Skip to main content
Ysgol Reoli Caerdydd>Cyrsiau>Doethur mewn Rheolaeth (DMan) (Gradd Doethuriaeth a Addysgir)

Doethur mewn Rheolaeth (DMan) (Gradd Doethuriaeth a Addysgir)

Mae'r cwrs hwn yn darparu ar gyfer astudiaeth ymchwil uwch ym maes Rheoli. Ei nod yw rhoi mewnwelediadau allweddol i ddarpar reolwyr ac arbenigwyr busnes mewn theori ac ymarfer ymchwil o fewn y ddisgyblaeth reoli. Yn benodol, amcanion y cwrs hwn yw:

Datblygu hyfforddiant ymchwil uwch ac ymarfer ymchwil blaengar a theori rheoli ar lefel broffesiynol ac academaidd.

Darparu cyd-destun rhyngddisgyblaethol i ymchwil, gan gael cefnogaeth gan amrywiaeth o gyd-destunau technegol, academaidd a disgyblaeth.

Datblygu a chymhwyso gwybodaeth a dealltwriaeth allweddol o theori rheoli ac ymarfer ymchwil i systemau cymhleth, yn systematig ac yn greadigol, i ddatblygu a gwella theori ac ymarfer rheoli.

Gwella sgiliau dysgu annibynnol a lefel uchel a datblygiad personol (ymwybyddiaeth feirniadol o derfynau gwahanol dechnegau ymchwil drwy fodiwlau a dadleuon a addysgir) fel bod ymchwilwyr yn gallu gweithio gyda hunan-gyfeiriad a gwreiddioldeb a chyfrannu at y ddisgyblaeth reoli.

Rydyn ni’n ymdrechu i gyflwyno cyrsiau yn unol â’r disgrifiad ac ni fyddwn fel arfer yn gwneud newidiadau i gyrsiau, fel teitl, cynnwys, dull cyflwyno a darpariaeth addysgu’r cwrs. Fodd bynnag, gall fod yn angenrheidiol i’r brifysgol wneud newidiadau yn narpariaeth y cwrs cyn neu ar ôl cofrestru. Mae’n cadw’r hawl i wneud amrywiadau i gynnwys neu ddulliau cyflwyno, gan gynnwys terfynu neu gyfuno cyrsiau os ystyrir bod camau gweithredu o’r fath yn angenrheidiol. Darllenwch ein Telerau ac Amodau i gael y wybodaeth lawn.

Cynnwys y Cwrs

Bydd myfyrwyr yn astudio 540 o gredydau astudio arbenigol mewn amrywiaeth o bynciau Rheoli ac ymchwil. Mae'r cwrs yn cynnwys 240 credyd o astudio trwy gwrs ac yna 300 o draethawd ymchwil ar sail Ymchwil Credyd.

Bydd y modiwlau canlynol yn cael eu hastudio.

Credydau a gafwyd o Gredydau Gradd Meistr cydnabyddedig 120 (Lefel 7)
Ymarfer Ymchwil Uwch 20 Credydau (Lefel 8)
Persbectifau Ymchwil Gymdeithasol Uwch 20 Credydau (Lefel 8)
Methodoleg Ymchwil Gymdeithasol Uwch 20 Credydau (Lefel 8)
Papur Ymchwil a Chredydau Cynnig 60 (Lefel 8)
Traethawd Ymchwil

Caiff DMan ei ddyfarnu ar ôl cwblhau'r holl elfennau a addysgir yn llwyddiannus yn ogystal â chyflwyno Traethawd Ymchwil 50,000 o eiriau, Adroddiad Ymarfer Myfyriol 5,000 o eiriau ac amddiffyniad viva voce llwyddiannus o'r traethawd ymchwil.


Dysgu ac Addysgu

Mae'r modiwlau a gynhwysir yn y cwrs hwn yn defnyddio amrywiaeth o ddulliau addysgu a dysgu. Defnyddir darlithoedd safonol i alluogi gwybodaeth graidd a deall cynnwys i gael eu cyflwyno i garfan gyfan y modiwl. Ategir hyn gyda Seminarau/Gweithdai i ganiatáu archwilio pob agwedd ar gynnwys modiwl (gwybodaeth, dealltwriaeth, sgiliau a nodweddion eraill) mewn lleoliad grŵp rhyngweithiol ac ymwthiol. Mae'r rhaglen yn cynnwys Goruchwyliaeth Ar-i-Un helaeth i drafod a chyd-destunu'r damcaniaethau a addysgir gyda syniadau myfyrwyr ar sut y bydd eu prosiectau ymchwil yn datblygu. Cefnogir hyn drwy VLE Moodle, sy'n darparu mynediad at ddeunyddiau allweddol, taflenni a phapurau ymchwil.

Bydd y traethawd ymchwil yn annog myfyrwyr i weithio o fewn sefydliadau er mwyn cymhwyso eu gwaith ymchwil mewn lleoliad go iawn. Disgwylir i fyfyrwyr rhan-amser gymhwyso eu hymchwil yn eu gweithle fel y bydd cwmnïau'n elwa ar y buddsoddiad a wnaed i fynychu'r cwrs.

Bydd angen cryn dipyn o waith gan y myfyrwyr drwy ddysgu annibynnol a hunan-astudio. Mae astudiaeth o'r fath yn galluogi myfyrwyr i ddatblygu eu dealltwriaeth o gysyniadau y modiwl yn annibynnol ac i gwblhau ymarferion ffurfiannol a chyfansymiol.

