a addysgir (PgC blwyddyn 1, PgD blwyddyn 2) a phrosiect ymchwil dan oruchwyliaeth blwyddyn (MSc)

Myfyrwyr Rhyngwladol:
Blwyddyn a addysgir ynghyd â phrosiect ymchwil dan oruchwyliaeth blwyddyn i'w gwblhau yn y DU (neu dramor). (Bydd Fisas fel arfer yn cael eu cyhoeddi am 22 mis. Bydd dyfarniadau gradd yn cael eu cadarnhau ym mis Mehefin/Gorffennaf yn ail flwyddyn academaidd y rhaglen.)

Sail DPP
Gellir astudio'r holl fodiwlau a addysgir o fewn y rhaglen yn unigol ar sail DPP hefyd – cysylltwch ag arweinydd y rhaglen am ragor o fanylion.