Kin Yu

Swydd: Pennaeth Adran Addysg Gychwynnol Athrawon/Rheolwr Ansawdd Partneriaeth Arweiniol ar gyfer SEWCTET

Ysgol: Ysgol Addysg a Pholisi Cymdeithasol Caerdydd

E-bost: kyu@cardiffmet.ac.uk

Rhif Ystafell: C212

Ymchwil

Aelodaethau:

Aelod cyswllt o'r Gymdeithas Gemeg Frenhinol (RSC)

Aelod cofrestredig o Gyngor Addysgu Cyffredinol Cymru (GTCW)

Cymrawd yr Academi Addysg Uwch (FHEA)

Aelod o’r Gymdeithas Addysg Wyddoniaeth (ASE)

Diddordebau Ymchwil:

Defnyddio TGCh mewn addysg

Addysg Gwyddoniaeth Uwchradd

Asesu ar gyfer Dysgu mewn Addysg Uwch

Datblygiadau addysgol yn ITET yng Nghymru

Prosiectau

Aelod o dîm prosiect ACCAC yn natblygiad Deunyddiau Asesu Dewisol mewn Gwyddoniaeth ar gyfer Cyfnodau Allweddol 1,2 a 3 (1998)

Cydlynydd prosiect ar gyfer prosiect ACCAC wrth ddatblygu gwefan ryngweithiol ar gyfer trin data ar gyfer disgyblion Cyfnod Allweddol 3 mewn Gwyddoniaeth http://www.scicymru.info, mewn cydweithrediad â UWIC Press (2003-2009)

Aelod o dîm prosiect e-aseiniad Met Caerdydd a ariannwyd gan Gronfa Datblygu Academaidd Met Caerdydd (2008-2010)

Aelod o dîm gweithgor i ddatblygu pecynnau hyfforddi HMS PISA ar gyfer Llywodraeth Cymru (2011-2012)

Aelod o dîm gweithgor i ddatblygu’r modiwl Llythrennedd Gwyddonol o fewn pecyn hyfforddi HMS PISA ar gyfer Llywodraeth Cymru (2014)

Rheolwr prosiect 'myPortfolio', sy'n wefan sy'n caniatáu i fyfyrwyr ITET o fewn CSE ddatblygu portffolio o dystiolaeth yn erbyn Safonau QTS (2013-14)

Cynrychiolydd academaidd ar gyfer prosiect 'myPortfolio' (2014-15)

Proffil

Mae Kin Yu yn Brif Ddarlithydd yn Ysgol Addysg a Pholisi Cymdeithasol Caerdydd. Mae hi'n darlithio ar raglen Cemeg gyda Gwyddoniaeth Uwchradd TAR yn ogystal â chyfrannu at elfen Wyddoniaeth y rhaglenni Bioleg a Ffiseg gyda Gwyddoniaeth TAR.

Mae Kin wedi dysgu am 10 mlynedd mewn ysgolion uwchradd yng Nghymru, i ddechrau fel athro Gwyddoniaeth ac yna'n bennaeth Cemeg a chydlynydd Gwyddoniaeth GNVQ. Ymunodd â Phrifysgol Metropolitan Caerdydd (UWIC ar y pryd) yn 2000. Tra yn Met Caerdydd, bu’n darlithio i ddechrau ar y rhaglenni BA Addysg Gynradd, TAR cynradd a TAR cyn dod yn Arweinydd Rhaglen Gwyddoniaeth TAR yn 2001. Aeth ymlaen i fod yn ddirprwy Gyfarwyddwr Rhaglen ar gyfer y rhaglen uwchradd TAR yn 2002, gan gydlynu elfen Datblygiad Proffesiynol Cychwynnol y rhaglen cyn dod yn Gyfarwyddwr Rhaglen ar gyfer y rhaglen uwchradd TAR yn 2007, rôl a ddaliodd tan 2012. Yn ystod y cyfnod hwn, astudiodd hefyd ar gyfer ei MA (Ed) a gwblhaodd yn 2011.

Mae Kin wedi bod yn rhan o lawer o brosiectau menter ac ar hyn o bryd hi yw'r cynrychiolydd academaidd ar y Bwrdd Cynghori Prosiect ar gyfer y prosiect 'myPortfolio', sy'n wefan sy'n caniatáu i fyfyrwyr Addysg a Hyfforddiant Cychwynnol Athrawon yn Ysgol Addysg a Pholisi Cymdeithasol Caerdydd ddatblygu  portffolio o dystiolaeth yn erbyn Safonau Statws Athro Cymwysedig.

Ar hyn o bryd mae Kin yn Diwtor Cyswllt ar gyfer rhaglen Meistr mewn Ymarfer Addysgol Llywodraeth Cymru. Mae hi hefyd yn gadeirydd y Grŵp Llywio Ansawdd ac yn Rheolwr Ansawdd Partneriaeth arweiniol Canolfan Addysg a Hyfforddiant Athrawon De Ddwyrain Cymru (SEWCTET).

Rhagor o wybodaeth

Mentor Allanol ar gyfer rhaglen Meistr mewn Ymarfer Addysgol Llywodraeth Cymru
Mentor Allanol ar gyfer ANG
Arholwr cynorthwyol ar gyfer Cemeg TGAU AQA