Bydd Cyfarwyddwr Rhaglen y cwrs yn rhoi arweiniad strategol a chyfeiriad i'r cwrs yn ystod elfen a addysgir y cwrs. Bydd ef/hi ar gael i bob myfyriwr sydd â phroblemau penodol yn ymwneud â chynnwys a strwythur y cwrs. Bydd pob myfyriwr hefyd yn cael Tîm Goruchwylio (Cyfarwyddwr Astudiaethau ac Ail Oruchwyliwr) ar ddechrau'r rhaglen. Disgwylir i fyfyrwyr gysylltu â'u Tîm Goruchwylio yn ystod yr elfen a addysgir, a'u cadw i fyny â'r cynnydd drwy 'gyfarfodydd adolygu carreg filltir rheolaidd'.


Asesu

Mae pob asesiad modiwl 20 credyd a addysgir yn seiliedig ar 4,000 o eiriau neu gyfwerth. Mae dulliau asesu wedi'u cynllunio i roi cyfle i fyfyrwyr ddangos eu gwybodaeth a'u dealltwriaeth o faterion ymarfer damcaniaethol, cymhwysol a phroffesiynol ac maent yn cynnwys traethodau gwaith cwrs, adroddiadau ymchwil, cyflwyniadau a beirniadaeth.

Mae'r modiwl 60 credyd 'Papur Ymchwil a Chynig' yn cynnwys cynhyrchu papur ymchwil 7,000 o eiriau a chyflwyniad dilynol mewn cynhadledd neu gasgliad academaidd addas, ynghyd â chynhyrchu Cynnig Gradd Ymchwil 1,500 gair cryno.

Mae'r modiwl 300 o gredydau 'Thesis' yn cynnwys cynhyrchu traethawd ymchwil 50,000 o eiriau ac Adroddiad Dadansoddiad Myfyriol 5,000 o eiriau. Caiff y traethawd ymchwil ei brofi drwy arholiad llafar traddodiadol.

Cyflwynir yr holl asesiadau drwy VLE Moodle a chânt eu gwirio'n awtomatig gan raglen feddalwedd gwrth-llên-ladrad Turnitin.

Darperir adborth helaeth ar bob asesiad.

Disgwylir y bydd llawer o raddedigion o'r cwrs hwn yn mynd ymlaen i ymgymryd â rhaglenni gradd ymchwil a chael swyddi uwch o fewn ystod o reolwyr a chyfarwyddwyr busnesau.


Gofynion Mynediad a Sut i Wneud Cais

Mae'r rhaglen wedi'i chynllunio ar gyfer graddedigion o amrywiaeth o ddisgyblaethau gwahanol. Mae'r gofynion mynediad penodol yn cynnwys:

  • Gradd Baglor gydnabyddedig mewn pwnc perthnasol (2.1 neu uwch)
  • 120 credyd ar Lefel 7 mewn pwnc perthnasol (gall eithrio rhai neu bob un o'r modiwl Lefel 7 ar y rhaglen DMan)
  • Gradd Meistr gydnabyddedig mewn pwnc perthnasol (gall eithrio rhai neu bob un o'r modiwl Lefel 7 ar y rhaglen DMan)
  • Gradd Meistr mewn Ymchwil (MRes) mewn Rheolaeth

Ymgeiswyr Rhyngwladol
Bydd angen i fyfyrwyr nad yw eu hiaith gyntaf yn Saesneg ddarparu tystiolaeth o rhuglder i safon IELTS 6.0 neu gyfwerth o leiaf. I gael manylion llawn am sut i wneud cais a chymwysterau Saesneg, ewch i'r tudalennau rhyngwladol ar y wefan.

Gweithdrefn Dethol:
Fel arfer, caiff myfyrwyr eu dewis ar sail:

- ffurflen gais wedi'i chwblhau'n llawn,

- cynnig ymchwil 2000 gair sy'n amlinellu eu maes ymchwil (gweler gwefan Ymchwil yr Ysgol am ofynion y cynnig)

- cwricwlwm vitae.

Gofynnir i ymgeiswyr ddod i gyfweliad os yw'r cynnig ymchwil a'r cam ymgeisio yn dderbyniol. Gellir cynnal cyfweliadau drwy Skype neu ffoniwch gyda chyfarwyddwr y rhaglen a Chydlynydd Astudiaethau Graddedig cyn gwneud unrhyw gynnig.

Sut i Wneud Cais:
Dylid gwneud ceisiadau ar gyfer y cwrs hwn yn uniongyrchol i'r brifysgol drwy ein cyfleuster hunanwasanaeth. Am ragor o wybodaeth, ewch i'n tudalennau Sut i Wneud Cais.

Os oes gennych ddiddordeb mewn defnyddio credyd gan sefydliad arall, neu os ydych wedi cael cymwysterau a/neu brofiad i astudio ar gyfer cwrs ym Met Caerdydd, gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am hyn yn ogystal â gwybodaeth am sut i wneud cais ar y RPL page.


Cysylltu â Ni

Ar gyfer ymholiadau cwrs penodol, cysylltwch ag arweinydd y rhaglen, yr Athro Mark Francis:
E-bost: mfrancis@cardiffmet.ac.uk
Ar gyfer ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â'r Tîm Derbyniadau ar 029 2041 6044 neu e-bostiwch directapplications@cardiffmet.ac.uk

Gwybodaeth Allweddol Am Y Cwrs

Man Astudio:
Campws Llandaf

Ysgol:
Ysgol Reoli Caerdydd

Hyd y Cwrs:
Llawn amser (3 blynedd)
Rhan amser (5 mlynedd).